Lieliska viesnīca, wi-fi

Rakstīts: 16 novembris 2022
Ceļošanas laiks: 9 — 20 oktobris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
1. Š o viesnī cu mums ieteica draugi. Bija sirsnī ga sagaidī š ana, pē c stundas apmetā s istabā.
2. Plaš s numurs, viss ir tī rs un ē rts, viesnī cas teritorija ir skaista, pludmale ir brī niš ķ ī ga.
3. Ē diens ļ oti garš ī gs un daž ā ds, apkalpoš ana izcila, ļ oti laipna, labi viesmī ļ i ar humoru.
4. Man patika viss un viesnī ca un pludmale un apkalpoš ana un personā la svars ir laipni un izpalī dzī gi cilvē ki.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu