Laba viesnīca ar saviem trūkumiem

Rakstīts: 5 septembris 2021
Ceļošanas laiks: 23 — 29 augusts 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
1. Atbrauca ar sievu 07:00, uzreiz lika gaidī t lī dz 14:00 (oficiā lā reģ istrā cija). Krieviski runā labā k, nekā to saprot. Un tad pē c 3 minū tē m. piedā vā ja par 10 dolā riem. nekavē joties aizpildī t. Mē s vienojā mies. Numurs tika dots nogalinā ts 1. stā vā.8139 (meklē.2. ar balkonu)). Viena no divā m rozetē m nedarbojas, divas gultas ir mazas, seifs nedarbojas, un galvenais, ka durvis uz kartē m darbojas piecas reizes. Garastā voklis pē c tam arī tika nogalinā ts.
2. Aizgā ju uz reģ istratū ru, sakot, lai iedod numuru, kur viss strā dā bez problē mā m. Un brī nums, 2 stā vā ir viens - 8071. Ir pat viena milzī ga gulta! ), ar lielu, trī s lieli spoguļ i katrā istabā , cilvē ku seifs, patī kamā kā krā sā - ī sā ks par pasaku. ) Un visa dzī ve ir uzlabojusies, garastā voklis pacē lā s no laimes)).
3. Viesnī ca ir veca, renovē ta 2014. gadā . , tu saproti. 2. rindā . No istabā m lī dz jū rai tieš ā m 900m. Bet mē s esam sportisti un mums bija normatī vi +37. Par + 40-41, jau atgriež oties no jū ras ar autobusu.

Jā , ir divas viesnī cas, sporta un fronte.
Starp viņ iem brauciet ar tā saukto shuttle, bez maksas, ik pē c 15 minū tē m, bremzē jiet, kur vien sakā t).
4. Priekš pusē ir bezgalī bas baseins foto-video. Un tā pē c baseinos nav ko darī t. Mē s bijā m tikai 2.
5. Jū ras super, koraļ ļ u super, zivju bumba, Muhameds-glā bē js super. Pludmalē par brī vu garš ī gs saldē jums, ū dens, daž ā das gā zes utt.
6. Virtuve ir garš ī ga. No rī ta izvē le maza, pusdienas visplaš ā kā s un garš ī gā kā s, vakariņ as norma. Bet vissvarī gā kie ir cilvē ki, kas tur pacē la noskaņ ojumu un uzturē ja to pozitī vu visas stundas garumā . Ī paš s paldies dž ekiem konditorejā un viesmī ļ iem. Ak jā , viesmī ļ i dodas uz ē damzā lē m un baseiniem.
7. Kopumā visi darbinieki ir pieklā jī gi un pozitī vi, apkopē jas, apsargi, vadī tā ji.
8. Arā bu tū ristu vidū % 80. Nu kontingents ir tā ds, laikam vairā k vī rieš u: cū kas, apē d vienu maizes kukuli, burgeri, un tas ir milzī gos daudzumos. Un tā tad noteikumi.
9. Viesnī cas teritorija skaista, zaļ a, kopta, ir zirgu ferma, var braukt.
Katru vakaru un rī tu viss tiek laistī ts, vakarā saindē jas ar kukaiņ iem.
10.5 minū tē s. tur ir Soho laukums. Par 15 $ taksometru vadī tā jiem aizvest lī dz vecpilsē tai. Bet vispā r nav ko darī t, izņ emot, ja jā iegā dā jas lē ti suvenī ri.
Kopumā esam ļ oti apmierinā ti ar pā rē jo. Tā kā mū su mē rķ is ir jū ra, tā s ir labas fotogrā fijas un video zem ū dens)
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu