Iberotel Palace 5*– Atsauksmes

170
Novērtējums 8.810
№6 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
8.8 Numurs
9.2 apkalpošana
9.1 Tīrība
9.3 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
Kūrortviesnīca Iberotel Palace - Adults Only atrodas pie pludmales, 20 km attālumā no Šarm eš Šeihas lidostas un 400 metru attālumā no vecā tirgus. Atvērts 1996. gadā, pēdējais remonts veikts 2014. gadā (atjaunots numuriņš un viesnīcas teritorija).Vairāk →
аватар marinaa.77
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā mies no 27. februā ra lī dz 5. martam, viesnī ca atrodas lī cī , jū ra silta, pludmale smilš aina, personā ls uzmanī gs, neuzbā zī gs, wi-fi bija labs visā viesnī cā ! Istabas tī ras, ē diens labs. Super programmas! Dzī vā mū zika un daž ā di š ovi katru dienu! Vakar skatī jā mies nacionā lā s ē ģ iptieš u dejas un pat animatori uzvilka tautastē rpus - tas bija ļ oti skaisti! Uzlā dē jies ar savu enerģ iju! Liels paldies jums visiem par jū su atvaļ inā jumu!. … Tomēr ▾ Atpū tā mies no 27. februā ra lī dz 5. martam, viesnī ca atrodas lī cī , jū ra silta, pludmale smilš aina, personā ls uzmanī gs, neuzbā zī gs, wi-fi bija labs visā viesnī cā ! Istabas tī ras, ē diens labs.
Super programmas! Dzī vā mū zika un daž ā di š ovi katru dienu!
Vakar skatī jā mies nacionā lā s ē ģ iptieš u dejas un pat animatori uzvilka tautastē rpus - tas bija ļ oti skaisti! Uzlā dē jies ar savu enerģ iju!
Liels paldies jums visiem par jū su atvaļ inā jumu!
аватар Vol.anna
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s pavadī jā m lielisku nedē ļ u š ajā viesnī cā. Pē c ieraš anā s mū s aizveda pusdienā s, lai nepaliktu izsalkuš i, pē c pusdienā m mū s uzreiz sē dinā ja. Gribu atzī mē t, ka krievi tiek izmitinā ti (ja vien ī paš i nemaksā par skatu uz jū ru) sā nu istabā s ar skatu uz ž ogu. … Tomēr ▾ Mē s pavadī jā m lielisku nedē ļ u š ajā viesnī cā.

Pē c ieraš anā s mū s aizveda pusdienā s, lai nepaliktu izsalkuš i, pē c pusdienā m mū s uzreiz sē dinā ja. Gribu atzī mē t, ka krievi tiek izmitinā ti (ja vien ī paš i nemaksā par skatu uz jū ru) sā nu istabā s ar skatu uz ž ogu...ī si sakot, pē c iespē jas trakā kā s istabiņ as. Mē s pā rā k neuztraucā mies, jo guļ am tikai istabā . Skats uz blakus esoš ā s viesnī cas pagalmu un daļ ē ji uz jū ru. Starp š ī s vietas trū kumiem: gaisa kondicionē tā ju un daž u citu agregā tu radī tais troksnis no tā s paš as vietas, kā arī tur ierodas atpakaļ gaitas automaš ī nu (kravas automaš ī nu) č ī kstē š ana.

Pē c istabas: tā ir milzī ga, ne mazā k kā.40 metri, milzī ga gulta 2m plata. Tē jkanna, tē ja, kafija, ū dens (viss bez maksas) mini bā rs par maksu. Telpā viss ir un viss darbojas. Bet viss ir sajaukts ar rozetē m...tur ir 3 un visas ir aizņ emtas (TV un 2 lampas pie gultas). Televizors ir liels un darbojas. Krievu 3 kanā li. Telpas priekš rocī bas: ir daudz pakaramo mantā m, ir kumode un skapī atvilktnes utt.
Ir pietiekami daudz vietas, kur novietot lietas. Ir arī terase ar veļ as ž ā vē tā ju, galds un krē sli uz tā s, ļ oti ē rti, bet mē s to neizmantojā m. Š ķ idrā s ziepes, ž elejas, š ampū ns ir nevis atseviš ķ os iepakojumos, bet gan tū biņ ā s. Kondicionieris darbojas, bet tas ir ļ oti trokš ņ ains, tā pē c naktī nav iespē jams gulē t. Mē s atstā jā m to pa dienu un temperatū ra bija pietiekama naktij.

Par ē dienu: ir viss katrai gaumei, zivis, gaļ a, dā rzeņ i...nekas jauns vai neparasts, bet viss ir svaigs un lieliski pagatavots. Ir pieejams saldē jums)) vienreiz tika iekļ autas jū ras veltes...visu veidu sulas, izcila kvalitā te, arī svaigi spiesta apelsī nu sula. Stieņ i strā dā labi, bet ir, kā vienmē r, Bet. Atkarī bā no tā , kurš lej, dzē riens mainā s...un arī pludmales bā rā eiropieš i to lej glā zē , krievi plastmasā...Pludmales bā rs, ē diens garš ī gs, it ī paš i fish and chips un salā ti. Patiesī bā jū s varat izmē ģ inā t visu. Tematiskie pasā kumi ap pusdienā m ir ļ oti forš i.
Arī attiecī bā uz pā rtiku iesaku doties uz a la carte itā ļ u ē dienu, viņ i gatavo brī niš ķ ī gi! Un, protams, ir daž ā dī ba))

Teritorija ir skaista, diezgan liela, ar š ū puļ tī kliem, piekariņ iem un apsegtiem sauļ oš anā s krē sliem. Katrs atradī s sev vietu. Baseini ir tī ri un skaisti, pludmales lī nija ir brī niš ķ ī ga. Lieli, tī ri, pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Lietussargi, ē rti matrač i. Pludmales dvieļ i ir izcilas kvalitā tes un pat speciā la soma pludmalei. Jū su ē rtī bā m ir nodroš inā ts gandrī z viss. No mī nusiem vā rnas...tas noteikti pā rsteidz. Viņ i velk pā rtiku, nemitī gi ķ ē rc, kā pj...ī si sakot augstprā tī gi biedri...Ieeja jū rā ir smilš aina un sekla, ar ū dens laivā m nav jā brauc. Netā lu atrodas rifs, kur var redzē t zivis. Ir biljards, galda teniss un tenisa korts, gaisa hokejs, animā cija, š ovi utt. , bet man patika tas, ka viss bija ļ oti neuzkrī toš i. Ī paš s ieteikums ir spa centrs un to masā ž as. Iesaku veikt 5 seansus, 6. bez maksas, var arī atslogot ķ ermeni.
Ko vē l es gribē tu teikt, viesnī cas vadī tā js vienmē r ir klā t, pats visu kontrolē , komunicē ar viesiem, acī mredzot tā pē c ir tā ds serviss. Dodoties ekskursijā , reģ istratū rā var pasū tī t devas, niecī gas, bet tomē r. Vē l gribu ieteikt, ja esi apdedzis, paprasi pļ ā pā tā ju viesnī cas aptiekā , tas ļ oti palī dz. Labā k nedoties ekskursijā s no BG, viņ i sola vairā k nekā sniedz. Mums tas nepatika, un mē s nebijā m vienī gie...

Vē l viens svarī gs punkts ir tas, ka pē c istabas izī rē š anas jū s turpinā t izmantot visus pakalpojumus, pludmali, ē dienus un dzē rienus, lai gan tas ir ļ oti reti un liels pluss.

Atseviš ķ s pluss ir koncepcija bez bē rniem. Protams, tas padara viesnī cu daudz klusā ku un mierī gā ku.

Rezumē jot gribu teikt, ka noteikti atgriezī simies, jo uzskaitī tie mī nusi ir tik nenozī mī gi, ka uz tiem var droš i pievē rt acis. Uzturē š anā s kvalitā te solī da 5, noteikti iesaku, nā kamreiz atkal izvē lē š os š o viesnī cu.
Labklā jī bu jums un apmierinā tiem klientiem. Un tiem, kas ir pabeiguš i lasī t, lai jums lieliskas brī vdienas.

Py. Ekskursijā s satikā m puiš us no citā m viesnī cā m, un ko gribu teikt, ka cilvē ki par biļ eti maksā ja par 10k lē tā k no cilvē ka, un atš ķ irī ba starp viesnī cā m ir vienkā rš i nesalī dzinā ma, Ē ģ iptē ļ oti grū ti uzminē t servisu pat starp 5k. Tā pē c ļ oti iesaku š o viesnī cu ceļ ojumam bez bē rniem.
аватар ArusikAzh.1972
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
1. Š o viesnī cu mums ieteica draugi. Bija sirsnī ga sagaidī š ana, pē c stundas apmetā s istabā. 2. Plaš s numurs, viss ir tī rs un ē rts, viesnī cas teritorija ir skaista, pludmale ir brī niš ķ ī ga. 3. Ē diens ļ oti garš ī gs un daž ā ds, apkalpoš ana izcila, ļ oti laipna, labi viesmī ļ i ar humoru. … Tomēr ▾ 1. Š o viesnī cu mums ieteica draugi. Bija sirsnī ga sagaidī š ana, pē c stundas apmetā s istabā.
2. Plaš s numurs, viss ir tī rs un ē rts, viesnī cas teritorija ir skaista, pludmale ir brī niš ķ ī ga.
3. Ē diens ļ oti garš ī gs un daž ā ds, apkalpoš ana izcila, ļ oti laipna, labi viesmī ļ i ar humoru.
4. Man patika viss un viesnī ca un pludmale un apkalpoš ana un personā la svars ir laipni un izpalī dzī gi cilvē ki.
Вкусный кофе в баре
аватар garvard
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca kopumā ir ļ oti laba. Lielisks serviss. Ē diens ļ oti labs, garš ī gs. Pludmale smilš aina, koraļ ļ i nederē ja. Vienī gais mī nuss ir vakara programmas. Acī mredzot viesnī ca ir iekā rtota publikai vecumā no 65 gadiem. … Tomēr ▾ Viesnī ca kopumā ir ļ oti laba. Lielisks serviss. Ē diens ļ oti labs, garš ī gs. Pludmale smilš aina, koraļ ļ i nederē ja. Vienī gais mī nuss ir vakara programmas. Acī mredzot viesnī ca ir iekā rtota publikai vecumā no 65 gadiem. Nav aktivitā tes. Visa mū zika ir lē na. Kopumā laba viesnī ca, ja jums nepatī k aktivitā tes. Animā cijas praktiski nav (tikai divas).
аватар farit.idrisov
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca izvē lē ta internetā , ņ emot vē rā tajā atpū š oties tū ristu atsauksmes un iespaidus. Reģ istrē š anā s noritē ja ā tri (dokumentu aizpildī š ana un istabas atslē gu saņ emš ana aizņ ē ma apmē ram 20 minū tes). … Tomēr ▾ Viesnī ca izvē lē ta internetā , ņ emot vē rā tajā atpū š oties tū ristu atsauksmes un iespaidus.
Reģ istrē š anā s noritē ja ā tri (dokumentu aizpildī š ana un istabas atslē gu saņ emš ana aizņ ē ma apmē ram 20 minū tes). Istaba bija gatava ievā kš anai, bija pieejams viss nepiecieš amais divā m personā m.
Viesnī ca ļ oti labi uzturē ta, pludmale ļ oti (! ) tī ra, jū ra nesalī dzinā ma. Viesnī ca apkalpo tikai pieauguš os tū ristus, t. i. bez bē rniem un mums ļ oti piestā vē ja, jo nebija bē rnu č ī kstuļ u un kaprī zu ainu. Ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu gan paš ā jū ras malā , gan attā lumā . Tiem, kam jū ra š ķ iet vē sa, ir apsildā ms baseins. Bet atpū tnieki vairā kums deva priekš roku peldē š anai jū rā . Pludmalē bā ri ar bezmaksas servisu (vī ns, ū dens, alus, augļ i).
Mū su istaba bija lieliskā stā voklī . Ē diens ļ oti daudzveidī gs, ļ oti kvalitatī vs, vī ni un alus ļ oti patī kami.
Ē dinā š anas pakalpojums ir vienkā rš i nevainojams.
Ī paš i jā atzī mē vakara izklaides programmas:
abā s estrā des norises vietā s uzstā jā s dejotā ji, dziedā tā ji, mū ziķ i.
Bet es vē los atzī mē t, ka daž reiz Wi-Fi telpā bija vā jš , un tas daž kā rt radī ja neē rtī bas.
Vispā rī gi runā jot, viesnī ca ir lieliski piemē rota atpū tai: tī rā kā s jū ras tuvums, lielisks ē diens, pā rdomā ta izklaides programma, ļ oti uzmanī gs kolektī vs un pilnī ga bē rnu histē rijas neesamī ba. Š ī ir ī sta piecu zvaigž ņ u viesnī ca. Es jums to patiesi iesaku!
аватар 3410499
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ta š ajā viesnī cā radī ja tikai labas atmiņ as. Cienī gs un draudzī gs personā ls, skaista un sakopta teritorija, garš ī gi ē dieni, skaista pludmale, atmosfē ra. Noteikti nā ksim vē l! … Tomēr ▾ Atpū ta š ajā viesnī cā radī ja tikai labas atmiņ as. Cienī gs un draudzī gs personā ls, skaista un sakopta teritorija, garš ī gi ē dieni, skaista pludmale, atmosfē ra. Noteikti nā ksim vē l!
Отель Отель Отель, басейн Пляж
аватар vavavum565
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Devos ar grupu, kurā bija divi pieauguš ie un trī s skolē ni. Ar bē rniem tur biju pirmo reizi, bet devā mies pē c drauga ieteikuma, kurš tur jau bija bijis un bija apmierinā ts. Godī gi sakot, esmu ļ oti apmierinā ts. Viss ir labi: gan pludmale, gan maiga smilš aina ieeja jū rā , gan teritorija, gan atraš anā s vieta. … Tomēr ▾ Devos ar grupu, kurā bija divi pieauguš ie un trī s skolē ni. Ar bē rniem tur biju pirmo reizi, bet devā mies pē c drauga ieteikuma, kurš tur jau bija bijis un bija apmierinā ts.
Godī gi sakot, esmu ļ oti apmierinā ts. Viss ir labi: gan pludmale, gan maiga smilš aina ieeja jū rā , gan teritorija, gan atraš anā s vieta. Pirms tam viņ i atpū tā s Movenpikā tajā paš ā vietā Š armā , un tā pē c viņ š gandrī z visā zaudē Iberotel.
Puiš i reģ istratū rā - galvenokā rt uzslavas, vienkā rš i lieliski! Dima no aptiekas - ī paš s paldies viņ am, viņ š ieteica, neuzspieda, viņ š ā rstē ja koraļ ļ u sautē jumu un saules apdegumus. Pavā ri, konditori - paldies arī jums!
Viņ i diezgan labi iztī rī ja. Istabu dabū jā m kā ausis pē c remonta, bet draugs, durvis pretī , vannas istaba viennozī mī gi svaigā ka.
Tagad par mī nusiem (par visu manu prieku tie ir). Pirmkā rt, es pamodos tieš i 4:00 - ar rī ta lū gš anu. Dzī vojam mā jā s netā lu no moš ejas, š ķ iet, esam pieraduš i, bet tie, kas nav pazī stami ar š ā das apkaimes ī patnī bā m, to ņ em vē rā , izvē loties istabu.
Otrkā rt, pludmalē ir kafejnī ca, kas nav saistī ta ar viesnī cu, bet pē dē jā naktī no pulksten 13 lī dz 2 pamazā m “izklaidē jamies” ar tā s apmeklē tā jiem: viņ iem bija koncerts, un mū zika skanē ja visu laiku. Vecrī ga droš i vien. Tā tad tas ir arī iedoma tiem, kas domā s, kur izvē lē ties numuru.
Nu vislielā kā vilš anā s ir paš mā ju fotogrā fs, par kuru jau zemā k apskats. Puisis vā rdā Abduls ir tā ds sī ks krā pnieks. Mū s filmē t uzaicinā ja viņ a asistente Andž elika, kura ne vā rda neteica par ļ oti minimā lajā m 20 fotogrā fijā m, lai gan es, iepriekš izlasī jusi atsauksmi, par to jautā ju tieš i. Nē , nē , cik jums vajadzē s, mē s darī sim tik daudz. Man vajadzē ja ne vairā k kā.5-6 fotogrā fijas drukā tā veidā , mē s to apspriedā m, es atstā ju avansa maksā jumu 23 USD. Pievienojā s draudzene, teica, ka nevajagot drukā tā s, bet bū tu jauki dabū t 10-15 gabalus USB zibatmiņ ā .
Rezultā tā , nofotografē juš i mū s kā das 30 minū tes - uzreiz teicā m, kur un kā gribam ilgi neblī st, vakarā palikā m bez nekā : Abduls kategoriski atteicā s samazinā t fotogrā fiju skaitu lī dz 18 (mans 6 un draudzenes 12), sakot, ka viņ š tē rē naudu par taksometru, un mē s to izmantojā m. Strī dē š anā s beidzā s ar to, ka es atstā ju viņ am 5 USD, lai viņ š atpaliktu, tač u brī dinā ju, ka pastā stī š u visiem par viņ a shē mu. Atlikumu 18$ man atdeva nā kamajā dienā , bet vecos 95 dolā ros (mana vaina, steidzos un nepā rbaudī ju), kā rezultā tā vakara apmeklē ju banku un stā vē ju rindā . Vispā r ar Abdulu - turi acis vaļ ā .
Atkā rtoju - pati viesnī ca ir skaista, no 1. oktobra kļ ū s par "16+", ž ē l, gribē jā s tur atgriezties ar bē rniem un vī ru. Paldies visam personā lam!
аватар evredika2009
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirmo reizi atpū tā mies tik mazā viesnī cā , sā kumā bijā m skeptiski, un pē c tam gluž i otrā di, viss ļ oti patika, viss ir tuvu, sasniedzams, restorā ns, pludmale, baseins. Vakaros dzī vā mū zika, neuzkrī toš i, ne uz ilgu laiku. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tā mies tik mazā viesnī cā , sā kumā bijā m skeptiski, un pē c tam gluž i otrā di, viss ļ oti patika, viss ir tuvu, sasniedzams, restorā ns, pludmale, baseins. Vakaros dzī vā mū zika, neuzkrī toš i, ne uz ilgu laiku. Personā ls ir uzmanī gs un par USD pat vairā k))))). Ē diens kā visur, pā rpalikumu nebija, bija 1 diena (vakara) suš i uz 10 dienā m, krabji 1 reizi (kā man nav ko ē st) un garneles. Kas attiecas uz garnelē m, tad jū s varat iegā dā ties (gatavos 30 minū tes) restorā na veikalā netā lu no moš ejas pilsē tā (5 minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas). (par 14.10, 8 dolā riem atkarī bā no izmē ra). Jā , pē dē jā s dienā s ar meitu restorā nā ē du kaut ko nepareizi, tas nedaudz vē tra (palī dzē ja aptieka, kas atrodas turpat viesnī cā ). Taksometrs Soho brauca par 20$ turp un atpakaļ (nekaulē jā mies), turklā t taksists to atvedot naudu nepaņ ē ma, gaidī ja, kad atgriež amies (atņ ē ma telefona numuru - mums bija vietē jā s SIM kartes, mē s tā s pirkā m lidostā , tā ir ē rtā k un sazinā ties savā starpā un internetu - 26 megabaiti par 14 USD. Oranž s). Pa viesnī cu nav daudz ko staigā t, bet š is aspekts aizvieto brī niš ķ ī go vecpilsē tu, kurā atrodas pati viesnī ca.
Iebraukš ana jū rā ideā la, koraļ ļ u zivju nav, katru stundu laiva aiziet uz rifu (5 min. ), Principā tur var apskatī t ū dens pasauli (vajag speciā li apavi). Pludmale ir tī ra un sakopta. Tiesa, kas attiecas uz mani, tas ir mazliet par vē lu. Bā rs pludmalē no 10.00, ir saldē jums. Animā cija vidē ja, 2 animatori, puisis dod 200 procentus, bet meitene, varbū t tā pē c, ka nesen tur strā dā ja (slā vu) ir nedaudz ā rpus tē mas).
Jebkuri jautā jumi tiek atrisinā ti reģ istratū rā , viss, kas tika uzdots, tika izdarī ts, bet viss ir jā pasaka, daž reiz jā atgā dina. Istabas tiek tī rī tas katru dienu, man par vē lu, mū sē jais bija 2 stā vā , tī rī ja ap 12.00, bet bē rniem bija arī istaba 1 stā vā , tomē r tajā paš ā laikā , iespē jams, atkarī bā no tā , kura maiņ a strā dā . Ceturtā ē ka kopumā bija slē gta remontam, tač u tas nekā di netraucē ja.
Man personī gi ir negatī va un nepatī kama pē cgarš a pē c fotogrā fa, kas piedā vā savus pakalpojumus viesnī cas teritorijā , darbs. Pasū tī ju sev fotosesiju (vairā k ģ imenes locekļ us negribē ju). Es nopirku sludinā jumu meitenei Katjai, kura staigā pa pludmali un taisa sludinā jumu š ai fotosesijai. Turklā t viņ i saka, ka fotosesija ir bezmaksas, tad jū s atnā kat pie fotogrā fa, izvē laties tik daudz fotoattē lu, cik vē laties (1 fotoattē ls 4 USD), un viņ i nosū ta jū s uz jū su tā lruni (zibatmiņ u), cik vē laties. Saskā ros ar fotogrā fu Abdu, jauns puisis, likā s atraduš i kopī gu valodu, fotosesija 10.00 (karsts, visas bildes gandrī z brillē s, ierakstot radā s š aubas, domā ju, ka varbū t 16.00 , bet viņ i man apliecinā ja, ka saule un labā kas fotogrā fijas tiek iegū tas 10.00). Labi, uztaisī jā m fotosesiju (1.5h karstumā ir nogurdinoš i, teikš u), vienojā mies nofotografē ties tajā paš ā dienā pē c vakariņ ā m. Es atnā cu, sā ku skatī ties, viņ š protams daudz fotografē ja, bet mans mē rķ is bija izvē lē ties 10. foto. Sā ku izvē lē ties, kā rtot, viņ š ar mani sā ka runā t par kaut kā du minimumu, ka saka, ka jā bū t minimumam 20. foto (ierakstī š anas laikā par to nebija runas).
Rezultā tā es atlasī ju 15 fotogrā fijas, viņ am tā s jā apstrā dā , jā retuš ē un nā kamajā dienā pē c vakariņ ā m jā atnā k un jā nosū ta man. Reģ istrē joties atstā ju depozī tu 10 USD apmē rā . , starp citu, izvē loties fotogrā fiju, ir jā maksā nauda par 15 fotogrā fijā m (tas ir 60 USD). Un, starp citu, ja š ajā satricinā jumā mana meita neatcerē tos, ka esmu atstā jusi depozī tu, fotogrā fs mani par to pat neatcerē tos (dī vaina saikne starp fotogrā fu un reklā mas meiteni). Nā kamajā dienā norunā tajā laikā neviena nebija norunā tajā vietā , ne meitenes Katjas, ne fotogrā fa Abdu. Es gaidī ju 1 stundu reģ istratū rā , tad piezvanī ju Katjai, jo viņ a pierakstī ja savu tā lruņ a numuru. kad paņ ē mu depozī tu (un te noderē ja Ē ģ iptes SIM)). Viņ a bija kaut kā pā rsteigta, bet, ka viņ a nebija, saka, ka tagad ar viņ u sazinā sies, tad viņ a atzvanī ja, teica, ka viņ am ir fotosesija citā viesnī cā (plkst. 20:00? ). Par bildē m viņ š nometī s viberā , viņ a sā ka sū tī t bildes, tā s bija tikai bildes telefonā (ne faili), lī dz vī rs pieslē dzā s. Viņ š sacī ja, ka uzdos jautā jumu par viņ u biroja atraš anas lietderī bu viesnī cas teritorijā , ja nebū s fotogrā fijas. Viņ a sā ka zvanī t, fotogrā fs ar mani sazinā jā s.
Viņ š man atsū tī ja fotoattē lu failus uz e-pastu. Bet, lai bū tu skaidrs, viņ u izpratnē foto apstrā dā t ir ielikt kaut kā dā programmā , pievienot krā su spilgtumu (zā le tā da, ka ē d acis), nekas netika darī ts par norunā tajā m niansē m, kur tieš ā m vajadzē ja retuš ē t. Š ķ iet, ka viņ š ar tā m fotogrā fijā m gandrī z neko nedarī ja, bet vienkā rš i izlaida caur kaut kā du programmu (ko es pats varu) 5 minū tē s un viss. Jā , uz š ī fona, lai nebū tu nepamatoti, neviens pat nebrī dinā ja par aizkavē š anos vai to, ka fotogrā fs nebū s, kamē r pats nesā ku viņ u meklē t. Un viņ iem bija saikne ar mani, tas ir, viņ i pat brī dinā ja, ka kaut kā kaut kas mainā s, nevienam nav ienā cis prā tā , bet kā pē c, nauda jau bija samaksā ta. Lai mana bē dī gā pieredze fotosesijā ar š iem cilvē kiem (ļ oti gribē jā s, lai gan Ukrainā var labā k un daudz lē tā k, bet tā da fona nav) bū s kā dam piemē rs. Es nezinu, kā strā dā pā rē jie, bet š o cilvē ku darbs izskatā s pē c krā pniecī bas!
Š ai niansei nav nekā da sakara ar personā lu un apkalpoš anu paš ā viesnī cā , izņ emot to, ka viņ i vienkā rš i ī rē vietu. Bet ļ aujiet viesnī cas administrā cijai zinā t, kā di neprofesionā li un nekvalitatī vi pakalpojumi tiek sniegti viņ u teritorijā .
Bet kopumā pā rē jais ir brī niš ķ ī gs, iesaku viesnī cu ! ! !
аватар Irina_rara
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es pavadī ju kopā ar savu vī ru nedē ļ u š ajā viesnī cā . Man ļ oti patika viesnī ca tā s atraš anā s vietas un apkalpoš anas dē ļ . Pludmale un jū ra ir vienkā rš i pā rsteidzoš as! Ē diens man patika, visa pietiek, gan gaļ a, gan zivis, bet viss. … Tomēr ▾ Es pavadī ju kopā ar savu vī ru nedē ļ u š ajā viesnī cā . Man ļ oti patika viesnī ca tā s atraš anā s vietas un apkalpoš anas dē ļ . Pludmale un jū ra ir vienkā rš i pā rsteidzoš as! Ē diens man patika, visa pietiek, gan gaļ a, gan zivis, bet viss. Internets ķ er visur, par to bijā m ļ oti pā rsteigti, Ē ģ iptei tas ir retums, paldies viesnī cai par to! Atseviš ķ i vē los pateikties Kemalam par labo attieksmi pret viesiem un palī dzī bu jebkuru jautā jumu risinā š anā , vienam no labā kajiem cilvē kiem viesnī cas administrā cijā ! Paldies arī viesu namam Vaļ ai, kas ir ļ oti uzmanī ga pret viesiem. Ieraš anā s dienā reģ istratū rā bija pā rpratumi ar norē ķ inā š anos, bet, pateicoties administratorei, kura bija tajā dienā , tikā m ā tri pā rvietoti uz labu istabu. Paldies animatoram Ramam, labi padarī ts, viņ š mū s uzmundrinā ja! Svē tki izdevā s, ir vē lme atgriezties š ajā viesnī cā vē lreiz.
аватар alex.savitsky
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ī ir treš ā reize, kad esam apmetuš ies viesnī cā , un tas runā pats par sevi. Specifiskums - mazs, nav paredzē ts plaš u teritoriju cienī tā jiem. Manuprā t, tas ir pluss, viss ir pieejams 2-3 minū š u gā jienā. Smilš aina pludmale slē gtā lī cī ar labu gludu ieeju jū rā visā pludmales garumā , bez koraļ ļ u garozas, bez koraļ ļ iem - ē rti un droš i. … Tomēr ▾ Š ī ir treš ā reize, kad esam apmetuš ies viesnī cā , un tas runā pats par sevi.

Specifiskums - mazs, nav paredzē ts plaš u teritoriju cienī tā jiem. Manuprā t, tas ir pluss, viss ir pieejams 2-3 minū š u gā jienā.

Smilš aina pludmale slē gtā lī cī ar labu gludu ieeju jū rā visā pludmales garumā , bez koraļ ļ u garozas, bez koraļ ļ iem - ē rti un droš i. Pludmale liela - apmē ram 150 metrus gara, bojas atstumtas par 50-70 metriem, ir kur peldē ties. Koraļ ļ u kā tā du nav, izņ emot pā ris krū mus apakš ā , kas vē l jā meklē . Bet no pludmales lī dz izejai no lī č a uz koraļ ļ iem ir bezmaksas laiva, ko pavada glā bē js no viesnī cas. Brī vajā laikā varat peldē ties un apbrī not koraļ ļ us un zivis.
Lī cis tiek uzskatī ts par bezvē ja, un tas ir 1.  izvē le, atpū š oties ziemā . No jū ras pū š neliels vē jiņ š , bet karstumā tas ir pat patī kami.
Mī nuss - netā lu lī cī banā nu slē poš ana, ū densslē poš ana, izklaides jahtas - var atnest izplū des gā zes no visā m š ī m laivā m.
Atkarī gs no vē ja virziena. Bet no rī ta lī dz desmitiem gaiss vienmē r ir tī rs, tad kā paveicies.

Telpas ir ē rtas, aprī kotas ar visu nepiecieš amo, tiek atjauninā tas telpas, bet nemainot dizainu, sī ki remontdarbi un tonē š ana. Telpas ir tī ras, uzkopj katru dienu. Gultas veļ a ir balta, un dvieļ i tiek mainī ti katru dienu.
Mī nuss - pē c remonta terasē m tika izņ emti ž ā vē tā ji, tagad jā ž ā vē peldkostī mi uz krē slu atzveltnē m.

Pā rtika - Ē ģ iptei ir vienkā rš i lieliska. Jū s varat izvē lē ties gandrī z jebkuru garš u, jū s nepaliksit izsalkuš i. Ir pietiekami daudz, es nekad neesmu redzē jis, ka nekas beidzas. Vakariņ ā s cenš as pagatavot "dienas ē dienu" - parasti kaut ko ceptu vai uz oglē m - lasi, pī li, tī taru, kebabus, jū ras veltes utt.
Vienmē r ir vismaz 2 gaļ as veidi - liellopu gaļ a un vista, un zivis vai jū ras veltes, ir bē rnu ē dienkarte (mums nav aktuā li)
Divi restorā ni - koplietoš anas La Cupole un Blue Marine - tikai pieauguš ajiem (no 16)
Apkalpoš ana – personā ls ļ oti draudzī gs, uzmanī gs, iespē ju robež ā s cenš as palī dzē t, bet tajā paš ā laikā neuzbā zī gs. Padomi ir apsveicami, bet nav izspiesti. Apkalpoš ana jebkurā gadī jumā bū s augstā lī menī.
Ir krieviski runā još s viesu attiecī bu dienests. Bet darbinieki reģ istratū rā parasti labi runā krieviski un angliski. Katru dienu viņ i vā c atsauksmes – paš i interesē jas, vai viss ir kā rtī bā , vai nav kā das problē mas. Tas, iespē jams, ir ī paš i kautrī giem, jo ​ ​ nav problē mu vienkā rš i pieiet pie reģ istratū ras vai piezvanī t tai, un viņ i centī sies problē mu pē c iespē jas atrisinā t.

Ir labiekā rtota trenaž ieru zā le (nav ī paš i populā ra un ir ē rti, jo vai nu trenē si pilnī gi viens, vai vē l 1-2 cilvē ki maksimums), tenisa korti (par maksu) - droš i vien labi ziemā , bet vasara-rudens ir pā rā k karsts, lai spē lē tu.

SPA - hammam, baseins, masā ž a. Jā reģ istrē jas hammam, tas ir bez maksas, masā ž a ir maksas, labas atlaides.
Baseini - mazi, divi viesnī cas centrā - centrā lie (ar bā ru) un bē rnu, viens SPA. Ziemā centrā lā apkure.

Wi-Fi - vislabā kais bā rā pie vestibila un terasē blakus vestibilam.
restorā nos un pludmalē - loms, bet ne labi. Š ī ir otrā reize, kad mē s vienkā rš i paņ emam Vodafone SIM karti, un jautā jums par internetu vispā r nav.
Ja nav ī paš u pieprasī jumu - iesaku ar likmi 1 diena - 1 GB - pietiekami sociā lajam. tī kliem, youtube un aptuveni stundu videozvanu.

Teritorija maza, kopta, skaista.
Pa labi no ieejas vestibilā atrodas veikali un aptieka. Cenas gandrī z kā pilsē tā , var kaulē ties.

Atraš anā s vieta - vecais tirgus rajons, var iziet pastaigā ties, tieš i pretī tirdzniecī bas centram (suvenī ri, viss pludmalei un peldē š anai, aptiekas, banka), nedaudz tā lā k - skaista moš eja, un laukums tai priekš ā , apkā rt - tirgus veikali. Pa kreisi no moš ejas atrodas viens no Faros restorā niem.
Tirgū jau tagad ir jā cī nā s ar neatlaidī giem pā rdevē ju piedā vā jumiem, tač u, salī dzinot ar Nama Bay, nekaunī bas lī menis ir zemā ks.
Спортзал Основной ресторан Терасса у лобби Вид с терассы у лобби
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Курортный отель Iberotel Palace — Adults Only расположен на первой береговой линии, в 20 км от аэропорта города Шарм Эль Шейх и в 400 метрах от старого рынка. Был открыт в 1996 году, последняя реновация проводилась в 2014 году (обновление номеров и территории отеля).

Atrašanās vieta В 30 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 10 км от Naama Bay, в 20 км от Soho Square, в районе Старого города, в бухте Sharm el Maya, на самом берегу моря.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж протяженностью около 200 метров. Пляжные полотенца — бесплатно. Коралловый пляж отеля Jaz Fanara Resort — трансфер по графику бесплатно (на лодке), рекомендуется специальная обувь, бара от отеля нет.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

К услугам гостей 2 открытых и 1 крытый бассейн, конференц-зал-временно закрыт (площадь 190 кв.м., рассчитан на 140 гостей, платно), 2 главных ресторана, бар на открытом воздухе с выбором местных алкогольных, безалкогольных и горячих напитков. Работает круглосуточная стойка регистрации. За услуги прачечной взимается плата.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca pieaugušajiem
Izklaide un sports В спа-центре за отдельную плату гостям предложат различные массажные и восстанавливающие процедуры, программы для релаксации, сеансы в сауне и паровой бане, а также косметические услуги. В числе прочих удобств курортного комплекса — 2 теннисных корта и удобства для водных видов спорта (за дополнительную плату). Сотрудники комплекса организуют для гостей трансфер на лодке до кораллового пляжа.
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 263 номера.

Istabās

В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, спутниковое LCD-ТВ, телефон (платно), мини-бар, набор для кофе и чая, кухонный уголок (в королевском люксе) сейф, балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями. Некоторые номера оборудованы джакузи.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • kabeļa internets (ne visās istabās)
Adrese Maya Bay, P.O. Box 109, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +20 (0) 69 3661 111
Tīmekļa vietne: Iberotel Palace
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.