Concorde El Salam Sport Area 5*– Atsauksmes

99
Novērtējums 6.810
№89 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
6.9 Numurs
7.6 apkalpošana
7.0 Tīrība
7.3 Uzturs
7.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Sharks Bay rajonā, 500 metru attālumā no jūras otrajā līnijā, 5 minūšu gājiena attālumā no SOHO laukuma. Atvērts 2003. gadā, pēdējo reizi renovēts 2016. gadā. 200 metrus pāri ceļam atrodas viesnīca Concorde El Salam, viesnīcām ir koplietošanas zona, viesi var izmantot visus pakalpojumus, izņemot galveno restorānu. Piemērots ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар vorobey.yulia2019
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Istabas: noguris, viss ir jā pā rbauda, ​ ​ jo telpā var nedarboties rozete, gaisma vai kas cits. Interjers parasti ir ē ģ iptieš u. Ē dinā š ana: kad ieradā mies pirmo reizi, viesnī ca bija maz apdzī vota, tā pē c izvē le ir ā rkā rtī gi maza. … Tomēr ▾ Istabas: noguris, viss ir jā pā rbauda, ​ ​ jo telpā var nedarboties rozete, gaisma vai kas cits. Interjers parasti ir ē ģ iptieš u.
Ē dinā š ana: kad ieradā mies pirmo reizi, viesnī ca bija maz apdzī vota, tā pē c izvē le ir ā rkā rtī gi maza. Jo vairā k tū ristu ieradā s, jo vairā k iespē ju bija. Viss bija garš ī gi. Atmosfē ru patieš ā m sabojā ja plastmasas krū zes, kurā s viesmī ļ i pasniedz dzē rienus. Starp citu, vajag pasū tī t dzē rienus, bet puiš i ā tri nā ca klajā , un lī dz brī vdienu beigā m viņ i pat atcerē jā s, ko pasū tī jā m un atvedā m paš i.
Tī rī š ana: kopumā ir kā Ē ģ iptē , ļ oti labi. Vienī gais, ko tī rī ja daž ā di apkopē ji un katrs darī ja kaut ko savā dā k (viens uzlika dvieļ us kā jā m, otrs tikai slaucī ja utt. )
Personā ls: atsaucī gs. Atseviš ķ i + puiš i reģ istratū rā , uz visiem jautā jumiem un pieprasī jumiem tika atbildē ts pē c iespē jas ā trā k.
Pludmale: Pludmale ir jauka un ē rta, bet tikai tik ilgi, kamē r viesnī ca ir maz noslogota. Pludmale noteikti nav paredzē ta 2 viesnī cā m, un acī mredzot nevar tikt galā , ja ir vairā k cilvē ku.
Lī dz pludmalei bija jā iet kā jā m (apmē ram 10 minū tes) vai jā brauc ar autobusu, kas brauc no sporta uz priekš u (cik biež i autobuss brauc, tas ir strī dī gs jautā jums, bet noteikti ne ik pē c piecā m minū tē m).
Rifs: pirmajā s atpū tas dienā s es patiesi nevarē ju saprast, no kurienes nā k š ī s brī niš ķ ī gā s atsauksmes par rifu, jo tas mani ī paš i nepā rsteidza. Bet tad kaut kā labā k. Secinā jums tika izdarī ts tā ds, ka viss ir atkarī gs no bē guma un bē guma. Kad ū dens bija vairā k, rifs atvē rā s, bija vairā k zivju un pat paveicā s ieraudzī t bruņ urupuci.
Animā cija: tā ir tur; mums pludmale no rī ta stiepš anā s, latī ņ u dejas, š autriņ as, visā das spē les un stafetes. Vakaros pieņ emš anas zā lē spē lē ja pianiste un bija daž i š ovi, bet uz tiem negā ja, man ļ oti patika klausī ties dzī vo mū ziku. Bija arī diskotē ka, bet nez, kur viņ i izraka tā du repertuā ru (kaut kur no 90. gadiem) un č ali, kas dzied vienas un tā s paš as dziesmas zem "+" un ne vienmē r sit.
Bā rs pludmalē : dzē rieni, alkohols, saldē jums (4 veidi), sū dzī bu nav.
Bet! Sporta atpū tniekiem ir tiesī bas izmantot arī priekš ē jo stieni, kas atrodas nedaudz augstā k par pludmales bā ru, tā pē c darbinieki tur ir lī dz š ausmā m neaudzinā ti, tiklī dz viņ i ieraudzī ja cilvē ku ar zilu rokassprā dzi ( gluž i kā sporta atpū tnieki) sataisī ja tā das skā bas sejas kā mē s esam ubagi, kas nā ca ubagot kafiju. Viņ i pat negribē ja nā kt. Š is bā rs ir atvē rts no 10:00, bija situā cija, ka piegā jā m daž as minū tes ā trā k, mums rā dī ja laiku (lai gan 3 minū tes nebija pirms 10), uzreiz aiz mums nā ca priekš ē jais tū rists un viņ š uzreiz skrē ja uztaisī t kafiju. . Tas ir ļ oti nepatī kami un domā ju, ka š ā ds dalī jums ir nepieņ emams!! !
Baseins: sportam ir apsildā ms baseins un vairā ki slidkalniņ i, kā arī bā rs pie baseina, kur tiek gatavoti kartupeļ i un burgeri. Kad cilvē ku bija maz, burgeri bija ļ oti garš ī gi (svaiga bulciņ a, kotlete, salā tlapas, siers un mē rces), bet tad sā ka taupī t naudu vienkā rš i iemetot kotleti bulciņ ā un viss.
Internets: tikai reģ istratū rā , bet labi noķ ē ru, runā t nav problē mu.
Netā lu atrodas arī Soho laukums, vakaros var pastaigā ties.
Kopumā es atgrieztos š ajā viesnī cā , bet par nelielu naudu.
аватар _236158
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Concorde El Salam sporta zona, 5 (otrā lī nija) Bija no 4. lī dz 11. janvā rim 2022. Divi pieauguš ie un bē rns 8 gadus vecs. Tū re kaut kā spontā ni nopirkta. Tad, lasot atsauksmes (nez kā pē c 70 procenti bija negatī vi), es gatavojos redzē t š ausmas-š ausmas. … Tomēr ▾ Concorde El Salam sporta zona, 5 (otrā lī nija)
Bija no 4. lī dz 11. janvā rim 2022. Divi pieauguš ie un bē rns 8 gadus vecs.
Tū re kaut kā spontā ni nopirkta. Tad, lasot atsauksmes (nez kā pē c 70 procenti bija negatī vi), es gatavojos redzē t š ausmas-š ausmas. Raugoties uz priekš u, es teikš u, ka viss ir ļ oti labi)
Ar agru ieraš anos (ap 7:00) viņ i apmetā s kaut kur pulksten 11. Reģ istratū rā bija arī krieviski runā još a meitene. Mē s piegā jā m vienreiz - teica, ka drī z iedzī vosies, pē c otrā piegā jiena - veiksmī gi))), ar labu skatu uz galveno baseinu, bez piemaksā m vai mā jieniem par to. Viņ i bez jebkā diem jautā jumiem aiznesa bagā ž u uz istabu. Rokassprā dzes tika uzliktas uzreiz. Mums tika dots katra restorā na un bā ra grafiks - tas bija ļ oti ē rti) mē s to visu laiku nē sā jā m lī dzi, lai orientē tos un neskatī tos tā lrunī )
Istaba ir nedaudz "nogurusi", bet gulta un dvieļ i ir balti. Mums uzreiz tika piegā dā ta treš ā gulta (bē rnam), milzī ga divguļ amā gulta, matracis bija lielisks, segu bija pietiekami daudz, mē s nenosalā m. Bezmaksas tē jas un kafijas komplekts ar elektrisko tē jkannu. Bet mē s to neizmantojā m.
Istabu tī rī ja katru dienu (katru otro dienu tika atstā ts dolā rs vai š okolā des tā felī te). Katru dienu tika pildī tas pudelī tes ar ž eleju, š ampū nu un losjonu, divi papī ra ruļ ļ i. Istabā vienmē r bija pieejams ū dens pudelē s. Kā du vakaru mums piezvanī ja paš i reģ istratū ras darbinieki un jautā ja, vai ir kā di komentā ri un vē lmes. Paprasī jā m atnest ū deni (dienam bija palicis maz), piegā dā ja 5 minū tē s, nevienam nebija jā lū dz un nevienam nebija jā skrien. Pludmales dvieļ i tika mainī ti katru dienu, jo pat mē s pa ceļ am no pludmales "pā rtvē rā m" apkopē ju un bez problē mā m nomainī jā m pret tī riem un sausiem. Personā ls virzā s uz priekš u. Jauki)
Neaizmirstiet, ka Concord Front (pirmā lī nija) teritorijā ir pieejams viss, izņ emot galveno restorā nu. Jū s varat ē st, dzert, staigā t, peldē ties visur. Staigā t - neš ķ ē rsot) visur ir skaisti un labi uzturē ti.
Uzturs. Kas attiecas uz mani, vē l labā k, ka paš apkalpoš anā s tika noņ emta karantī nas dē ļ . Man ir nepatī kami, ka tik daudzi rī vē tehniku, lai dabū tu sev pā rtiku vai š ķ irotu, piemē ram, bulciņ as.
Galvenajā restorā nā brokastis nav ī paš i daudzveidī gas, bet pā rpilnī bā : konditorejas izstrā dā jumi pā rsvarā ir kā rtainā s, bija ž elejkū kas, ā tri atnesa tē ju un kafiju. Omlete, dā rzeņ i, augļ i. Maksa tik, cik saki. Viņ i jū s nedzirdē ja laicī gi – un š eit ir pilna š ķ ī vī te – pat pā rsprā ga). Bezmaksas pieeja dzē rieniem, sulā m, ū denim. Dē ls iepriecinā ja ar cepš anu (bulciņ as-maize), ar sviestu gā ja ar blī kš ķ i.
Biež i vakariņ ojā m kā dā itā ļ u restorā nā pludmalē – lai neskraidī tu š urpu turpu (laika maz)). Ja atnā ksi pa taisno uz atklā š anu – bū s rinda. Pē c pusstundas vai stundas jū s varat brī vi ieturē t maltī ti. Biezenzupas, zivis, vista, rī si, sautē jums, pica. Dā rzeņ i, augļ i, deserts - visa pietika visiem, nā ciet vismaz uz noslē gumu.
Vakariņ ā s galvenajā restorā nā katru vakaru papildus grila ē dienkarte - gaļ a, zivis, dā rzeņ i.
Restorā nos viss tiek uzreiz iztī rī ts – uz galdiem nav netī ru trauku vai drupač u. Noslaukiet un ievietojiet tī ras jaunas ierī ces. Vietas vienmē r pietiek visiem.
Pē cpusdienā pie baseina bā ra bija burgeri, frī kartupeļ i, hotdogi. Pā ris reiž u ņ emts - diezgan ē dams.
Stieņ i ir ok, dzē riens nav wow, bet tas ir labi. Pludmalē bā rā ir ļ oti garš ī gs saldē jums, sulas dzē rienus var savā kt pats, bā rmenis ielej alkoholu. Covida dē ļ viss plastmasas krū zē s, bet visur viss tī rs un kā rtī gs.
Par ē dienu principā jautā jumu nebija - bija garš ī gi un neierobež otā daudzumā . Visas dienas garumā ir vietas, kur paē st. Bet, ja vē laties jū ras veltes - jū s š eit neesat (vienkā rš i biež i sastopos ar atsauksmē m par jū ras velš u esamī bu / neesamī bu ē dienkartē - it kā bez tā m nebū tu atpū ta).
Personā ls ļ oti korekts, neuzbā zī gs, pieklā jī ga attieksme abā s viesnī cā s. Nekā das rupjī bas. Visi valkā maskas. Pā ri dvē selei restorā nos nestā v (mums tas nepatī k).
Sabiedriskajā s tualetē s man nav mazsvarī ga tī rī ba un skaistums.
Sportā ir liels apsildā ms baseins, slidkalniņ i strā dā ja no 10 lī dz 16. Glā bē js Abdurahmans ir ī sts mī ļ otais, ļ oti uzmanī gs pret bē rniem.
Priekš ā bija apsildā mi tikai divi mazie baseini, lielais auksts, bet smuks insta-foto cienī tā jiem.
Teritorija Sportā milzī ga, zaļ a, kopta, laistī ta. Ir jā tnieku klubs ar vairā kiem zirgiem - par maksu var izjā t. Mē s gā jā m pa Fronti - nu kā man - pie dzī vojamā m ē kā m - tur nav ī paš i daudz vietu, ir nedaudz š aurs. Sportā tas ir plaš ā ks vai kaut kas cits)
Mē s gā jā m uz pludmali (8-10 minū tes mierī gā tempā ), jo nebija karsts, un teritorijas ir acij tī kamas (no Zaporož jes slā ņ a lī dz zaļ ai zā lei)) Bet pastā vī gi (10-15 minū tes) taf-taf skrien pa apli no vienas pieņ emš anas uz otru. Apstā jieties, kur sakā t.
Pludmalē vietas pietika, sauļ oš anā s krē slu pietika. Lai gan varbū t ne gluž i sezona janvā rī ? Ir akvalangu noma, var nirt ar instruktoru. Pontons nav nekustī gs. Ieeja no krasta lī dz ceļ iem, no pontona uzreiz labs dziļ ums. Bija zivis, stintes. Morko, kā vienmē r, super)
Animā cija ir lieliska. Meitenes ir gudras un smagi strā dā . Bija gan ū densaerobika, gan ū densvolejbols, gan joga ar vingroš anu – tas ir Sportā . Priekš ā bija vingroš ana baseinā (vienreiz mē s tur pakavē jā mies). Pludmalē daž ā das š autriņ u meš anas sacensī bas, oļ u meš ana un deju nodarbī bas nemitī gi vilinā ja bē rnus un viņ u vecā kus mest ar ū deni pildī tas piepū š amā s bumbiņ as. Bija ko darī t. Vakarā bija priekš nesumi gan Frontē , gan Sportā - brī ž iem uguns š ovs, citreiz deju numuri.
Atseviš ķ a saruna par viesnī cu gidiem (AnexTour). Mums tie bija divi. Sabirs un Pā vels. Pā vilam jautā jumu nav. Mierī gi un adekvā ti, tad viņ š paņ ē ma mums anketas un viss. Bet Sabir - tā da apsē stī ba - š ausmas ir vienkā rš as. Izniekotas vairā k nekā divas stundas un tik ī sas dienas gaiš ā s stundas (janvā ris! ). Š o laiku labā k pavadī tu jū rā vai baseinā . Mē s noteikti vairs nebrauksim uz š ī m sanā ksmē m. Iegā dā ties jebkuru ceļ ojumu nav nekā du problē mu: viņ i piedā vā gan pie baseina, gan pludmalē .
Starp citu, mani ļ oti uztrauca gremoš anas traucē jumi un tā tā lā k. Ī paš i ar bē rnu: jū s varat norī t ū deni baseinā , un ē diens nav mā jā s gatavots. Tu nekad nezini. Bet t-thu - viss bija kā rtī bā , bez mazā kajā m pretenzijā m.
Izbraukš anas dienā.14 nodevā m koferi un devā mies pastaigā lī dz 16 (saņ emš ana autobusam). Rokassprā dzes nebija nogrieztas. Kopumā mums patika.
Kā teica dzī vesbiedrs: “Palmai var arī iegrauzt, ka tā aug nepareizi))”
Noteikti dotos tur vē lreiz)
аватар valentina_161066
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atbraucā m vakarā , uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un aizsū tī jā m vakariņ ā s, tad reģ istrē š anā s. Neviens naudu neprasī ja. Kā rtī ga istaba, otrais stā vs. Istabas uzkopš ana sastā v no vannas istabas un tualetes poda mazgā š anas, dvieļ u nomaiņ as, gultas saklā š anas, ū dens pudelē s nomaiņ as (1. … Tomēr ▾ Atbraucā m vakarā , uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un aizsū tī jā m vakariņ ā s, tad reģ istrē š anā s. Neviens naudu neprasī ja. Kā rtī ga istaba, otrais stā vs. Istabas uzkopš ana sastā v no vannas istabas un tualetes poda mazgā š anas, dvieļ u nomaiņ as, gultas saklā š anas, ū dens pudelē s nomaiņ as (1.5 litri vienai personai). Spoguli vannasistabā pat pirms iekā rtoš anā s neviens neslaucī ja, grī das netika mazgā tas visu uzturē š anā s laiku. Gulta tī ra, matracis ē rts. Brokastis un pusdienas ē dā m pludmalē itā ļ u restorā nā , vakariņ as mū su viesnī cā . Saldē jums, dzē rieni pirmā s rindas bā ros, viss iekļ auts. Sauļ oš anā s krē sli tika aizņ emti pulksten 6 no rī ta, maksimā li izmantojot ī so dienas gaiš o laiku. 10:00 brī vu vairs nav.
Ē diens labs, viss garš ī gs. Daž kā rt ir rindas, nā ca vē lā k par ē dienreizes sā kumu, tad rindā labā k nestā vē t. Kafija ir laba 2. lī meņ a bā rā . Divi apsildā mi baseini 1. lī nijā , viens no tiem ar bā ru, otrajā lī nijā arī apsildā ms un ar bā ru, ir uzkodu bā rs. Ir kalns. Personā ls ir pieklā jī gs. Nekā negatī va nepiedzī voja. Pusdienu kaste labi salikta, ar augļ iem, sulu un ū deni. Pludmale ir 1 km, 18 minū š u gā jiens (manam vī ram telefonā ir instalē ta programma). Ik pē c 10-15 minū tē m kursē autobuss lī dz 1. lī nijas ieejai. Mē s gā jā m, ne grū ti.
Viesnī ca neatstā ja nekā du negatī vu. Mū su Compass ir ī sts mī lulis: viesnī cas gids labs, transfē rs uz lidostu no viesnī cas aizņ em 3.5 stundas, nevis 5 stundas, kā Anex ar saviem milzī gajiem autobusiem un tū ristu savā kš anu no daudzā m viesnī cā m. Iesaku viesnī cu.
аватар 8maryx
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 4.0
Es rakstu reā listiskā ko apskatu, lai citi saprastu, kas un kā . Ieradā mies agri, 9.30 no rī ta, teica, ka nav istabiņ as, tā pē c sē dē jā m vestibilā , piedā vā jā m kafiju un bulciņ as (brokastī t nedrī kstē ja). … Tomēr ▾ Es rakstu reā listiskā ko apskatu, lai citi saprastu, kas un kā .
Ieradā mies agri, 9.30 no rī ta, teica, ka nav istabiņ as, tā pē c sē dē jā m vestibilā , piedā vā jā m kafiju un bulciņ as (brokastī t nedrī kstē ja). Mē s ar bē rnu negulē jā m visu nakti, nolē mā m iet sarunā t, iedevā m 10$ un š okolā des tā felī ti, pē c 15 min sauca apskatī t istabu.
Viņ š bija sliktā kais! ! ! Netī ras, notraipī tas sienas, notraipī ti aizkari, tumš i. Nē , mē s sakā m, draugs, nā c cits. Ejam uz pirmo stā vu, tur ir labā k, acī mredzot pē c remonta, istaba, bet arī "nogurusi".
Viņ š saka, ka š is ir vē l 5 USD. Tā rezultā tā , par 15 $ un š okolā des tā felī ti apmetā s. 8106. kab. , ē kā pie reģ istratū ras.
Restorā ns un ē diens. Viss ir ļ oti vienkā rš i, nav daudzveidī gs, bet labi pagatavots, ī paš i zupas, bija pat ukraiņ u borš č s. Ir ļ oti maz augļ u. Vī ns sū cas, nu, UPI sulas kā visur citur, garš ī gs saldē jums.
Pludmalē ir labā ks restorā ns.
Galvenais restorā na mī nuss ir lipī gi galdi un nenomazgā š anā s! ! ! Lai gan viņ i tur iet, noslaukiet.
Pludmale. Š ī ir atseviš ķ a saruna un sā pes!! !
Divā m viesnī cā m tas ir mazs, cilvē ku daudz, un galvenais, MŪ SU CILVĒ KI Ņ EM 5 sauļ oš anā s krē slus 6 no rī ta, bet paš i aiziet un daž reiz nenā k vispā r. Tajā paš ā laikā pā rē jiem vajadzē tu sē dē t zem saules uz smiltī m vai pat doties uz baseinu! Turklā t viņ u darbinieki piedā vā sauļ oš anā s krē slus par USD 5! Pludmalē valda pilnī gs haoss un nelikumī bas! Rezultā tā kā ds nofilmē ja, ka naktī gandrī z visi sauļ oš anā s krē sli ir aizņ emti ar dvieļ iem un kaut kur sū dzē jā s. Atnā ca viņ u menedž eris un iedeva visiem pa tableti, pē c tam it kā viss uzlabojā s, bet cik ilgi.
Rifs ļ oti labs, dzī vs, daudz zivju ī paš i agri no rī ta.
Animā cija vā ja un man vispā r nedraudzī ga, bē rnu klubiņ š labs, var pieteikt bē rnu uz pā ris stundā m, vakarā mini diskotē ka.
Apkalpoš ana, nu, dzē rieni restorā nā , ieskaitot tē ju un kafiju, ir diezgan gari, bet visā di citā di normā li.
Baseins Sportā ir lielisks, liels un silts (30 grā di) plus slidkalniņ i. Jā , tas nav nekas jauns, bet 6 gadus vecajam bē rnam bija jautri un negribē jā s doties prom.
Blakus viesnī cai ir Soho laukums, tā pē c daž ā dī bai varat doties pastaigā .
No Concord Sport uz priekš u kursē autobuss, tā pē c mē s gā jā m uz pludmali 20 minū tes, bet tas nav slikti, it ī paš i pē c sā tī gā m brokastī m)))
Ī sā k sakot, viesnī ca ir pieļ aujama. Mē s samaksā jā m 3.000 UAH (1200 USD) par braucienu 3 personā m uz 9 dienā m, par lielu naudu es bū tu ļ oti sarū gtinā ts, bet tas ir normā li, ja jū s nekoncentrē jaties uz mirkļ iem.
аватар archch21
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
1. Atbrauca ar sievu 07:00, uzreiz lika gaidī t lī dz 14:00 (oficiā lā reģ istrā cija). Krieviski runā labā k, nekā to saprot. Un tad pē c 3 minū tē m. piedā vā ja par 10 dolā riem. nekavē joties aizpildī t. Mē s vienojā mies. … Tomēr ▾ 1. Atbrauca ar sievu 07:00, uzreiz lika gaidī t lī dz 14:00 (oficiā lā reģ istrā cija). Krieviski runā labā k, nekā to saprot. Un tad pē c 3 minū tē m. piedā vā ja par 10 dolā riem. nekavē joties aizpildī t. Mē s vienojā mies. Numurs tika dots nogalinā ts 1. stā vā.8139 (meklē.2. ar balkonu)). Viena no divā m rozetē m nedarbojas, divas gultas ir mazas, seifs nedarbojas, un galvenais, ka durvis uz kartē m darbojas piecas reizes. Garastā voklis pē c tam arī tika nogalinā ts.
2. Aizgā ju uz reģ istratū ru, sakot, lai iedod numuru, kur viss strā dā bez problē mā m. Un brī nums, 2 stā vā ir viens - 8071. Ir pat viena milzī ga gulta! ), ar lielu, trī s lieli spoguļ i katrā istabā , cilvē ku seifs, patī kamā kā krā sā - ī sā ks par pasaku. ) Un visa dzī ve ir uzlabojusies, garastā voklis pacē lā s no laimes)).
3. Viesnī ca ir veca, renovē ta 2014. gadā . , tu saproti. 2. rindā . No istabā m lī dz jū rai tieš ā m 900m. Bet mē s esam sportisti un mums bija normatī vi +37. Par + 40-41, jau atgriež oties no jū ras ar autobusu.
Jā , ir divas viesnī cas, sporta un fronte.
Starp viņ iem brauciet ar tā saukto shuttle, bez maksas, ik pē c 15 minū tē m, bremzē jiet, kur vien sakā t).
4. Priekš pusē ir bezgalī bas baseins foto-video. Un tā pē c baseinos nav ko darī t. Mē s bijā m tikai 2.
5. Jū ras super, koraļ ļ u super, zivju bumba, Muhameds-glā bē js super. Pludmalē par brī vu garš ī gs saldē jums, ū dens, daž ā das gā zes utt.
6. Virtuve ir garš ī ga. No rī ta izvē le maza, pusdienas visplaš ā kā s un garš ī gā kā s, vakariņ as norma. Bet vissvarī gā kie ir cilvē ki, kas tur pacē la noskaņ ojumu un uzturē ja to pozitī vu visas stundas garumā . Ī paš s paldies dž ekiem konditorejā un viesmī ļ iem. Ak jā , viesmī ļ i dodas uz ē damzā lē m un baseiniem.
7. Kopumā visi darbinieki ir pieklā jī gi un pozitī vi, apkopē jas, apsargi, vadī tā ji.
8. Arā bu tū ristu vidū % 80. Nu kontingents ir tā ds, laikam vairā k vī rieš u: cū kas, apē d vienu maizes kukuli, burgeri, un tas ir milzī gos daudzumos. Un tā tad noteikumi.
9. Viesnī cas teritorija skaista, zaļ a, kopta, ir zirgu ferma, var braukt.
Katru vakaru un rī tu viss tiek laistī ts, vakarā saindē jas ar kukaiņ iem.
10.5 minū tē s. tur ir Soho laukums. Par 15 $ taksometru vadī tā jiem aizvest lī dz vecpilsē tai. Bet vispā r nav ko darī t, izņ emot, ja jā iegā dā jas lē ti suvenī ri.
Kopumā esam ļ oti apmierinā ti ar pā rē jo. Tā kā mū su mē rķ is ir jū ra, tā s ir labas fotogrā fijas un video zem ū dens)
Підводний світ)
аватар marusya270479
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Sapulcē jā s atvaļ inā jumā . Mē s devā mies uz š o viesnī cu, ticot ceļ ojumu aģ enta vā rdiem (internetā par to ir maz atsauksmju). Tū risma aģ ents apgalvoja, ka tas ir 5 * - un viss bū s kā rtī bā , tikai jums jā dodas uz 1. … Tomēr ▾ Sapulcē jā s atvaļ inā jumā . Mē s devā mies uz š o viesnī cu, ticot ceļ ojumu aģ enta vā rdiem (internetā par to ir maz atsauksmju). Tū risma aģ ents apgalvoja, ka tas ir 5 * - un viss bū s kā rtī bā , tikai jums jā dodas uz 1. lī niju uz Concord Front Hotel, visi gribē ja doties uz jū ru - un mē s piekritā m. Ieraugot reģ istratū ru ar netī riem logiem, salauztā m ā rdurvī m, kuras bija aizbarikā dē tas ar atzveltnes krē slu un skumju puš ķ i ar 3 puķ u kociņ iem un sapuvuš u ū deni, kļ uva skaidrs, ka viss ir skumji. Ē ģ iptē š ī nav pirmā reize, un mē s neaizķ eramies ar remontu un visu pā rē jo, bet š eit mū s pā rsteidza netī rumi, atkritumi, salauztas mē beles utt.
Sā kā s reģ istrē š anā s - pareizā k sakot, mē s aizgā jā m apskatī t istabu un atgriezā mies - tad mans vī rs teica, ka dzī vosim reģ istratū rā - tad pie mums pienā ca menedž eris un aizveda mū s uz vē l vienu istabu - tā bija vecā kā , bet "tī rā kā " - bijā m noguruš i un vienojā mies - par Nebija 10 dienas un 10 dolā ri mitrā tī rī š ana - uz grī das varē ja izš ū t parū ku no matiem, viņ i tikai savī ti gulbjus. Istaba - esiet gatavi tam, ka sienas vibrē no komplektā iekļ autajiem gaisa kondicionieriem un ir pastā vī gs troksnis un to nevar novē rst.
Viesnī ca ir akvaparks - 2 slidkalniņ i ir sabrukuš i (bē rni pat nelū dza ar tiem braukt), teritorija visur netī ra - viņ i pat netika iekš ā viesnī cā , viņ i uzreiz devā s uz mikroautobusu un devā s uz jū ra, restorā nā skaļ i saka - badā nav nomiruš i (augļ i - zaļ i banā ni un apelsī ni). Pozitī vi ir tas, ka restorā na darbinieki ir ļ oti draudzī gi! Ja pē kš ņ i š eit nonā cā t, nekautrē jieties - paē diet brokastis un nekavē joties dodieties uz jū ru uz viesnī cu pirmajā lī nijā - visi bā ri ir iekļ auti un itā ļ u restorā ns jū ras krastā - garš ī gi (pusdienas un vakariņ as) + saldē jums bē rniem pludmalē . Autobuss ik pē c 15 minū tē m.
аватар JUlija396056
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izvē lē jā mies viesnī cu tuvā k pludmalei, jo devā mies atpū sties kopā ar bē rniem. Pā rliecinā jā mies, lai viesnī cā bū tu ē dinā š ana bē rniem, nu, mums vasaras nav ī paš i jaunas 7.8 un 10 gadi, bet man prieks, ka bē rniem bija jā ē d nevis burgeri ar kartupeļ iem, mums patika mū su virtuve, vā rī jā m zaļ o borš č u un sarkans, bē rni nebija izsalkuš i. … Tomēr ▾ Izvē lē jā mies viesnī cu tuvā k pludmalei, jo devā mies atpū sties kopā ar bē rniem. Pā rliecinā jā mies, lai viesnī cā bū tu ē dinā š ana bē rniem, nu, mums vasaras nav ī paš i jaunas 7.8 un 10 gadi, bet man prieks, ka bē rniem bija jā ē d nevis burgeri ar kartupeļ iem, mums patika mū su virtuve, vā rī jā m zaļ o borš č u un sarkans, bē rni nebija izsalkuš i. Meklē jā m viesnī cu ar slidkalniņ iem. Istabu skaits nedaudz palielinā jā s, bet kopumā ar pā rē jo bijā m apmierinā ti.
аватар fish55
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Un atkal esam Š armā . No 7 viesnī cā m Š armā Concord Sport bija mana iecienī tā kā . Citi arī bija 5*. Bet tas ir mans viedoklis, un vienmē r ir februā ris. Ī paš i apkalpoš ana numurā – neviens neko neprasa. Istabas ir tik-tā , pludmale vairā k vai mazā k, rifs nav slikts, tomē r zivju mazā k. … Tomēr ▾ Un atkal esam Š armā . No 7 viesnī cā m Š armā Concord Sport bija mana iecienī tā kā . Citi arī bija 5*. Bet tas ir mans viedoklis, un vienmē r ir februā ris. Ī paš i apkalpoš ana numurā – neviens neko neprasa. Istabas ir tik-tā , pludmale vairā k vai mazā k, rifs nav slikts, tomē r zivju mazā k. Uztura ziņ ā - visa pā rtika ir ē dama, bet ne daudz. Saldē jums pludmalē visu dienu. Pludmalē restorā nā uzkodas - pusdienas un sulas iepakojumos. Tas ir paredzē ts divā m viesnī cā m. Animā cija ir ar deju aizspriedumiem. Dejoš ana ukraiņ u un krievu valodā ir tikai bumba. Sveiki, animators Oļ egs. Lī cis bez vē ja. Lai visiem jaukas brī vdienas.
аватар oabeture
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pati viesnī ca ir liela zaļ ā zona, kurā bez numuriņ iem un peldbaseiniem ir laukumi futbolam, skvoš am, izjā dē m, trenaž ieru zā le, sauna un dž akuzi. To visu dienu un nakti pieskata draudzī gs personā ls, puiš i pastā vī gi strā dā , tā pē c gan telpas, gan ā rpuse vienmē r ir tī ras. … Tomēr ▾ Pati viesnī ca ir liela zaļ ā zona, kurā bez numuriņ iem un peldbaseiniem ir laukumi futbolam, skvoš am, izjā dē m, trenaž ieru zā le, sauna un dž akuzi.
To visu dienu un nakti pieskata draudzī gs personā ls, puiš i pastā vī gi strā dā , tā pē c gan telpas, gan ā rpuse vienmē r ir tī ras. Istaba (kurā apmetā s 9.00 bez papildus samaksas un kaulē š anā s) ir diezgan plaš a, ar visu nepiecieš amo, bonuss - skats uz viesnī cas iekš pusi, no ieejas redzama lidosta (un dzirdams, protams, bet lidmaš ī nu troksnis atpū tai netraucē ). Tī rī š ana istabā notiek katru dienu, bet bez ģ enerā ļ iem - piesedz gultu, kā rtī gi saloka mantas, uzliek ū deni un no dvieļ iem veido gulbjus - diezgan 1-2$ par tē ju apkopē jai.
AI š eit pā rstā v trī s ē dienreizes dienā galvenajā restorā nā , uzkodas ar dzē rieniem pie baseina un pludmales bā riem, brokastis un pusdienas pludmales restorā nos. Ē diens ir daudzveidī gs; piemē ram, brokastis ir olas, grauzdiņ i, pankū kas, pā rslas ar pienu, jogurts. Pusdienas - vairā ku veidu zupas, otrajai - vistas gaļ a, liellopu gaļ a un zivis, kartupeļ u sā nu ē dieni, graudaugi un pā kš augi; Vakariņ ā s tiek pievienoti grilē ti gaļ as ē dieni. Itā ļ u restorā nā pusdienā s tiek pasniegti makaroni un pica, garš o vienkā rš i, bet skats uz jū ru to visu izlī dzina. Blakus liesmu restorā ns cienā s ar zivī m un gaļ u no grila + gleznainā ks skats uz salu. Virs liesmas, starp citu, ir a la carte iestā de, tas ir, viss tiek apmaksā ts - ne tik interesanti.
Viesmī ļ i, ieraugot HAI aproci, maltī tei piedā vā alkoholiskos dzē rienus. Alus ir pieklā jī gs, pā rē jais alkohols nav piemē rots visiem. Ē dienkartē ir vietē jie ē dieni, tie var bū t gana asi vai pikanti, tā pē c ir vē rts nogarš ot nelielā s porcijā s, lai saprastu gremoš anas sistē mas attieksmi pret tiem. Vienmē r pieejami arī dā rzeņ i un augļ i: banā ni, apelsī ni, mandarī ni, dateles un liels skaits desertu, galvenokā rt baklava, cepumi un kū kas. Viss ē diens ir svaigs un garš ī gs, vienī gais, kas var draudē t ir pā rē š anā s.
Lī dz jū rai no tā lā kā s istabas ar kā jā m kā das 10 minū tes, uz reģ istratū ru "priekš galā ", atnes krelles, bet var pagaidī t lī dz pusstundai. Pludmale ir ē rta: ir pietiekami daudz lietussargu ar sauļ oš anā s krē sliem, protams, jo tuvā k ū denim, jo ​ ​ grū tā k tos paņ emt no rī ta vai vakarā . Pati jū ra ir tikai jā redz: tī rā kais ū dens, kas, neskatoties uz aukstā ko gadalaiku, bija mierī gs un silts, tikai 1 dienu no 10 bija melns karogs. Peldvietu ierobež o bojas un modri glā bē ji, un lielā ko daļ u aizņ em rifs, tač u ir, kur nopeldē ties ar masku un ir ko redzē t.
Kopumā viesnī cu var ieteikt ģ imenē m: pieauguš ajiem un bē rniem viesnī cā ir viss nepiecieš amais. Starp trū kumiem var atzī mē t ļ oti kaitinoš us vietē jos iedzī votā jus, kuri ļ oti aktī vi piedā vā tā dus pakalpojumus kā ekskursijas, masā ž as vai fotografē š ana un daž reiz flirtē ar sievietē m, kas atpū š as. Lai gan tie, tā pat kā ū dens no krā na, nav viesnī cas problē ma, bet gan rajona iezī me.
аватар Oksana563944
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man ļ oti patika viesnī ca. Mē s tur bijā m otro reizi. Ir bezvē ja lī cis, tā pē c ir silts arī ziemā . Par 2 atpū tas reizē m š ajā viesnī cā nekad nebija sarkanā karoga. Ē diens garš ī gs, personā ls pieklā jī gs, viss tī rs, kaut arī vā ja ē dienu daž ā dī ba. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika viesnī ca. Mē s tur bijā m otro reizi. Ir bezvē ja lī cis, tā pē c ir silts arī ziemā . Par 2 atpū tas reizē m š ajā viesnī cā nekad nebija sarkanā karoga. Ē diens garš ī gs, personā ls pieklā jī gs, viss tī rs, kaut arī vā ja ē dienu daž ā dī ba.
Parādīt vairāk »


iemiesojums vs0001
3 gadā atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums zolyshka111
Pastāstiet mums, kas un kā? Es saprotu, ka tas bija slēgts, nav daudz atsauksmju. Cik kritiska ir otrā rinda? Ko var izmantot pirmajā rindā?
4 gadā atpakaļ  •  7 abonenti 50 atbildes
iemiesojums kav1212
Atsauksmju nav vispār! Ka neviens nav bijis viesnīcā pēdējos 2 gadus?
5 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 11 atbildes
iemiesojums vspak986
Vai ir iespējams nirt? ???? es gribu peldēt :)
5 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
iemiesojums Pocheptsova
Ar labu nakti, es vēlētos uzzināt, no kuras istabas paveras skats uz jūru? Vai tas ir redzams? Var pieteikt fotosesiju. Mums ir sudraba kāzas, un manam vīram ir dzimšanas diena, es gribēju sagādāt pārsteigumu, un lidojums no mūsu pilsētas bija tikai nākamajā dienā. Kā to pareizi organizēt, lai viņi pēc ierašanās pievērstu uzmanību. Paldies jau iepriekš. Mēs trīs lidojam mani + vīrs + dēls.
8 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Viesnīca atrodas Sharks Bay rajonā, 500 metru attālumā no jūras otrajā līnijā, 5 minūšu gājiena attālumā no SOHO laukuma. Atvērts 2003. gadā, pēdējo reizi renovēts 2016. gadā. 200 metrus pāri ceļam atrodas viesnīca Concorde El Salam, viesnīcām ir koplietošanas zona, viesi var izmantot visus pakalpojumus, izņemot galveno restorānu. Piemērots ģimenēm ar bērniem.

Atrašanās vieta Šarm eš Šeihas Starptautiskā lidosta atrodas 1 km attālumā.
Pludmales apraksts Pludmales garums ir 400 m Pludmale atrodas 800 m no viesnīcas, tuvumā atrodas koraļļi. Ieeja jūrā no pontona (14 metri), netālu no koraļļu rifa.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Viesnīcā ir diennakts reģistratūra. Tiek piemērota maksa par veļas mazgāšanas pakalpojumiem.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava / skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 1 āra baseins (ziemā apsildāms), miniklubs (3-12 gadi, 10:00 - 17:00, 20:00 - 22:00).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Bez maksas: šautriņas, šahs, minifutbola laukums. Par maksu: tenisa korta apgaismojums, tenisa bumbas un raketes, tenisa nodarbības, gaisa hokejs, izpletnis. 3 tenisa korti (māla segums), 3 ūdens slidkalniņi, iekštelpu slidotava, snorkelēšana, spēļu istaba. Klubā Normandy II tiek piedāvāta mūzika no visas pasaules, kā arī koncerti.
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 302 numuri.

Istabās

Numurā ir kondicionieris, TV, telefons, minibārs, kafijas un tējas komplekts (par papildus samaksu), seifs, balkons. Vannas istaba ar fēnu un tualetes piederumiem.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese White Knight Beach, PO Box 91, Šarm eš Šeiha, Dienvidsinaja, Ēģipte
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.