Pieklājīga viesnīca, ja jūs netraucējat

Rakstīts: 8 novembris 2021
Ceļošanas laiks: 24 oktobris — 2 novembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 3.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 3.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 5.0
Es rakstu reā listiskā ko apskatu, lai citi saprastu, kas un kā .
Ieradā mies agri, 9.30 no rī ta, teica, ka nav istabiņ as, tā pē c sē dē jā m vestibilā , piedā vā jā m kafiju un bulciņ as (brokastī t nedrī kstē ja). Mē s ar bē rnu negulē jā m visu nakti, nolē mā m iet sarunā t, iedevā m 10$ un š okolā des tā felī ti, pē c 15 min sauca apskatī t istabu.
Viņ š bija sliktā kais! ! ! Netī ras, notraipī tas sienas, notraipī ti aizkari, tumš i. Nē , mē s sakā m, draugs, nā c cits. Ejam uz pirmo stā vu, tur ir labā k, acī mredzot pē c remonta, istaba, bet arī "nogurusi".

Viņ š saka, ka š is ir vē l 5 USD. Tā rezultā tā , par 15 $ un š okolā des tā felī ti apmetā s. 8106. kab. , ē kā pie reģ istratū ras.
Restorā ns un ē diens. Viss ir ļ oti vienkā rš i, nav daudzveidī gs, bet labi pagatavots, ī paš i zupas, bija pat ukraiņ u borš č s. Ir ļ oti maz augļ u. Vī ns sū cas, nu, UPI sulas kā visur citur, garš ī gs saldē jums.
Pludmalē ir labā ks restorā ns.
Galvenais restorā na mī nuss ir lipī gi galdi un nenomazgā š anā s! ! ! Lai gan viņ i tur iet, noslaukiet.
Pludmale. Š ī ir atseviš ķ a saruna un sā pes!! !
Divā m viesnī cā m tas ir mazs, cilvē ku daudz, un galvenais, MŪ SU CILVĒ KI Ņ EM 5 sauļ oš anā s krē slus 6 no rī ta, bet paš i aiziet un daž reiz nenā k vispā r. Tajā paš ā laikā pā rē jiem vajadzē tu sē dē t zem saules uz smiltī m vai pat doties uz baseinu! Turklā t viņ u darbinieki piedā vā sauļ oš anā s krē slus par USD 5! Pludmalē valda pilnī gs haoss un nelikumī bas! Rezultā tā kā ds nofilmē ja, ka naktī gandrī z visi sauļ oš anā s krē sli ir aizņ emti ar dvieļ iem un kaut kur sū dzē jā s. Atnā ca viņ u menedž eris un iedeva visiem pa tableti, pē c tam it kā viss uzlabojā s, bet cik ilgi.
Rifs ļ oti labs, dzī vs, daudz zivju ī paš i agri no rī ta.
Animā cija vā ja un man vispā r nedraudzī ga, bē rnu klubiņ š labs, var pieteikt bē rnu uz pā ris stundā m, vakarā mini diskotē ka.
Apkalpoš ana, nu, dzē rieni restorā nā , ieskaitot tē ju un kafiju, ir diezgan gari, bet visā di citā di normā li.

Baseins Sportā ir lielisks, liels un silts (30 grā di) plus slidkalniņ i. Jā , tas nav nekas jauns, bet 6 gadus vecajam bē rnam bija jautri un negribē jā s doties prom.
Blakus viesnī cai ir Soho laukums, tā pē c daž ā dī bai varat doties pastaigā .
No Concord Sport uz priekš u kursē autobuss, tā pē c mē s gā jā m uz pludmali 20 minū tes, bet tas nav slikti, it ī paš i pē c sā tī gā m brokastī m)))
Ī sā k sakot, viesnī ca ir pieļ aujama. Mē s samaksā jā m 3.000 UAH (1200 USD) par braucienu 3 personā m uz 9 dienā m, par lielu naudu es bū tu ļ oti sarū gtinā ts, bet tas ir normā li, ja jū s nekoncentrē jaties uz mirkļ iem.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu