Viesnīca ļoti patika

Rakstīts: 14 novembris 2021
Ceļošanas laiks: 29 oktobris — 5 novembris 2021
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī ca laba, skaista liela un tas ir pat pluss, un tas nemaz netraucē ja, ir kur pastaigā ties un doties pensijā . Par visu ir padomā ts - visur tualetes, duš as.
Ē d un dzer arī dzē rienus.
Viss izdevā s, darbinieki cenš as. Ē diens ir labs. Deserti ir super (daž ā di un garš ī gi).
Nu, rifs ir ļ oti skaists. Katru vakaru tiek rī kota izklaides programma, savukā rt pē cpusdienā tiek piedā vā tas daž ā das aktī vā s spē les tiem, kas vē las.
Vienī gais (nezinu, kā ir citā s ē kā s), bet 5 skaņ as izolā cija ir slikta. Cilvē ki staigā un runā koridorā , bet š ķ iet, ka tu esi savā istabā . Bet mē s nedaudz bijā m istabā , tā pē c ir ok.
Atpū ties super.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu