Cienīgs

Rakstīts: 23 janvārī 2023
Ceļošanas laiks: 30 novembris — 12 decembris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 5.0
Infrastruktūra: 8.0
Novotel Sharm El Sheikh Palm 5*, Naama Bay,
30.11. 22 - 11.12. 22
Decembris, vē ju sezona ir sā kusies, tā pē c uzskatī jā m, ka viesnī ca, vienmē r lī cī , bez vē ja. Jū su iecienī tā kajā Hadabā š ī ir Ras Um El Sid, kurā patiesī bā ir tikai 4 viesnī cas un ļ oti necilvē cī ga cenu zī me. Skatī jā mies uz Faarana Reef 4 (kalnā , atsauksmes nav ī paš i labas, rifs ir bumba, iespē jams, labā kais Š armā ), bet mū su ceļ ojumu aģ ents (Daiquiri, Andrey, sveiki! ) mū s saskaņ oja ar Novotel Palm 5 Naamā . Lī cis par to paš u cenu. Otrā lī nija, pā ri ceļ am no Novotel Beach, ar kopī gu pludmali un bā ru. Paš ā Naamā viņ i gā ja pa “zelta jū dzi”, lī cī nekad nebija bijuš i, bet, spriež ot pē c kartes un atsauksmē m, vē ja nav. Mē s paņ ē mā m Novotel. Un viņ i to nenož ē loja. Ļ oti jauka, mierī ga, klusa viesnī ca.

Viesnī cā ieradā mies ap 13.30, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un aizsū tī jā m pusdienā s, atnā cā m no pusdienā m un mū s aizveda uz apmetni. Es domā ju, ka mums ļ oti paveicā s, viņ i apmetā s 4138. istabā , nevis kalnā . Standarta. Izmē ra ziņ ā tas ir diezgan pieklā jī gs.
Viss darbojas, viss ir (seifs, mini ledusskapis, tē jkanna, tē ja, kafija, peldmē teļ i pē c pieprasī juma, š ampū ns, ziepes, duš as ž eleja, neliels veļ as ž ā vē tā js). Nav nogalinā ts. Duš as telpa ar tropu un vienkā rš u laistī š anas kannu (saka, ka kā dam nepietika karstā ū dens, tā pē c mums nepietika aukstuma : )). Milzī ga gulta ar ļ oti forš u supercietu matraci. Veranda ar diviem krē sliem un galdu. Jā ! Skaņ as izolā cija ir pā rsteidzoš a! Kaimiņ us nevar dzirdē t, no vā rda vispā r! Pat zem priekš ē jā m durvī m sprauga ir aizvē rta ar gumijas sloksni.
Veidi. Skati vienkā rš i lubok. Tā pat kā vecs Windows ekrā nsaudzē tā js. Vienkā rš i satriecoš s skaistums: zaļ umi, ziedi, palmas, kalns - un uz to fona ir sniegbaltas divstā vu mā jas ar torņ iem. Viņ š nekad nepā rstā ja apbrī not un apbrī not, no rī ta, pē cpusdienā , vakarā . Zā lā jā kaut ko plū c stī piņ as (stū ķ i, tie tā di ir...), apkā rt skraida mazie baltie gā rņ i, bruņ urupuč u balož i, trī s č etri veseli vanagi. Ī sā k sakot, zoodā rzs un skaistums. Cirpē t, pļ aut, ū deni.
Tiesa, kad laistī š ana (no sedimentā cijas tvertnē m attī rī ts ū dens) nedaudz smarž o, ū dens plū st lejā un tur sakrā jas peļ ķ ē , kas jā š ķ ē rso. Kopumā ļ oti skaists un kluss rajons.

Pludmale, jū ra, pludmales bā rs. Jā tiek lī dz jū rai. Pā ri ceļ am (tulkojis ī paš s cilvē ks ar sarkanu nū ju, nekur citur tā , Dreams un Solimā rs skrien pā ri ceļ am, un mē s esam svarī gi, mē s š ķ ē rsojam ar sarkanu nū ju), caur Novotel Beach teritoriju, 5-7 minū tes, varbū t 10. Absolū ti relaksē ta un pat ļ oti jauki.
Palmu nojumes no saules, veci, bet neskarti, smagi koka klā ja krē sli pā rklā ti ar mī kstiem matrač iem. Pludmale ir liela, ir daudz vietas, vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, pat ja ne pirmajā lī nijā no jū ras. Mū sē jie aiz ieraduma ieņ em pirmo rindu, no rī ta paskrien, noliek dvieļ us, tad neparā dā s lī dz pulksten 11.
Rezultā tā daž kā rt gadā s pā rpratumi, lai gan viesnī cas noteikumi krievu burtiem un vā rdos saka: ilgā k par pusstundu bez uzraudzī bas atstā tos dvieļ us konfiscē pludmales kautiņ i, kuru, starp citu, ir daudz. Ar to nav nekā du problē mu: apkā rt ir aizķ ē ruš ies fotoaparā ti un kur pazudis tavs dvielis tiek noskaidrots ar kamerā m un saskaitot nodotos dvieļ us. (Citā s viesnī cā s par dvieli var uzlikt sodu. Par zaudē jumiem. Buki pie 20. ) Jautā jums, kā pē c? Nu, kā pē c jū s lietojat sauļ oš anā s krē slus? Nu, viņ i vienmē r ir tur. Jā , ne gluž i sē rfot, bet arī ne kilometra attā lumā no jū ras. Vai tieš ā m ir grū ti tikt garā m š iem 10-20 metriem? Kā piemē rs: atnā k vī rietis, apguļ as uz jauna precē ta pā ra dvieļ a, sā kas skandā ls, izrē ķ inā š anā s, viņ š kliedz, es te noliku... vai noliku... No kamerā m izrā dā s: jā , es darī ju. Pulksten 7.15. Pludmalē ierados 11:25. Un 9.20 pludmales cī ņ a paņ ē ma dvieli, jo
bija cilvē ku straume, kas pamodā s un brokasto, un š ajā vietā ilgu laiku neviena nebija (varbū t cilvē ks aizmirsa dvieli? ).

Jū ra. Jū ra ir lieliska! Saulriets jū rā - smiltis. Koraļ ļ us nevar valkā t. Bē rni izpleš as. Tiesa, lī menis strauji ceļ as, tad sā kas rifs. Eja (peldē š ana) uz rifu, kuru vienmē r aizņ em pensionā ri, kas stā v ejā lī dz krū tī m (rī klei). Rifs iet trī s lī nijā s no jū ras, dzī vī gā kais dabiski atrodas treš ajā lī nijā , tuvā k jū rai, tur ir daudz daž ā du zivju, kalmā ri, redzē ju pat zilos starus, lielos Napoleonus - vispā r tā da iezī me jauna viesnī ca, apskatī t - peldē t - ir kaut kas un kur. Vislabā kā vieta visā lī cī ir treš ā lī nija starp Novotel un Solimar ž ogu. Ne Ras Um El Sid un ne Ras Mohammed, ne Hadabas rifu siena, bet ļ oti, ļ oti cienī ga. Turklā t š is ir lī cis un pat ar vē ju tikai neliels viļ ņ ojums un vilnis.
Cilvē ki, nekā piet uz koraļ ļ iem un neaiztieciet tos ar rokā m: viņ i ne tikai nomirs, bet jū s varat arī saskrā pē t, nevis slimī gi, bet tas dziedē ļ oti grū ti un ilgi. Cilvē ki, nebarojiet zivis! Ne tikai 2000 naudas sods, bet, barojot no zivī m, parā dā s savvaļ as zivis, un tad viņ i brī nā s: kā pē c no kaut kurienes uzradusies haizivs un iekodusi tai aiz dibena? Nav vajadzī bas. Pietiek paskatī ties uz kā du, kā pē c pulcē t sev apkā rt pū li. Nemē ģ iniet pieskarties skaistā m zivī m ar rokā m - jū s uzskrisit uz lauvzivs vai citas indī gas, bet ļ oti skaistas zivis, varat nopelnī t anafilaktisku š oku, pat nā vi (paskatieties piemē rus internetā , tas ir iespaidī gi).
Bā rs pludmalē . 10:00 lī dz saulrietam. Alus, alkohols, alkoholiskie maisī jumi (par kokteiļ iem to grū ti nosaukt), piemē ram, dž ins ar toniku, rum-kola, tekila, degvī ns ar sulu. Sulas no iepakojumiem (drī zā k nektā ri, bet garš ī gi), atš ķ aidī tas sulas (jupi), ū dens, tē ja, kafija no kafijas automā ta, kruasā ni, kū kas uzkodā m, saldē jums (pē c 12).
Papī ra 50 un 200 gramu krū zes! Alu lej putu dē ļ , 130-150 gramus, bet var paņ emt tik glā zes, cik var paņ emt lī dzi. Paš i lej savā s glā zē s, nekā du problē mu: kā ds atnesa parastā s plastmasas puslitrī gā s, kā ds nā ca ar termokrū zē m, mē s ar sievu nopirkā m 350 gramus no cietā s plastmasas (vairs neatrada), daž iem smieklī gi cena, un mē s ar viņ iem devā mies uz bā ru. Lai cik dī vaini tas neliktos, rindu vai nu nav, vai arī tā s ir mazas un ā tri kustas, bā rmeņ i lieliski, pā rceļ as, ja veidojas lielā ka rinda, vai palī dz priekš nieks, vai ieskrien citi palī gi. Tā pat pē c 12.00 sā k cept frī kartupeļ us vai nu ar hamburgeru vai shawarma, daž iem salā tiem. Principā , ja vē laties, varat neiet uz viesnī cu pusdienot, bet gan uzkost pludmalē . Bā rā pā rdeva mango (3-4 baiki un zemenes 2 buki), cilvē ki ņ em. Lai gan 40 metru attā lumā , promenā dē , netā lu no picas bū diņ as kafejnī cas, arā bs tirgo mango (1.3-1.5 dolā ri par kg), zemenes (1 kub.

e), guava, mandarī ni, plū mes un daudzi citi augļ i par ļ oti saprā tī gu cenu (decembra cenas! ).
Viesnī cā ir tikai viens bā rs, netā lu no ē dnī cas. No 10.00 lī dz 23.00 (patī k? , tik ilgi neuzkavē jos). Viss ir tā pat kā pludmalē . Tikai viss ir cepts un saldē jums no 16.00 lī dz 17.00. Arī papī ra glā zes 50 un 200g. Arī glā zē s lej bez problē mā m, un rindu gandrī z nekad nav. Pie bā ra atrodas skatuve, kur vakarā tika rī kota animā cija, ir skaļ ruņ i, no kuriem visu dienu ir kluss, neuzkrī toš s, vieglas relaksē još as mū zikas skaņ as, radot atmosfē ru. Sē di pie vī na glā zes, paskaties uz leju, tas arī viss.
Ē dnī ca (ibn restorā ns). Tā kā viesnī ca uz ekoloģ ijas samita laiku bija slē gta un pē c tā tika atvē rta, mū su ieraš anā s brī dī viesnī ca bija tikko sā kusi pildī ties un ē dnī ca bija mež onī gi relaksē ta. Pirmā s divas trī s dienas vispā r domā ju, ka sliktā ku ē dienu nekur neesmu redzē jis.
Ne jau tā , ka ē diena bija maz, tas bija vairumā , bet to, kas bija, ar lielā m grū tī bā m var ē st: nepietiekami pagatavotu, pā rceptu, pā rsā lī tu, piparotu, bezgarš ī gu un nesā lī tu, bija gandrī z neiespē jami uzminē t, ko š odien ē dī si. Es nekad nedomā ju, ka varat sabojā t ceptu vistu. (Godī gi sakot, sirdī pat nopriecā jos, ka ē diens nebija ī paš i labs, sievu pierunā s bū t tievā kam, bija plā ns apbraukt Nā mas lī č a zivis un citus restorā nus, ne visiem plā niem bija lemts piepildī ties : ))). Bet, pā rsteidzoš i, ar katru dienu viss kļ uva labā k un labā k, un lī dz mū su brī vdienu beigā m tas tika pilnī bā izlabots. Bez volā niem (ē dnī ca joprojā m ir), bet bija ko normā li ē st, viss, kas beidzā s, tika ā tri atjauninā ts. No paš a sā kuma virsū bija š efpavā ra liellopu gaļ a, un tad vispā r - laizī si pirkstus. Grilē jiet katru vakaru: vai nu vistas gaļ a, aknas vai š ū puļ i, vai hamburgeri, vienmē r grilē ti dā rzeņ i. Izsalcis neviens neaizies : )

Personā ls. Mo-lod-tsy. Vienkā rš i labi puiš i. Reģ istratū ra - pieteikta 4 reizes: reģ istrē š anā s, izrakstī š anā s, pasū tī ti peldmē teļ i, atjaunotas ā rdurvju nokaltuš ā s atslē gas. Visi. Ā tri, inteliģ enti, bez ignorē š anas, izrā dī š anā s un baksheesh prasī bā m.
Bā rmeņ i. Bā rmeņ i ir ā tri. Un kā pē c gan lai viņ i nebū tu ā tri, kokteiļ us netaisa, tikai alus un alkohola maisī jumus, cik saprotu, tā da ir viesnī cas politika. Un alkohola izvē le kopumā ir maza. Ja bā rmenis pē kš ņ i aiziet, tad jebkurš (jebkurš ! ) tuvā kais viesmī lis, ieraugot pie bā ra (vai ē damistabas vī na plaukta) tuvojoš os viesi, skrien viņ u apkalpot. Viesmī ļ i (tie ir trauku tī rī tā ji, vī na nesē ji utt. ) parasti ir savstarpē ji aizstā jami un labā kajā gadī jumā atbalsta viens otru. Ja pē kš ņ i kā ds kaut kur tiek uzš ū ts, tur palī gā steidzas jebkurš brī vs vai seniors. Š eit mē s, protams, reizē m iemetā m viņ iem bakš us. Tagad dolā rs, tad š okolā des tā felī te. Jo labi darī ts.
Runā jiet ar viņ iem, sakiet paldies, pajautā jiet, kā jums klā jas (š eit ir veidnes pā rtraukums, kad jums tā nav, bet jums ir), tas ir, draugs uzreiz. Daudzi ļ oti patī kami, smaidī gi un laipni jauni ē ģ iptieš i. Ir, protams, nepatī kami, kā bez tiem. Bet ļ oti maz.
Š eit trauki tiek slikti mazgā ti. Daž reiz pat ļ oti slikti. Bet atkal vienmē r ir trauki: š ķ ī vji, dakš iņ as, krū zes. Varbū t tā pē c viņ i nemazgā jas pā rā k labi, jo cenš as bū t ā trā ki? Kaut kā pē c vakariņ ā m sē dē jā m ar sievu un glā zi vī na kala bā rā relaksā cijas zonā , atbrauca kā ds liels boss no Novotel un sarī koja tikš anos tur, pie blakus galdiņ a: sapulcē jos, redz, visā di menedž eri, darbinieki. , priekš nieks utt. , ī ss ceļ vedis. Un pē rti viņ us ne bē rniš ķ ī gi. (Man, protams, arā bu bum nav, bet kopē jā atmosfē ra, intonā cijas un sejas izteiksmes ir ļ oti pazī stamas). Kā ds mazs pat izš ā va. Varbū t pē c tam ē dnī cā viss bija kā rtī bā ?

Tī rī tā ji. Tiek noņ emti. Viņ i staigā š urpu turpu pa mazgā to ar gudru skatienu.
Viņ i kaut ko slauka, izliekas par strā dniekiem. Istaba tika kaut kā iztī rī ta, saklā ta gulta, salocī ti dvieļ i, pat nomainī ti, piemē ram, uzlikts ū dens. Iztī rī ja pirms pusdienā m, kad bijā m pludmalē . Kaut kā viņ š (apkopē ja) mē ģ inā ja atnā kt pē c trim dienā m, uzkopt, jā . Tā pē c arī es, lai gan ne arā bu valodā , kā viņ u lielais priekš nieks, varu zvē rē t. Viņ š tika nosū tī ts, un es viņ u vairs neredzē ju pē c vakariņ ā m istabā , lai gan ir skaidrs, ka viņ š ieradā s, jā , kaut kā sakopts. Cilvē ki atstā ja dolā ru, tā pē c viņ š no dvieļ iem izgrieza skaistus atkritumus, piemē tā ja gultu ar ziedu ziedlapiņ ā m, stsuko. Mē s neatstā jā m ne dolā ru. Tikai š okolā de, rū gta, Spartak. Zhaaadnye.
Animā cija. Nē , viņ a ir. Bē rnu diskotē ka, miss hotel, pā ru sacensī bas, karaoke. Viss ir mierī gi, neuzbā zī gi, bet daž reiz ļ oti jautri. Galvenā aktī vā animā cija pludmalē un Novotel Beach, ir brauciens, ir kustī ba.
No rī tiem ir iesildī š anā s pludmalē , ū dens aerobika Pludmales baseinā , ir arī putojoš a jautrī ba, š autriņ as, volejbols, jaunie aktī vie animatori u. c. utt. Vakaros Pludmalē dejas, dzī vā mū zika, animatoru konkursi un visā das citas aktī vas blē ņ as. Ja vē laties bū t aktī vs, dodieties uz Novotel Beach, tur ir jautri. Bet ir viena lieta: pludmales bā rā Palmovtsy netiek izliets .... Pichalka….

Pastaigā jies. Š eit, lai pastaigā tos pa Naamu bez problē mā m. Ī paš i pē c vides samita. Lī dz Zelta jū dzei var aizmigt divus ceļ us: - pa leju, gar krastmalu gar viesnī cā m ar milzī gu skaitu visu veidu restorā niem (lielā kā daļ a pieder a la carte viesnī cā m, bet kurā s ir vē l vieglā k iekļ ū t par naudu) . Dekors, lielā koties, ir stilizē ts, ļ oti, ļ oti labs;
- augš ā , gar viesnī cā m. Ja Zelta jū dzes virzienā , izņ emot kazino, ne veikalu, ne restorā nu, nekā . Bet ceļ š tika veikts - skats, ko redzē t! Apgaismojums, lapenes, daudz soliņ u.
Viss izskatā s ļ oti iespaidī gi. Ja dodaties pa kreisi no Novotel Palm, jū s sasniegsit veikalus ar labojumu. cenas: Bassemi (tā izklausā s) un tikko atvē rts Mango tirgus. Tur var nopirkt daudz nepiecieš amo sadzī ves un ne tikai niekus. Par citiem veikaliem, veikaliem un Zelta jū dzi nerakstī š u.
Rakstī š u par aptiekā m: medikamenti Ē ģ iptē ir izcili, cenas tiiik adekvā tas. CENAS medikamentiem uz kā rbiņ ā m uzrakstī tas DRUKĀ Š ANAS veidā . Ja citas cenas jū s sagrauj, viņ i mē ģ ina jū s izdrā zt! Ko pirkt - lasiet internetā , ko nevar eksportē t/importē t savā valstī - arī .
Rezumē jot: mums ļ oti patika Naama Bay, lī cis ir vienkā rš i lielisks! Arī Novotel. Vai mē s ieradī simies š eit, ja bū s iespē ja? Jā , jā un vē lreiz jā ! Atkal, Naama Bay ir daudzas citas interesantas viesnī cas, kuras jums vajadzē tu mē ģ inā t apmeklē t, lai gan tā s nemeklē labu no laba, un Novotel Palm mums jau ir cienī gs risinā jums.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu