Laba viesnīca, ļoti iesaku!

Rakstīts: 8 septembris 2022
Ceļošanas laiks: 28 augusts — 6 septembris 2022
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
No 28.08. 2022 lī dz 06.08. 2022 apmeklē ja Sierra Sharm El Sheikh Hotel 5 * divi precē ti pā ri. Uzreiz gribu atzī mē t, ka š is nav pirmais brauciens uz Ē ģ ipti un mums ir ar ko salī dzinā t.
Vē los atzī mē t lidostas efektivitā ti, viss notiek ļ oti ā tri gan ielidoš anas, gan izlidoš anas zonā , neskatoties uz ļ oti lielo tū ristu plū smu no daž ā dā m valstī m, visi pakalpojumi strā dā ļ oti ā tri.
Viesnī cā ieradā mies 16.00, reģ istrē š anā s tika veikta ā tri. Bet reģ istrē joties notika neliels pā rpratums, mums iedeva Standard Room (bez balkona), lai gan par Standard Pool View Room (ar balkonu vai terasi) bija jā maksā un č alis reģ istratū rā , diemž ē l, darī ja. neatcerē jā s viņ a vā rdu, mē ģ inā ja mū s pā rliecinā t, ka viņ iem ir viss, numuri ir vienā di un tie ir labā kie numuri viesnī cā . Kad sapratā m, ka nevaram viņ am neko pierā dī t, mums bija jā vē rš as pie viesnī cas vecā kā menedž era Mohameda Sobija.

Š eit es vē los atzī mē t viņ a ā tro reakciju uz problē mu, un mē s tikā m izmitinā ti istabā s ar balkonu ar skatu uz dā rzu, par ko viņ am ī paš s paldies. Jā piebilst, ka viesnī cas vecā kais menedž eris Mohameds Sobhijs ir aizņ emts, tač u ik reizi nejauš ā tikš anā s reizē interesē jies: “vai mums viss kā rtī bā ”, “vai ir kā das problē mas”.
Telpas ir plaš as ar normā lā m mē belē m, higiē nas preces tiek papildinā tas katru dienu, uzkopš ana notiek katru dienu. Mū s apkopa puisis Saids, katrreiz no dvieļ a savijot daž ā das figū riņ as, kas katra paaugstinā ja garastā vokli un lika pasmaidī t. Mū su atvaļ inā jums sakrita ar dzimš anas dienu, atnā kot uz istabu, ieraudzī jā m arī dekorā cijas, kas arī mū s ļ oti iepriecinā ja!
Vē los atzī mē t Viesu attiecī bu darbu - stū rī ti darbam ar viesiem, jebkurā laikā jū s varat saņ emt padomu krievu valodā , kā kaut ko atrast viesnī cas teritorijā , kā nokļ ū t vienā vai citā zonā . Š arm eš Š eiha, cik maksā s taksometrs, t.
tavā uzturē š anā s laikā pilsē tā notiek grandioza ceļ u remonts un viss pā rē jais.
Transporta pakalpojumi uz pludmali tiek organizē ti ik pē c 20 minū tē m, kas arī papildina noteiktas ē rtī bas uzturē š anā s laikā š ajā viesnī cā . Pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem un dvieļ u izsniegš anas punkts.
Viesnī cas teritorija ir ļ oti zaļ a, viss ir ļ oti tī rs, neskatoties uz cilvē kiem, kas met glā zes, piegruž o, met buļ ļ us, liek buļ ļ us klū gu galdos, visu laiku kopj teritoriju, katru dienu mazgā celiņ us, pļ auj zā li, ū dens, kas arī priecē ja aci katru dienu.

Ē diens viesnī cā ir labs, ē dienu ir daudz un daž ā di - liellopu gaļ a, vista, zivis, kartupeļ i, rī si, svaigi dā rzeņ i, marinē ti dā rzeņ i, visā di deserti, augļ i - tas ir tas, kas vienmē r bija liels daudzumus. Pā rsvarā ē dā m galvenajā restorā nā , arī Premium sistē mā , Hakuna Matatā varē ja iet uz a la carte, bijā m divreiz, tur arī viss bija ļ oti garš ī gs.
Pateicoties š efpavā ram, viņ š vienmē r pateiks, ko garš ī gi paņ emt.
Kopumā atpū ta bija patī kama, visi apmierinā ti! Mē s ieteiksim š o viesnī cu saviem draugiem! Un mē s noteikti vē lamies atgriezties!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu