Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*– Atsauksmes

407
Novērtējums 7.810
№23 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
7.8 Numurs
7.5 apkalpošana
7.4 Tīrība
7.8 Uzturs
8.4 Infrastruktūra
Viesnīca ar milzīgu zaļo zonu. Sastāv no divstāvu ēkām. Piemērots ģimenes un jauniešu atpūtai. Uzcelta 2005. gadā. Viesnīcas teritorija un apkārtne ir lieliski piemērota dažādām āra aktivitātēm, tostarp niršanai un snorkelēšanai. Ideāla vieta gan ģimenēm, gan jauniešiem. Viesnīcā strādā krieviski runājoši darbinieki.Vairāk →
аватар marharytamasalova
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Kopā ar ģ imeni atpū tā mies Reef Oasis Blue Bay Resort no 28.09. 2023. lī dz 11.10. 2023. Attā lums no lidostas apmē ram 15 minū tes ar taksometru. Viesnī cas teritorija ir diezgan liela, kursē vietē jais mikroautobuss, pie ē kā m atrodas pasaules galvaspilsē tu vā rdā nosauktas “autobusu pieturas”. … Tomēr ▾ Kopā ar ģ imeni atpū tā mies Reef Oasis Blue Bay Resort no 28.09. 2023. lī dz 11.10. 2023. Attā lums no lidostas apmē ram 15 minū tes ar taksometru.
Viesnī cas teritorija ir diezgan liela, kursē vietē jais mikroautobuss, pie ē kā m atrodas pasaules galvaspilsē tu vā rdā nosauktas “autobusu pieturas”. Ja nevē laties izmantot “vietē jo transportu”, ejiet kā jā m no tā lā kā s ē kas ne ilgā k kā.10-15 minū tes. Teritorija tī ra, kopta, ir kaktusu dā rzs.
Reģ istrē š anā s viesnī cā ir pulksten 14:00, bet, ierodoties agrā k, bez papildu maksas izsniegs rokassprā dzes un nosū tī s brokastī s (kas ir liela priekš rocī ba salī dzinā jumā ar citā m Ē ģ iptes viesnī cā m), koferi tiek glabā ti ā rā netā lu no uzņ emš ana. Tie paš i noteikumi ir spē kā arī izvā coties. 12:00 bū s jā izraksta numuriņ ā , bet pusdienā s/vakariņ ā s ielaidī s bez papildus maksas, kā arī lī dz izbraukš anai varē si izmantot pludmales dvieļ us. Reģ istratū rā ir gan krieviski, gan angliski runā još i darbinieki.
Izsaku lielu pateicī bu vadī tā jam Hanijam, kurš ā tri palī dzē ja atrisinā t visas raduš ā s problē mas.
Numuri ir standarta. Mums bija divas divvietī gas istabas bez balkona. Visi tualetes piederumi bija iekļ auti. Numurā ir liels televizors un milzī ga divguļ amā gulta. Skaists skats no loga. Starp mī nusiem vē los atzī mē t vienreizē jā s lietoš anas č ī bu trū kumu, nedaudz cieta telpu uzkopš ana (bet visticamā k tā ir problē ma visā s Ē ģ iptes viesnī cā s). Arī pē c ieraš anā s gaisa kondicionieris nedarbojā s labi, bet tas tika salabots pirmajā dienā.
Man gandrī z visur ir bezmaksas Wi-Fi.
Ē diens viesnī cā ir diezgan daudzveidī gs, pat neuzskaitī š u, jo bija viss. Ik pa laikam papildus gatavojā m kalmā rus, ik pē c 3-4 dienā m vakariņ ā s tika doti krabji, garneles, mī dijas, astoņ kā ji un mango. Cenā iekļ auts bezmaksas vietē jais alkohols (pē c izvē les).
Viesnī cas teritorijā atrodas 2 “maksas” restorā ni, pie kuriem reģ istrē joties, mums tika izsniegti kuponi vienreizē jai apmeklē jumam katrā.
Viesnī cas pludmale liela, tī ra, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem, neatkarī gi no laika, pludmales dvieļ us izsniedz ar karti. Jū ra skaista, tī ra, krā š ņ s koraļ ļ u rifs ar daudzā m zivī m no mazā m lī dz milzī gā m tunzivī m, skuju zivī m, Napoleona zivī m, daž i atpū tnieki redzē ja murē nu.
Viesnī cā ir aptuveni 5 peldbaseini, un visur ir bā ri ar uzkodā m un dzē rieniem.
Viesnī cā ir animatori, katru dienu notika vingrojumi un joga, bet vakaros daž ā di izklaides pasā kumi bē rniem un pieauguš ajiem.
Ekskursiju vidū devā mies ceļ ojumā uz Kairu un nenož ē lojā m, ekskursija bija ļ oti interesanta. Bet, plā nojot ekskursiju uz piramī dā m, ņ emiet vē rā , ka brauciens ar autobusu aizņ ems aptuveni 10-11 stundas vienā virzienā (un nevis, kā mums teica gids, 5 stundas pa “ī so” ceļ u) un nedaudz mazā k atpakaļ.
Tā pē c, ja ir iespē ja, labā k piemaksā t un uz Kairu lidot ar lidmaš ī nu.
Kopumā viesnī ca pilnī bā atbilst savā m 5 zvaigznē m, es labprā t tur atpū stos otrreiz.
Каир
аватар helena3589
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Liela teritorija, ļ oti zaļ a, tī ra, kopta. Virtuve ir daudzveidī ga, BET, biež i vien ir vienkā rš i bezgarš ī ga...daudz augļ u. Lielisks serviss pludmales bā rā , vienmē r ar smaidu. Uz mola ir vē rī gi un pieklā jī gi glā bē ji, kuri vienmē r palī dzē s, ja bū s nepiecieš ams. … Tomēr ▾ Liela teritorija, ļ oti zaļ a, tī ra, kopta. Virtuve ir daudzveidī ga, BET, biež i vien ir vienkā rš i bezgarš ī ga...daudz augļ u. Lielisks serviss pludmales bā rā , vienmē r ar smaidu. Uz mola ir vē rī gi un pieklā jī gi glā bē ji, kuri vienmē r palī dzē s, ja bū s nepiecieš ams. Pludmalē vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu jebkurā laikā . Tas pats attiecas uz baseiniem. Istabas uzkopš ana ir laba, katru dienu. Man nepatika viesmī ļ u apkalpoš ana galvenajā restorā nā (lē ni, neuzmanī gi).
аватар Poduhka
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ziemas sā kumā vienmē r ir grū ti izvē lē ties viesnī cu, kurā bū tu garš ī gi un silti, un akvaparku un ieeju jū rā bē rnam, un izrā des un ballī tes. . . lū k, tas ir Rifs! Godī gi sakot, mē s nebijā m nevienā Alya Carte restorā nā , bet kā pē c, jo galvenajā restorā nā ir krabji un kalmā ri un daž ā di zivju veidi un cepta pī le un liellopu gaļ a un daudz, daudz daž ā du ē dienu un desertu (garš ī gi)! Man riebjas karantī na, bet + tas, ka katru maltī ti lej cilvē ki baltā s drē bē s un tauta neairē kā traki))) Rindas nebija, viss tī rs, un terase. … Tomēr ▾ Ziemas sā kumā vienmē r ir grū ti izvē lē ties viesnī cu, kurā bū tu garš ī gi un silti, un akvaparku un ieeju jū rā bē rnam, un izrā des un ballī tes. . . lū k, tas ir Rifs!
Godī gi sakot, mē s nebijā m nevienā Alya Carte restorā nā , bet kā pē c, jo galvenajā restorā nā ir krabji un kalmā ri un daž ā di zivju veidi un cepta pī le un liellopu gaļ a un daudz, daudz daž ā du ē dienu un desertu (garš ī gi)! Man riebjas karantī na, bet + tas, ka katru maltī ti lej cilvē ki baltā s drē bē s un tauta neairē kā traki))) Rindas nebija, viss tī rs, un terase. . . smuki rī tausmā vai saulrietā !
Ir daudz skaistu vietu atpū tai, iekopti dā rzi, darbojā s akvaparks, ir arī ū dens aerobika, pludmalē daudz vietas, jauni sauļ oš anā s krē sli, ē rts pontons, skaists rifs!
Pie tū roperatora paņ ē mā m kā rtē jo pilsē tas apskati un vakariņ as Luksorā , ļ oti patika, kā pasakā !
Nakts pastaigā ar instruktoru maskā s, tas ir kaut kas! Neviena no viesnī cā m mums š o nepiedā vā ja, iespaidi super, melnā jū ra, un tu, starp koraļ ļ iem uzvilkusi masku ar lukturī ti, skaties uz murē nē m, nakts zivī m, jū ras zvaigznē m un vai esi redzē jis, kā planktons spī d? Nē ? š ī ir telpa.
Liels paldies! Mē s atgriezī simies!
Идеально для деток Вид с прогулочной алее джакузи романтический уголок прекрасные закаты вечером зажигаются миллионы огней наш номер, все новое, чисто каждый день) пенная вечеринка на пляже
аватар Valery_ukr
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta rifa un atraš anā s vietas dē ļ . Pludmale ir milzī ga, vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, pludmalē absolū ti nav vē ja. Jū ra ir skaista. Teritorija liela, skaista, kopta, nepā rtraukti kaut kas tiek slaucī ts, cirpts, remontē ts. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta rifa un atraš anā s vietas dē ļ . Pludmale ir milzī ga, vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, pludmalē absolū ti nav vē ja. Jū ra ir skaista. Teritorija liela, skaista, kopta, nepā rtraukti kaut kas tiek slaucī ts, cirpts, remontē ts. Daudz fotoattē lu vietu
Serviss, serviss izcils. Visi puiš i ļ oti cenš as. Cilvē ku ir daudz, tas bija jū tams restorā nos, bet darbinieki tiek galā , ļ oti cenš as ā tri visiem izdalī t ē dienu. Ē diens ir garš ī gs, bet izvē le nav liela. Alakarti ir lieliski. Restorā na ē dienkarte.
Ir daudz bā ru, bā rmeņ i ir super un iedos padzerties un ar prieku aprunā sies
Animā cija ir smieklī ga, labi darī ti puiš i. Aizsargā još s, draudzī gs. Katru vakaru kaut kas jauns.
Mums bija ģ imenes istaba, mē s gribē jā m labu atraš anā s vietu. Mainī ts bez problē mā m. Istaba nav izsmalcinā ta, bet tī ra un kvalitatī va. Daž ā s naktsmī tnē s tiek veikti lieli remontdarbi.
Internets ir labs.
аватар shpikulyak1
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca laba, skaista liela un tas ir pat pluss, un tas nemaz netraucē ja, ir kur pastaigā ties un doties pensijā . Par visu ir padomā ts - visur tualetes, duš as. Ē d un dzer arī dzē rienus. Viss izdevā s, darbinieki cenš as. Ē diens ir labs. … Tomēr ▾ Viesnī ca laba, skaista liela un tas ir pat pluss, un tas nemaz netraucē ja, ir kur pastaigā ties un doties pensijā . Par visu ir padomā ts - visur tualetes, duš as.
Ē d un dzer arī dzē rienus.
Viss izdevā s, darbinieki cenš as. Ē diens ir labs. Deserti ir super (daž ā di un garš ī gi).
Nu, rifs ir ļ oti skaists. Katru vakaru tiek rī kota izklaides programma, savukā rt pē cpusdienā tiek piedā vā tas daž ā das aktī vā s spē les tiem, kas vē las.
Vienī gais (nezinu, kā ir citā s ē kā s), bet 5 skaņ as izolā cija ir slikta. Cilvē ki staigā un runā koridorā , bet š ķ iet, ka tu esi savā istabā . Bet mē s nedaudz bijā m istabā , tā pē c ir ok.
Atpū ties super.
аватар olesyakaminaka
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s jau ilgu laiku devā mies atvaļ inā jumā , gribē jā m doties uz Reef Oasis Beach Resort, bet, tā kā viņ š ilgu laiku bija kā jā s, un biļ ete uz Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5 * izlidoja. , mē s nolē mā m doties š eit. … Tomēr ▾ Mē s jau ilgu laiku devā mies atvaļ inā jumā , gribē jā m doties uz Reef Oasis Beach Resort, bet, tā kā viņ š ilgu laiku bija kā jā s, un biļ ete uz Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5 * izlidoja. , mē s nolē mā m doties š eit. Ē ģ iptē bijā m 9 reizes, tā pē c labi sapratā m, ko gribam no pā rē jiem. Ceļ oju kopā ar vī ru. Nopirkā m biļ eti, kuponā tika norā dī ta mū su viesnī ca un aizlidojā m. Mē s lidojā m caur Join UP. Lidojā m uz Ē ģ ipti, mū s sagaidī ja saimnieka menedž eris, iesē dinā ja autobusā un sā ka stā stī t, cik slikta viesnī ca, ka par to ir daudz tū ristu sū dzī bu, ka tur nav ko ē st, utt. , ka radā s problē ma ar izlī gumu un viņ i mums piedā vā ja aizvietotā ju uz Maritim Jolie Ville Resort & Casino viesnī cu, es uzreiz teikš u, ka š ī ir briesmī ga viesnī ca, mē s par to zinā jā m un atteicā mies uz turieni doties, bet pē c 5h stā vē š anas zem saules vienojā mies nevis reģ istrē ties, bet runā t par alternatī vu viesnī cu Maritim Jolie Ville Resort &Casino teritorijā.

Ierodoties mū s gribē ja piespiest tur apmesties, pē c mū su atteikuma mē s, 5 ģ imenes, kurā s bija mazi bē rni, viņ us vienkā rš i iemetā m tur un aizbē gā m.
Join UP ignorē ja mū su aicinā jumus un nevē lē jā s risinā t jautā jumu par izmitinā š anu viesnī cā pē c iegā dā tajiem kuponiem. Mē s paņ ē mā m taksometru un kopā pā rcē lā mies uz Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*. Mums tur pat nebija bruņ u. Satikuš i tur citu tā du paš u tū ristu grupu, kas Ē ģ iptē ieradā s 2 stundas agrā k, izsaucā m tū risma policiju. Viesnī cas darbinieki mē ģ inā ja mums palī dzē t š ajā situā cijā , piedā vā ja doties pusdienā s un piezvanī ja saimnieka vadī bai. Rezultā tā mums visiem iedeva 4 istabas un piedā vā ja Albatros un Charmillion Club Resort 5. Mums ar vī ru paveicā s, bijā m iekā rtojuš ies rifā , lai gan jau bijā m gatavi lidot mā jā s, jo atvaļ inā jums tika sabojā ts. .

Un tagad par viesnī cu.

Atrodas netā lu no lidostas, ar taksometru brauc apmē ram 15 minū tes, ir diezgan izolē ts, ir divi kontrolpunkti, sveš iniekam ļ oti grū ti iekļ ū t (pat rokassprā dzes nenē sā ). Taksometrs uz Naamu $8, lī dz vecpilsē tai $15.
Ļ oti skaista un liela teritorija, daudz apstā dī jumu, ir kaktusu stū rī tis, ir akvaparka zona, liels pluss ir atpū tas zona pieauguš ajiem - 16+ (š eit top garš ī gā kie kokteiļ i ar skaistu dizainu), ir tikai pieauguš ie, viesnī cas darbinieki to uzrauga, ir nirš anas centrs un neticami skaists bezgalī bas baseins ar skatu uz jū ru, kur tiek radī ta ilū zija par izplū duš ā m robež ā m starp jū ru un baseinu, kā arī panorā mas dž akuzi zona! Ļ oti ē rta nolaiš anā s uz pludmali ar liftu.

Pludmale liela, sauļ oš anā s krē sli jauni, pē c pusdienā m daudz brī vas vietas, no rī ta grū ti atrast vietu, jo daudzi atpū tnieki paņ em divus sauļ oš anā s krē slus ar vienu dvieli vai drē bē m, to dara gan pludmale un pie baseina, ja uz katra sauļ oš anā s krē sla bija viens dvielis, tad ar vietu pludmalē problē mu nebija, vainī gi paš i atpū tnieki.
Rifs ļ oti skaists, bet mirstot nedaudz, pirms 10 gadiem bija daudz labā k un zivju bija vairā k, ja nemā k peldē t vai baidies, var noī rē t glā bš anas vesti - 3$.

Jū ra ir krā š ņ a. Pludmalē ir bā rs, kur gatavo hamburgerus, picas, frī kartupeļ us, dā rzeņ us, pasniedz alkoholu, ū deni, sulas, kolu...Personā ls ir ļ oti draudzī gs un vienmē r gatavs palī dzē t visā viesnī cā , mē s nopirkā m mango vecpilsē tu un lū dza mū s griezt pludmalē , vienmē r griež ot skaista ež a formā ar smaidu uz lū pā m. Viņ i visi ir tik draudzī gi, ka vē las smaidī t pretī.

Tī rī š ana ir normā la, dvieļ us maina ik pē c divā m dienā m, sapako jaunus, kas ir ļ oti forš i, pludmales dvieļ i tika pā rnesti uz kartē m, tas ir ļ oti ē rti, katru dienu dod divas 1.5l ū dens pudeles. istabā ir tē jkanna, tē ja, kafija, cukurs, krū zes, apakš tasī tes un glā zes. Katru otro dienu viņ i ievieto jaunus š ampū nus, ž elejas un ķ ermeņ a losjonus.
Teritorija vienmē r ir tī ra, vakarā saindē odi, no rī ta viss ir laistī ts un mazgā ts.

Ē diens labs, katru dienu bija daudz daž ā du augļ u - granā tā boli, hurma, cidonijas, ā boli, bumbieri, melones, banā ni, dateles, apelsī ni, vī nogas, greipfrū ti; daudz daž ā du zaļ umu, salā tu, liellopa gaļ as, vistas, zivju, jū ras velš u - kalmā ru, krabju, astoņ kā ju, tunzivju; daudz piedevu, lazanja, daž ā das zupas, borš č s, graudaugi, daudz desertu, jogurti...Var pieteikt tikš anos vakariņ ā m itā ļ u restorā nā Al Dente vai Oriental Sunset pē c iepriekš ē ja pieraksta. Al Dentē varat pasū tī t no ē dienkartes plaš u ī stu itā ļ u ē dienu un desertu klā stu, Sunset - bufete. Ir trī s restorā ni brokastī m un divi pusdienā m, kas ir ļ oti ē rti.
Animā cijas komanda no rī ta strā dā ja pludmalē un pē cpusdienā pie baseina ar slidkalniņ iem. Vakara animā cijas programma bija bē rniem un pieauguš ajiem, bet mē s neapmeklē jā m.
Iesaku aizbraukt uz vecpilsē tu, kur var nopirkt mango un doties uz Fish Mart kafejnī cu, tur ir ļ oti garš ī gas jū ras veltes un jū ras velš u zupa, ļ oti skaista porcija, ja pē rkat lī dzi - cena lē tā ka.
Mū su atvaļ inā jums bija brī niš ķ ī gs, ja aizmirstat par pirmo dienu, Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5 * ir viesnī ca, kurā vē laties atgriezties, mē s š eit atgriezī simies vē lreiz, bet noteikti ne caur Join UP. Neiesaku lidot un pirkt biļ etes caur Join UP!!! ! Es pirmo dienu novilku vienu zvaigzni un izsmē lu nervus.
аватар bugaenko.alexandra
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
- Check-in pē c 14. Lī dz š im laikam negrib reģ istrē ties, pat par maksu, saka, pē rc dienu, iereģ istrē jies, un tas ir 190$, mē s ieradā mies 5 no rī ta, mums lika pagaidī t lī dz 11, ejam pastaigā ties uz bā ru, un esam ar mazuli, un nebijā m vieni ar bē rnu, menedž eris nerisina jautā jumus, saka izpirkt dienu, mē s nokā rtosim bet istabu nav. … Tomēr ▾ - Check-in pē c 14. Lī dz š im laikam negrib reģ istrē ties, pat par maksu, saka, pē rc dienu, iereģ istrē jies, un tas ir 190$, mē s ieradā mies 5 no rī ta, mums lika pagaidī t lī dz 11, ejam pastaigā ties uz bā ru, un esam ar mazuli, un nebijā m vieni ar bē rnu, menedž eris nerisina jautā jumus, saka izpirkt dienu, mē s nokā rtosim bet istabu nav.
Ieradā mies 12, dziesma tā pati, pagaidiet, ciparu nav, gā jā m uz viesu stafeti (viņ a labi runā krieviski, atš ķ irī bā no arā biem pie letes) saka, ka risinā m jū su jautā jumu, apsē dieties reģ istratū rā , atpū ties, gaidi. Patiesī bā neviens neko nedara, kamē r nav sā cis aizvainot, neviens negrasī jā s samierinā ties, ar viņ iem sastrī dē jā s, un tikai pē c tam mums iedeva istabas atslē gas. Cits pā ris, kurš bija ar bē rnu, pat jaunā ku par mū sē jo, kad mē s aizbraucā m, nedomā ja apmesties.
Un tas ir ņ emot vē rā to, ka esam jau bijuš i š ajā viesnī cā , bet 18. gadā .
Vispā r, ja grasies uz š ejieni braukt ar bē rnu, tieš ā m neiesaku, maigi izsakoties, viņ i tevi š eit negaida.
- Teritorijā liela zaļ a, skaista, viss kā bija 18. Daudz odu un muš u.
- Runā jot par uzturu un ē dinā š anu, bē rnu ē dienkarte tika noņ emta (18 gadu vecumā tas bija), jums kaujā jā dabū bē rnam augstais krē sls (kā arī galda piederumi un daudz kas cits) ir tikai 5 no visa restorā ns, un bē rnu ir daudz + pat ar plē vi nosegti jau netī ri . Pieauguš ajiem ē diens + - standarts kā š armam. Piemē ram, viesmī ļ i atnes ū deni, kafiju, tē ju, bet gaidī t viņ us ir nereā li, kad gribi paņ emt pats, viņ iem iemā cī ja vienu frā zi, "paldies, apsē dies un gaidi" un var gaidī t nereā li. ilgu laiku, visas 7 dienas viesmī lis, kas atveda. Pā rē jiem vienkā rš i neizdevā s.
Bē rnam ir vā rī ta vista, tvaicē ta zivs (laba), bet dā rzeņ i ļ oti cieti, kā jau pieauguš o ē dienkartē , daudz kas vai nu nav gatavs vai pā rkaltē ts. Arī ar augļ iem izjauktu momentu, tie ir, bet daudzi zaļ i, reizē m bija nogatavojuš ies. (Bē rnam pirkts atseviš ķ i).
- Bā riem ir tikai 3 normā li pie reģ istratū ras, pie relaksā cijas baseina un pie skatuves. Viens un tas pats kokteilis katrā bā rā tiek gatavots savā dā k.
- Jū ra un pludmale, pā rsvarā sauļ oš anā s krē sli ir aizņ emti no rī ta un var atrast brī vu, bet ar grū tī bā m.
Bē rniem 3 lagū nas ir mazas, bet patiesī bā.2 vairā k vai mazā k iebraukš anas, un tad pakā pieni tiek nolauzti.
Pieauguš ajiem pontons bija no koka, ļ oti ē rts, Rifs uz 4, bija š ajā viesnī cā.18, bija daudz labā k, rifs pamazā m mirst. (Nu, es to salī dzinu ar rifu Ras um el Cid lī cī un Ras shit, tur ir rifs 5+)
– Bija dzimš anas diena, pierakstī jā mies restorā nā , atgā dinā ja par d. r. neviens neapsveica, ne restorā nā , ne istabā . Pirmo reizi viesnī ca tik ļ oti apsveic!! !
- Atslē ga tiek pastā vī gi atmagnetizē ta, daudzas reizes viņ i nevarē ja iekļ ū t telpā , jums ir jā skrien uz reģ istratū ru un jā atjauno, ļ oti neē rti!
Viesnī ca nevar tikt galā ar tā du cilvē ku plū smu, kopē jais iespaids par viesnī cā m uz 3 reizē m š eit noteikti vairs neatnā ks, un arī neieteiksim. Viesnī ca nav ieinteresē ta saglabā t savu reputā ciju, visas jū su vē lmes un lū gumi tiks ignorē ti, tā viņ iem ir norma!
+ Dodiet ū deni katru dienu
+ Atvē ra restorā nu pie jū ras brokastī m un pusdienā m
аватар anastasiia1987
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
1. Skaists koraļ ļ u rifs, ir arī smilš ainas lagū nas ē rtā kai ieieš anai jū rā . 2. Liels peldbaseins ar skaistu panorā mas skatu uz jū ru. 3. Ē diens ir diezgan daudzveidī gs, visa kā pietika un viss bija garš ī gi. 4. … Tomēr ▾ 1. Skaists koraļ ļ u rifs, ir arī smilš ainas lagū nas ē rtā kai ieieš anai jū rā .
2. Liels peldbaseins ar skaistu panorā mas skatu uz jū ru.
3. Ē diens ir diezgan daudzveidī gs, visa kā pietika un viss bija garš ī gi.
4. Labs serviss.
аватар zavzanna
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Viesnī cā ieradā mies 5:00 pē c nakts lidojuma. Maksa par diviem standarta numuriem. Vienā istabā.5127 duš ā ir ū dens lī dz potī tē m, piecas reizes pieteicos uz pieņ emš anu un pa telefonu un personī gi vē rsos, bez rezultā tiem. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 5:00 pē c nakts lidojuma. Maksa par diviem standarta numuriem. Vienā istabā.5127 duš ā ir ū dens lī dz potī tē m, piecas reizes pieteicos uz pieņ emš anu un pa telefonu un personī gi vē rsos, bez rezultā tiem. Otram pā rim standarta 30 (m) vietā iedeva pavisam mazu istabiņ u 5128, par ko viņ i samaksā ja - promo vai citas kategorijas. Viņ a lū dza mani nā kt klajā , bet administrā cija pat nezina, kā pē c ē kā , kur standarti ir ļ oti maza telpa. Mē s neesam jauni, un š ī situā cija un personā la niķ ī gā attieksme man ir ļ oti nepatī kama.
На фото вода в душевой на полу, которая не уходит
аватар manini_izmail
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s izveidojā m trī s sē riju filmu par mū su atvaļ inā jumu Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*. Tas ļ oti detalizē ti aptvē ra gandrī z visu. Zem katra video ir seriā la saturs ar laiku, tā pē c jums bū s ē rti skatī ties tieš i to, kas jū s interesē . … Tomēr ▾ Mē s izveidojā m trī s sē riju filmu par mū su atvaļ inā jumu Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*. Tas ļ oti detalizē ti aptvē ra gandrī z visu. Zem katra video ir seriā la saturs ar laiku, tā pē c jums bū s ē rti skatī ties tieš i to, kas jū s interesē .
Бассейн Инфинити 00:00:01 ???? Территория Гуляем и говорим про отель ???? 00:02:08 ???? Кактусятник 00:06:29 ???? Гуляем дальше ???? 00:14:45 ???? Про персонал 00:15:50 ???? Территория отеля ночью 00:17:26 ???? Как не начать хандрить после возвращения домой ???? 00:19:15 ???? Ланчбокс в дорогу К сожалению, любой отдых заканчивается... 00:20:16 ???? Если выйти из лифта, не доехав до пляжа 00:20:34 ???? Наша ОЦЕНКА отелю 00:23:06 ???? Уезжаем 00:23:48 ✈️ Вид из самолета 00:24:50 ✔️ Из таких фото можно сделать красивые открытки 00:26:17 ???? Растения на территории ???? ???????? 00:28:19 ???? Закат. Солнце буквально 00:00:09 ???? Бассейны 00:05:19 ???? Джакузи 00:07:23 ???? Анимация 00:09:42 ???? Пенная вечеринка 00:13:41 ???? Бу-бу-бу и всякое про отель 00:16:42 ???? Про аптеку на территории отеля 00:21:33 ???? Почему мы не поехали сюда два года назад? 00:22:50 ???? ХАЛЯВА Бесплатный трансфер 00:23:04 ???? Заказ лекарств по интернету (с бесплатной доставкой в отель) 00:26:57 ???? Интернет в отеле и местная симка 00:29:09 ✔️ Если у Вас ранний приезд... не сидите в холле... 00:30:22 ???? Шлагбаумы Вход/выход 00:03:22 ???? Едем в номер/ заселение 00:04:24 ???? Наш номер 00:10:28 ???? Пляж 00:11:54 ???? Риф ???? ???? ???? ???? 00:12:19 ❗️ Осторожно! Течение! ❗️❗️❗️ 00:16:42 ✔️ Что делать, если маска Территория ночью Территория ночью Территория ночью Территория ночью
Parādīt vairāk »


iemiesojums Valery_ukr
2 gadā atpakaļ  •  7 abonenti 5 atbildes
iemiesojums Ivchyk.vasyl
2 gadā atpakaļ  •  4 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums bluebayrd
‹ Viesnīca Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель с огромной зеленой территорией. Состоит из двухэтажных корпусов. Подходит для семейного и молодежного отдыха. Построен в 2005 году. Территория отеля и окрестная зона отлично подойдут для разнообразных видов активного отдыха, в том числе для дайвинга и сноркелинга. Идеальное место как для отдыха с семьей, так и для молодежи. В отеле есть русскоговорящий персонал.

Atrašanās vieta Бухта Наама Бей находится в 2,5. До международного аэропорта Шарм-эль-Шейха 16 км от отеля.
Pludmales apraksts Длина пляжной полосы 450 м. Кораллы рядом с берегом, вход в море только по понтону. Охрана.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа, камера хранения багажа (бесплатно), услуги по глажке одежды (платно), обслуживание номеров 24 часа (платно), магазины, 6 ресторанов, 11 баров, 3 открытых бассейна с пресной водой (1 бассейн с подогревом в зимний период), бассейн для дайвинга, барбекю, терраса для загара. Wi-fi в общественных зонах бесплатно. 2 маршрутных автобуса до Наама Бэй (одна поездка бесплатно).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 открытых бассейна с пресной водой, 1 бассейн с подогревом, площадь бассейнов 95 кв.м и 100 кв.м, глубина 0,4 и 0,6 м. Мини клуб для детей в возрасте от 4 - 12 лет. Джуниор клуб. Аренды детских колясок нет. 1 детская водная горка.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 3 водные горки, 2 теннисных корта с твердым покрытием, 2 джакузи под открытым небом и 1 крытый джакузи, 2 парные и 2 термальных бассейна. Амфитеатр, кинотеатр (платно). Анимация – soft. Многофункциональная спортивная площадка в спорт-зоне (песчаное покрытие) (платно).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 696 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар (платно), набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis $
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • vcd/dvd (ne visās istabās)
 • džakuzi (ne visās istabās)
Adrese El Basha Bay, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: + 2 069 3602900
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.