Lieliska viesnīca! Burvju jūra un rifs!

Rakstīts: 6 decembris 2021
Ceļošanas laiks: 27 novembris — 5 decembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Ziemas sā kumā vienmē r ir grū ti izvē lē ties viesnī cu, kurā bū tu garš ī gi un silti, un akvaparku un ieeju jū rā bē rnam, un izrā des un ballī tes. . . lū k, tas ir Rifs!
Godī gi sakot, mē s nebijā m nevienā Alya Carte restorā nā , bet kā pē c, jo galvenajā restorā nā ir krabji un kalmā ri un daž ā di zivju veidi un cepta pī le un liellopu gaļ a un daudz, daudz daž ā du ē dienu un desertu (garš ī gi)! Man riebjas karantī na, bet + tas, ka katru maltī ti lej cilvē ki baltā s drē bē s un tauta neairē kā traki))) Rindas nebija, viss tī rs, un terase. . . smuki rī tausmā vai saulrietā !
Ir daudz skaistu vietu atpū tai, iekopti dā rzi, darbojā s akvaparks, ir arī ū dens aerobika, pludmalē daudz vietas, jauni sauļ oš anā s krē sli, ē rts pontons, skaists rifs!

Pie tū roperatora paņ ē mā m kā rtē jo pilsē tas apskati un vakariņ as Luksorā , ļ oti patika, kā pasakā !
Nakts pastaigā ar instruktoru maskā s, tas ir kaut kas! Neviena no viesnī cā m mums š o nepiedā vā ja, iespaidi super, melnā jū ra, un tu, starp koraļ ļ iem uzvilkusi masku ar lukturī ti, skaties uz murē nē m, nakts zivī m, jū ras zvaigznē m un vai esi redzē jis, kā planktons spī d? Nē ? š ī ir telpa.
Liels paldies! Mē s atgriezī simies!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu