Brīnišķīgi svētki

Rakstīts: 23 oktobris 2023
Ceļošanas laiks: 28 septembris — 11 oktobris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Kopā ar ģ imeni atpū tā mies Reef Oasis Blue Bay Resort no 28.09. 2023. lī dz 11.10. 2023. Attā lums no lidostas apmē ram 15 minū tes ar taksometru.
Viesnī cas teritorija ir diezgan liela, kursē vietē jais mikroautobuss, pie ē kā m atrodas pasaules galvaspilsē tu vā rdā nosauktas “autobusu pieturas”. Ja nevē laties izmantot “vietē jo transportu”, ejiet kā jā m no tā lā kā s ē kas ne ilgā k kā.10-15 minū tes. Teritorija tī ra, kopta, ir kaktusu dā rzs.
Reģ istrē š anā s viesnī cā ir pulksten 14:00, bet, ierodoties agrā k, bez papildu maksas izsniegs rokassprā dzes un nosū tī s brokastī s (kas ir liela priekš rocī ba salī dzinā jumā ar citā m Ē ģ iptes viesnī cā m), koferi tiek glabā ti ā rā netā lu no uzņ emš ana. Tie paš i noteikumi ir spē kā arī izvā coties. 12:00 bū s jā izraksta numuriņ ā , bet pusdienā s/vakariņ ā s ielaidī s bez papildus maksas, kā arī lī dz izbraukš anai varē si izmantot pludmales dvieļ us. Reģ istratū rā ir gan krieviski, gan angliski runā još i darbinieki.

Izsaku lielu pateicī bu vadī tā jam Hanijam, kurš ā tri palī dzē ja atrisinā t visas raduš ā s problē mas.
Numuri ir standarta. Mums bija divas divvietī gas istabas bez balkona. Visi tualetes piederumi bija iekļ auti. Numurā ir liels televizors un milzī ga divguļ amā gulta. Skaists skats no loga. Starp mī nusiem vē los atzī mē t vienreizē jā s lietoš anas č ī bu trū kumu, nedaudz cieta telpu uzkopš ana (bet visticamā k tā ir problē ma visā s Ē ģ iptes viesnī cā s). Arī pē c ieraš anā s gaisa kondicionieris nedarbojā s labi, bet tas tika salabots pirmajā dienā.
Man gandrī z visur ir bezmaksas Wi-Fi.
Ē diens viesnī cā ir diezgan daudzveidī gs, pat neuzskaitī š u, jo bija viss. Ik pa laikam papildus gatavojā m kalmā rus, ik pē c 3-4 dienā m vakariņ ā s tika doti krabji, garneles, mī dijas, astoņ kā ji un mango. Cenā iekļ auts bezmaksas vietē jais alkohols (pē c izvē les).
Viesnī cas teritorijā atrodas 2 “maksas” restorā ni, pie kuriem reģ istrē joties, mums tika izsniegti kuponi vienreizē jai apmeklē jumam katrā.
Viesnī cas pludmale liela, tī ra, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem, neatkarī gi no laika, pludmales dvieļ us izsniedz ar karti. Jū ra skaista, tī ra, krā š ņ s koraļ ļ u rifs ar daudzā m zivī m no mazā m lī dz milzī gā m tunzivī m, skuju zivī m, Napoleona zivī m, daž i atpū tnieki redzē ja murē nu.
Viesnī cā ir aptuveni 5 peldbaseini, un visur ir bā ri ar uzkodā m un dzē rieniem.
Viesnī cā ir animatori, katru dienu notika vingrojumi un joga, bet vakaros daž ā di izklaides pasā kumi bē rniem un pieauguš ajiem.

Ekskursiju vidū devā mies ceļ ojumā uz Kairu un nenož ē lojā m, ekskursija bija ļ oti interesanta. Bet, plā nojot ekskursiju uz piramī dā m, ņ emiet vē rā , ka brauciens ar autobusu aizņ ems aptuveni 10-11 stundas vienā virzienā (un nevis, kā mums teica gids, 5 stundas pa “ī so” ceļ u) un nedaudz mazā k atpakaļ.
Tā pē c, ja ir iespē ja, labā k piemaksā t un uz Kairu lidot ar lidmaš ī nu.
Kopumā viesnī ca pilnī bā atbilst savā m 5 zvaigznē m, es labprā t tur atpū stos otrreiz.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu