Cataract Layalina Resort 3*– Atsauksmes

49
Novērtējums 6.810
№104 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
6.7 Numurs
7.2 apkalpošana
6.7 Tīrība
6.7 Uzturs
7.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Naama Bay centrā, 7 km attālumā no vecā tirgus, 16 km attālumā no Ras Mohammed nacionālā parka un 2,4 km attālumā no Ghibli sacīkšu trases. Atvērts 1994. gadā. Pēdējo reizi telpas remontētas 2016. gadā. Viesnīca sastāv no trim galvenajām 2 stāvu ēkām. Piemērots ģimenes, romantiskām vai jauniešu brīvdienām.Vairāk →
аватар Tatiska
Viesnī ca tika iekā rtota uzreiz pē c ieraš anā s (apmē ram 4:00) ...labā istabiņ ā. Numurs ir plaš s, tī rs, bet vecs. Tī rī š ana tika veikta katru dienu. Viesnī cas teritorija neliela, baseins, sava pludmale. Lieliska vieta - Naama Bay centrs. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika iekā rtota uzreiz pē c ieraš anā s (apmē ram 4:00) ...labā istabiņ ā.

Numurs ir plaš s, tī rs, bet vecs. Tī rī š ana tika veikta katru dienu.

Viesnī cas teritorija neliela, baseins, sava pludmale.

Lieliska vieta - Naama Bay centrs.

Personā ls ir ļ oti draudzī gs un laipns.

Wi-Fi tikai reģ istratū rā.

Ē diens ir normā ls: zupas, kartupeļ i, makaroni, vistas gaļ a, bā rbekjū , picas, salā ti, saldumi, augļ i utt.

Alkohols - degvī ns, alus, dž ins, viskijs, rums, brendijs...Ē ģ iptes standarts.

Jū ra ir laba (smiltis). Sauļ oš anā s krē sli ir veci.
Vietas pietiek visiem.

Animā cija ir laba, vienmē r jautra.

Viesnī ca laba!!!

4. reizi š eit un braukš u vē l.. .
аватар t.barvenko
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Kopē jais iespaids ir ļ oti labs. Labi atpū tusies. Man ir divas lietas, kas nedaudz aizē noja pā rē jo. Tas ir nepanesams karstums, augusts un skaistu zivju trū kums, ko viņ i dodas apbrī not Sarkanajā jū rā . Un tagad es sā kš u pē c kā rtas. … Tomēr ▾ Kopē jais iespaids ir ļ oti labs. Labi atpū tusies. Man ir divas lietas, kas nedaudz aizē noja pā rē jo. Tas ir nepanesams karstums, augusts un skaistu zivju trū kums, ko viņ i dodas apbrī not Sarkanajā jū rā .
Un tagad es sā kš u pē c kā rtas. Mē s ieradā mies 6 no rī ta. Viesnī ca atrodas Noami lī cī , un no tā s paveras skats uz naktsdzī ves un izklaides centru. Viesnī ca maza, omulī ga, bet bū tu nedaudz atjauninā ta, bet tas nav bail. . Rokassprā dzes uzvilka 10 un iekā rtojā s 10-30. Viņ i man iedeva 204. istabu. Istaba ir liela un tī ra. Ar ļ oti ē rtu matraci. Gulē t ē rti. Tiesa, telpai nav balkona, tač u š ajā karstumā tas nav vajadzī gs. Vakaros bija dzirdama nakts dzī ve, bet mē s, pieraduš i snaust zem strā dā još a televizora, netraucē jā m. Gaisa kondicionieris strā dā ja lieliski. Nezumē ja, lai gan daž i sū dzē jā s, ka ir skaļ š . Nav prū š u un odu. Viņ i arī neiztur tā du karstumu : ). Milzī ga vannas istaba ar duš u. Ū dens vienmē r ir bijis. Istaba tika tī rī ta katru dienu. Reiz viņ i pameta š okolā des tā felī ti, jo nepaņ ē ma 10 mā rciņ as. Vī rs dzenā ja sē tnieku, lai atdotu. Viss nav jauns, bet gan vesels. Tiesa, pa grī dlī stes ar palielinā mo stiklu nerā pā mies un atkritumus nemeklē jā m. Viss strā dā ja, bez trokš ņ a un bez noplū dē m. Vairā k mums nevajag.
Mē s gulē jā m tikai istabā . Divas dienas pirms izbraukš anas mū s pā rcē la uz 126. istabu, istaba vē l lielā ka, vannasistaba mazā ka. No istabas paveras skats uz baseinu. Bija kluss, bet gulta nebija tik ē rta kā pirmā , kas sagā dā ja nelielas neē rtī bas. No viesnī cas lī dz pludmalei 50 metri. Estakā ž u gultas ir metā la, Matrač i var nebū t uzreiz no rū pnī cas, bet veseli un tī ri. Viņ i tika mazgā ti katru rī tu. Vietas pietika. Ir vē rts atzī mē t, ka augusts ir vietē jo iedzī votā ju atpū tas laiks. Piekrastē tā du ir 70. Gandrī z visi laipni, dzī vespriecī gi un adekvā ti. Š ķ iet, ka viņ i neprot peldē t. Tā pē c baseinā segli bē rnu zonā un jū rā seklā ū denī . Stundā m sē ž , arī karsti : ). Ū dens temperatū ra jū rā ir +37, baseinā +40. Nav kur atvē sinā ties. Ieej jū rā , liekas, ka ej vannā . trū kst veļ as lupatiņ as. Atvē sinieties ar duš u pludmalē .
Tagad par uzturu. Ē dienu pietika. Jā , tur nebija omā ru un kaviā ra. Bet viņ i nebija izsalkuš i. Brokastī s pankū kas, olu kultenis, jogurti ar sauso barī bu : ), visā di saldie mē rces, dā rzeņ i. Septiņ u dienu laikā pusdienā s vista un zivis netika pagatavotas vienā di vairā k nekā vienu reizi. Mazie zilie (baklaž ā ni) bija ļ oti forš i, neatkarī gi no tā , kā viņ i tos gatavoja. tvaicē ti un sautē ti dā rzeņ i. Kartupeļ i nekad nav bijuš i neapstrā dā ti. Vakariņ as ir tā das paš as. bija arī daž ā di salā ti, neņ ē mā m. Tie ir no tā , kas palicis pā ri no vakariņ ā m. Vietē jie iedzī votā ji tos grā ba. Piedevas: divu veidu makaroni, divu veidu rī si, kartupeļ i, dā rzeņ i. Mē s nedrī kstam aizmirst, ka š ī ir trijotne un pandē mija. Pā ris reizes iznā ca š efpavā rs un interesē jā s, vai viss garš ī gs un kvalitatī vi. Pavā ri, kas apkalpo, ir dzī vespriecī gi un ar humora izjū tu. GANDRĪ Z visiem nebija nekā das atš ķ irī bas starp vietē jiem un mums. Vietē jie iedzī votā ji pē c pankū kā m kā visi pā rē jie stā vē ja nelielā rindā . Maksimā li 5-7 cilvē ki. Par biļ etes cenu tas ir vienkā rš i brī niš ķ ī gi. Vī na nav, alus mucā s ļ oti garš ī gs, vī rs teica, ka labā k nekā pudelē s. Stiprie dzē rieni kā visur Ē ģ iptē . Problē mas ar ū deni. Viņ i to iedeva uzreiz pie ieejas, un tad vai nu nopē rk, vai mierī gi savā ca dzesē tā jā . Bā ri bija atvē rti lī dz 18 pludmalē un 23 pie izstā des zonas. Bā rmenis Mustafa ir ļ oti sabiedrisks un dzī vespriecī gs. Jautā jums par vienu glā zi vienā s rokā s nekad nav radies. Mē s nebijā m rupji un smaidī jā m un pretī saņ ē mā m draudzī gu uzvedī bu un attieksmi.
Tagad par izklaidi. Baseina glā bē js Hasims ir laipns un jautrs zē ns. Mē ģ ina iemā cī ties mū su valodu. Zina alfabē tu. Palī dz bē rniem, cenš as visus uzjautrinā t. Animatori: Mimo un Sasha (Faraoni) ieslē dza cilvē kus, dī dž ejs Pī ters (ja viņ š pareizi pateica vā rdu), vienkā rš i izskatī gs vī rietis. ne tikai pie pults, bet arī aktī vi piedalā s visos konkursos. Vada mini diskotē kas bē rniem, sacensī bas un karaoke pieauguš ajiem
Pirmdien man bija dzimš anas diena vakariņ ā s, iznesa kū ku un dziedā ja "sveicu dzimš anas dienā ", vakarā bija uguns š ovs, tad dejoja ap mani un daudz vē lē jumu. Apaļ ajā dejā piedalī jā s arī vietē jie atpū tnieki. visi izklaidē jā s un dejoja. Man bija milzī gs prieks. Paldies puiš i. Mans vī rs piedalī jā s konkursā Mr. Hotel, tā pē c no rī ta visi vietē jie atpū tnieki viņ am uzsmaidī ja un mē ģ inā ja apskaut Miš as kungu. Viņ i dejoja ap baseinu.
100 metru attā lumā no viesnī cas atrodas zivju restorā ns. Tajā strā dā krā sainais kapteinis Serjož a. Par 20 dolā riem. izvā rī ja divas paplā tes ar garnelē m. svaigs un garš ī gs. Lielisks papildinā jums š ampanieti dzimš anas dienā .
аватар Tatiska
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
4 no rī ta mani atveda uz viesnī cu. Bet nokā rtojā s, diemž ē l, jau 10-00. Vienvietī gā mazā istabiņ ā (vajadzē ja nedaudz piemaksā t), lai pā rceltu uz plaš ā ku. Istaba plaš a, tī ra, lai gan tai ir nepiecieš ams neliels remonts un ļ oti briesmī gs aizkars, fē ns, tualetes piederumi. … Tomēr ▾ 4 no rī ta mani atveda uz viesnī cu. Bet nokā rtojā s, diemž ē l, jau 10-00. Vienvietī gā mazā istabiņ ā (vajadzē ja nedaudz piemaksā t), lai pā rceltu uz plaš ā ku.

Istaba plaš a, tī ra, lai gan tai ir nepiecieš ams neliels remonts un ļ oti briesmī gs aizkars, fē ns, tualetes piederumi...Uzturē š anā s laikā tas ne vienmē r tika iztī rī ts.

Viesnī ca ir neliela, mā jī ga, sakopta teritorija, baseins, privā ta pludmale pā ri promenā dei. Bet viss ir nedaudz vecs. Ideā la vieta atpū tai - Naama Bay centrs ...nav trokš ņ ains un nav kluss, tieš i tas, kas jums nepiecieš ams.

Personā ls ir ļ oti draudzī gs un laipns.

Wi-Fi nekur nav, tā pē c labā k pirkt SIM karti lidostā par $ 10 ...tur viss tiks uzstā dī ts 2 minū tē s ...Paņ ē mu Orange 16 mb, lai tas bū tu pietiekami veselam atvaļ inā jumam.

Ē diens normā ls, kā par 3k ļ oti pat nekā . Dā rzeņ i, augļ i, saldumi, piedevas, zupa vienmē r bija pusdienā s un vakariņ ā s, zivis un gaļ a katru dienu.

Alkohols - degvī ns, alus, dž ins, viskijs, rums, brendijs.
Alkohols nav slikts, vā jš un mī ksts ...tas ir viegli izdzerts un pē c tā slikti nenotiek!

Jū ra ir skaista, tī ra, smilš aina pludmale. Sauļ oš anā s krē sli ir ē rti ar mī kstiem matrač iem, bet jau veci. Visā pludmalē ir atkritumu tvertnes. Pludmales dvieļ i tiek izsniegti reģ istratū rā vienu reizi uz visu uzturē š anā s laiku.

Animatori ir vienkā rš i skaisti! visu laiku kaut ko ņ ems: vingroš anu, ū dens aerobiku, š autriņ u meš anu, volejbolu utt. Vakaros vienmē r ir dejas, sacensī bas, š ovi...piedā vā s aiziet uz klubu.

Viesnī ca nesasniedz 4, bet viņ am nepietiek ar 3 ...es dotu kaut kur 3.7 !! ! Man patika viss!!!

Paldies par lieliskajā m brī vdienā m!
аватар i-natasha
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viss ir kā rtī bā , š ī nav pirmā reize, kad atpū š os š ajā ķ ermenī . Ieč ekojamies gandrī z tajā s paš ā s istabā s, ar uzkopš anu, servisu, ar mums viss kā rtī bā . Kā tā da nav teritorijas, bet ļ oti tuvu jū rai, man tas ir pats svarī gā kais, bet teritorija man nav vajadzī ga. … Tomēr ▾ Viss ir kā rtī bā , š ī nav pirmā reize, kad atpū š os š ajā ķ ermenī . Ieč ekojamies gandrī z tajā s paš ā s istabā s, ar uzkopš anu, servisu, ar mums viss kā rtī bā . Kā tā da nav teritorijas, bet ļ oti tuvu jū rai, man tas ir pats svarī gā kais, bet teritorija man nav vajadzī ga. Ja vē laties braukt ar amerikā ņ u kalniņ iem, š ī nav ī stā vieta. Tas ir paredzē ts tiem, kam nepiecieš ama jū ra, un naktsdzī ve ir laba ā rpus viesnī cas. Daž i tuvumā esoš ie veikali ir slē gti, bet jū s varat tos atrast. Viesnī cā nelej litrus alus, š ī ir budž eta viesnī ca, normā la par jū su naudu.
аватар Vladislav595843
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Baseins nebija apsildā ms, pludmale nedaudz maza, pati viesnī ca maza un pilna, diezgan pā rpildī ta. Mums patika viesnī cas atraš anā s vieta (atraš anā s vieta Naama lī cī , bezvē ja lī cis un smilš aina pludmale, iepirkš anā s promenā de), arī novē rojā m, ka labi uzkopj un darbinieki ļ oti cenš as. … Tomēr ▾ Baseins nebija apsildā ms, pludmale nedaudz maza, pati viesnī ca maza un pilna, diezgan pā rpildī ta. Mums patika viesnī cas atraš anā s vieta (atraš anā s vieta Naama lī cī , bezvē ja lī cis un smilš aina pludmale, iepirkš anā s promenā de), arī novē rojā m, ka labi uzkopj un darbinieki ļ oti cenš as. Tas ir ļ oti tuvu jū rai apmē ram 50 metri. Kas attiecas uz trijotni, tad ē diens ir garš ī gs. Varu ieteikt ņ emt biļ eti nevis uz Layalina, bet uz Resort, tur klusā ks, ē ka jaunā ka, nesen renovē ta un biļ ete bū s par 20% lē tā ka, attā lums lī dz jū rai nav bū tisks un var izmantot abu viesnī cu infrastruktū ru, es domā ju iet ē st uz Lailiņ as restorā nu.
аватар kirikovich1981
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca sevi pozicionē kā trī szvaigž ņ u viesnī cu, un kaut kur tā ir. Ir daudz bū vniecī bas mazo aplodu, bet diezgan pieļ aujamas, ņ emot vē rā ē ģ iptieš u attieksmi pret bū vniecī bu kopumā ). Vā jā s durvis - tas ir vienī gais, kas mani mulsinā ja. … Tomēr ▾ Viesnī ca sevi pozicionē kā trī szvaigž ņ u viesnī cu, un kaut kur tā ir. Ir daudz bū vniecī bas mazo aplodu, bet diezgan pieļ aujamas, ņ emot vē rā ē ģ iptieš u attieksmi pret bū vniecī bu kopumā ). Vā jā s durvis - tas ir vienī gais, kas mani mulsinā ja. . . Tā s lieliski tī ra.
Viesnī ca atrodas Naama Bay centrā , pirmajā piekrastes lī nijā . Izejot no viesnī cas, jū s uzreiz nokļ ū stat pilsē tas rosī gā s dzī ves centrā , kas ir ļ oti forš i. Istabā s praktiski nav trokš ņ a no diskotē kā m.

Viesnī cas teritorija ir kompakta, kas nav nemaz tik slikti, visur tī rs. Teritorijas centrā ir peldbaseins, ū dens netiek uzsildī ts.

Viesnī cā ir sava smilš u pludmale, kas atrodas minū tes gā jienā no numuriņ a, labs smilš ains dibens, pā ris akmeņ i, kuros peld krā sainas zivis, var doties ekskursijā s pa pludmali, ir izpletņ i, banā ni, slē pes. Pastā vī gi pie krasta atrodas zivju bars, kas ieved ringā pie ieejas ū denī . Visi bija sajū smā par š ā du mikroshē mu).
Starp citu, daudzi raksta par benzī na smaku š ī s viesnī cas pludmalē - speciā li š ņ auktu, nevis mā jienu. Bet, zinot, kā da rafinē ta publika reizē m atpū š as Š armā , mani nepā rsteidz nekas. Kū tsmē slu smaka no dzimtā s sē tas, iespē jams, saasina ož u kā dienesta spanielam...

Ē diens – es biju pā rsteigts, bet tas ir fakts, labi padarī ti pavā ri. Un pē c iepriekš ē jā m 5 zvaigznē m tas ir pā rsteidzoš i. Zivis uz iesmiem, vistas bā rbekjū , liellopu gaļ a, virtuļ i, svaigi kruasā ni - tas ir tas, ko mē s ē dā m pirmajā s trī s dienā s, un es to neesmu redzē jis citā s augstā kas klases viesnī cā s. 10 punkti no 10, vienkā rš i lieliski. Daž kā rt uzreiz pē c atvē rš anas ir rinda, bet pā ris minū š u laikā var paņ emt to, kas tī k.

Wi-fi, kā visur citur, tikai reģ istratū rā , bet mans telefons nekad nav smirdē jis. Bet cilvē ki kaut ko noķ ē ra. . . 8 GB Orange SIM karte par desmit dolā riem novē rš š o problē mu
Alkohols - viss kā visur citur, bet alus pudelē s un par to ir vē l viens pluss š ai vietai. Bā rmeņ i visi ir jauki, ja vien neesi piedzē ries necilvē ks vai alkoholiķ e mū mija. Diemž ē l š ī viesnī ca piedzī voja tā das paš as nepatikš anas mū su tautieš u izskatā . Tas ir ļ oti apkaunojoš i, kad 4 resnas sievietes vakariņ ā s izdzer 2 pudeles degvī na, pulē to ar alu un vī nu un kliedz uz bā rmeni, ka viņ š nav paņ ē mis lī dzi uz istabu alkohola pudeli. . . Nekā da rasisma, ir tā di indivī di gan ar RB un no Ukrainas, un no citā m postpadomju valstī m.
Man personī gi milzī gs pluss ir tas, ka š ajā viesnī cā nav arā bu atpū tnieku. Kas saskā rā s - sapratī s, kā pē c...
Vispā r, ja acis nesā p celtniecī bas aplodas, varu droš i ieteikt š o viesnī cu. Un atraš anā s vieta, un ē dinā š ana, un cenas atpū tai - viss ir super. Vienkā rš i lieliski puiš i!
аватар Viktorija931245
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī cā viss bija kā rtī bā , lai arī tā ir maza, bet pirmajā rindā . Apmetos, kā parasti, š ausmī gā istabā , tad par papildus samaksu parā dā s laba istabiņ a. Ekskursiju pirkā m atseviš ķ i, biļ etes atseviš ķ i, tā pē c mums viss bija ļ oti lē ti. … Tomēr ▾ Viesnī cā viss bija kā rtī bā , lai arī tā ir maza, bet pirmajā rindā . Apmetos, kā parasti, š ausmī gā istabā , tad par papildus samaksu parā dā s laba istabiņ a. Ekskursiju pirkā m atseviš ķ i, biļ etes atseviš ķ i, tā pē c mums viss bija ļ oti lē ti. Ē diens, jū ra, bā rs - viss ir mega forš i. Ar visu š ajā viesnī cā bijā m apmierinā ti, arī personā ls labs. Blakus ir vē l viena Cataraktas viesnī ca, tā ir lielā ka, jaunā ka; š ī s otrā s viesnī cas teritoriju, restorā nu, mē s arī varē tu izmantot. Abā m viesnī cā m ir kopī ga pludmale, kopī gi sauļ oš anā s krē sli, tā pē c, ja Layalina viesnī cas teritorijā vai restorā nā nebija pietiekami daudz vietas, tad bez problē mā m varē ja pusdienot vai vakariņ as citas viesnī cas restorā nā .
аватар Gheoliuba
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Visu to labā ko. . . Braucā m pē c principa "lē tā ks Schaubs", tomē r Viesnī cu zinā jā m no pagā juš ā gada un redzē jā m, kā tiek mī lē ti, kopti un loloti kataraktas viesi: vakara programma, vakariņ ā s gratars. … Tomēr ▾ Visu to labā ko. . . Braucā m pē c principa "lē tā ks Schaubs", tomē r Viesnī cu zinā jā m no pagā juš ā gada un redzē jā m, kā tiek mī lē ti, kopti un loloti kataraktas viesi: vakara programma, vakariņ ā s gratars. . . (Mū su spē ks tika pā rbaudī ts Le Mirage New Tyrant, bet tas ir cits stā sts, to jau ir rā pojoš i atcerē ties, bet tas atrodas aiz kataraktas layalina sienas). Tā tad mums, dž ekiem, kurus Turcijas serviss nesalutinā ja (mē s tur vē l neesam bijuš i), katarakta ļ oti iepatikā s! Tas ir fakts! Ē dā m daž ā di un jebkā dos apjomos, izmē ģ inā jā m desertus, ikdienas uzkopš anu istabā . BEZ PAPILDU MAKSAS UN PADOMI PAR Š O!!! ! ! Ja atrod vainu, tad jā , smaka no mola, tas ir, no motorlaivā m un kuģ iem, bez tā s nebija nekur. . . Bet! Mē s par to zinā jā m iepriekš ! Tur (netā lu) atpū tā s gadu iepriekš . Mē s redzē jā m zivis, kuras satikā m agrā k. Ē ģ iptes fauna ir vienkā rš i neslavē jama! Mē s vienmē r gā jā m pa kreisi no pludmales, tur ir "zivju mā ja" (tur viņ i peldē jā s gadu agrā k). Kas iet uz kataraktu un nepeld nedaudz pa kreisi, man tevis ž ē l, atvainojiet))) labi, es atzī stos, remontē tā js ir nedaudz noguris, bet augstā k, kataraktā š arms ir nedaudz svaigā ks , plaš ā ks. (sagadī jā s, ka sā kumā mū s tur izmitinā ja no 5-11, lī dz prasī ja mū su istabiņ u layalī nā pē c vauč era! ))) Bet principā mums patika, bet tu neē d! Cenas pieaugs))) Mē s vē lamies atgriezties! )))
аватар dranicanadya
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Mī nusi: ierodoties viesnī cā prasī ja normā lu istabiņ u par 10$ dienā , lī dz nesanā ca kautiņ š , iedeva istabiņ u bez balkona un loga uz ielu. Bā ros un restorā nos dod gandrī z pa porcijā m, jā iet vairā kas reizes. … Tomēr ▾ Mī nusi: ierodoties viesnī cā prasī ja normā lu istabiņ u par 10$ dienā , lī dz nesanā ca kautiņ š , iedeva istabiņ u bez balkona un loga uz ielu. Bā ros un restorā nos dod gandrī z pa porcijā m, jā iet vairā kas reizes. ū dens 1 pudele reģ istrē joties, tad vē lies ū deni istabā - maksā . Pludmalē ir laivu, laivu stā vvieta, deg degvielas smaka, peldoties skaties pats, lai neskrien pā ri galvai. Ja ierodaties pludmalē pē c pulksten 9:00, jū s nevarat atrast sauļ oš anā s krē slu.
Ja pludmales dvieļ us paņ ē mā t no rī ta, tad, ja vē laties tos nomainī t pē cpusdienā , tad nevarat.
No plusiem. Paš as telpas labas, baseins labs, ē diens neslikts, jū ra laba, zivju daudz.
аватар tyssa
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izplā nojā m budž eta variantu. Un kā da bū tu jū ra ar smilš ainu krastu. Š ī viesnī ca atrodas pirmajā lī nijā . gā jiens lī dz jū rai 1-2 minū tes. Viesnī cā ieradā mies 11.20. Reģ istratū rā mums iedeva pases, pasē ielika 10$ lai mums iedeva labu istabiņ u un nebija jā gaida lī dz 14. … Tomēr ▾ Izplā nojā m budž eta variantu. Un kā da bū tu jū ra ar smilš ainu krastu. Š ī viesnī ca atrodas pirmajā lī nijā . gā jiens lī dz jū rai 1-2 minū tes. Viesnī cā ieradā mies 11.20. Reģ istratū rā mums iedeva pases, pasē ielika 10$ lai mums iedeva labu istabiņ u un nebija jā gaida lī dz 14.00, tā ds ir reģ istrē š anā s laiks. . . Tur ir peldbaseins ar tī ru ū deni uz vietas. reģ istratū rā varat pieslē gt Wi-Fi bez maksas...Istabas cieņ a. mā jī gs numurs. tī ra gulta. Tī ri mazgā tas grī das. duš a un sanitā rais mezgls. . . Bū tu jauki. ja nav istabā . tad vismaz reģ istratū rā bija gludeklis..... Kā budž eta variants. viesnī cai ir tā s solī das 3 zvaigznes. Ē diens restorā nā ir izcils. restorā na darbinieki ļ oti viesmī lī gi. . . Daž ā di ē dieni no brokastī m lī dz vakariņ ā m. Brokastī s piena zupas, olu kultenis, dā rzeņ i, augļ i, konditorejas izstrā dā jumi. . . Pusdienas ir bagā tī gas savā daudzveidī bā ,
pirmie ē dieni 2-3 veidu zupas, pamatē dieni kartupeļ i, spageti, rī si (ļ oti garš ī gi), gaļ a - vista, liellopa gaļ a, cepta zivs, ar dā rzeņ iem, salā ti, zaļ umi, mē rces gaļ ai, zivī m....daž ā di deserti, kū kas , dateles, melone, apelsī ns Vakariņ as rī si, kartupeļ i, zivis, vista (diezgan garš ī gi). viņ u konditorejas izstrā dā jumi ir ļ oti garš ī gi, daž ā di vietē jie alkoholiskie dzē rieni, Pludmales bā rā no 10 lī dz 17 var iekost, kā arī alkoholiskos un bezalkoholiskos dzē rienus, augļ us. . . Ekskursijas pirktas no viesnī cas gida , viesnī cas teritorijā ir veikals, kurā pirka suvenī rus, daž ā das eļ ļ as, sejas maskas un krē mus, tē ju, kafiju, ziedes locī tavā m. Cenas lē tā kā s, preces kvalitatī vas.
Parādīt vairāk »


iemiesojums __767591
Kā reģistrēties, ja ierodaties agri un izbraucat vēlu? Kādi cipari? Vai man ir jāmaksā papildus un cik? Kur dabūt dzeramo ūdeni un cik vienas rokas var dienas laikā?
3 gadā atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
iemiesojums tabala.s3652
4 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 9 atbildes
iemiesojums Igor834571
4 gadā atpakaļ  •  7 abonenti 5 atbildes
iemiesojums mashistova
apkalpošana
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums catreservation
‹ Viesnīca Cataract Layalina Resort 3*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель находится в самом центре Наама Бей, в 7 км от Старого рынка, в 16 км от национального парка Рас-Мохаммед и в 2,4 км от гоночной трассы Гибли. Открыт в 1994 году. Последний раз ремонт номерного фонда проводился в 2016 году. Отель состоит из трех основных 2-этажных зданий. Подходит для семейного, романтического или молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 10 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха, в 100 м от Naama Bay и в 7 км от Старого города, в районе Naama Bay. Расстояние до Soho Square: 12 км.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж через променад, протяженность 35 м, глубина 60 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Бар-ресторан на пляже (часы работы с 10:00 до 17.30, легкие закуски с 10:00 до 17:00, вместимость 50 человек на открытом воздухе).

Layalina Bar (часы работы с 16:00 до 23:00, вместимость 20 человек в помещении и 110 человек на открытом воздухе).

На территории один бассейн. Время работы – с 9.00 до 17.00, площадь 300 м2, без подогрева. К услугам гостей: 1 ресторан, открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины, доставка еды и напитков в номер.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • darījumu centrs
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детская секция в открытом бассейне для взрослых: площадь 50 м2, глубина 0,65 м (без подогрева зимой). Каждый вечер детская дискотека на сцене с 20.30 до 21.00.
 • bērnu peldbaseins
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Мини-футбол (бесплатно), ныряние с маской и трубкой, дартс.
 • volejbols  FREE 
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 98 номеров:

84 Standard rooms (pool, street view, макс. 3 чел., душ, балкон или терраса, 34 м2).

15 Superior rooms (sea view, макс. 3 чел., душ, балкон, 40 м2).

Istabās

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, мини-бар (платно), телефон, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese Naama Bay, 99999 Шарм-эль-Шейх, Египет
Tālruņi: +20 69 3600436
Tīmekļa vietne: Cataract Layalina Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.