Novotel Beach Sharm El Sheikh 5*– Atsauksmes

108
Novērtējums 7.610
№32 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
7.8 Numurs
7.5 apkalpošana
7.6 Tīrība
6.6 Uzturs
8.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Naama Bay centrā. Pastaigas attālumā no viesiem ir pieejami daudzi suvenīru veikali, bāri, restorāni un ūdenspīpes. Viesi var baudīt nacionālās virtuves garšu, uzpīpēt ūdenspīpi, izdzert tasi austrumnieciskas kafijas vai vienkārši pastaigāties, izgaršojot vietējo kolorītu. Kūrorta populārākās diskotēkas Cleo Park akvaparks gaida visus āra entuziastus.Vairāk →
аватар Katrin.kim1208
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 4.0
Neiesaku! Istabā vannas istabā smird kanalizā cija lū dza mainī t, bet nav mainī ta. Ē diens ir š ausmī gi vienā ds. Frī kartupeļ i tehniski tiek doti tikai itā ļ iem! Pludmalē bija maz animā cijas. Maz pā rtikas Ja jū s nepiedalā ties ekskursijā s no gidiem, viņ i nekavē joties maina seju, pā rtrauc sazinā ties, izrā da savu neapmierinā tī bu!. … Tomēr ▾ Neiesaku! Istabā vannas istabā smird kanalizā cija lū dza mainī t, bet nav mainī ta. Ē diens ir š ausmī gi vienā ds. Frī kartupeļ i tehniski tiek doti tikai itā ļ iem! Pludmalē bija maz animā cijas. Maz pā rtikas
Ja jū s nepiedalā ties ekskursijā s no gidiem, viņ i nekavē joties maina seju, pā rtrauc sazinā ties, izrā da savu neapmierinā tī bu!
аватар Zavkost
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Novotel Sharm El Sheikh Palm 5*, Naama Bay, 30.11. 22 - 11.12. 22 Decembris, vē ju sezona ir sā kusies, tā pē c uzskatī jā m, ka viesnī ca, vienmē r lī cī , bez vē ja. Jū su iecienī tā kajā Hadabā š ī ir Ras Um El Sid, kurā patiesī bā ir tikai 4 viesnī cas un ļ oti necilvē cī ga cenu zī me. … Tomēr ▾ Novotel Sharm El Sheikh Palm 5*, Naama Bay,
30.11. 22 - 11.12. 22
Decembris, vē ju sezona ir sā kusies, tā pē c uzskatī jā m, ka viesnī ca, vienmē r lī cī , bez vē ja. Jū su iecienī tā kajā Hadabā š ī ir Ras Um El Sid, kurā patiesī bā ir tikai 4 viesnī cas un ļ oti necilvē cī ga cenu zī me. Skatī jā mies uz Faarana Reef 4 (kalnā , atsauksmes nav ī paš i labas, rifs ir bumba, iespē jams, labā kais Š armā ), bet mū su ceļ ojumu aģ ents (Daiquiri, Andrey, sveiki! ) mū s saskaņ oja ar Novotel Palm 5 Naamā . Lī cis par to paš u cenu. Otrā lī nija, pā ri ceļ am no Novotel Beach, ar kopī gu pludmali un bā ru. Paš ā Naamā viņ i gā ja pa “zelta jū dzi”, lī cī nekad nebija bijuš i, bet, spriež ot pē c kartes un atsauksmē m, vē ja nav. Mē s paņ ē mā m Novotel. Un viņ i to nenož ē loja. Ļ oti jauka, mierī ga, klusa viesnī ca.
Viesnī cā ieradā mies ap 13.30, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un aizsū tī jā m pusdienā s, atnā cā m no pusdienā m un mū s aizveda uz apmetni. Es domā ju, ka mums ļ oti paveicā s, viņ i apmetā s 4138. istabā , nevis kalnā . Standarta. Izmē ra ziņ ā tas ir diezgan pieklā jī gs.
Viss darbojas, viss ir (seifs, mini ledusskapis, tē jkanna, tē ja, kafija, peldmē teļ i pē c pieprasī juma, š ampū ns, ziepes, duš as ž eleja, neliels veļ as ž ā vē tā js). Nav nogalinā ts. Duš as telpa ar tropu un vienkā rš u laistī š anas kannu (saka, ka kā dam nepietika karstā ū dens, tā pē c mums nepietika aukstuma : )). Milzī ga gulta ar ļ oti forš u supercietu matraci. Veranda ar diviem krē sliem un galdu. Jā ! Skaņ as izolā cija ir pā rsteidzoš a! Kaimiņ us nevar dzirdē t, no vā rda vispā r! Pat zem priekš ē jā m durvī m sprauga ir aizvē rta ar gumijas sloksni.
Veidi. Skati vienkā rš i lubok. Tā pat kā vecs Windows ekrā nsaudzē tā js. Vienkā rš i satriecoš s skaistums: zaļ umi, ziedi, palmas, kalns - un uz to fona ir sniegbaltas divstā vu mā jas ar torņ iem. Viņ š nekad nepā rstā ja apbrī not un apbrī not, no rī ta, pē cpusdienā , vakarā . Zā lā jā kaut ko plū c stī piņ as (stū ķ i, tie tā di ir...), apkā rt skraida mazie baltie gā rņ i, bruņ urupuč u balož i, trī s č etri veseli vanagi. Ī sā k sakot, zoodā rzs un skaistums. Cirpē t, pļ aut, ū deni.
Tiesa, kad laistī š ana (no sedimentā cijas tvertnē m attī rī ts ū dens) nedaudz smarž o, ū dens plū st lejā un tur sakrā jas peļ ķ ē , kas jā š ķ ē rso. Kopumā ļ oti skaists un kluss rajons.
Pludmale, jū ra, pludmales bā rs. Jā tiek lī dz jū rai. Pā ri ceļ am (tulkojis ī paš s cilvē ks ar sarkanu nū ju, nekur citur tā , Dreams un Solimā rs skrien pā ri ceļ am, un mē s esam svarī gi, mē s š ķ ē rsojam ar sarkanu nū ju), caur Novotel Beach teritoriju, 5-7 minū tes, varbū t 10. Absolū ti relaksē ta un pat ļ oti jauki.
Palmu nojumes no saules, veci, bet neskarti, smagi koka klā ja krē sli pā rklā ti ar mī kstiem matrač iem. Pludmale ir liela, ir daudz vietas, vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, pat ja ne pirmajā lī nijā no jū ras. Mū sē jie aiz ieraduma ieņ em pirmo rindu, no rī ta paskrien, noliek dvieļ us, tad neparā dā s lī dz pulksten 11.
Rezultā tā daž kā rt gadā s pā rpratumi, lai gan viesnī cas noteikumi krievu burtiem un vā rdos saka: ilgā k par pusstundu bez uzraudzī bas atstā tos dvieļ us konfiscē pludmales kautiņ i, kuru, starp citu, ir daudz. Ar to nav nekā du problē mu: apkā rt ir aizķ ē ruš ies fotoaparā ti un kur pazudis tavs dvielis tiek noskaidrots ar kamerā m un saskaitot nodotos dvieļ us. (Citā s viesnī cā s par dvieli var uzlikt sodu. Par zaudē jumiem. Buki pie 20. ) Jautā jums, kā pē c? Nu, kā pē c jū s lietojat sauļ oš anā s krē slus? Nu, viņ i vienmē r ir tur. Jā , ne gluž i sē rfot, bet arī ne kilometra attā lumā no jū ras. Vai tieš ā m ir grū ti tikt garā m š iem 10-20 metriem? Kā piemē rs: atnā k vī rietis, apguļ as uz jauna precē ta pā ra dvieļ a, sā kas skandā ls, izrē ķ inā š anā s, viņ š kliedz, es te noliku... vai noliku... No kamerā m izrā dā s: jā , es darī ju. Pulksten 7.15. Pludmalē ierados 11:25. Un 9.20 pludmales cī ņ a paņ ē ma dvieli, jo
bija cilvē ku straume, kas pamodā s un brokasto, un š ajā vietā ilgu laiku neviena nebija (varbū t cilvē ks aizmirsa dvieli? ).
Jū ra. Jū ra ir lieliska! Saulriets jū rā - smiltis. Koraļ ļ us nevar valkā t. Bē rni izpleš as. Tiesa, lī menis strauji ceļ as, tad sā kas rifs. Eja (peldē š ana) uz rifu, kuru vienmē r aizņ em pensionā ri, kas stā v ejā lī dz krū tī m (rī klei). Rifs iet trī s lī nijā s no jū ras, dzī vī gā kais dabiski atrodas treš ajā lī nijā , tuvā k jū rai, tur ir daudz daž ā du zivju, kalmā ri, redzē ju pat zilos starus, lielos Napoleonus - vispā r tā da iezī me jauna viesnī ca, apskatī t - peldē t - ir kaut kas un kur. Vislabā kā vieta visā lī cī ir treš ā lī nija starp Novotel un Solimar ž ogu. Ne Ras Um El Sid un ne Ras Mohammed, ne Hadabas rifu siena, bet ļ oti, ļ oti cienī ga. Turklā t š is ir lī cis un pat ar vē ju tikai neliels viļ ņ ojums un vilnis.
Cilvē ki, nekā piet uz koraļ ļ iem un neaiztieciet tos ar rokā m: viņ i ne tikai nomirs, bet jū s varat arī saskrā pē t, nevis slimī gi, bet tas dziedē ļ oti grū ti un ilgi. Cilvē ki, nebarojiet zivis! Ne tikai 2000 naudas sods, bet, barojot no zivī m, parā dā s savvaļ as zivis, un tad viņ i brī nā s: kā pē c no kaut kurienes uzradusies haizivs un iekodusi tai aiz dibena? Nav vajadzī bas. Pietiek paskatī ties uz kā du, kā pē c pulcē t sev apkā rt pū li. Nemē ģ iniet pieskarties skaistā m zivī m ar rokā m - jū s uzskrisit uz lauvzivs vai citas indī gas, bet ļ oti skaistas zivis, varat nopelnī t anafilaktisku š oku, pat nā vi (paskatieties piemē rus internetā , tas ir iespaidī gi).
Bā rs pludmalē . 10:00 lī dz saulrietam. Alus, alkohols, alkoholiskie maisī jumi (par kokteiļ iem to grū ti nosaukt), piemē ram, dž ins ar toniku, rum-kola, tekila, degvī ns ar sulu. Sulas no iepakojumiem (drī zā k nektā ri, bet garš ī gi), atš ķ aidī tas sulas (jupi), ū dens, tē ja, kafija no kafijas automā ta, kruasā ni, kū kas uzkodā m, saldē jums (pē c 12).
Papī ra 50 un 200 gramu krū zes! Alu lej putu dē ļ , 130-150 gramus, bet var paņ emt tik glā zes, cik var paņ emt lī dzi. Paš i lej savā s glā zē s, nekā du problē mu: kā ds atnesa parastā s plastmasas puslitrī gā s, kā ds nā ca ar termokrū zē m, mē s ar sievu nopirkā m 350 gramus no cietā s plastmasas (vairs neatrada), daž iem smieklī gi cena, un mē s ar viņ iem devā mies uz bā ru. Lai cik dī vaini tas neliktos, rindu vai nu nav, vai arī tā s ir mazas un ā tri kustas, bā rmeņ i lieliski, pā rceļ as, ja veidojas lielā ka rinda, vai palī dz priekš nieks, vai ieskrien citi palī gi. Tā pat pē c 12.00 sā k cept frī kartupeļ us vai nu ar hamburgeru vai shawarma, daž iem salā tiem. Principā , ja vē laties, varat neiet uz viesnī cu pusdienot, bet gan uzkost pludmalē . Bā rā pā rdeva mango (3-4 baiki un zemenes 2 buki), cilvē ki ņ em. Lai gan 40 metru attā lumā , promenā dē , netā lu no picas bū diņ as kafejnī cas, arā bs tirgo mango (1.3-1.5 dolā ri par kg), zemenes (1 kub.
e), guava, mandarī ni, plū mes un daudzi citi augļ i par ļ oti saprā tī gu cenu (decembra cenas! ).
Viesnī cā ir tikai viens bā rs, netā lu no ē dnī cas. No 10.00 lī dz 23.00 (patī k? , tik ilgi neuzkavē jos). Viss ir tā pat kā pludmalē . Tikai viss ir cepts un saldē jums no 16.00 lī dz 17.00. Arī papī ra glā zes 50 un 200g. Arī glā zē s lej bez problē mā m, un rindu gandrī z nekad nav. Pie bā ra atrodas skatuve, kur vakarā tika rī kota animā cija, ir skaļ ruņ i, no kuriem visu dienu ir kluss, neuzkrī toš s, vieglas relaksē još as mū zikas skaņ as, radot atmosfē ru. Sē di pie vī na glā zes, paskaties uz leju, tas arī viss.
Ē dnī ca (ibn restorā ns). Tā kā viesnī ca uz ekoloģ ijas samita laiku bija slē gta un pē c tā tika atvē rta, mū su ieraš anā s brī dī viesnī ca bija tikko sā kusi pildī ties un ē dnī ca bija mež onī gi relaksē ta. Pirmā s divas trī s dienas vispā r domā ju, ka sliktā ku ē dienu nekur neesmu redzē jis.
Ne jau tā , ka ē diena bija maz, tas bija vairumā , bet to, kas bija, ar lielā m grū tī bā m var ē st: nepietiekami pagatavotu, pā rceptu, pā rsā lī tu, piparotu, bezgarš ī gu un nesā lī tu, bija gandrī z neiespē jami uzminē t, ko š odien ē dī si. Es nekad nedomā ju, ka varat sabojā t ceptu vistu. (Godī gi sakot, sirdī pat nopriecā jos, ka ē diens nebija ī paš i labs, sievu pierunā s bū t tievā kam, bija plā ns apbraukt Nā mas lī č a zivis un citus restorā nus, ne visiem plā niem bija lemts piepildī ties : ))). Bet, pā rsteidzoš i, ar katru dienu viss kļ uva labā k un labā k, un lī dz mū su brī vdienu beigā m tas tika pilnī bā izlabots. Bez volā niem (ē dnī ca joprojā m ir), bet bija ko normā li ē st, viss, kas beidzā s, tika ā tri atjauninā ts. No paš a sā kuma virsū bija š efpavā ra liellopu gaļ a, un tad vispā r - laizī si pirkstus. Grilē jiet katru vakaru: vai nu vistas gaļ a, aknas vai š ū puļ i, vai hamburgeri, vienmē r grilē ti dā rzeņ i. Izsalcis neviens neaizies : )
Personā ls. Mo-lod-tsy. Vienkā rš i labi puiš i. Reģ istratū ra - pieteikta 4 reizes: reģ istrē š anā s, izrakstī š anā s, pasū tī ti peldmē teļ i, atjaunotas ā rdurvju nokaltuš ā s atslē gas. Visi. Ā tri, inteliģ enti, bez ignorē š anas, izrā dī š anā s un baksheesh prasī bā m.
Bā rmeņ i. Bā rmeņ i ir ā tri. Un kā pē c gan lai viņ i nebū tu ā tri, kokteiļ us netaisa, tikai alus un alkohola maisī jumus, cik saprotu, tā da ir viesnī cas politika. Un alkohola izvē le kopumā ir maza. Ja bā rmenis pē kš ņ i aiziet, tad jebkurš (jebkurš ! ) tuvā kais viesmī lis, ieraugot pie bā ra (vai ē damistabas vī na plaukta) tuvojoš os viesi, skrien viņ u apkalpot. Viesmī ļ i (tie ir trauku tī rī tā ji, vī na nesē ji utt. ) parasti ir savstarpē ji aizstā jami un labā kajā gadī jumā atbalsta viens otru. Ja pē kš ņ i kā ds kaut kur tiek uzš ū ts, tur palī gā steidzas jebkurš brī vs vai seniors. Š eit mē s, protams, reizē m iemetā m viņ iem bakš us. Tagad dolā rs, tad š okolā des tā felī te. Jo labi darī ts.
Runā jiet ar viņ iem, sakiet paldies, pajautā jiet, kā jums klā jas (š eit ir veidnes pā rtraukums, kad jums tā nav, bet jums ir), tas ir, draugs uzreiz. Daudzi ļ oti patī kami, smaidī gi un laipni jauni ē ģ iptieš i. Ir, protams, nepatī kami, kā bez tiem. Bet ļ oti maz.
Š eit trauki tiek slikti mazgā ti. Daž reiz pat ļ oti slikti. Bet atkal vienmē r ir trauki: š ķ ī vji, dakš iņ as, krū zes. Varbū t tā pē c viņ i nemazgā jas pā rā k labi, jo cenš as bū t ā trā ki? Kaut kā pē c vakariņ ā m sē dē jā m ar sievu un glā zi vī na kala bā rā relaksā cijas zonā , atbrauca kā ds liels boss no Novotel un sarī koja tikš anos tur, pie blakus galdiņ a: sapulcē jos, redz, visā di menedž eri, darbinieki. , priekš nieks utt. , ī ss ceļ vedis. Un pē rti viņ us ne bē rniš ķ ī gi. (Man, protams, arā bu bum nav, bet kopē jā atmosfē ra, intonā cijas un sejas izteiksmes ir ļ oti pazī stamas). Kā ds mazs pat izš ā va. Varbū t pē c tam ē dnī cā viss bija kā rtī bā ?
Tī rī tā ji. Tiek noņ emti. Viņ i staigā š urpu turpu pa mazgā to ar gudru skatienu.
Viņ i kaut ko slauka, izliekas par strā dniekiem. Istaba tika kaut kā iztī rī ta, saklā ta gulta, salocī ti dvieļ i, pat nomainī ti, piemē ram, uzlikts ū dens. Iztī rī ja pirms pusdienā m, kad bijā m pludmalē . Kaut kā viņ š (apkopē ja) mē ģ inā ja atnā kt pē c trim dienā m, uzkopt, jā . Tā pē c arī es, lai gan ne arā bu valodā , kā viņ u lielais priekš nieks, varu zvē rē t. Viņ š tika nosū tī ts, un es viņ u vairs neredzē ju pē c vakariņ ā m istabā , lai gan ir skaidrs, ka viņ š ieradā s, jā , kaut kā sakopts. Cilvē ki atstā ja dolā ru, tā pē c viņ š no dvieļ iem izgrieza skaistus atkritumus, piemē tā ja gultu ar ziedu ziedlapiņ ā m, stsuko. Mē s neatstā jā m ne dolā ru. Tikai š okolā de, rū gta, Spartak. Zhaaadnye.
Animā cija. Nē , viņ a ir. Bē rnu diskotē ka, miss hotel, pā ru sacensī bas, karaoke. Viss ir mierī gi, neuzbā zī gi, bet daž reiz ļ oti jautri. Galvenā aktī vā animā cija pludmalē un Novotel Beach, ir brauciens, ir kustī ba.
No rī tiem ir iesildī š anā s pludmalē , ū dens aerobika Pludmales baseinā , ir arī putojoš a jautrī ba, š autriņ as, volejbols, jaunie aktī vie animatori u. c. utt. Vakaros Pludmalē dejas, dzī vā mū zika, animatoru konkursi un visā das citas aktī vas blē ņ as. Ja vē laties bū t aktī vs, dodieties uz Novotel Beach, tur ir jautri. Bet ir viena lieta: pludmales bā rā Palmovtsy netiek izliets .... Pichalka….
Pastaigā jies. Š eit, lai pastaigā tos pa Naamu bez problē mā m. Ī paš i pē c vides samita. Lī dz Zelta jū dzei var aizmigt divus ceļ us: - pa leju, gar krastmalu gar viesnī cā m ar milzī gu skaitu visu veidu restorā niem (lielā kā daļ a pieder a la carte viesnī cā m, bet kurā s ir vē l vieglā k iekļ ū t par naudu) . Dekors, lielā koties, ir stilizē ts, ļ oti, ļ oti labs;
- augš ā , gar viesnī cā m. Ja Zelta jū dzes virzienā , izņ emot kazino, ne veikalu, ne restorā nu, nekā . Bet ceļ š tika veikts - skats, ko redzē t! Apgaismojums, lapenes, daudz soliņ u.
Viss izskatā s ļ oti iespaidī gi. Ja dodaties pa kreisi no Novotel Palm, jū s sasniegsit veikalus ar labojumu. cenas: Bassemi (tā izklausā s) un tikko atvē rts Mango tirgus. Tur var nopirkt daudz nepiecieš amo sadzī ves un ne tikai niekus. Par citiem veikaliem, veikaliem un Zelta jū dzi nerakstī š u.
Rakstī š u par aptiekā m: medikamenti Ē ģ iptē ir izcili, cenas tiiik adekvā tas. CENAS medikamentiem uz kā rbiņ ā m uzrakstī tas DRUKĀ Š ANAS veidā . Ja citas cenas jū s sagrauj, viņ i mē ģ ina jū s izdrā zt! Ko pirkt - lasiet internetā , ko nevar eksportē t/importē t savā valstī - arī .
Rezumē jot: mums ļ oti patika Naama Bay, lī cis ir vienkā rš i lielisks! Arī Novotel. Vai mē s ieradī simies š eit, ja bū s iespē ja? Jā , jā un vē lreiz jā ! Atkal, Naama Bay ir daudzas citas interesantas viesnī cas, kuras jums vajadzē tu mē ģ inā t apmeklē t, lai gan tā s nemeklē labu no laba, un Novotel Palm mums jau ir cienī gs risinā jums.
Номер Вид Пляж Верхний променад Виды виды цапли
аватар anni_ch
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Decembra beigā s atpū tuš ies 2 pieauguš ie un bē rns. Atbrauca no rī ta, uzreiz uzvilka rokassprā dzes un aizsū tī ja brokastī s. Brokastis parastā s: olas visā s variā cijā s, pā rslas bē rniem, pankū kas, piena putra, dā rzeņ i, tē ja, kafija no automā ta. … Tomēr ▾ Decembra beigā s atpū tuš ies 2 pieauguš ie un bē rns. Atbrauca no rī ta, uzreiz uzvilka rokassprā dzes un aizsū tī ja brokastī s. Brokastis parastā s: olas visā s variā cijā s, pā rslas bē rniem, pankū kas, piena putra, dā rzeņ i, tē ja, kafija no automā ta. Pē c brokastī m devā mies uz reģ istratū ru, vietas vē l nebija, teica, lai 30-40 min pastaigā . Teritorija kompakta, viss tuvu, ir tikai viens baseins, tas ir apsildā ms, pludmale diezgan plaš a, ieeja jū rā smilš aina ar pakā penisku dziļ umu, nav nepiecieš ams ilgi staigā t.
Dosimies atpakaļ uz izmitinā š anu. Uzdā vinā ju lielo Roshen š okolā des tā felī ti, bet tas neietekmē ja telpas kvalitā ti, istaba nepatika - tumš a, drū ma, ar skatu uz kaut kā du tranzistoru. Viņ a palū dza pā rģ ē rbties, iedeva 10$, piedā vā ja citu istabu ar skatu uz brauktuvi, kas arī mums nederē ja. Viņ i teica, ka citas telpas varē tu piedā vā t tikai nā kamajā dienā . Otro dienu es ī sti negribē ju tē rē t pā rvā kš anā s un kā rtoš anai, jo. Man lī dzi bija 79 gadus veca mā te un 8 gadus vecs dē ls.
Jau bijā m gatavi reģ istrē ties uz vienu nakti pirmajā piedā vā tajā istabiņ ā , bet tad notika brī nums: otrs puisis no reģ istratū ras teica, ka piedā vā s istabiņ u, kas mums patiks. Gā jā m skatī ties, pa ceļ am man teica, ka tā ir tikai dā vana, ka š ī s ir pavisam citas kategorijas telpas. Patieš ā m, no pirmā acu uzmetiena bija skaidrs, ka š ī ir lieliska telpa: gaiš a, plaš a ar skatu uz baseinu. Turklā t uzreiz tika atnesti peldmē teļ i, kas bija ļ oti jauki. Pē c tam viss bija lieliski.
Noteikti iesaku š o viesnī cu relaksē još ā m brī vdienā m. Priekš rocī bas ir aprakstī tas iepriekš ē jos pā rskatos. Trū kumi ir nelieli: pludmalē nav tualetes, bet tā pē c viss ir tuvu, var ē rti aiziet lī dz tuvā kajai ē kai, kur tā atrodas; vē l viens mī nuss ir vā jais ū dens spiediens duš ā , lejkanna ir maza diametra. Par š o, iespē jams, no mī nusiem visiem.
аватар anna_kabirova1
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jauka viesnī ca ar skaistu labiekā rtotu teritoriju. Visur apstā dī jumi, skaidri redzams, ka tie pastā vī gi tiek pieskatī ti un laistī ti. Ļ oti jauks un pieklā jī gs personā ls, vienmē r labprā t palī dzē ja, atbildē ja uz visiem jautā jumiem. … Tomēr ▾ Jauka viesnī ca ar skaistu labiekā rtotu teritoriju. Visur apstā dī jumi, skaidri redzams, ka tie pastā vī gi tiek pieskatī ti un laistī ti. Ļ oti jauks un pieklā jī gs personā ls, vienmē r labprā t palī dzē ja, atbildē ja uz visiem jautā jumiem. Par ko ī paš s paldies Aleksandrai. Pludmale ar maigu pieeju, vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, plaš a krasta lī nija. Numuri ir tī ri, svaigi un plaš i. Man ļ oti patika, ka var palikt pie dzī vniekiem. Ē diens man patika, visa pietika. Ala carte netika apmeklē ts, bija pietiekams galvenā restorā na sortiments, kas ir liels pluss, jo tagad jū s varat doties atvaļ inā jumā ar savu mā jdzī vnieku. Puiš i, paldies, ka padarī jā t mū su uzturē š anos neaizmirstamu. Vienmē r priecī gs atgriezties vē lreiz.
аватар bezbakh2112
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Iesaku š o viesnī cu. Atraš anā s vieta lieliska. Pludmale ir smilš aina ieeja, ir koraļ ļ i un daudz zivju, nav vē jains. Ē diens labs, animā cija lī menī , katru vakaru gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Istabas ir tī ras, lielas un ir viss nepiecieš amais. … Tomēr ▾ Iesaku š o viesnī cu. Atraš anā s vieta lieliska. Pludmale ir smilš aina ieeja, ir koraļ ļ i un daudz zivju, nav vē jains. Ē diens labs, animā cija lī menī , katru vakaru gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Istabas ir tī ras, lielas un ir viss nepiecieš amais. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un vienmē r gatavs palī dzē t jebkuras problē mas risinā š anā (ī paš s paldies Lada no viesu attiecī bu nodaļ as). Un, protams, liels paldies par pā rē jo augstā lī menī ģ enerā lmenedž erim Amri. Š ī nav pirmā reize, kad atpū š os Š armā , bet es atgriezī š os š ajā viesnī cā vairā k nekā vienu reizi, un ieteikš u to saviem draugiem un paziņ ā m
аватар vtf58
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Novotel Sharm El Sheikh ir viesnī ca, par kuru vē laties rakstī t un teikt tikai entuziasma pilnus vā rdus! Pirmo reizi apmeklē jot to 2013. gadā , mē s nekad vairs neesam mainī juš i viesnī cu. Mē s š eit esam palikuš i jau 9 reizes. Š ogad ir desmitais jubilejas skrē jiens, plā nojam maija brī vdienas. … Tomēr ▾ Novotel Sharm El Sheikh ir viesnī ca, par kuru vē laties rakstī t un teikt tikai entuziasma pilnus vā rdus! Pirmo reizi apmeklē jot to 2013. gadā , mē s nekad vairs neesam mainī juš i viesnī cu. Mē s š eit esam palikuš i jau 9 reizes. Š ogad ir desmitais jubilejas skrē jiens, plā nojam maija brī vdienas.
Viņ i ieradā s vieni, ar draugiem un ar saviem bē rniem. Vienmē r priecā jos par draudzī gu un viesmī lī gu vidi, uzmanī gu personā lu un izpalī dzī gu personā lu. Naktsmī tne vienmē r ir bijusi brī niš ķ ī ga, ņ emot vē rā mū su lū gumus un vē lmes.
2021. gadā mē s š eit bijā m divas reizes, maija beigā s - jū nija sā kumā , oktobra beigā s - novembra sā kumā . Mē s uzskatā m, ka tieš i š is laiks ir ē rts atpū tai: vē l nav tveicī gs karstums, un jū ra jau ir silta.
Vienmē r atpū š amies Palmas teritorijā , jo š eit mums patī k plaš a, labiekā rtota teritorija, attā linā ta no ceļ a, kas ļ auj atpū sties mierā un klusumā . Un pludmale ir 5 minū š u gā jiena attā lumā . Jauka pastaiga, laba veselī bai.
Mē s uzskatā m, ka Novotel ir labā kā pludmale Naama Bay. Ieeja ir maiga, ē rta pat maziem bē rniem. Un tiem, kam patī k peldē ties maskā s - ī sts plaš ums un liels prieks.
Personā ls, kas strā dā ar viesiem, vienmē r strā dā ar lielu uzmanī bu. Ī paš s paldies Viesu attiecī bas Lada un Alexandra, kas atrisinā ja visas mū su problē mas ar agrī nu reģ istrē š anos un stabilu wi-fi istabā , vienmē r bija uzmanī gi pret visiem mū su lū gumiem un pat nelielā m kaprī zē m. Visa viņ u grupa, kurā ietilpst arī Jaroslava un Jekaterina, vienmē r bija gatava palī dzē t, pamudinā t, atbildē t uz jebkuru jautā jumu. Un, protams, ī paš s paldies par dzimš anas dienas torti mana vī ra dzimš anas dienā . Š ā da uzmanī ba vienmē r ir patī kama.
Izsaku atzinī bu visiem ē dinā š anas dienestā strā dā još ajiem darbiniekiem. Cik daudz viņ i ir paveikuš i, lai ievē rotu sanitā ros standartus š ajā sarež ģ ī tajā COVID izplatī bas laikā . Trauku pasniegš ana ir mainī jusies, tikai virtuves darbinieki, tehnika atseviš ķ ā plastmasas maisiņ ā , galdi regulā ri tiek dezinficē ti. Priecē , ka daudzi darbinieki strā dā jau ilgus gadus un atpazī st mū s pē c skata. Abd El Sattar - ē dinā š anas vadī tā ja vietnieks, pē c izskata ļ oti stingrs, bet ļ oti uzmanī gs viesiem, ī paš i tiem, kas viesnī cā atpū š as ne pirmo reizi. Viņ š ļ oti stingri gā dā , lai restorā nos apkalpoš ana bū tu visaugstā kajā lī menī , viesmī ļ i strā dā ā tri un pieklā jī gi. Vē los pieminē t Palm Ashraf teritorijā esoš ā restorā na š efpavā ru. Viņ š vienmē r ir ļ oti uzmanī gs pret viesnī cas viesiem, biež i iziet zā lī tē , lai pats pā rliecinā tos, kuri ē dieni viņ am garš o vislabā k, vai uz sadales galdiem viss ir kā rtī bā . Un kā di saldumi tiek gatavoti! Ī paš i tematiskajiem vakariem.
Tā pē c liels paldies visai lielajai viesnī cas darbinieku komandai, kas gadu no gada padara mū su brī vdienas brī niš ķ ī gas un sirsnī gas, ka vē lamies š eit atgriezties vē l un vē l.
аватар sanjek477
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Septembra sā kumā atpū tā mies Novotelā ar lielu ģ imeni. Tā s bija neticamas 9 mū su dzī ves dienas. Es iekaroju visu, sā kot no paš as viesnī cas: skaistas tī ras istabas, omulī gi zaļ a teritorija, viss ir pastaigas attā lumā (1 minū tē var nokļ ū t gan vestibilā , gan reģ istratū rā , pludmalē , restorā nā ), pludmale ir smilš aina un plaš a , jū ra ir tī ra, ieeja smilš aina (dziļ a) un, protams, RIF ir milzī ga š ī s viesnī cas priekš rocī ba! Daudz zivju, koraļ ļ u un vienkā rš i neticama zemū dens pasaule. … Tomēr ▾ Septembra sā kumā atpū tā mies Novotelā ar lielu ģ imeni. Tā s bija neticamas 9 mū su dzī ves dienas. Es iekaroju visu, sā kot no paš as viesnī cas: skaistas tī ras istabas, omulī gi zaļ a teritorija, viss ir pastaigas attā lumā (1 minū tē var nokļ ū t gan vestibilā , gan reģ istratū rā , pludmalē , restorā nā ), pludmale ir smilš aina un plaš a , jū ra ir tī ra, ieeja smilš aina (dziļ a) un, protams, RIF ir milzī ga š ī s viesnī cas priekš rocī ba! Daudz zivju, koraļ ļ u un vienkā rš i neticama zemū dens pasaule. Vē los atzī mē t arī personā la darbu, tas ir visaugstā kajā lī menī , visi ļ oti draudzī gi, vienmē r ar smaidu sejā . Viesmī ļ i restorā nā vienmē r bija izpalī dzī gi, apkalpoš ana numurā.5+ (tī rī š ana katru dienu).
Animatoru grupa ir lieliski gudri cilvē ki, katru vakaru daž ā das programmas: dzī vā mū zika, starptautisks deju š ovs, dziedā tā ji, krā sainas dejas Ē ģ iptes stilā . Iesakā m arī apmeklē t spa. Runā jot par virtuvi, ē diens ir daudzveidī gs, garš ī gs. Vienmē r ir gaļ a un zivis, no kurā m izvē lē ties (vairā ku veidu), augļ i, dā rzeņ i un daudz saldumu vienmē r ir lielos daudzumos. Kafijas cienī tā jiem restorā nā ir divi kafijas automā ti, kas pagatavo diezgan garš ī gu kafiju!
Teikš u tā , noteikti iesaku Novotel atpū tai! Jū s gū sit daudz prieka un iespaidu.
аватар allador2008
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Brī niš ķ ī ga viesnī ca, kas pā rspē ja visas trakā kā s cerī bas. Pludmale super, ar maigu smilš ainu ieeju, pludmales spilgtā kais punkts ir koraļ ļ u rifs ar neparastā m zivī m. Uzmanī gs, neuzbā zī gs viesnī cas personā ls, apkalpoš ana numurā augstumā . … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga viesnī ca, kas pā rspē ja visas trakā kā s cerī bas.
Pludmale super, ar maigu smilš ainu ieeju, pludmales spilgtā kais punkts ir koraļ ļ u rifs ar neparastā m zivī m.
Uzmanī gs, neuzbā zī gs viesnī cas personā ls, apkalpoš ana numurā augstumā . Ļ oti interesanta vakara izklaide.
Garš ī ga, daudzveidī ga virtuve.
ES iesaku.
Бассейн Ресторан Выход из ресторана ,вид на пляж.
аватар anastasiapolischuk1996
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Novotel Sharm El Sheikh ir mī lestī ba no pirmā acu uzmetiena! Mē s pavadī jā m savu medusmē nesi š ajā viesnī cā . Sā kotnē ji mani iespaidoja dā vana - tas ir "suite" numurs ar skatu uz jū ru. Mē s arī ieradā mies viesnī cā diezgan agri, bet uzreiz bijā m iekā rtojuš ies. … Tomēr ▾ Novotel Sharm El Sheikh ir mī lestī ba no pirmā acu uzmetiena! Mē s pavadī jā m savu medusmē nesi š ajā viesnī cā . Sā kotnē ji mani iespaidoja dā vana - tas ir "suite" numurs ar skatu uz jū ru.
Mē s arī ieradā mies viesnī cā diezgan agri, bet uzreiz bijā m iekā rtojuš ies. Pie mums atpū tā s arī citi mū su ģ imenes locekļ i un viesnī ca to ņ ē ma vē rā , viņ iem ierā dī ja istabas blakus, kas ir ļ oti jauki. Pati viesnī ca ļ oti mā jī ga, ar skaistu, zaļ u, sakoptu teritoriju. Istabas ir tī ras un ē rtas, visur ir kondicionieri, uzkopš ana katru dienu ar firmas viesnī cas kosmē tikas piedevu, reģ istrē joties tika nodroš inā ts aizsarglī dzekļ u komplekts masku, cimdu un spirta salveš u veidā . Restorā ns ir liels, no terases paveras skats uz jū ru. Virtuve ir daudzveidī ga, vienmē r ir iespē ja izvē lē ties no vairā ku veidu gaļ as, zivī m, piedevā m. Augļ i, dā rzeņ i un saldumi ir pā rpilnī bā .
Patī kams bonuss, restorā nā ir divi kafijas automā ti, kas pagatavo diezgan garš ī gu kafiju. Baseins liels un tī rs, blakus baseinam ir bā rs ar vē sajiem dzē rieniem. Tagad par pludmali. Tas ir tikai prieks! ! ! Pludmale ir plakana, tī ra, smilš aina un ļ oti liela! Daudz sauļ oš anā s krē slu. Ieeja jū rā lē zena un smilš aina, ir pontons (30 m), pontona galā jau dziļ ums, apakš ā arī smiltis. Š ī s pludmales izcilā kā vieta ir rifs! Tikai 10 metru attā lumā no krasta ir vienkā rš i neparasta zemū dens pasaule ar daudziem koraļ ļ iem un zivī m. Ir vienkā rš i neticami prieks snorkelē t un vē rot zivis.
Ir vē rts atzī mē t, ka viss viesnī cā ir tik labi pā rdomā ts, ka no jebkura punkta vienas minū tes laikā varat staigā t lī dz restorā nam, uz pludmali, uz reģ istratū ru vai baseinu. Arī viesnī ca atrodas lieliskā vietā , kur vakarā var iziet ā rā un pastaigā ties.
Vē los arī uzteikt darbinieku darbu! Viņ a ir visaugstā kajā lī menī , un visi ir ļ oti draudzī gi un izpalī dzī gi. Uzreiz skaidrs, ka personā la atlasei tiek pieiet ar visu atbildī bu. Animā cija visaugstā kajā lī menī : dzī vā mū zika, starptautiska deju izrā de, viesdziedā tā ji, nacionā lā s dejas.
Mani patī kami pā rsteidza kompliments no viesnī cas par godu apsveikumiem kā zā s - torte, kas tika atnesta mū su istabā .
Novotel Sharm El Sheikh ir mī lestī ba no pirmā acu uzmetiena!
Mē s noteikti atgriezī simies un ieteiksim visiem saviem draugiem.
Paldies par neticamajā m emocijā m un noskaņ ojumu.
аватар saule_ashenova
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Pā rskats bū s garš un ā rkā rtī gi patiess) Galvenokā rt tiem, kas tikko atklā juš i Ē ģ ipti. P. S. Es neesmu recenziju rakstī š anas cienī tā js, bet varbū t tas palī dzē s izdarī t adekvā tus secinā jumus tā diem jaunpienā cē jiem kā es)) Š arm eš Š eihā pirmo reizi, Ē ģ iptē - otro. … Tomēr ▾ Pā rskats bū s garš un ā rkā rtī gi patiess) Galvenokā rt tiem, kas tikko atklā juš i Ē ģ ipti. P. S. Es neesmu recenziju rakstī š anas cienī tā js, bet varbū t tas palī dzē s izdarī t adekvā tus secinā jumus tā diem jaunpienā cē jiem kā es)) Š arm eš Š eihā pirmo reizi, Ē ģ iptē - otro. Nebiju domā jusi, ka atkal atbraukš u uz Ē ģ ipti, bet Sarkanā jū ra ir apbrī nojama . . un š is vī russ aizvē ra visu, kas bija iespē jams) Pirmo reizi devā mies uz Sahl Hasheesh, cienī jamu kū rortu ar brī niš ķ ī gu promenā di, pā rsteidzoš u pludmale, tilts, kas iziet jū ras dzī lē s, kur vakaros var meditē t; gandrī z pilnī ga cilvē ku neesamī ba, izņ emot daž us atpū tniekus - jo š ī ir slē gta teritorija ar apsargā tu ieeju; un forš a marmora viesnī ca ar strū klakā m, milzī gu teritoriju, restorā niem, peldbaseiniem utt utt. Un es viņ u restorā nu arī nosaucu par "ē dnī cu"))) - es nezinā ju, kas notiek savā dā k)))) )) ))))) Bet atpakaļ pie Novotel)
1) Tas patiesī bā ir diezgan lē ti, ņ emot vē rā skaisto jū ru, labu pludmali, pirmo lī niju, viss iekļ auts un labu servisu. Nemeklē jiet trū kumus par š o cenu, vienkā rš i izbaudiet brī vdienas.

2) Š arm eš Š eiha nav nemaz tik neizteiksmī ga - principā neesmu trokš ņ ainu izklaides cienī tā js, bet ir kur aizbraukt un kur tē rē t naudu)) starp citu, fiksē tā cenā ir laba izvē le un saprā tī gas cenas) koptu baznī ca un jaunā moš eja ir ļ oti skaista, muzejs ir interesants, jū ras veltes restorā nos ir pieklā jī gas, naktsklubi ir trokš ņ aini un jautri (mē s devā mies uz Mahoni ē st jū ras veltes)

3) Pludmale ir ļ oti jauka. Neteikš u, ka liels, bet vietas pietiek. Maiga ieeja, smiltis un rifi - vienkā rš i brī niš ķ ī gi. No rī ta Napoleoni kuģ o augš ā - viņ i peld tuvumā , acī mredzot gaidot ē dienu)), bet jū s nevarat pabarot zivis Ē ģ iptē ! tomē r skats ir brī niš ķ ī gs!
Uz rifa dzī vojoš ie ķ irurgi ir diezgan agresī vi, esiet uzmanī gi ar viņ iem) Sauļ oš anā s krē slu vienmē r bija pietiekami daudz, ja ne pirmajā lī menī , tad otrajā vietā noteikti atradī sies. Tie, kas raksta, ka no rī tiem jā ieņ em vietas - nu nezinu, varbū t bija kā ds ī paš s vienreizē js pieplū dums)) Vispā r jū ras dē ļ var aizvē rt acis uz daudzā m lietā m. Bet pā ris reizes jū ra bija netī ra un tas ir briesmī gi. Iespē jams, plū dmaiņ as atnesa atkritumus, bet tas, ka cilvē ki š ā di izturas pret dabu, nav vā rdos. Peldē ja celofā na maisiņ i, krū zes, ē diena pā rpalikumi - protams, viesnī cai ar to nebija nekā da sakara, bet noskaņ ojums krī tas. Tajā paš ā Spā nijā pludmales tiek tī rī tas katru dienu, nu, arī atpū tnieku kontingents spē lē savu lomu, ceru, ka tie bija atseviš ķ i gadī jumi. Un no rī ta jū ra bija vienkā rš i pā rsteidzoš a. Atkal es izdarī š u rezervā ciju - es nevaru teikt, ka tā bija ideā la pludmale (Sahl Hasheesh, godī gi sakot, tā ir labā ka), bet ļ oti cienī ga. Starp citu, ja saka, ka š ī ir labā kā Naamas pludmale, ar ko sliktā kas ir citas???
Vakaros, š ķ iet, bija paisums. Tas bija pamanā ms ar to, ka attā lums lī dz rifiem ievē rojami palielinā jā s. Bā rs pludmalē nav slikts, kartupeļ i ir ļ oti garš ī gi)) alus beidzas uzreiz) Dvieļ i ir lieli un svaigi, sauļ oš anā s krē sli nav jauni, bet spē cī gi. Pē c maigas ieejas sā kas neliela rifu josla un, š ķ iet, š ie ir vienī gie pieklā jī gie rifi starp blakus esoš ajā m viesnī cā m.

4) Ir promenā de un tā ir skaista! Netā lu no viesnī cas ir vieta, kur viņ i pā rdod mango. Cenas tā das paš as kā Naama veikalos. Bija patī kami pastaigā ties vakarā

5) Istaba...Nu, lai saka - netaisi traģ ē diju) Liela gulta, svaiga veļ a un dvieļ i - vanna, rokā m, kā jā m, labas kvalitā tes. Labs TV, kondicionieris nebija ī paš i skaļ š , mini bā rs tiek papildinā ts tikai ar ū deni - litrs uz cilvē ku; tē ja, kafija, cukurs kā parasti, vecs fē ns. Bija atsauksmes par spē cī gu dzirdamī bu - nekas tā ds mū su istabā netika novē rots.
Tas bija kurls kā tankā ) Istaba ē kas pirmajā stā vā pie baseina ar skatu uz dā rzu. Istaba kopumā bija tī ra. Vecie aizkari un dī vā na polsterē jums nedaudz sasprindzinā ja, visu laiku likā s, ka tie ir ļ oti noputē juš i, bet acī mredzot tas ir no vecuma. Vietnes fotoattē los istabas š ķ iet svaigā kas, tač u neaizmirstiet, ka viesnī ca joprojā m nav pirmā jaunī ba)) Apkopē ji ir lieliski.

6) Personā ls. Visi ir ļ oti pieklā jī gi, vienmē r smaids sejā un tas nav mā kslī gi. Un darbinieki, un administrā cija, un Guest Relation meitenes - viss ir augš ā . Bija pā ris brī ž i, kad darbinieki juta nedaudz saspringtu attieksmi mū su virzienā – smaids un sveiciens arā bu valodā uzreiz visu mainī ja. Tā tad, sā ciet ar sevi - jū su draudzī gā attieksme var ievē rojami uzlabot jū su atvaļ inā jumu).

7) Uzturs. Strī dī gs jautā jums. No vienas puses, pilnī gi pietiekami, no otras puses, ir garš ī gas lietas, bet ir ne pā rā k garš ī gas lietas).
Ja necenš aties "pā rsist" ekskursijas izmaksas ar ē dienu, tad vienmē r varat paņ emt kaut ko pē c garš as) Brokastis, manuprā t, ir lieliskas: olu kultenis, falafels, kruasā ni, jogurts, sviests, sieri par vienu amatieris, vienreiz mē ģ inā ju desu) kafija no aparā ta, pankū kas ar š okolā di. Vispā r konditorejas izstrā dā jumi ir ļ oti garš ī gi, deserti ī paš i neinteresē ja. No augļ iem viņ a galvenokā rt ē da vī nogas un melones. Bū tu vairā k putras, vispā r bū tu brī niš ķ ī gi. Pusdienas un vakariņ as - ņ ē mu zupu (dā rzeņ u un putnu mē les - garš ī gi, reiz - garš ī ga zupa ar jū ras veltē m), rī si un kartupeļ u biezeni ļ oti labi, svaigi dā rzeņ i un sautē ti baklaž ā ni ir bijuš i vienmē r. Liellopu gaļ a bija mī ksta un garš ī ga, vistas gaļ a biež i vien bija skarba, tā pat kā kartupeļ i. Zivis - vienu reizi tas nebija vajadzī gs, daž reiz ļ oti garš ī gs, daž reiz ne ļ oti)) Tā tad bija iespē jams ē st sā tī gi un principā garš ī gi) cits jautā jums - 10-12 dienu laikā tas patieš ā m var kļ ū t garlaicī gi. Restorā ns/ē damistaba pati par sevi ir ļ oti pieticī ga) viesmī ļ i dara savu darbu, tī ra, pā rklā j, vispā r cenš as.
Dzē rieni nav jā pasū ta, dodieties uz bā ru, viņ i jū s ielej. Izbaudī ja maltī ti uz terases sveč u gaismā . Bet pē dē jā dienā nez kā pē c ļ oti ā tri pazuda zupas krū zes un tē jas krū zes, un tas tur nebija ilgu laiku, varbū t bija lielas sacensī bas)) Vienmē r bija saldē jums, arī pludmalē.

8) Teritorija jauka, smuka, zaļ a un maza) Teritorija ir mazgā ta, sakopta, sakopta, zied puķ es, lido stī pas un vā rnas. Ir tikai viens baseins, mazs, vienu reizi baseina ballī tes laikā nopeldē jā mies un ar to pietika. Jū ra ir labā ka) Teritorijai nav kur izstaigā t, ja ļ oti gribas - var iet pā ri ceļ am uz Palmas otro ē ku, tur ir kā trī s baseini.
Bet tuvumā ir promenā de, tā pē c, ja esat pieradis pie pilsē tnieciskā m Eiropas viesnī cā m, kur vē sture sā kas ā rpus teritorijas, tad no vienas puses jums tas š ķ itī s tikai liels iekopts dā rzs, no otras puses, ja tur bija nekur neiet ā rpus viesnī cas, tad pastā vī gi pavadī t laiku tā s teritorijā bū tu grū ti.

Tagad par to, kas mani neinteresē ja - ir animā cija. Meitenes cenš as. Pat devos uz jogu pludmalē . Katru vakaru pie baseina bā ra notiek kā da veida izrā de. Vestibilā nav bā ra, vestibilā nav atseviš ķ as atpū tas zonas. Nav kritisks. (tajā paš ā Sahl-Hashish vestibila koncertzā lē (kondicionieris + dzē rieni) katru vakaru notika mā kslinieku dzī vā s uzstā š anā s + animā cija viesnī cas teritorijā ) Bet es neesmu animā cijas cienī tā js, tomē r puiš i mē ģ inā ja - liels paldies par to. Trenaž ieru zā le ļ oti vienkā rš a, skrejceliņ i, hanteles, apstā kļ i minimā li - lai gan tā dā karstumā neviens ī sti neizmantoja.
Vietē jie iedzī votā ji viesnī cā - dī vaini lasī t atsauksmes, ka tas kā du kaitina, cilvē ki, tā pat kā cilvē ki, uzvedā s diezgan labi.

Secinā jums: vienkā rš a viesnī ca, strā dnieki cenš as, cena un kvalitā te atbilstoš a, personā ls lielisks, ē diens vidē js (bet nav jā domā , kur paē st)), pludmale ļ oti laba, jū ra ir lieliska. Vai es š eit nā kš u vē lreiz? - ja kaimiņ u viesnī cā s cena ir zemā ka, visticamā k, braukš u uz tā m, ja principā atkal atbraukš u uz Š armu)))) Bet gribu pateikt lielu paldies Novotel par ļ oti labā m un budž eta atvaļ inā jumu ! ))
Parādīt vairāk »


iemiesojums Olgatix
3 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 4 atbildi
iemiesojums sholpa_u
4 gadā atpakaļ  •  9 abonenti 9 atbildes
iemiesojums Marina_Ma
4 gadā atpakaļ  •  7 abonenti 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен в самом центре Naama Bay. В шаговой доступности гостей многочисленные сувенирные магазины, бары, рестораны, кальянные. Гости могут насладиться вкусом национальной кухни, покурить кальян, выпить чашечку кофе по-восточному или просто погулять, вкушая местный колорит. Самые популярные дискотеки курорта, аквапарк Cleo Park ждут всех любителей активного отдыха.

Atrašanās vieta В 12 км от аэропорта, в 7 км от Старого города, в бухте Naama Bay, на самом берегу моря.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж протяженностью около 350 м и шириной около 150 м (пляж через променад), удобный вход в море, также есть коралловый риф и понтон (длина понтона 23 метра). Пляжные полотенца — бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги консьержа, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), заказ такси (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно (в лобби и в баре у бассейна — базовый доступ, в номерах — нет), магазины, конференц-зал на 100 мест (theatre style) в Novotel Palm 5*, 1 открытый бассейн с детской секцией 600 м2 (с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно. В отеле возможно размещение с животными массой до 3 кг.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • izmitināšana ar dzīvniekiem
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн 20 м2 (с подогревом), детская секция в основном бассейне (с подогревом в зимний период), детский бассейн с небольшими 2 горочками и аттракцион «ведерко» (без подогрева, в Novotel Palm), мини-дискотека с 20.30-21.00, детская анимация, мини-клуб (4-12 лет, 09:00-18:00, 19:00-21:00, в Novotel Palm), детская площадка (Novotel Palm), цирковая школа, в летние каникулы организован досуг для подростков 14-16 лет, детский буфет в ресторане (по запросу).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно — пляжный волейбол, пляжный футбол, гимнастика, водная аэробика, уроки танцев, зал для аэробики, дартс, дневная программа в баре у бассейна, ежедневные вечерние программы. Платно — дайвинг центр и центр водных видов спорта (на пляже). Недалеко от отеля есть казино, поле для гольфа на 18 лунок находится в 10 минутах езды от отеля (платно).
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 197 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis $
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • modināšanas pakalpojums (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
Adrese Naama Bay 32, Sharm El Sheikh, Egypt
Tālruņi: +20 69 360 01 72
E-pasts: H17[email protected]
Tīmekļa vietne: Novotel Beach Sharm El Sheikh
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.