Rixos Premium Seagate 5*– Atsauksmes

138
Novērtējums 7.810
№29 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
8.3 Numurs
8.2 apkalpošana
8.6 Tīrība
8.5 Uzturs
8.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas piekrastē, palmu ieskauta, Šarm eš Šeihas pilsētā, 18 km attālumā no Nāmas līča un 25 km attālumā no vecpilsētas. Tirdzniecības centrs Naa'ma Bay atrodas 18 km attālumā. Atvērts 2016. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenes brīvdienām, romantiskām brīvdienām vai ceļojumiem ar draugiem.Vairāk →
аватар zhumash1
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliskas brī vdienas! Caur š o viesnī cu izbaudī jā m Ē ģ ipti. Pats pirmais ir pakalpojums. Personā ls ir draudzī gs un galvenais nav uzmā cī gs. Animatori labi audzinā ti, bā rmeņ i apkalpo regulā ri. Mē s pavadī jā m daudz laika Laguna baseinā . … Tomēr ▾ Lieliskas brī vdienas! Caur š o viesnī cu izbaudī jā m Ē ģ ipti. Pats pirmais ir pakalpojums. Personā ls ir draudzī gs un galvenais nav uzmā cī gs. Animatori labi audzinā ti, bā rmeņ i apkalpo regulā ri. Mē s pavadī jā m daudz laika Laguna baseinā . Milzī gs baseins, kurā skan neitrā la mū sdienu mū zika. Protams, viņ i bija arī jū rā . Ī ss pontons, kas ved tieš i uz koraļ ļ u rifu. Dziļ i, kas neprot labi peldē t, labā k peldē ties seklā lagū nā netā lu no pludmales. Regulā ri apmeklē ju Pilates, jogu. Labs papildinā jums ir bā rs ar detox svaigā m sulā m pludmalē .
Runā jot par ē dienu, es biju diezgan apmierinā ta ar izvē li un garš u. Jū ras veltes, gaļ a, katrā ē dienu letes ir š efpavā rs, kas pasniedz ē dienu. Man patika Palmas restorā na atmosfē ra - skan dzī vā mū zika, daudz vietu, galdi tī ri un viesmī ļ i labi apkalpo.
Man un maniem draugiem kā dreiz patika rī kot š autriņ u meš anas turnī rus. Kopumā animatori dara labu darbu))
Teritorija: tā ir liela un tajā paš ā laikā kompakta. Ja esat noguris pē c pludmales, jū s noķ erat automaš ī nu, kas kursē apkā rt viesnī cai, un dodieties uz savu istabu. Tie bija svē tki, kurus atcerē simies vē l ilgi. Mā jā s atgriezā mies atpū tuš ies, guvā m pozitī vas emocijas pilnī bā !
аватар Andrey.mandzuk
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cā pavadī ta brī niš ķ ī ga skolas brī vlaika nedē ļ a. Teritorija zaļ a, liela, labi zonē ta. Elektriskā s automaš ī nas brauc gar visā m ē kā m un vietā m. Viss bija pastaigas attā lumā no mū su istabas. … Tomēr ▾ Viesnī cā pavadī ta brī niš ķ ī ga skolas brī vlaika nedē ļ a.
Teritorija zaļ a, liela, labi zonē ta.
Elektriskā s automaš ī nas brauc gar visā m ē kā m un vietā m. Viss bija pastaigas attā lumā no mū su istabas. Tā pat no 10. korpusa uz akvaparku atiet elektromobilis.
Viens apsildā ms baseins (30 grā di).
Visos baseinos ir saldē juma bā ri.
Dvieļ i jebkurā daudzumā bez kartē m.
Ģ imenes istaba 10. korpusā pirmajā stā vā : izeja uz terasi, kas pā rtop zaļ ā zā lienā . Vienkā rš i lielisks risinā jums, ī paš i bē rniem.
Gultas (viena divguļ amā un divas 1.2 m) ar labiem matrač iem. Istaba ir sadalī ta 2 zonā s, starp kurā m ir starpsiena ar durvī m un stikls ar ž alū zijā m (ja nepiecieš ams laicī gi nolikt bē rnus gulē t)
Ē diens: lieliski. Galvenajā restorā nā - katru dienu vairā ku veidu zivis; garneles (galvenokā rt grilē tas), mī dijas (grilē tas, aukstas, salā tos), kalmā ri, krabji; mā jputnu gaļ a (vista, tī tars, paipala); teļ a gaļ a (cepta, grilē ta, steiki utt. ); Pica; pastas; risoto; austrumu ē dieni; daudz augļ u un ogu (arbū zs, melone, ā boli, bumbieri, cidonijas, banā ni, vī nogas, dateles, zemenes utt. ); liela desertu izvē le; pā rsteidzoš i kruasā ni.
Pludmale liela, tī ra, ir daudz sauļ oš anā s krē slu, bet jū ra biež i krī t. Tā pē c bezjē dzī gi.
Pontons ir garš (labā k braukt ar elektromobili).
Bē rnu klubs. 9 un 6 gadus veciem bē rniem bija daudz ko darī t. Meistarklases, minidiskotē ka, kinozā le, galda hokejs, datori, minifutbola laukums, peldbaseins, slidkalniņ š . Rotaļ u laukums - zem nojumes. Katru dienu 20:30 kaut kā da izrā de (ziepju burbuļ i, balonu figū riņ as, lelles dabiskajā izmē rā utt. ). Ā rkā rtī gi ē rti - vecā ki ir atļ auti. Jū s varat nodot bē rnu ierakstā (ar rokassprā dzi, viņ i jū s neizlaidī s, kamē r jū s to nepaņ emsit). Bē rnu kluba kameras tiek rā dī tas istabā esoš ajos TV kanā los.
Teritorijas tī rī ba, telpas labi uzkoptas.
Ē rta veļ as mazgā š anas sistē ma. Liels iepakojums ar jebkā dā m lietā m, ko mazgā t un gludinā t - 15 dolā ri. Visi lī dzi skaisti iesaiņ oti un uz mē teļ u pakaramā .
Draudzī gs personā ls reģ istratū rā un restorā nos.
Visur ir izvietoti dezinfekcijas lī dzekļ i un kastes ar maskā m (ar Rixos logotipu))).
Mē s apmeklē sim š o viesnī cu vē lreiz.
аватар arslanmuratbek6
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Teritorija ir liela un skaista. Numuri ir tī ri un ē rti. Ī paš u uzmanī bu ir pelnī jusi animā cija - spē les katrai gaumei dienas laikā , š ova koncerti vakarā , saulrieta pasā kums saulrietā . Bē rni tika atstā ti bē rnu klubā - ļ oti patika š ī iespē ja. … Tomēr ▾ Teritorija ir liela un skaista. Numuri ir tī ri un ē rti. Ī paš u uzmanī bu ir pelnī jusi animā cija - spē les katrai gaumei dienas laikā , š ova koncerti vakarā , saulrieta pasā kums saulrietā . Bē rni tika atstā ti bē rnu klubā - ļ oti patika š ī iespē ja. Paldies bē rnu kluba un sporta animatoriem. Paldies arī akvaparka darbiniekiem par sirsnī gā ko apkalpoš anu. Mē s atgriezī simies.
аватар dosha.bu10
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Numuri ir klusi, tī ri un labi uzturē ti. Personā ls ir draudzī gs, ī paš i arē nas bā rs. Ballī š u cienī tā jiem - katru dienu nakts š ovs arē nā ar mā ksliniekiem un superanimatoriem. Bē rnus var atstā t bē rnu klubā - labi animatori, ir baseins, sulu bā rs, kino, video spē les, bē rnu š ovi. … Tomēr ▾ Numuri ir klusi, tī ri un labi uzturē ti. Personā ls ir draudzī gs, ī paš i arē nas bā rs. Ballī š u cienī tā jiem - katru dienu nakts š ovs arē nā ar mā ksliniekiem un superanimatoriem. Bē rnus var atstā t bē rnu klubā - labi animatori, ir baseins, sulu bā rs, kino, video spē les, bē rnu š ovi. Bē rniem ļ oti patika. Mē s noteikti atgriezī simies!
Бар на пирсе
аватар sofi_avalyan
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s vienmē r apstā jamies pie š ī s ķ ē des. Un š oreiz viņ i to nenož ē loja. Ē diens ir lielisks, ē diens ir sā tī gs. Vakarā ir ko darī t - labā kā animā cija Š armā ir par Rixos. Vakara š ovi, mā kslinieki, animatori, arē nas bā rs - paldies visai komandai. … Tomēr ▾ Mē s vienmē r apstā jamies pie š ī s ķ ē des. Un š oreiz viņ i to nenož ē loja. Ē diens ir lielisks, ē diens ir sā tī gs. Vakarā ir ko darī t - labā kā animā cija Š armā ir par Rixos. Vakara š ovi, mā kslinieki, animatori, arē nas bā rs - paldies visai komandai. Atseviš ķ a pasaule bē rniem bē rnu klubā . Jū s nevarat paņ emt bē rnu: ir baseins un spē les, un kinoteā tris, un draugi un gā dī gi animatori. Bē rnam bū s ī paš i garlaicī gi. Noteikti iesaku š o viesnī cu Š armā .
кокейли
аватар oelunorazbay
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izcils ē diens. Lieliska animā cija. Vakara diskotē ka pieauguš ajiem. Iekopta teritorija. Ū dens parks ir lielisks. Visvairā k patika bē rnu klubs – no sejas apgleznoš anas lī dz mini diskotē kai – bē rniem patika viss. Mē s noteikti atgriezī simies. … Tomēr ▾ Izcils ē diens. Lieliska animā cija. Vakara diskotē ka pieauguš ajiem. Iekopta teritorija. Ū dens parks ir lielisks. Visvairā k patika bē rnu klubs – no sejas apgleznoš anas lī dz mini diskotē kai – bē rniem patika viss. Mē s noteikti atgriezī simies.
Анимация
аватар Vlados09042010
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Otro reizi apmeties viesnī cā . Viesnī ca ir ļ oti laba, tajā ir Spa, trenaž ieru zā le, divi baseini, RIXY CLYB. Ļ oti laba animā cija bē rniem, laipni animatori, ī paš i paldies MARIJAI, OKSANAI, IRINAI. Ir rotaļ u laukums. Un 20:30 diskotē ka bē rniem. … Tomēr ▾ Otro reizi apmeties viesnī cā . Viesnī ca ir ļ oti laba, tajā ir Spa, trenaž ieru zā le, divi baseini, RIXY CLYB. Ļ oti laba animā cija bē rniem, laipni animatori, ī paš i paldies MARIJAI, OKSANAI, IRINAI. Ir rotaļ u laukums. Un 20:30 diskotē ka bē rniem. Ir izklaide pieauguš ajiem - diskotē ka no 21:34 lī dz 00:00. Ir 8 a la carte restorā ni. Itā ļ u, franč u, gaļ a, jū ras veltes turku, aziā tu, japā ņ u, brazī lieš u. Ja dodaties uz Š armelš eihu, atpū tieties RIXOS PREMIUM SIGATE.
аватар lemonchelak
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca pē c Ē ģ iptes standartiem. Ē diens ir visaugstā kajā lī menī . Man ļ oti patī k arē nas bā rs. Bē rniem ļ oti patika bē rnu klubs. Animatori ir smieklī gi. Ballī tes vakaros ir tā das, ka vajag jebkur iet un iet. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca pē c Ē ģ iptes standartiem. Ē diens ir visaugstā kajā lī menī . Man ļ oti patī k arē nas bā rs. Bē rniem ļ oti patika bē rnu klubs. Animatori ir smieklī gi. Ballī tes vakaros ir tā das, ka vajag jebkur iet un iet. Bē rnus nevar atņ emt no kluba riskiem: ir diskotē kas, sejas apgleznoš ana, bē rnu š ovi. Mē s tur pat svinam dzimš anas dienas. Ē ģ iptē izvē las tikai Rixos. Jau otro reizi. Un mē s drī z atkal atgriezī simies!
аватар pnv_
Pirmais, kas nā k prā tā par š o viesnī cu, ir tas, ka mē s š eit vairs neesam. Nu, tieš ā m, puiš i, kā pē c jū s uzstā dā t sev tik augstu latiņ u ? ! Pakā rt vestibilā elegantu lustru un uzskatī t sevi par augstā kā s kvalitā tes viesnī cu? Stulbi, lai neteiktu vairā k! Domā ju, ka cilvē ki, kas novē rtē savu laiku, naudu un, galvenais, komfortu, otrreiz š eit nenā ks. … Tomēr ▾ Pirmais, kas nā k prā tā par š o viesnī cu, ir tas, ka mē s š eit vairs neesam.
Nu, tieš ā m, puiš i, kā pē c jū s uzstā dā t sev tik augstu latiņ u ? ! Pakā rt vestibilā elegantu lustru un uzskatī t sevi par augstā kā s kvalitā tes viesnī cu? Stulbi, lai neteiktu vairā k! Domā ju, ka cilvē ki, kas novē rtē savu laiku, naudu un, galvenais, komfortu, otrreiz š eit nenā ks.
Protams, š ajā viesnī cā ir priekš rocī bas, par tā m jū s uzzinā siet no savu ceļ ojumu rī kotā ju aprakstiem, labi vai no citā m atsauksmē m. Un es uzrakstī š u par lielajiem mī nusiem, kas aptver visus š ī s viesnī cas plusus.
Pirmā ir daž u darbinieku než ē lī gā attieksme. Vestibila bā rā dzirdē t no viesmī ļ a “tev ir skaistas krū tis” ir vismaz neliels š oks un sajū ta, ka esi nokļ uvis vietē jā tirgū , nevis augstā kā s klases viesnī cā . (lai gan viņ a bija diezgan slē gtā kleitā un ar bē rnu) Š oks - tas ir tavs viedoklis!
Autobusa š oferis, kurš ved atpū tniekus uz pontona galu, atklā ti sakot, pieklibo (nu, varbū t kā dam patī k), bet kad ieraudzī ju, ka viņ š liek divdomī gas zī mes par 14-15 gadus vecu meiteni, atkal š oks !! !
Viesmī lis uz pontona palū dza uztaisī t turku kafiju, dzirdē ja atbildi, ka jā gaida 30-40 minū tes, labā k ejiet uz pludmali, tur dabū siet kafiju vienā minū tē . Jū tos kulturā li nosū tī ts. . . ) daudzi galvenā restorā na viesmī ļ i, proti, otrā stā va terasē un daudzi viesmī ļ i pie bā riem, godī gi sakot, izdara jums labu, kad veicat pasū tī jumu.
Istaba: ļ oti, ļ oti nogurusi! Tī rī š ana istabā trī svietī gai ar mī nusu. Trī s dienas viņ a man lū dza noņ emt no mana naktsskapī š a beigtos kukaiņ us! Visas virsmas ir ar kaut ko pā rklā tas, ar kaut ko piepildī tas, nevienam tas nerū p. Divas dienas mē ģ inā ju sevi pierunā t aizvē rt acis un izbaudī t atpū tu, bet, kad viņ i vakarā ieradā s istabā un ieraudzī ju, ka uz naktsskapī š iem stā v divas puspilnas ū dens pudeles, un sā ku ietī t č ipsus. caurule, es saplē su! Viena ū dens pudele acī mredzot tika izvilkta no tualetes, ko izmantoju zobu tī rī š anai, kur viņ i paņ ē ma otro, puspilnu - noslē pums. Zvanot uz reģ istratū ru, problē ma netika atrisinā ta.
Pakalpojums ir uzmā cī gi kaitinoš s, jū s negaidā t, jū s nepratinā t, jums nav laika attā linā ties uz sekundi, viss tiek atņ emts.
Pludmale ir netī ra, visur izsmē ķ i. Lietoti dvieļ i guļ uz sauļ oš anā s krē sliem, viss smiltī s, lietotas krū zes, salmiņ i guļ apkā rt, nevienam neinteresē !
Importē tais alkohols tiek deklarē ts, tač u ņ emiet vē rā , ka vestibila bā ra zonā varat dzert tikai parasto importa alkoholu. Visā viesnī cā vietē jie alkoholiskie dzē rieni, nu, vai standarta martini. Pasū tī ju Aperol š ļ irci, viņ i atteica, teica, ka Aperol ir tikai vestibila bā rā ! Kapets! Maksā jiet naudu un pastā vī gi skrieniet uz vestibila bā ru, kas atrodas tieš i blakus reģ istratū rai. Ļ oti ē rti! Ļ oti! Un ī paš i, ja esi ar bē rniem, kuriem nav ko atstā t!
Un arī kaudzi sī ku problē mu, kuras it kā ir mazas, un š ķ iet, ka nav vē rts tā m pievē rst uzmanī bu un par tā m rakstī t, bet kad tā vietā , lai atpū stos un atpū stos, tu skraidi un izlū dz sū kļ us, vates kociņ us, dvieļ i utt D. , tas tieš ā m ir nogurdinoš i un kaitinoš i.
Nu ko, pē dē jais akmens viņ u dā rzā ! ) Tie ir ziedi! Ļ audis, varbū t es ķ epuroju, bet, kad tā da lī meņ a viesnī cā visur saķ ē ruš ies mā kslī gie ziedi un ne jau pirmais svaigums un ne pā rā k laba kvalitā te, paliek tā da nepatī kama pē cgarš a.
Tas ir viss!
Мои соседи по номеру! Дохлые насекомые!????
аватар zhurayeva
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
"+": + Izklaides komplekss AQUAVENTURE PARK (teritorija 3000 kv. m, atrodas otrajā krasta lī nijā , pā ri ceļ am): 6 torņ i ar 16 ū dens slidkalniņ iem bē rniem un pieauguš ajiem, 5 atrakcijas (kā pš anas siena, gokarts, karuselis, panorā mas rats, sporta spē les: futbols, volejbols, basketbols, teniss). … Tomēr ▾ "+":
+ Izklaides komplekss AQUAVENTURE PARK (teritorija 3000 kv. m, atrodas otrajā krasta lī nijā , pā ri ceļ am): 6 torņ i ar 16 ū dens slidkalniņ iem bē rniem un pieauguš ajiem, 5 atrakcijas (kā pš anas siena, gokarts, karuselis, panorā mas rats, sporta spē les: futbols, volejbols, basketbols, teniss). Teritorijā atrodas ē dinā š anas laukums (uzkodas, ā trā s uzkodas, saldē jums, augļ i), 3 bā ri.
+ Liela, zaļ a sakopta teritorija, 15.000 kv. m.
+ Apsildā mu baseinu pieejamī ba ziemā.
+ Liels skaits ģ imenes istabu ar divā m guļ amistabā m ar savienojoš ā m durvī m, kā arī savienojuma istabu.
+ Milzī ga importa alkoholisko dzē rienu izvē le.
+ 8 a la carte restorā ni (bezmaksas pē c iepriekš ē ja pieraksta).
+ 11 bā ri uz vietas.
+ Pē rciet š okolā di un saldumus.
+ Autobuss uz Naama Bay (2 reizes dienā pē c iepriekš ē jas rezervā cijas – bez maksas).
+ Bē rnu bufete restorā nā Rixy Cafe un restorā nā Turquoise (bē rnu konservi restorā nā Turquoise ir bez maksas).
+ Klubs ar videospē lē m
.
+ Bē rniem: sacensī bas, mini olimpiskā s spē les, kulinā rijas nodarbī bas, pirā tu, faraonu, supervaroņ u spē les, dzī vnieku dienas, spoku mednieki, futbols. Telpa mā cī bā m un attī stī bai, rotaļ u istaba, kinozā le, roku smalko motoriku attī stī š ana, telpa gulē š anai. Ī paš as rotaļ lietas zī daiņ iem.

"-":
- Vē jains lī cis, no novembra lī dz martam sauļ oties un peldē ties jū rā ir neē rti.
- Pontons ir slē gts uz pusi dienas, un jū s nevarat peldē t jū rā dziļ umā.
- Paisumi un bē gumi ir izteikti.

Video apskats - https://www. youtube. com/watch? v=pDNmLoxNRQo&t=5s
Parādīt vairāk »


iemiesojums Anastasia2479
Varbūt pusdienas istabā vai vakariņas, vai organizētas villā, vai mežacūkas?
4 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 5 atbildes
iemiesojums kamibo
Un vai istabā ir gludeklis? Šķiet, ka ar 4 * un vairāk vajadzētu būt gludeklim?
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums nadejda2108
Vai viesnīcā ir jogas nodarbība?
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums marina_kravcova
Tropicana Grand Azure 5* vai Concorde El Salam (sporta zona). Lidojam ģimene - es, vīrs, meitai 6 gadi un dēlam 8 mēneši.
10 gadiem atpakaļ  •  9 abonenti 15 atbildes
iemiesojums akaPuPPy_DN
Labdien. Pastāstiet tiem, kas atpūtās šajā viesnīcā – vai esat redzējuši basketbola laukumu? Vai viņa vispār ir tur? Vai tikai tenisa korti?
10 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums olesiabambina
‹ Viesnīca Rixos Premium Seagate 5*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен на побережье, в окружении пальм, в городе Шарм-эль-Шейх, в 18 км от Naama Bay и в 25 км от Старого города. Расстояние до торгового центра Naa'ma Bay составляет 18 км. Открыт в 2016 году. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для поездок с друзьями.

Atrašanās vieta Отель расположен в 9 км от международного аэропорта Шарм эль Шейха.
Pludmales apraksts Длина пляжной полосы 600 м, длина понтона – 850 метров.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

6 ресторанов а ля карт, 9 баров. 8 плавательных бассейнов, в том числе 1 крытый.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский Клуб Rixy Club и Клуб для подростков Teens Club R, а также баночное питание для инфантов, включенное в концепцию. Мини-диско, мини-кинотеатр.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Бочча, дартс, компьютерные игры, мини-футбол, аэрохоккей. Два СПА центра – Rixos Anjana Spa (2600 кв.м.) и отдельный СПА центр только для женщин Lady Spa, в котором даже имеется собственный крытый бассейн. В отеле открылся развлекательный комплекс Aquaventure Park – 6 башен с 16-ю водными горками (посещение бесплатно). На территории комплекса гостям предоставляются бесплатно закуски и безалкогольные напитки. Кальянная.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti
 • volejbols
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika
 • jogas nodarbības
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 793 номера.

Istabās

Во всех номерах имеется балкон или терраса с видом на бассейн или сад. В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном, сейф и мини-бар, который пополняется бесплатно каждый день. В ванной комнате есть ванна, душ и тапочки.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
 • modināšanas pakalpojums (ne visās istabās)
Adrese Nabq bay, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: Phone: +20 69 3710 130
Tīmekļa vietne: Rixos Premium Seagate
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой, йогой. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).