Amphoras Aqua Hotel 4*– Atsauksmes

148
Novērtējums 7.210
№50 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
7.3 Numurs
7.8 apkalpošana
6.9 Tīrība
8.0 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 500 metru attālumā no Sarkanās jūras Šarm eš Šeihas kūrortā. Viesnīca atrodas tikai 600 metru attālumā no partnera kūrortviesnīcas Amphoras Blu. Viesiem ir pieejama privāta pludmale un regulāri kursē bezmaksas transporta pakalpojumi starp abām viesnīcām. Leknu palmu ieskautā viesnīca piedāvā brīnišķīgus skatus uz kalniem no tās logiem un teritorijas.Vairāk →
аватар aliona1609
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cā ieradā mies 9.30, un bijā m ļ oti pā rsteigti (jauki), kad mums teica, ka jā iet brokastī s. Bijā m pā rsteigti, jo neesam pirmo reizi Ē ģ iptē , reģ istrē š anā s un viss iekļ autais sā kas pulksten 14. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 9.30, un bijā m ļ oti pā rsteigti (jauki), kad mums teica, ka jā iet brokastī s. Bijā m pā rsteigti, jo neesam pirmo reizi Ē ģ iptē , reģ istrē š anā s un viss iekļ autais sā kas pulksten 14. Mū s arī nosē dinā ja uzreiz pē c brokastī m. Liels paldies darbiniekiem! Visi ir ļ oti draudzī gi un patī kami, kas man ļ oti patika. Numuri ir vidē ji, bet ok. Mums jā atceras, ka tas nav 5 *. Numuri tiek uzkopti katru dienu. Vodicka 1.5 l. istabā katru dienu.
Wi-Fi visā viesnī cā , numurā un pludmalē.
Lī dz pludmalei ir autobuss, gā jā m kā jā m, ejot solis 15min.
Ē diens ir labs, izsalcis neaizies. Nu atkal, ja atrodi vainu, tad vari palikt))) Man patika, ka tu sevi uzspiež.
Ir silts baseins, mū su bē rni tur visu laiku peldē jā s. Slaidi iekļ auti no 15.00, neskatoties uz to, ka baseinā tur nav silts, bija ļ oti forš i.
Nu vispā r mums patika!
аватар Serguei2007
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
2021.  gada martā mē s 22 dienas atpū tā mies Š arm eš Š eihā viesnī cā Shores Amporas 5 *, kurai ir kopī ga infrastruktū ra ar Shores Aloha Resort 4 *, un uzņ ē mā m video par š o viesnī cu. Savas pastā vē š anas laikā viesnī ca mainī ja nosaukumu. … Tomēr ▾ 2021.  gada martā mē s 22 dienas atpū tā mies Š arm eš Š eihā viesnī cā Shores Amporas 5 *, kurai ir kopī ga infrastruktū ra ar Shores Aloha Resort 4 *, un uzņ ē mā m video par š o viesnī cu.

Savas pastā vē š anas laikā viesnī ca mainī ja nosaukumu. Viņ š ir pazī stams kā:

Otium Park Aloha Beach Resort,
Shores Aloha Resort,
Otium Hotel Aloha Sharm,
Viesnī ca Amphoras Blu
Shores Aloha kū rorts

Amphoras Blu Hotel 4* (Ex. Shores Aloha Resort) ir daļ a no OTI Holding. OTI Holdingā ietilpst vē l 15 viesnī cas daž ā dā s valstī s. Tā s ir Turcija (Kemera, Side, Alā nija, Antā lija), Vjetnama un Ē ģ ipte (Hurgada, Š arm eš Š eiha). Papildus Amphoras Blu Hotel 4 * (Ex. Shores Aloha Resort), Otium Hotels #sharmelsheikh ietver vē l divas viesnī cas: Amphoras Aqua Hotel 4 * (piem. Shores Golden) un Otium Amphoras 5 *

SVARĪ GS
Visas Otium viesnī cas Š arm eš Š eihā atrodas netā lu, un tā m ir kopī ga infrastruktū ra. Š o viesnī cu viesi var brī vi pā rvietoties un izmantot bā rus, pludmali un peldbaseinus, kas atrodas visā s zonā s. Ieskaitot piecu zvaigž ņ u viesnī cas Otium Amphoras 5 * priekš rocī bas (lasiet par Amphoras Aqua Hotel 4 * zemā k)

ATRAŠ ANĀ S VIETA

Viesnī ca atrodas labā vietā , salī dzinot ar galveno kū rorta infrastruktū ru.
Netā lu no viesnī cas atrodas ceļ ojumu aģ entū ras, veikali un veikali, kas pā rdod augļ us, pā rtiku, apģ ē rbu, tū risma preces

10 min gā jienā - valsts aptieka Dr. Samer aptieka
15 minū š u gā jiena attā lumā no tirdzniecī bas centra Il Mercato.
20 minū š u gā jiena attā lumā no Alf Leila Wa Leila.
7 minū š u brauciens lī dz zivju restorā nam Farsha.
Lī dz Vecrī gai 40 minū š u gā jiens vai 9 minū š u brauciens.
11 minū š u brauciens lī dz Naama Bay.
23 minū š u brauciens lī dz Soho laukumam.
24 minū š u brauciena attā lumā no Š arm eš Š eihas Ofiras Starptautiskā s lidostas

Taksometra cena 2021.  gada martam

Vecpilsē ta - 2$
Lielā kais Carrefour lielveikals Š armā - 2 USD
Naama Bay - 3 USD
Lidosta no 9 USD
Soho laukums - no 5 USD

Vakaros regulā ri kursē bezmaksas transporta pakalpojumi no viesnī cas uz Nā mas lī ci. Iepriekš ē ja rezervā cija reģ istratū rā . Marš ruta pietura atrodas Duty Free Naama lī cī , kur jū s varat iegā dā ties augstas kvalitā tes alkoholu pirmajā s 48 stundā s pē c robež as š ķ ē rsoš anas. Apmeklē jiet arī austrumu tirgu un daudzus naktsklubus.

PAR VIESNĪ CU Amphoras Blu Hotel 4*
14:00 - reģ istrē š anā s viesnī cā.12:00 - izrakstī š anā s no viesnī cas

Ē rtā kie numuri Aloha atrodas mā jā s netā lu no pludmales, uz robež as starp Aloha un Amforu
Viesnī cai Otium Park Amphoras Blu Resort 4 * ir sava 180 metru pludmale ar ē rtu pontonu, saulessargiem, sauļ oš anā s krē sliem, pludmales dvieļ iem un matrač iem. Bē rniem un tiem, kas neprot peldē t, ir ē rtā k peldē š anai izmantot Otium Amphoras 5* pludmales koraļ ļ u attī rī to laukumu.

Zemū dens pasaules video mē s filmē jā m uz Aloha 4* un Amphoras 5* viesnī cu koraļ ļ u rifa 2020.  gada novembrī.

Viesnī cai ir 50 kv. m un bē rnu zona galvenajā baseinā , kas tiek apsildī ta ziemas mē neš os. Apsildā ms Palm Pool ir pieejams arī Otium Amphoras 5 * viesnī cas teritorijā

Š o viesnī cu viesi var brī vi pā rvietoties un izmantot bā rus, pludmali un peldbaseinus, kas atrodas visā s zonā s.

REZERVĒ Š ANAS IZMAKSAS 2021.  GADA MARTĀ
Ņ emot vē rā , ka 2021. gada martā Shores Amphoras 5 * rezervā cijas izmaksu atš ķ irī ba no č etriniekiem nepā rsniedza 5-7 dolā rus dienā , palikā m pirmajā pieciniekā.

Ē diens piecos Amphoras 5 * ir lielisks, bet č etriniekos ne tik daudzveidī gs Divvietī gas istabas rezervē š anas izmaksas ar visiem nodokļ iem Otium Amphoras 5 * (viss iekļ auts) bija 53 USD / dienā.

Ja vē laties ietaupī t naudu, labā k ir rezervē t š ī s ķ ē des treš o viesnī cu Amphoras Aqua Hotel 4 *. Viņ š ir lē tā kais.

P. S. Daž i vā rdi par treš o Otium viesnī cu Š armā

Amphoras Aqua Hotel 4 * (Ex. Shores Golden) atrodas otrajā lī nijā . Viesnī cai Amphoras Aqua ir piekļ uve partnerkū rorta Amphoras Blu viesnī cas privā tajai pludmalei, kas atrodas tikai 600 metru attā lumā . Starp abiem kū rortiem regulā ri kursē bezmaksas autobusi. Klusajā sezonā daudzi viesi, kas rezervē ja 4 * viesnī cas, tika izmitinā ti viesnī cā Otium Amphoras 5
Обзор отеля Amphoras Blu Hotel 4* Лобби Стойка регистрации Бассейн Корпуса отеля территория Основной ресторан Бар
аватар Eduard1977
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ļ oti laba - gan istabiņ u ziņ ā , gan teritorijas ziņ ā , gan ē dinā š anas ziņ ā . Ā tri iekā rtojā s. No pirmā s reizes man nepatika, ka tas bija pirmajā stā vā - viņ i to mainī ja. Mē s ieradā mies vē lu un piedā vā jā m vakariņ as. … Tomēr ▾ Viesnī ca ļ oti laba - gan istabiņ u ziņ ā , gan teritorijas ziņ ā , gan ē dinā š anas ziņ ā . Ā tri iekā rtojā s. No pirmā s reizes man nepatika, ka tas bija pirmajā stā vā - viņ i to mainī ja. Mē s ieradā mies vē lu un piedā vā jā m vakariņ as. Personā ls ir draudzī gs, viņ i zina krievu un pat ukraiņ u valodu. Tī rī š ana katru dienu (tiem, kas baidā s, ka kaut ko nozags, ir seifs), ja negribi, izkar zī mi "netraucē t" - neviens nenā k iekš ā . Divi baseini, viens pat apsildā ms un ar slidkalniņ u, iespē jams izmantot blakus esoš o viesnī cu baseinus un bā rus, bet no citā m viesnī cā m tie nā ca pie mums.

Lī dz jū rai apmē ram 15 minū tes caur viesnī cu "Aloha". Pludmale ar sauļ oš anā s krē sliem ar bā ru (kuru varat izmantot), ar dejā m un izklaidē m, ar picu un kartupeļ iem. Un kā di tur koraļ ļ i un zivis...Jū ras ekskursijā devā mies atseviš ķ i, velti zaudē jā m laiku - uz "Aloha" ir simtreiz labā k. Kopumā Shores Golden iesaku visiem, pat vairā k par 5 vienas ķ ē des zvaigznē m. Vienī gā atš ķ irī ba ir jū ras tuvums.
Lai gan pē c brokastī m vai pusdienā m ir ļ oti patī kami pastaigā ties, lai nepaliktu resns)) Par č etriem Shores Golden ir vienkā rš i super. Paldies viesnī cas darbiniekiem, jū s esat vislabā kie)) Ja iespē jams, es nā kš u š eit; )
аватар Gal-O
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
2020.  gada februā rī atpū tā s č etri (2 pieauguš ie, 2 bē rni). Viņ i to izvē lē jā s, jo cena bija lieliska, ceļ ojumu aģ ents ieteica, ka š ī viesnī ca ir laba, un atlaide tajā laikā bija ļ oti ievē rojama! Lī dz jū rai 10 min ar kā jā m, var pā rsē sties, bet mē s biež i neatbilstam grafikam, viesnī cas teritorija skaista, kopta, personā ls viss draudzī gs, tieš i pā rsteigts, no reģ istratū ras un apkalpoš anas visi neuzkrī toš i, smaidoš as bietes! Alus ir garš ī gs, vī ns arī balts un sarkans, viss pā rē jais, kā jū s zinā t. … Tomēr ▾ 2020.  gada februā rī atpū tā s č etri (2 pieauguš ie, 2 bē rni). Viņ i to izvē lē jā s, jo cena bija lieliska, ceļ ojumu aģ ents ieteica, ka š ī viesnī ca ir laba, un atlaide tajā laikā bija ļ oti ievē rojama! Lī dz jū rai 10 min ar kā jā m, var pā rsē sties, bet mē s biež i neatbilstam grafikam, viesnī cas teritorija skaista, kopta, personā ls viss draudzī gs, tieš i pā rsteigts, no reģ istratū ras un apkalpoš anas visi neuzkrī toš i, smaidoš as bietes! Alus ir garš ī gs, vī ns arī balts un sarkans, viss pā rē jais, kā jū s zinā t... ) uzjautrinā ja bā ru un ē dienu pludmalē , patī kams bonuss, kamē r pavadā t laiku jū rā . Paš am restorā nam ir izvē le, bet ne tik daudz, ā tri apnī k, katru dienu ē d olas vai maizī tes, plastmasas tomā tus, gurķ us, papriku, pā ris dā rzeņ us pā rim vai mē rcē pusdienā s un vakariņ ā s (gribē tu vairā k) .

Vistas un pangasijas katru dienu tiek stumtas pusdienā s un vakariņ ā s, un man ir apnicis tos stumt.
Grilē ta vista ir iesprū dusi kaklā , vai no tā s paš as vistas nav citi ē dieni? citi gatavoš anas veidi?
no vakara kebaba visu nakti grē mas, un vispā r uz nedē ļ u tā du ē dienu pastā vī gas grē mas (uzjautrinā ts feta. Kū kas ir vienā das) dateles tā pē c pirka ā rpus viesnī cas zemenes un granā tā bolus.

Rifs vā jš , pie bojas, vilnis mē tā jas uz rifa, vē jains, bet tas tā...kad sanā k pie laika, mums bija auksti, temperatū ra dienā +17 un vē jš , man ī sti nebija. gribas kā pt ū denī . Vispā r var redzē t, ka personā ls cenš as, viss laiza, nu. Animā cija ir vā ja, nav skaidrs grafiks, daž i cilvē ki zvana, un, kā viņ i sauc, cer, ka jū s neatnā ksit)))) uzjautrinā ja mazu apsildā mu baseinu, lielu ar slidkalniņ u kā ledus, bet visi lec no slidkalniņ a un tad kā pj siltā . Kopumā apmierinā ts.
visur plusi un mī nusi, tač u es vē los atzī mē t visu darbinieku patī kamo komunikā ciju un pieklā jī bu, bez Vanga dolā ra izspieš anas, un Ē ģ iptē tas notiek reti. Tā pē c nebaidieties! Jū s varat iet! : )
аватар romashina.lora
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Paliku pie vī ra 12 naktis. Ieradā mies pusnaktī un bijā m patī kami pā rsteigti: viņ i mū s apsedza restorā nā . Starp citu, tie, kuriem ir agrs lidojums, arī maizī tes lī dzi nedod, bet pilnas brokastis tiek pasniegtas no 4 rī tā . … Tomēr ▾ Paliku pie vī ra 12 naktis. Ieradā mies pusnaktī un bijā m patī kami pā rsteigti: viņ i mū s apsedza restorā nā . Starp citu, tie, kuriem ir agrs lidojums, arī maizī tes lī dzi nedod, bet pilnas brokastis tiek pasniegtas no 4 rī tā . Ē diens ir vidē js, bet viss ir ē dams. Jū s noteikti neaizbrauksit izsalcis. Ja kaut kas ir apē sts, uzreiz atnes vairā k, pat ja ē dienreize ir beidzies.

Teritorija ir ļ oti tī ra un labi kopta. Telpas arī salī dzinoš i tī ras, personā ls nav uzbā zī gs, draudzī gs. Pludmalē vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli. Piestā tne ir ī sa, 2 ieejas. Koraļ ļ u rifs ir skaists, bet zivju nebija ļ oti daudz, domā ju, ka nokrita nesezonā . Ir plā nots marš ruts uz pludmali, bet mē s gā jā m kā jā m. Tas ir tuvu. Salī dzinoš i cenas un kvalitā tes attiecī ba, var likt izcili. Viena no retajā m viesnī cā m, kur braukš u vē lreiz.
аватар Sergey_asm
Reģ istrē š anā s/istaba Ierodoties viesnī cā mū s sasē dinā ja gandrī z uzreiz, istabiņ a laikam bija pirmā no reģ istratū ras, 403. istabiņ a. Pati istabiņ a vienkā rš a kā grā beklis, bet viss tī rs un kā rtī gs! Nav tē jkannas, nav ziepju piederumu, ir tikai dozators. … Tomēr ▾ Reģ istrē š anā s/istaba
Ierodoties viesnī cā mū s sasē dinā ja gandrī z uzreiz, istabiņ a laikam bija pirmā no reģ istratū ras, 403. istabiņ a. Pati istabiņ a vienkā rš a kā grā beklis, bet viss tī rs un kā rtī gs! Nav tē jkannas, nav ziepju piederumu, ir tikai dozators. Televizors ir plakans, bet kā virtuve (maza). Gultas ir mazas. Kopumā "dekorā cija" ir minimā listiska, piemē ram, istabas mā ja.
Uzturs
Uz 4ku, kā vispā r, un viesnī cas zvaigž ņ u vē rtē jums. Sortiments nav liels, bet viss ir diezgan garš ī gs. Gaļ a ir pastā vī gi, vietā m porcijā s. Iedeva porcijas pī les, sā kumā iedeva gabaliņ u ar mazo pirkstiņ u, gā ja pē c piedevas, cits pavā rs stā vē ja un iedeva veselu augš stilbu. . . Dā rzeņ u sortiments labs, bet paskaties, ir apnikuš i un kā dreiz bija paprika ar pelē jumu (pamanī ja, ka ņ emu nost, uzreiz vispā r noņ ē ma š ķ ī vi ar papriku), man liekas, ka tas tomē r ir negadī jums, bet paskaties, ko ņ emat. Ir bē rnu sadaļ a ar maziem galdiņ iem un krē sliem, kā arī ir pieejama bē rnu ē dienkarte. Restorā nā ir bā rs ar vietē jo alkoholu un sulā m/kolu. Kafija viesnī cā tikai no "bundž ā m".
Uz otrā baseina atrodas atpū tas bā rs-kafejnī ca ar uzkodā m
Teritorija
Divi baseini. Pirmais ir auksts, otrais ir sadalī ts 3 daļ ā s, viena no tā m ir silta. Siltajā daļ ā ir hidroguns, it kā masā ž ai. Ir viens slidkalniņ š , pietiekami liels, iekļ auts 2 reizes dienā pa 2 stundā m. Galvenā kustī ba ir uz otro baseinu, ir bā rs ar vietē jo alkoholu, vakarā ir arī animā cija. Animā cija bez volā niem, bet diezgan jautra - melodijas uzminē š anā piedalī jā s gandrī z visi, kas ieradā s.
Pati teritorija maza, pē c iespē jas zaļ ā ka. Rotaļ u laukums ir labi izstrā dā ts un plaš s. Trenaž ieru zā le ir daž i simulatori uz terases uz ielas zem jumta)
Par jū ru no viesnī cas neko nevaru pateikt, jo. Ciemos gan nesanā ca, visu laiku pavadī jā m viesnī cā .
Kā mums likā s, š ī viesnī ca ne tuvu nav piemē rota visiem, un tieš i tā pē c - viesnī ca ir diezgan mierī ga, bez volā niem gan ē dinā š anā , gan paš ā viesnī cā (piemē ram, istabā s). Bet viss ir diezgan labā stā voklī un neizraisa nekā das nepatī kamas emocijas! Viesnī cas teritorija ir maza, nav kur iet, nav kur vakaros klaiņ ot. Ir patī kami atrasties teritorijā (tas bija mums). Ja esi noguris no trokš ņ ainā biroja un vē lies nedē ļ u vienkā rš i nogulē t sauļ oš anā s krē slā , lai nekas netraucē , paē st, iedzert alu un vispā r ķ ert relaksā ciju bez stresa, tad tas droš i vien ir! Izrā pjos no istabas, minū te un tu esi ē damistabā , paē di, minū te un esi uz basa, apgulies, izdzē ru alu, paņ ē mu picu un tad tu guli lī dz vakariņ ā m, paē d vakariņ as, aizgā ji uz istabiņ a iet uz istabu.....vispā r kaut kas lī dzī gs š im...Ja ļ oti apniks , par pā ris dolā riem var ieripot vecpilsē tā vai naamā .
Vā rdi viesnī cas raksturoš anai ir kaut kā nereā li, tā pē c viss ir uz video - apskats par istabu, brokastis, pusdienas, vakariņ as, teritorija, viesnī cas apskats.
Skatiet visu "ar savā m acī m" un neticiet nevienai atsauksmei! )
Полный обзор отеля с номером и питанием
аватар mama.blann
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ieradā mies vē lu pē c 23:00, mū s uzaicinā ja uz restorā nu vakariņ ā s, izvē le maza, bet paē dā m! Es negaidī ju, kad viņ i parā dī s istabu, man bija savas prasī bas telpai, tā pē c pē c savas vē lmes izteikš anas teicu, ka teikš u paldies! Istabai, proti, otrais stā vs + balkons + skats uz baseinu un tas nav standarts, bet augstā ks! ! ! man maksā ja 15 USD, un ņ emiet vē rā , ka viņ i man nedeva numuru, viņ i man teica tik daudz, cik es uzskatu par pareizu !! ! Uzturs: Labi man! Dā rzeņ i, vairā ki sā nu ē dieni, zivis, vista, liellopu gaļ a, sieri, konditorejas izstrā dā jumi, kū kas, augļ i! Vienmē r ir tē ja, vā rī ta kafija, kola, fanta, sprite. … Tomēr ▾ Ieradā mies vē lu pē c 23:00, mū s uzaicinā ja uz restorā nu vakariņ ā s, izvē le maza, bet paē dā m!
Es negaidī ju, kad viņ i parā dī s istabu, man bija savas prasī bas telpai, tā pē c pē c savas vē lmes izteikš anas teicu, ka teikš u paldies!
Istabai, proti, otrais stā vs + balkons + skats uz baseinu un tas nav standarts, bet augstā ks! ! ! man maksā ja 15 USD, un ņ emiet vē rā , ka viņ i man nedeva numuru, viņ i man teica tik daudz, cik es uzskatu par pareizu !! !
Uzturs:
Labi man!
Dā rzeņ i, vairā ki sā nu ē dieni, zivis, vista, liellopu gaļ a, sieri, konditorejas izstrā dā jumi, kū kas, augļ i! Vienmē r ir tē ja, vā rī ta kafija, kola, fanta, sprite.....
Par alkoholu neteikš u, jo nedzeru!
Ja atrodaties pludmalē , viņ i pasniedz arī ē dienu: picu, kartupeļ us utt.
Animā cija:
Neteikš u, neapmeklē ju, bet dzirdē ju, ka katru vakaru lī dz 21:00 bē rniem un lī dz 23:00 pieauguš ajiem - deju dziesmas. . .
Pludmale:
Gā ja 10 min. Ir arī marš ruta autobuss uz laiku.
Pludmale liela, vietas pietika visiem.
Ieeja no pontona, pontons ir ī ss! Koraļ ļ i dzī vs, zivju pietiek!
Tī rī š ana:
Puika nemitī gi tī rī ja vakarā , kad bijā m istabā ! Tā pē c es paņ ē mu ū deni utt. . Papī rs, un palū dzu no rī ta sakopt, bet viņ š laikam mani nesaprata. . .
Teritorija skaista, kopta, tī ra, daudz apstā dī jumu, kas pastā vī gi tiek kopts!
Secinā jumi:
Viesnī ca IESAKU! Es atgriezī š os, ja vajadzē s!
Основной бассейн. Детская зона. Бассейн возле ресторана. Корпуса. Бассейн возле ресторана. Корпуса.
аватар Dmitrij102928
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Kopumā š ajā viesnī cā viss ir labi. Tikai ar ē dienu nebija skaidrs. Vai saindē jā mies š ajā viesnī cā , vai arī ko ē dā m nevietā . Bet daudzi cilvē ki sū dzē jā s, ka ir saindē juš ies. Un tā pē c visi apstā kļ i ir labi. … Tomēr ▾ Kopumā š ajā viesnī cā viss ir labi. Tikai ar ē dienu nebija skaidrs. Vai saindē jā mies š ajā viesnī cā , vai arī ko ē dā m nevietā . Bet daudzi cilvē ki sū dzē jā s, ka ir saindē juš ies. Un tā pē c visi apstā kļ i ir labi. Viesnī cas teritorija un pati viesnī ca ir neliela. Viesnī ca atrodas 2. pludmales lī nijā , tā pē c lī dz jū rai jā iet kā jā m kā das 15 minū tes. Istabas diezgan normā las, nav super, bet diezgan labas. Animā cija viesnī cā ir viduvē ja, un interneta - vispā r nē . Bet viesnī ca ir normā la, it ī paš i pirmo reizi Ē ģ iptē .
аватар
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba viesnī ca. Apkalpoš ana lieliska, ē dieni daudzveidī gi, katrai gaumei. Protams, nav ī paš u "frilling", bet ir diezgan pietiekami daudz ē dienu, ir daudz, no kā izvē lē ties. Viesnī cas gids ir slikts, ar mums vispā r nestrā dā ja, visu laiku meloja. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca. Apkalpoš ana lieliska, ē dieni daudzveidī gi, katrai gaumei. Protams, nav ī paš u "frilling", bet ir diezgan pietiekami daudz ē dienu, ir daudz, no kā izvē lē ties. Viesnī cas gids ir slikts, ar mums vispā r nestrā dā ja, visu laiku meloja. Mums viesnī cā viss patika. Tur nav nekā du problē mu.
аватар innusik89owa
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Objektī vi novē rtē jot š o viesnī cu, var likt pamatī gu č etrinieku. Atpū tā s ar č etru cilvē ku ģ imeni (divi bē rni 4.5 un 6 gadi). Tiem, kas ir ar bē rniem, pastā stī š u uzreiz par galveno, kas satrauc vecā kus. … Tomēr ▾ Objektī vi novē rtē jot š o viesnī cu, var likt pamatī gu č etrinieku. Atpū tā s ar č etru cilvē ku ģ imeni (divi bē rni 4.5 un 6 gadi).
Tiem, kas ir ar bē rniem, pastā stī š u uzreiz par galveno, kas satrauc vecā kus. Viesnī cā ir bē rnu ē dienkarte, nekas ī paš s, vienkā rš i viss ē diens svaigs, bija burgeri, frī kartupeļ i, makaroni, kotletes, pā rsvarā vista, vā rī ti dā rzeņ i, jogurts, olas, pankū kas, zupas, biezeņ i. Ja bē rns ir ļ oti mazs, veikalos un aptiekā s ir zī daiņ u pā rtika, bet labā k ņ emt no mā jā m savu, pie kuras viņ a jau ir pieradusi. Istabā katru dienu tika vests ū dens pudelē s, nebija tē jkannas, tā pē c paturiet to prā tā , ja gatavojat mazuļ u maisī jumu vai putru, jums bū s jā ņ em verdoš s ū dens restorā nā , vai arī tē jkanna.
Tagad par prieku mazulim. Ir bē rnu klubiņ š , bija Kateryna un Olga, ļ oti skaistas meitenes. Man bija stunda ar bē rniem, maniem puikā m patika.
Bija arī aktī vas spē les, kvesti, stafetes, bē rni ģ ē rbā s daž ā dos tē rpos, arī gleznoja, nodarbojā s ar rokdarbiem, vakarā tradicionā li mini diskotē ka. Kopumā animā cija bē rniem vecumā no 3+, ī paš i pie baseina. Ū dens spē les, protams, bija paredzē tas bē rniem vecumā no 6+ gadiem.
Kas attiecas uz pludmali, tad bē rniem tā nav ī paš i maza, par pontonu vispā r klusē ju, jo tur ir dziļ i, ieeja no krasta ir akmeņ ainā ka, tā pē c koraļ ļ i ir obligā ti! ! ! ! ! Vairā kas reizes devā mies uz smilš u pludmali netā lu no Xperience St. George Homestay 4 *, ieejas maksa ir zinā ma - 10 USD dienā , viss iekļ auts, bet bē rniem lī dz 5 gadiem bez maksas.
Mū su viesnī cas teritorijā ir peldbaseins ar slidkalniņ u, bet ar mana vecuma bē rniem, manuprā t, tas ir iespē jams tikai ar vecā kiem! Es nemaz neatlaidu savu ģ imeni. Bet tas ir mans paš a lē mums. Ū dens baseinā bija silts, apkure vā ja, bet baseins nebija auksts, bet, ja bē rni pieraduš i pie ļ oti silta ū dens, tad bū s forš i.
Tagad par izmitinā š anu un numuriem.
Septiņ os no rī ta bijā m jau viesnī cā , protams pē c nakts lidojumi bija noguruš i. Mums iedeva rokassprā dzes, bez jautā juma iekā rtojā mies istabā , neko negaidī jā m, liels paldies par to. Otrajā dienā bija otrā maiņ a, dzirdē ju, ka bija nelieli konflikti par izmitinā š anu, bet jā saprot, ka cilvē ciskais faktors var bū t jebkurā viesnī cā . Istaba tī ra, pieticī ga, bet viss nepiecieš amais ir. Man bija svarī gi tī rī t, lai bū tu tī ra grī da, tī ra gulta, tī ra duš a un tualete. Jo tu pats saproti, ka mums pieauguš ajiem tas ir svarī gi, vē l svarī gā k tas ir tad, kad atpū š aties ar bē rniem. Ar š o viss bija kā rtī bā , sā kumā , kad devā mies uz istabu, tā vē l nebija iztī rī ta, bet es pat nebiju saš utis, jo zinā ju, ka reģ istrē š anā s pulksten č etrpadsmitos un kamē r brokastojā m, viss tika iztī rī ts. detaļ a. Pā rē jā laikā viņ i tī rī ja katru dienu, dvieļ i un gultas veļ a tika mainī ta pē c pieprasī juma. Es prasī ju katru dienu, atstā ju dzeramnaudu un man nebija jautā jumu.
Galds restorā nā ir daudzveidī gs. Es nevē los atkā rtot, daudzas atsauksmes ir detalizē ti rakstī tas par ē dienkarti. Teikš u, ka ē diens ir pieklā jī gs. Nekas ī paš s, garš ī gi. Dzē rieni parasti, labu kafiju var dzert mā jā s, alkohols vā jš , kas grib dabū t, tad ņ em lī dzi, vai ar duty free.
Pludmale un jū ra ir labas. Pludmale ir kopī ga ar Aloha, ejiet uz to ļ oti tuvu (tuvā k otrai izejai pie bē rnu kluba, tā pē c mazā k jā iet ā rpus viesnī cas, kas ir ļ oti skaista un zaļ a). Sē dvietu ir pietiekami, ē rti sauļ oš anā s krē sli, vienmē r bija brī vi. Pludmale ir sakopta, kā vispā r viesnī cā , ir bā rs (alus, vī ns (nedaudz skā bs), pica, gaļ as un zivju bumbiņ as, vistu spā rniņ i, frī kartupeļ i, grildesas) izklaides pludmalē , volejbols, futbols. Vairā k jautrī bas pie baseina. Pludmalē ir tualete, lī dz tai jā iet kā jā m.
Pā rsvarā atpū tnieki bija no Ukrainas un Baltkrievijas, Krievijas, daž i no Polijas, Vā cijas un Itā lijas.
Viesnī cas darbinieki ir jauki cilvē ki, daudzi runā krieviski. Protams, ja maksā papildus dzeramnaudu, viņ i ir vē l uzmanī gā ki, piemē ram, bā rā var tikt pie pavisam cita alkohola kokteili, ja pateicas bā rmenim.
Galu galā varu ieteikt paņ emt lī dzi fumigatoru, iegā dā ties vietē jo SIM karti, iegā dā ties ekskursijas birojā pie viesnī cas, noteikti apmeklē t vecpilsē tu.
Bijā m apmierinā ti, paveicā s ar laikapstā kļ iem (bijā m janvā rī ). Varbū t kā dam bū s forš i, bet man nepatī k, ja laiks ir ļ oti karsts, tā pē c man bija ideā li: 23-25 ​ ​ grā di, +17 vakarā , siltā k ģ ē rbies un pastaigā ties. Pludmalē no 11:00 lī dz 16:00 ir ļ oti labi, agri vai vē lu paliek forš i.
Novē lu visiem labas brī vdienas, iesaku viesnī cu kā labu č etrinieku.
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums contact5558
‹ Viesnīca Amphoras Aqua Hotel 4*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен в 500 метрах от Красного моря на курорте Шарм эль Шейх. Находится всего в 600 метрах от курорта-партнера Amphoras Blu и имеет доступ к частному пляжу, а между двумя отелями регулярно курсируют бесплатные бусы-шаттлы. Отель окружён пышными пальмами, а из его окон и территории открывается живописный вид на горы.

Atrašanās vieta 20 км от аэропорта г. Шарм эль Шейх.
Pludmales apraksts Пляж в 500 м от отеля, протяжённость – 170 м. Вход в море каменистый. Шаттл-сервис до пляжа (бесплатно).
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Многоязычный персонал, круглосуточный ресепшн, магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Открытый бассейн площадью 50 кв.м. Детская секция в основном бассейне с подогревом, площадь 50 кв.м. Развлекательные программы для детей. Детский горшок (бесплатно).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 250 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese 31 Salah Taher St. Om El-Seid Cliff. Sharm El Sheikh Egypt
Tālruņi: +2 37490167
Tīmekļa vietne: Amphoras Aqua Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.