ģimenes viesnīca

Rakstīts: 23 februāris 2023
Ceļošanas laiks: 19 februāris — 21 marta 2023
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 10.0
Laikapstā kļ u dē ļ pā rcē lā s uz š o viesnī cu no Jaz Belvedere. Viesnī ca atbilst 4 *. Lī cī bezvē ja, iesaku ziemā . Pilna pansija daudz neatš ķ iras no All.
Draudzī gs personā ls, laba apkalpoš ana, ē dieni ar gaļ u un zivī m, augļ i vienmē r pareizā daudzumā.
Animā cijas darbi divā m viesnī cā m.
Rotaļ u laukums ir salauzts, nav slidkalniņ u, neatstā t bē rnu bez uzraudzī bas. Bē rnu klubs ir ievē rojami zemā ks par Jaz Belvedere.
Kopumā iesaku, par savu naudu labs iespaids
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu