Labas brīvdienas

Rakstīts: 23 februāris 2022
Ceļošanas laiks: 4 — 10 janvārī 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Concorde El Salam sporta zona, 5 (otrā lī nija)
Bija no 4. lī dz 11. janvā rim 2022. Divi pieauguš ie un bē rns 8 gadus vecs.
Tū re kaut kā spontā ni nopirkta. Tad, lasot atsauksmes (nez kā pē c 70 procenti bija negatī vi), es gatavojos redzē t š ausmas-š ausmas. Raugoties uz priekš u, es teikš u, ka viss ir ļ oti labi)

Ar agru ieraš anos (ap 7:00) viņ i apmetā s kaut kur pulksten 11. Reģ istratū rā bija arī krieviski runā još a meitene. Mē s piegā jā m vienreiz - teica, ka drī z iedzī vosies, pē c otrā piegā jiena - veiksmī gi))), ar labu skatu uz galveno baseinu, bez piemaksā m vai mā jieniem par to. Viņ i bez jebkā diem jautā jumiem aiznesa bagā ž u uz istabu. Rokassprā dzes tika uzliktas uzreiz. Mums tika dots katra restorā na un bā ra grafiks - tas bija ļ oti ē rti) mē s to visu laiku nē sā jā m lī dzi, lai orientē tos un neskatī tos tā lrunī )
Istaba ir nedaudz "nogurusi", bet gulta un dvieļ i ir balti. Mums uzreiz tika piegā dā ta treš ā gulta (bē rnam), milzī ga divguļ amā gulta, matracis bija lielisks, segu bija pietiekami daudz, mē s nenosalā m. Bezmaksas tē jas un kafijas komplekts ar elektrisko tē jkannu. Bet mē s to neizmantojā m.
Istabu tī rī ja katru dienu (katru otro dienu tika atstā ts dolā rs vai š okolā des tā felī te). Katru dienu tika pildī tas pudelī tes ar ž eleju, š ampū nu un losjonu, divi papī ra ruļ ļ i. Istabā vienmē r bija pieejams ū dens pudelē s. Kā du vakaru mums piezvanī ja paš i reģ istratū ras darbinieki un jautā ja, vai ir kā di komentā ri un vē lmes. Paprasī jā m atnest ū deni (dienam bija palicis maz), piegā dā ja 5 minū tē s, nevienam nebija jā lū dz un nevienam nebija jā skrien. Pludmales dvieļ i tika mainī ti katru dienu, jo pat mē s pa ceļ am no pludmales "pā rtvē rā m" apkopē ju un bez problē mā m nomainī jā m pret tī riem un sausiem. Personā ls virzā s uz priekš u. Jauki)
Neaizmirstiet, ka Concord Front (pirmā lī nija) teritorijā ir pieejams viss, izņ emot galveno restorā nu. Jū s varat ē st, dzert, staigā t, peldē ties visur. Staigā t - neš ķ ē rsot) visur ir skaisti un labi uzturē ti.
Uzturs. Kas attiecas uz mani, vē l labā k, ka paš apkalpoš anā s tika noņ emta karantī nas dē ļ . Man ir nepatī kami, ka tik daudzi rī vē tehniku, lai dabū tu sev pā rtiku vai š ķ irotu, piemē ram, bulciņ as.

Galvenajā restorā nā brokastis nav ī paš i daudzveidī gas, bet pā rpilnī bā : konditorejas izstrā dā jumi pā rsvarā ir kā rtainā s, bija ž elejkū kas, ā tri atnesa tē ju un kafiju. Omlete, dā rzeņ i, augļ i. Maksa tik, cik saki. Viņ i jū s nedzirdē ja laicī gi – un š eit ir pilna š ķ ī vī te – pat pā rsprā ga). Bezmaksas pieeja dzē rieniem, sulā m, ū denim. Dē ls iepriecinā ja ar cepš anu (bulciņ as-maize), ar sviestu gā ja ar blī kš ķ i.
Biež i vakariņ ojā m kā dā itā ļ u restorā nā pludmalē – lai neskraidī tu š urpu turpu (laika maz)). Ja atnā ksi pa taisno uz atklā š anu – bū s rinda. Pē c pusstundas vai stundas jū s varat brī vi ieturē t maltī ti. Biezenzupas, zivis, vista, rī si, sautē jums, pica. Dā rzeņ i, augļ i, deserts - visa pietika visiem, nā ciet vismaz uz noslē gumu.
Vakariņ ā s galvenajā restorā nā katru vakaru papildus grila ē dienkarte - gaļ a, zivis, dā rzeņ i.
Restorā nos viss tiek uzreiz iztī rī ts – uz galdiem nav netī ru trauku vai drupač u. Noslaukiet un ievietojiet tī ras jaunas ierī ces. Vietas vienmē r pietiek visiem.
Pē cpusdienā pie baseina bā ra bija burgeri, frī kartupeļ i, hotdogi. Pā ris reiž u ņ emts - diezgan ē dams.
Stieņ i ir ok, dzē riens nav wow, bet tas ir labi. Pludmalē bā rā ir ļ oti garš ī gs saldē jums, sulas dzē rienus var savā kt pats, bā rmenis ielej alkoholu. Covida dē ļ viss plastmasas krū zē s, bet visur viss tī rs un kā rtī gs.
Par ē dienu principā jautā jumu nebija - bija garš ī gi un neierobež otā daudzumā . Visas dienas garumā ir vietas, kur paē st. Bet, ja vē laties jū ras veltes - jū s š eit neesat (vienkā rš i biež i sastopos ar atsauksmē m par jū ras velš u esamī bu / neesamī bu ē dienkartē - it kā bez tā m nebū tu atpū ta).

Personā ls ļ oti korekts, neuzbā zī gs, pieklā jī ga attieksme abā s viesnī cā s. Nekā das rupjī bas. Visi valkā maskas. Pā ri dvē selei restorā nos nestā v (mums tas nepatī k).
Sabiedriskajā s tualetē s man nav mazsvarī ga tī rī ba un skaistums.
Sportā ir liels apsildā ms baseins, slidkalniņ i strā dā ja no 10 lī dz 16. Glā bē js Abdurahmans ir ī sts mī ļ otais, ļ oti uzmanī gs pret bē rniem.
Priekš ā bija apsildā mi tikai divi mazie baseini, lielais auksts, bet smuks insta-foto cienī tā jiem.
Teritorija Sportā milzī ga, zaļ a, kopta, laistī ta. Ir jā tnieku klubs ar vairā kiem zirgiem - par maksu var izjā t. Mē s gā jā m pa Fronti - nu kā man - pie dzī vojamā m ē kā m - tur nav ī paš i daudz vietu, ir nedaudz š aurs. Sportā tas ir plaš ā ks vai kaut kas cits)
Mē s gā jā m uz pludmali (8-10 minū tes mierī gā tempā ), jo nebija karsts, un teritorijas ir acij tī kamas (no Zaporož jes slā ņ a lī dz zaļ ai zā lei)) Bet pastā vī gi (10-15 minū tes) taf-taf skrien pa apli no vienas pieņ emš anas uz otru. Apstā jieties, kur sakā t.
Pludmalē vietas pietika, sauļ oš anā s krē slu pietika. Lai gan varbū t ne gluž i sezona janvā rī ? Ir akvalangu noma, var nirt ar instruktoru. Pontons nav nekustī gs. Ieeja no krasta lī dz ceļ iem, no pontona uzreiz labs dziļ ums. Bija zivis, stintes. Morko, kā vienmē r, super)

Animā cija ir lieliska. Meitenes ir gudras un smagi strā dā . Bija gan ū densaerobika, gan ū densvolejbols, gan joga ar vingroš anu – tas ir Sportā . Priekš ā bija vingroš ana baseinā (vienreiz mē s tur pakavē jā mies). Pludmalē daž ā das š autriņ u meš anas sacensī bas, oļ u meš ana un deju nodarbī bas nemitī gi vilinā ja bē rnus un viņ u vecā kus mest ar ū deni pildī tas piepū š amā s bumbiņ as. Bija ko darī t. Vakarā bija priekš nesumi gan Frontē , gan Sportā - brī ž iem uguns š ovs, citreiz deju numuri.
Atseviš ķ a saruna par viesnī cu gidiem (AnexTour). Mums tie bija divi. Sabirs un Pā vels. Pā vilam jautā jumu nav. Mierī gi un adekvā ti, tad viņ š paņ ē ma mums anketas un viss. Bet Sabir - tā da apsē stī ba - š ausmas ir vienkā rš as. Izniekotas vairā k nekā divas stundas un tik ī sas dienas gaiš ā s stundas (janvā ris! ). Š o laiku labā k pavadī tu jū rā vai baseinā . Mē s noteikti vairs nebrauksim uz š ī m sanā ksmē m. Iegā dā ties jebkuru ceļ ojumu nav nekā du problē mu: viņ i piedā vā gan pie baseina, gan pludmalē .
Starp citu, mani ļ oti uztrauca gremoš anas traucē jumi un tā tā lā k. Ī paš i ar bē rnu: jū s varat norī t ū deni baseinā , un ē diens nav mā jā s gatavots. Tu nekad nezini. Bet t-thu - viss bija kā rtī bā , bez mazā kajā m pretenzijā m.
Izbraukš anas dienā.14 nodevā m koferi un devā mies pastaigā lī dz 16 (saņ emš ana autobusam). Rokassprā dzes nebija nogrieztas. Kopumā mums patika.
Kā teica dzī vesbiedrs: “Palmai var arī iegrauzt, ka tā aug nepareizi))”
Noteikti dotos tur vē lreiz)
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu