Iesaku viesnīcu. Atvaļinājums šajā viesnīcā bija pasaka!

Rakstīts: 10 novembris 2022
Ceļošanas laiks: 25 oktobris — 8 novembris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Š ajā viesnī cā palika otro reizi. Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti ē rta 15 minū tes lī dz jū rai ar kā jā m vai ar autobusu, kas kursē ik pē c 15-20 minū tē m. Ē diens, uzkopš ana, viss ir visaugstā kajā lī menī ! Es vē los pateikties viesnī cas personā lam: Mohammed, viesnī cas vadī tā js) vienmē r jautā s, vai mums ir kā das problē mas, kā das vē lmes. Muhameds vienmē r ir smaidī gs, inteliģ ents, ļ oti labi runā krieviski! Paldies Gergesam (pludmales bā rmenim). viņ a pozitī vais tika nodots mums, viņ a kokteiļ i bija nesalī dzinā mi!
Puiš i animatori Sveicieni un Paldies par ī paš o attieksmi pret mums un siltumu (Borisam, Gonzai ...visiem) !!! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu