Pyramisa Sharm El Sheikh Resort 5*– Atsauksmes

244
Novērtējums 5.910
№141 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
5.7 Numurs
5.9 apkalpošana
5.6 Tīrība
6.2 Uzturs
6.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas gleznainajā slavenā Sharks Bay piekrastē. Viesnīcas teritorija, kas plūst lejā līdz jūrai, pārsteidz ar savu skaisto ainavu un neparasti skaisto skatu uz Tirānas salu. Viesnīca tika atvērta 1997. gadā. Daļēji renovēts 2019.gadā. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар oksana_girich
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ne pirmo reizi Ē ģ iptē . Viesnī ca ir lieliska! Jā - jā maksā papildus par superior numuru ar stiklotiem balkoniem ar skatu uz jū ru. Virtuve ir lieliska - viss tiek gatavots uz grila. Lielisks budž ets 5. … Tomēr ▾ Ne pirmo reizi Ē ģ iptē .
Viesnī ca ir lieliska!
Jā - jā maksā papildus par superior numuru ar stiklotiem balkoniem ar skatu uz jū ru.
Virtuve ir lieliska - viss tiek gatavots uz grila.
Lielisks budž ets 5.
аватар natali_ula
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Recenzijas rakstu reti. Bet tagad ļ oti gribu padalī ties iespaidos par atpū tu Piramisā . Pirms brauciena lasī ju labas atsauksmes, bet, kad tur ierados, biju ļ oti vī lies. . . Nu ko lai saka? Sā kš u ar reģ istrē š anos: š eit viss gā ja gludi, par trim istabā m iedevā m 20$, lai nepagaidī tu lī dz 14:00, ā tri iekā rtojā mies galvenajā ē kā , telpas bija noguruš as, putekļ i visur. … Tomēr ▾ Recenzijas rakstu reti. Bet tagad ļ oti gribu padalī ties iespaidos par atpū tu Piramisā . Pirms brauciena lasī ju labas atsauksmes, bet, kad tur ierados, biju ļ oti vī lies. . . Nu ko lai saka? Sā kš u ar reģ istrē š anos: š eit viss gā ja gludi, par trim istabā m iedevā m 20$, lai nepagaidī tu lī dz 14:00, ā tri iekā rtojā mies galvenajā ē kā , telpas bija noguruš as, putekļ i visur...Bet tas man nav kritiski, es pats visur noslaucī ju putekļ us. Brokastis mū s nebaroja. . . Viesnī cu uztur ē ģ iptietis, un tas visu izsaka. Ē diens ir tik-tā , nav ē rti, ka gaļ a un piedevas ir uz ielas, pā rē jais ir restorā nā , ar š ķ ī vjiem nav ī paš i ē rti skriet š urpu turpu. Brokastis ļ oti nabadzī gas, tikai olu kultenis un vā rī tas olas ar auzu pā rslā m un baigā s desiņ as. Pusdienas nebija sliktas, man bija trī s zupas, rī si, frī kartupeļ i, zivs (nav garš ī ga), sauss, gaļ a ik pa laikam, Pica vienmē r ir piedegusi un negribas, kamē r neesi rindā...Atš ķ aidī ts UPI sula, mē s to nedzē rā m...
Viesnī ca pilna ar vietē jiem, augstprā tī giem, viņ us apkalpo pirmā m kā rtā m, uz mums skatā s kā uz miskasti! Pludmales krē sli ir veci un salauzti. Rifs ir vidē js. Pē dē jā s trī s dienas neesmu neko ē dusi, jo saņ ē mu saindē š anos ar pā rtiku. Attieksme vienaldzī ga, tī rī ja tā -tā , nomainī ja dvieļ us un tad kad met uz grī das, un ja nē , tad liek virsū slapjos. Saklā ta tikai gulta un iznesti atkritumi, neviens nekur putekļ us neslaucī ja. . . No vā rda VISPĀ R nav animā cijas! Reiz bijā m uz izrā di - stulbi triki, neko tā du neesmu redzē jusi nevienā viesnī cā ! Vecgada vakarā pat eglī tes nebija, nauda par Jaungada vakariņ ā m bija samaksā ta, bet...gandrī z katru gadu Vecgada vakarā braucam uz Ē ģ ipti, bijā m č etratā , bet bija daudz labā k. Viss bija bezgaumī gi un briesmī gi. Jaungada programmas vispā r nebija, vismaz diskotē ku uztaisī ja, lai gan tā saucamie animatori lē kā ja treniņ tē rpos, tas arī viss priekš nesums.
Kopumā : mē s tur nobraucam vairā k kā pē du un nevienam neieteikš u š o viesnī cu. Man patika tikai jū ra. Secinā jums: Pyramis iesū c. Trī s ar mī nusu.
аватар fish55
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ī sumā . Jauka viesnī ca, nesen atvē rta. Ē diens labs (4), rifs (4-) maz zivju. Pludmalē ir maz sē dvietu un sauļ oš anā s krē slu. Ir ieraduš ies daudzi krievi, viesnī ca ir pā rpildī ta. Lai turpinā tu celties 6.10-6.20 (3). Animā cija ir vā ja (3+). … Tomēr ▾ Ī sumā . Jauka viesnī ca, nesen atvē rta. Ē diens labs (4), rifs (4-) maz zivju. Pludmalē ir maz sē dvietu un sauļ oš anā s krē slu. Ir ieraduš ies daudzi krievi, viesnī ca ir pā rpildī ta. Lai turpinā tu celties 6.10-6.20 (3). Animā cija ir vā ja (3+). Slaidi nav slikti (4+). Labs budž ets 5. Ja dā rga biļ ete, tad labā k braukt uz citu. Bija agrā k 10 viesnī cā s Š armā . Lai visiem laba atpū ta.
променад возле отеля
аватар mars2ninja
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 4.0
Š ī ir mana pirmā reize Ē ģ iptē . Varbū t, protams, arī citas viesnī cas nav ī paš i labas, bet, ja paskatā s kritiski, viesnī ca ir ļ oti viduvē ja. 1) Viss ir ļ oti nolaists, vecs 2) Atrodas ļ oti tuvu lidostai. Ļ oti labi var dzirdē t un daž viet pat var redzē t visas pacelš anā s un reizē m arī nosē š anā s. … Tomēr ▾ Š ī ir mana pirmā reize Ē ģ iptē . Varbū t, protams, arī citas viesnī cas nav ī paš i labas, bet, ja paskatā s kritiski, viesnī ca ir ļ oti viduvē ja.
1) Viss ir ļ oti nolaists, vecs
2) Atrodas ļ oti tuvu lidostai. Ļ oti labi var dzirdē t un daž viet pat var redzē t visas pacelš anā s un reizē m arī nosē š anā s.
3) Biež i vien petrolejas smaku (vai ko tamlī dzī gu) nes vē jš no lidostas.
4) Teritorija it kā liela, bet viss pa soļ iem. nav kur staigā t.
5) Daž as ē kas slē gtas remontdarbiem un bojā skatu.
6) Pludmales lī nija š ķ iet gara, bet patiesī bā peldē ties var tikai uz neliela pontona vai 30 metrus lē zenā pludmalē .
7) Wi-Fi nav, tikai reģ istratū rā . Un tad pusmiris.
8) Ē diens ļ oti slikts, augļ u gandrī z nav.
9) No kokteiļ iem - tikai 2 veidi - "alkoholiskie" un bezalkoholiskie)
10) Vietē jais alkohols - nav iespē jams dzert.
11) Kolu arī atš ķ aida ar kaut kā diem atkritumiem. Alus ir vairā k vai mazā k dzerams.
аватар monkey447477777
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca nav 5 zvaigž ņ u. Viss sā kā s ar to, ka ieradā mies 5:00 noguruš i, un, protams, mums atteica izmitinā š anu, dodot mā jienu uz kukuli. Mums nebija izvē les, jo ceļ ojā m ar 2 gadus vecu bē rnu, tad prasī ja piemaksu 30$. … Tomēr ▾ Viesnī ca nav 5 zvaigž ņ u. Viss sā kā s ar to, ka ieradā mies 5:00 noguruš i, un, protams, mums atteica izmitinā š anu, dodot mā jienu uz kukuli. Mums nebija izvē les, jo ceļ ojā m ar 2 gadus vecu bē rnu, tad prasī ja piemaksu 30$. Samaksā juš i tikā m iekā rtoti istabā , kuru pat nevarē ja nosaukt par š ķ ū ni. Kad prasī jā m mainī t istabu, mums reģ istratū rā piedā vā ja papildus 70 USD. Vī rs sā ka aizvainot, un mē s vienojā mies par 30 USD, un tas mums iznā ca 60 USD piemaksā . Iekā rtojā s istabā kā pē c viņ u kritē rijiem "Premium", bet premium nebija un blakus, labs "Standard". Ok, ieč ekojā mies 7 no rī ta, rokassprā dzes nedeva, argumentē jot, ka jā gaida 10 no rī ta. Un attiecī gi 10:00 beidzā s brokastis, un mē s bijā m izsalkuš i no nakts ar mazu bē rnu, gaidot 13.00, lai dotos vakariņ ā s.
Ē diens: daudzveidī gs, liela izvē le. Jū ras veltes vispā r netika nodroš inā tas. Augļ i: ā boli, apelsī ni, melone, dateles, bumbieri, kumkvats. Reti deva vī ģ es, banā nus. Apkalpoš ana numurā ir š ausmī ga, ja neiedosi viņ am naudu, neviens tavas istabas neuzkops. Animā cija ir pretī ga, vienmuļ a, garlaicī ga. Viņ i izklaidē bē rnus, kas vecā ki par 4 gadiem, viņ i brauc ar mazajiem, nepievē rš viņ iem uzmanī bu. Jū ra ir skaista, tas ir vienī gais š ī s viesnī cas pluss. Teritorija liela, bet nekopta, visur guļ atkritumi, š ķ ī vji, aug sausi krū mi. Gids, kurš atnā k pretī , par ekskursijā m nestā sta visu patiesī bu, viņ a bizness ir pā rdot, bet kas un kā tur bū s, tas tev bū s pā rsteigums.
Kā dreiz atpū tā mies Albatros 4* viesnī cu rindā , salī dzinot ar š o 5. , Albatros debesis un zeme. Mē s neiesakā m Pyramisa.
аватар ruslan130389
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Jums nav jā dodas uz š o viesnī cu, tā nav naudas vē rts, mē s samaksā jā m USD 1000 par trim cilvē kiem no Harkovas. Tas nav 5 *, maksimā lais ir 3 *. Š ausmas sā kas ar reģ istrē š anos, Harkovā tika norunā ts numurs ar skatu uz jū ru un reģ istrē ts vauč erī , kā rezultā tā vai nu piemaksā. … Tomēr ▾ Jums nav jā dodas uz š o viesnī cu, tā nav naudas vē rts, mē s samaksā jā m USD 1000 par trim cilvē kiem no Harkovas. Tas nav 5 *, maksimā lais ir 3 *. Š ausmas sā kas ar reģ istrē š anos, Harkovā tika norunā ts numurs ar skatu uz jū ru un reģ istrē ts vauč erī , kā rezultā tā vai nu piemaksā.100$ vai istabiņ a ar skatu uz bū vlaukumu, dongi nepiecieš ami plkst. reģ istratū ra, galvenā ē ka vienkā rš i š ausmī gā stā voklī , griesti var uzkrist uz galvas, tas ir tieš i Vā rda izpratnē divlī meņ u pludmale ir ļ oti neē rta un maza, divi pontoni, bet var droš i peldē t tikai no viena, uz otro var sabraukt ar laivu, ē diens vienmuļ š , tikai pica garš ī ga, ar dzē rieniem nemitī gas problē mas, tad nav, tad bā rmenis taisa bastardu, vairā k viesnī ca ir ļ oti blī vi apdzī vots ar ē ģ iptieš iem, kuri uzvedas, maigi izsakoties, nekorekti, braucieni uz vecpilsē tu ir aptuveni 15 USD. Vispā r nav servisa, ir tuvu nullei, maksimums, par ko es š o viesnī cu pirktu ir $ 600. Jā , un pludmalē pastā vī gi ir vē jains, pat septembrī bē rniem pludmalē bū s ļ oti garlaicī gi, izglā bj tikai slidkalniņ i pa smirdī gu hlorē tu baseinu
аватар kole_s
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Es lidoju no Coral no Minskas par 1200 USD (2 pieauguš ie + 12 gadus vecs bē rns 10 naktis). Salī dzinot to, kas bija viesnī ca zem Dessole un tagad Otiun, tas noteikti kļ uva sliktā ks. Pirms izlidoš anas gribē ju izlasī t svaigas atsauksmes, tā du bija maz. … Tomēr ▾ Es lidoju no Coral no Minskas par 1200 USD (2 pieauguš ie + 12 gadus vecs bē rns 10 naktis).
Salī dzinot to, kas bija viesnī ca zem Dessole un tagad Otiun, tas noteikti kļ uva sliktā ks. Pirms izlidoš anas gribē ju izlasī t svaigas atsauksmes, tā du bija maz. Atbraucot sapratu kā pē c - 93% ir ē ģ iptieš i un nedaudz baltkrievi, serbi, ukraiņ i. Ī paš i nedē ļ as nogalē s viesnī ca ir pā rpildī ta, apmē ram 1000 cilvē ku.
Reģ istrē š anā s - paskaidroja, ka š ī nav pirmā reize š ajā viesnī cā , viņ i mums tik un tā teica, ī paš nieks ir mainī jies, jū su bonusi ir atcelti, bet tomē r, kad es biju saš utis, viņ i ienesa istabā peldmē teli, č ī bas un atļ auts iet uz a la carte restorā niem, cik vien vē lamies.
Istaba - deva 1209 ē kā ar atjauninā tu interjeru, skatu uz jū ru un baseinu. 1208 piemē ram - skats uz bū vlaukumu. Dienu vē lā k viņ š iedeva ruksi – normā li iztī rī ja.
Pirts - nestrā dā , redzams iekš ā izurbts un laist vē l neplā no.
Diskotē ka - nestrā dā , kā dreiz bija laba deja.
Bā rs lielajā baseinā nav atvē rts, tā pē c visi rosā s baseinā ar slidkalniņ iem. Bā rs pludmalē darbojā s ar pā rtraukumiem - tad nebija elektrī bas, tad alkohols...
Pludmale - matrač i 15% solā riju, sauļ oš anā s krē sli ir sarū sē juš i. Ieeja jū rā smilš aina, vietā m akmeņ aina (ņ emam karalki). Jū ra skaista, lagū na zila, koraļ ļ u nav daudz, bet ir ko redzē t. Kreisajā pusē , kur peld nirē ji, ir pā ris skaistas vietas un nedaudz pie kolonnā m, pie dzelzs konstrukcijas labajā pusē ir daudz zivju.
Ē damzā lē (es to nenosaukš u par restorā nu) ir trokš ņ ains, nekaunī gi ē ģ iptieš i kā pj ā rpus rindas, kliedz, dun, knapi paspē j sakopt. Krē sli ir veci un nobruž ā ti. Par to, ka atnesa dzē rienus, es vispā r klusē ju. Ē diens pacieš ams, diē ta 3+.
Animā cija 3+, vairā k ē ģ iptieš iem.
Viņ i nozaga manam dē lam firmas š ī ferus, lū dza reģ istratū rā paskatī ties uz kamerā m, kas to paņ ē ma, viņ i teica, ka apsargi to nedarī s. Viņ i saka, ka daudzi ē ģ iptieš i saskrē juš i, visticamā k, viņ i zaguš i.
Kopumā atpū tā s vairā k vai mazā k normā li. Doties uz viesnī cu vai nē - nu, ja tas ir ļ oti lē ti!
аватар
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca par labu 8ku. Viesnī cu izvē lē jā mies, jo gribē ju labi atpū sties, principā Ē ģ iptē visi 5 ir kā labie 4. Apskatī ju arī teritoriju, piekrasti, atraš anā s vietu un visu pā rē jo. Mums pietrū ka laba remonta, pā ri ceļ am bija bū vlaukums, bija neē rti. … Tomēr ▾ Viesnī ca par labu 8ku. Viesnī cu izvē lē jā mies, jo gribē ju labi atpū sties, principā Ē ģ iptē visi 5 ir kā labie 4. Apskatī ju arī teritoriju, piekrasti, atraš anā s vietu un visu pā rē jo. Mums pietrū ka laba remonta, pā ri ceļ am bija bū vlaukums, bija neē rti.
аватар
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izvē loties viesnī cu, mani interesē ja pirmā rinda, slaidi. Protams, slī dkalniņ i ir tik, bet kā pē c tie ir vajadzī gi, ja ir silta jū ra. Viesnī ca ir laba. Varu ieteikt š o viesnī cu ceļ ojumam ar bē rniem, jo ​ ​ ē diens tur ir labs, viss nepiecieš amais ir istabā , mē beles protams nav jaunas, bet viss ir darba kā rtī bā . … Tomēr ▾ Izvē loties viesnī cu, mani interesē ja pirmā rinda, slaidi. Protams, slī dkalniņ i ir tik, bet kā pē c tie ir vajadzī gi, ja ir silta jū ra. Viesnī ca ir laba. Varu ieteikt š o viesnī cu ceļ ojumam ar bē rniem, jo ​ ​ ē diens tur ir labs, viss nepiecieš amais ir istabā , mē beles protams nav jaunas, bet viss ir darba kā rtī bā . Personā ls ir atsaucī gs. Nebija netī rumu, putekļ u, zirnekļ u tī klu. Brī niš ķ ī ga animā cija, maniem bē rniem nekad nav garlaicī gi. Meitenes bija tur no agra rī ta lī dz agram vakaram, rū pē joties par daž ā da vecuma bē rniem.
аватар Anton407173
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Tā ir sen renovē ta, ne pā rā k tī ra, man nepatika pludmale. Man patika parastais ē diens un jauks personā ls, draudzī gs. Bū tu interesanti dzī vot istabā s ar skatu uz jū ru. Ļ oti jauks skats. Cena neatbilst kvalitā tei, cena ir pā rā k augsta. … Tomēr ▾ Tā ir sen renovē ta, ne pā rā k tī ra, man nepatika pludmale. Man patika parastais ē diens un jauks personā ls, draudzī gs. Bū tu interesanti dzī vot istabā s ar skatu uz jū ru. Ļ oti jauks skats. Cena neatbilst kvalitā tei, cena ir pā rā k augsta.
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Viesnīca atrodas gleznainajā slavenā Sharks Bay piekrastē. Viesnīcas teritorija, kas plūst lejā līdz jūrai, pārsteidz ar savu skaisto ainavu un neparasti skaisto skatu uz Tirānas salu. Viesnīca tika atvērta 1997. gadā. Daļēji renovēts 2019.gadā. Piemērots ģimenēm.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 4 km no lidostas, 7 km no Naama Bay un 15 km no vecpilsētas, pašā jūras krastā.
Pludmales apraksts Pludmales garums ir 700 metri, tā sastāv no trīs daļām: 1) pludmales ar smilšainu ieeju jūrā; 2) pludmale ar ieeju jūrā caur nelielu, plastmasas pontonu; 3) pludmale, kur zem ūdens atrodas betona pontonu celiņš. Pludmalē ir bārs. Autobuss uz pludmali no viesnīcas reģistratūras (kursē pēc grafika).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, bagāžas glabātuve, gludināšanas pakalpojums (par maksu), apkalpošana numurā, aptieka, veikali, 6 konferenču telpas, 3 āra baseini ar 3 slidkalniņiem pieaugušajiem un 1 slidkalniņu bērniem, 1 iekštelpu saldūdens baseins, bārbekjū , sauļošanās terase. 9 restorāni, 5 bāri.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava / skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Mini klubs bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem, bērnu animācija, 2 bērnu rotaļu laukumi, mini diskotēka, bērnu sadaļa pieaugušo baseinā, bērnu ūdens slidkalniņš.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Masāža, džakuzi, sauna, hammam, tvaika pirts un ķermeņa un sejas procedūras - par maksu (SPA centrā, no 16 gadiem). Pludmales volejbols (bezmaksas), ūdens sporta veidi: brauciens ar banāniem, paraseilings, ūdens velosipēds (par maksu), niršanas centrs (par maksu) un ūdens sporta centrs (par maksu). Ikdienas sporta un izklaides programmas. Vakara programmas, šovi.
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 861 numurs. Tas sastāv no galvenās ēkas un divstāvu dzīvojamo ēku kompleksa, bungalo un villām, kas kaskādes ved līdz jūrai.

Istabās

Centrālais kondicionieris, seifs, TV, kabeļtelevīzijas kanāli, telefons (par maksu), Wi-Fi bez maksas (pamata piekļuve), minibārs, tējas/kafijas pagatavošanas iespēja (bez maksas), numuriņos tiek piegādāts ūdens pudelēs katru dienu, vannas istaba, fēns, tualetes piederumi, apkalpošana numurā: visu diennakti (par maksu).

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Sharks Bay, Šarm eš Šeiha, Ēģipte
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.