Laba viesnīca

Rakstīts: 5 decembris 2021
Ceļošanas laiks: 26 novembris — 4 decembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Uzturs: 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta rifa un atraš anā s vietas dē ļ . Pludmale ir milzī ga, vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, pludmalē absolū ti nav vē ja. Jū ra ir skaista. Teritorija liela, skaista, kopta, nepā rtraukti kaut kas tiek slaucī ts, cirpts, remontē ts. Daudz fotoattē lu vietu
Serviss, serviss izcils. Visi puiš i ļ oti cenš as. Cilvē ku ir daudz, tas bija jū tams restorā nos, bet darbinieki tiek galā , ļ oti cenš as ā tri visiem izdalī t ē dienu. Ē diens ir garš ī gs, bet izvē le nav liela. Alakarti ir lieliski. Restorā na ē dienkarte.
Ir daudz bā ru, bā rmeņ i ir super un iedos padzerties un ar prieku aprunā sies
Animā cija ir smieklī ga, labi darī ti puiš i. Aizsargā još s, draudzī gs. Katru vakaru kaut kas jauns.

Mums bija ģ imenes istaba, mē s gribē jā m labu atraš anā s vietu. Mainī ts bez problē mā m. Istaba nav izsmalcinā ta, bet tī ra un kvalitatī va. Daž ā s naktsmī tnē s tiek veikti lieli remontdarbi.
Internets ir labs.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu