Cena un kvalitāte ir vienkārši lieliska

Rakstīts: 11 marta 2020
Ceļošanas laiks: 2 — 9 marta 2020
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 9.0
Viesnī ca ļ oti laba - gan istabiņ u ziņ ā , gan teritorijas ziņ ā , gan ē dinā š anas ziņ ā . Ā tri iekā rtojā s. No pirmā s reizes man nepatika, ka tas bija pirmajā stā vā - viņ i to mainī ja. Mē s ieradā mies vē lu un piedā vā jā m vakariņ as. Personā ls ir draudzī gs, viņ i zina krievu un pat ukraiņ u valodu. Tī rī š ana katru dienu (tiem, kas baidā s, ka kaut ko nozags, ir seifs), ja negribi, izkar zī mi "netraucē t" - neviens nenā k iekš ā . Divi baseini, viens pat apsildā ms un ar slidkalniņ u, iespē jams izmantot blakus esoš o viesnī cu baseinus un bā rus, bet no citā m viesnī cā m tie nā ca pie mums.

Lī dz jū rai apmē ram 15 minū tes caur viesnī cu "Aloha". Pludmale ar sauļ oš anā s krē sliem ar bā ru (kuru varat izmantot), ar dejā m un izklaidē m, ar picu un kartupeļ iem. Un kā di tur koraļ ļ i un zivis...Jū ras ekskursijā devā mies atseviš ķ i, velti zaudē jā m laiku - uz "Aloha" ir simtreiz labā k. Kopumā Shores Golden iesaku visiem, pat vairā k par 5 vienas ķ ē des zvaigznē m. Vienī gā atš ķ irī ba ir jū ras tuvums.

Lai gan pē c brokastī m vai pusdienā m ir ļ oti patī kami pastaigā ties, lai nepaliktu resns)) Par č etriem Shores Golden ir vienkā rš i super. Paldies viesnī cas darbiniekiem, jū s esat vislabā kie)) Ja iespē jams, es nā kš u š eit; )
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu