Oda sapnim

Rakstīts: 16 novembris 2023
Ceļošanas laiks: 19 oktobris — 2 novembris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 10.0
Pilī biju treš o reizi...bija interesanti - kas ir mainī jies. Jā viesnī ca izauga, nobriedusi, atklā ja visu savu š armu. viss ir visaugstā kajā lī menī.
Skaitļ i. mū s izmitinā ja istabiņ ā ar skatu uz jū ru, kā komplimentu no viesnī cas. standarta numurs ir tī rs, kā rtī gs, viss ir, viss darbojas. vē lams remonts, bet ne kritisks.
Ē diens. arī š eit viss ir kā rtī bā . visi restorā ni bija atvē rti. katru reizi bija kaut kas jauns un garš ī gs. brī niš ķ ī gs bē rnu restorā ns restorā nā - ir ē diens paš iem mazā kajiem, bē rnu galdiņ i, tiek pā rraidī tas multfilmas.

Pludmale. tas ir tikai brī nums. smalkas smiltis un maiga ieeja jū rā . tā pē c tā ir lieliska vieta bē rniem. ir daudz sauļ oš anā s krē slu. rifs nav slikts.
Netā lu atrodas labas ē dinā š anas restorā ns, tā pē c jū s vienmē r varat padzerties vai paē st.
Peldbaseini. tī rs, ir daudz sauļ oš anā s krē slu, ir bā ri. tas nebū s skumji))
Teritorija diezgan liela, ir kur pastaigā ties, zā lā ji, puķ u dobes skaistas, koptas. ir ē rti visur braukt ar slotiņ u, kurš ir ar bē rniem.
Personā ls. visi ir uzmanī gi, lieliski dara savu darbu.
Animā cija.
neuzbā zī gs, notiek aktivitā tes, pludmalē notika putu ballī tes. vakarā mini diskotē ka, izklaides programmas.
Un atseviš ķ i es gribu rakstī t par Lesijas gestrelayshen. tā ir mana mī lestī ba un motivā cija atgriezties š eit vē lreiz un ieteikt š o viesnī cu citiem. vienmē r smaidī gs, gatavs palī dzē t. viņ a ar mums sazinā jā s katru dienu - no viņ as zinā jā m par visā m izklaidē m, ē dienu niansē m daž ā dos restorā nos, un vispā r viņ a izlē ma visu, kas vajadzī gs. viņ as klā tbū tne un palī dzī ba ievē rojami uzlaboja mū su atvaļ inā jumu (un viņ as lū gumi bija grū ti)
Iesaku š o viesnī cu ģ imenē m ar bē rniem.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu