Grand Oasis Resort 4*– Atsauksmes

325
Novērtējums 7.510
№34 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
7.5 Numurs
7.6 apkalpošana
7.7 Tīrība
7.5 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Kūrorts atrodas Sharks Bay pludmalē Ēģiptē. Soho laukums atrodas 5 minūšu pastaigas attālumā. Populārais Nāmas līcis ar daudziem restorāniem un veikaliem atrodas 9 km attālumā. Viesnīca celta 2002. gadā un pilnībā renovēta 2018. gadā. Viesnīca piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар aleksandrudovika38
 •  apceļots 3 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 9.0
Jauka viesnī ca, ir viss ē rtai atpū tai. Pirmā lī nija, tuvumā ir daudz restorā nu ar daž ā dā m virtuvē m. Viesnī ca ir tī ra, apkā rt skaista daba … Tomēr ▾ Jauka viesnī ca, ir viss ē rtai atpū tai.
Pirmā lī nija, tuvumā ir daudz restorā nu ar daž ā dā m virtuvē m.
Viesnī ca ir tī ra, apkā rt skaista daba
аватар acerna1974
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Prom no uzņ emš anas WF noķ ē ra super. Pastā vī gi komunicē ja ar mī ļ ajiem. Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem, tā pē c atstā jā m mantas, pā rģ ē rbā mies un uzreiz sauļ ojā mies un mazgā jā mies. … Tomēr ▾ Prom no uzņ emš anas WF noķ ē ra super. Pastā vī gi komunicē ja ar mī ļ ajiem. Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem, tā pē c atstā jā m mantas, pā rģ ē rbā mies un uzreiz sauļ ojā mies un mazgā jā mies. Tad Ramadā ns mū s pamanī ja un sā ka pierunā t uz masā ž u un hammam. Mē s pierakstī jā mies pie viena no maniem kolē ģ iem (lai gan es par to ļ oti š aubī jos). Un mē s to ī paš i nenož ē lojam. Meitenes prot savu darbu. Es arī braucu uz Rī gu uz masā ž u, bet viņ i ir tikai burvji. Kad braucu uz Ē ģ ipti, man ļ oti sā pē ja kakls, nevarē ju normā li pagriezt galvu. Es pat nepieteicos spē cī gai masā ž ai, man pietika ar vidē jo. (lai gan Rī gā vienmē r prasu cī tī gā k). Pē c treš ā s masā ž as sapratu, ka varu pagriezt galvu bez sā pē m. Paldies spa centra darbiniekiem (ī paš i Amy) par š ā du relaksā ciju. Tā kā mū su istabiņ a atradā s tuvā k galvenajai ē kai, lī dz jū rai nā cā s nedaudz pastaigā ties pa skaisti iekoptu teritoriju. Viss ir krā sā s, iztī rī ts, tī rs. Pastā vī gi kaut kas tiek stā dī ts, laistī ts, tī rī ts.
Jū rā var redzē t ļ oti skaistus koraļ ļ us un krā sainas zivis. Nopirkā m forš as maskas (Soho centrā par 10 eiro) un peldē jā mies, apskatī jā m mū su krā š ņ o koraļ ļ u rifu. un krā sainas zivis. Tas ir neaprakstā ms skaistums. Biju ļ oti apmierinā ta ar pastā vī go sanitā ro uzraudzī bu visā viesnī cā . Mē s katru dienu pā rbaudī jā m ū deni no baseina, bā riem un restorā nu. Liels paldies restorā na, kurā ē dā m, darbiniekiem. Daudzveidī ga ē dienkarte katrai gaumei gaļ a, zivis, putnu gaļ a, svaigi dā rzeņ i, rī si, makaroni, kartupeļ i, saputoti dā rzeņ i. Katrs varē ja atrast kaut ko sev. Viss vienmē r ir svaigs. Attieksme bā ros bija nedaudz nomā kta, tač u pē c neliela dzeramnauda vestibila bā rā mums bija iecienī ts bā rmenis Amgats. Viņ š sajauca mums satriecoš us kokteiļ us un uztaisī ja no tā nelielu š ovu. Super. Noņ ē mu vienu zvaigzni par mū ziku pie baseina. Viņ as gandrī z nebija, un, kad bumba tika ieslē gta, tā bija kaut kā vienmuļ a. Vispā r nesajū sminā ja.
Esmu jau vairā kā s vietā s atpū tusies, tā pē c ir ar ko salī dzinā t. Es noņ ē mu otro zvaigzni par ļ oti sliktu izklaidi. Protams, divi puiš i nesajauks visu viesnī cu. Pat nebija interesanti tur iet. Vakara izklaide ļ oti iereibuš iem cilvē kiem. Tas izskatā s kā liels ietaupī jums. Bet mani iepriecinā ja tuvumā esoš ais Soho centrs. Atrodas piecu minū š u gā jiena attā lumā . Bet tur var nokļ ū t arī ar bezmaksas atvē rto autobusu. Vhali ar draudzenē m Grand Oasis Resort 4*. Jauka viesnī ca, daudzveidī ga ē dienkarte, draudzī gs personā ls, bet viss kā rtī bā . Ieradā mies no rī ta 10.20, pē c stundas jau bijā m iekā rtojuš ies kaimiņ u istabā s (par nelielu atlī dzī bu 2 eiro). Istabas ir tī ras, mē beles nav jaunas, bet atvaļ inā jumā tas nav galvenais. Mums bija saplī sis seifs, trī s dienas prasī ju to salabot, bet negaidī ju. Labi, ka maniem draugiem istabā viss bija ok. Skats no istabas uz baseinu. Tā kā istaba nav vakarā , tur ir ļ oti skaisti. Daudz
vietas fotogrā fijā m, dziedoš as strū klakas.
Tirdzniecī bas teltis daž ā das, bet visur jā kaulē jas. Mē s ar meitenē m atradā m sev pā rdevē jus. Pretī "dziedoš ajā m strū klakā m", tieš i aiz ielas kafejnī cas, atrodas nelielas tirdzniecī bas vietas (kā kaktā ). Nasifam (garam, kalsnam jauneklim) ir viszemā kā s cenas drē bē m, bet Ā damam viszemā kā s cenas eļ ļ ā m, tē jā m un krē miem. Š ie pā rdevē ji ir ļ oti draudzī gi un viesmī lī gi. Viņ i jums pateiks, ko ņ emt un ko nē . Ja vē laties apmeklē t zivju restorā nu, labā k to darī t viesnī cā . Mē s devā mies apskates ekskursijā . Tur bija zivju restorā ns. Tik antisanitā rus apstā kļ us nekur citur nebiju redzē jis, un viesnī cā tas ir ļ oti pieklā jī gi. Viss ir garš ī gi. Ceru, ka mans pā rskats kā dam noderē s. Novē lu jaukus svē tkus!! !
аватар alenataranuk988
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Es izvē lē jos viesnī cu Sharks Bay. Š is ir visbrī niš ķ ī gā kais lī cis, kurā es atpū tos. To salī dzinā ja ar Nā mas lī ci un Š armelmaiju. Haizivju lī cis – lī cis ir labā kais lī cis, tur ir daudz zivju un koraļ ļ u. … Tomēr ▾ Es izvē lē jos viesnī cu Sharks Bay.
Š is ir visbrī niš ķ ī gā kais lī cis, kurā es atpū tos. To salī dzinā ja ar Nā mas lī ci un Š armelmaiju. Haizivju lī cis – lī cis ir labā kais lī cis, tur ir daudz zivju un koraļ ļ u.
Pati viesnī ca ir sakopta, ar daudz ziediem un zaļ umiem. Jū ra ir ļ oti tuvu. Arī cipars nav slikts.
Ē diens bija ļ oti labs, izvē le liela. Bija suš i un garneles, daž ā das gaļ as, smalkmaizī tes arī ļ oti garš ī gas un daudz.
Personā ls ir tik draudzī gs, ka gribas atgriezties vē l un vē l.
Viņ iem uz pontona pazuda arī zelta auskars, uzliekot masku, tas iekrita jū rā . Puiš i, viņ i divas dienas meklē ja un atrada??? ? . Viņ i ir ļ oti laipni un draudzī gi.
Tā s bija brī niš ķ ī gas 8 atpū tas dienas.
аватар diveboat5173
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ē ģ iptē jau 14. reizi, bet Grand Oasis Resort 4 * viesnī ca iekaroja ar tī ru un sakoptu teritoriju, izcilu administrā cijas un darbinieku attieksmi, daudzveidī gu un garš ī gu virtuvi, ē rtu Soho tuvumu, mā jī gu pludmali ar iespē ju ē st uz vietas un galvenais - skaists, dzī vs rifs ar lieliem iemī tniekiem un iespē ju snorkelē t brī niš ķ ī gos lī č os abā s pludmales pusē s. … Tomēr ▾ Ē ģ iptē jau 14. reizi, bet Grand Oasis Resort 4 * viesnī ca iekaroja ar tī ru un sakoptu teritoriju, izcilu administrā cijas un darbinieku attieksmi, daudzveidī gu un garš ī gu virtuvi, ē rtu Soho tuvumu, mā jī gu pludmali ar iespē ju ē st uz vietas un galvenais - skaists, dzī vs rifs ar lieliem iemī tniekiem un iespē ju snorkelē t brī niš ķ ī gos lī č os abā s pludmales pusē s.
Vē los izteikt pateicī bu viesnī cas vadī bai. Kad pē kš ņ i uznā ca smilš u vē tra (pirmo reizi visos mū su ceļ ojumos), pludmales apmeklē tā ji tika organizē ti evakuē ti, un visa viesnī cas vadī ba gaidī ja manu atgrieš anos pie mola (biju tuvē jā lī cī , uztraukuma nav zem ū dens)). Es atvainojos par sagā dā tajā m neē rtī bā m. Bet š is gadī jums lieliski raksturo administrā cijas attieksmi pret apmeklē tā jiem.
Iesaku š o viesnī cu atpū tai. Mē s noteikti vē l atgriezī simies!
аватар larisa-cool66
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Krā š ņ s rajons. Ē diens ir lielisks un daudzveidī gs. Augļ i, zaļ umi - daudz. Jū ra ir pā rsteidzoš a, redzē ju milzī gus Napoleonus un murē nas. WI-FI istabā . Un laikapstā kļ i bija lieliski. Soho tuvumā . … Tomēr ▾ Krā š ņ s rajons. Ē diens ir lielisks un daudzveidī gs. Augļ i, zaļ umi - daudz. Jū ra ir pā rsteidzoš a, redzē ju milzī gus Napoleonus un murē nas. WI-FI istabā . Un laikapstā kļ i bija lieliski. Soho tuvumā .
аватар goncharova.natylik
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izvē lē jā mies ekonomisku variantu ziemai vecā ka gadagā juma uzņ ē mumam un nezaudē jā m. Ļ oti jauks viesnī cas vestibils. Tur tikai internets. Es vienmē r pē rku karti lidostā un ar internetu nav problē mu. Jū ra skaista, pludmale ļ oti pieklā jī ga, ir dvieļ u izsniegš ana un bā rs, ā trā ē dinā š ana. … Tomēr ▾ Izvē lē jā mies ekonomisku variantu ziemai vecā ka gadagā juma uzņ ē mumam un nezaudē jā m. Ļ oti jauks viesnī cas vestibils. Tur tikai internets. Es vienmē r pē rku karti lidostā un ar internetu nav problē mu. Jū ra skaista, pludmale ļ oti pieklā jī ga, ir dvieļ u izsniegš ana un bā rs, ā trā ē dinā š ana. Pludmalē animatori tiek informē ti par dienas pasā kumu plā nu un tiek aicinā ti visu laiku. Uzlā de 10:30 pludmalē uz zā liena ir ļ oti pieklā jī ga. Tad boč a, š autriņ as, stafete un tā tā lā k) ir divi apsildā mi baseini (bē rniem un pieauguš ajiem) baseina bā rs. Ē diens ir ļ oti daudzveidī gs. Katru dienu kaut kas jauns: suš i, pī le, tī tars, š okolā des strū klaka. . . Gari uzskaitī t, bet ē dienu ir daudz, garš ī gi un daudzveidī gi. Olī vu nav, olī vu nav, viena veida un kafija nav ī paš i laba, labā k ņ emt lī dzi savu, ir verdoš s ū dens. Daž ā di dzē rieni un sulas. Kokteiļ i ir garš ī gi, alus ir normā ls, un vē l kaut kas ir alkoholisks. Č etriniekam tas ir vienkā rš i ideā ls!
Mū s ievietoja istabā , kurā iepriekš bijā m smē ķ ē juš i, tas mums nederē ja un nā kamajā dienā mū s bez problē mā m pā rcē la uz istabu ar skatu uz baseinu un ar tieš u piekļ uvi baseinam. Istabā tikai nakš ņ ojam, par tī rī bu grī da nebija padomā ts, bet it kā viss ok) ū dens un vannas piederumi tiek piegā dā ti katru dienu. Tiek saklā tas gultas, mainī ti dvieļ i. Istabas vecas, bet! ! ! mē s ņ emam vē rā cenu un viesnī cas 4 zvaigznes))) Netā lu no jū ras. Vakara animā cija katru dienu ir atš ķ irī ga. Animatori ir ļ oti patī kami, tiekas katru vakaru pirms vakariņ ā m, aicina uz vakara aktivitā tē m. Animators Akhmedushka iepazī stina ar sevi))) puiš i ļ oti cenš as, viņ i ļ oti atbildī gi izklaidē viesus. Gids ir ļ oti atbildī gs, iedos savu numuru un izskaidros visus noteikumus, piedā vā s ekskursijas. Š obrī d viņ iem ir labas atlaides, biju pagā juš ā gada aprī lī , bija dā rgā k. Mums viss ļ oti patika, starp Concord gandrī z nav ī paš u atš ķ irī bu, tikai cenā un labas kafijas pieejamī bas ziņ ā . Es š eit atgrieztos vairā k nekā vienu reizi) Es pateicos viesnī cai par pā rē jo.
аватар darchik7723
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tagad atpū š amies Grand oasis kū rortā . Mums patika pilnī gi viss. Reģ istrē š anā s - 20$ un pē c 30 minū tē m mū s aizveda tieš i uz istabu 6210 ar skatu uz jū ru. Istaba plaš a, viss darbojā s, uzkopš ana teicama. Ē diens viss garš ī gs, zivis, liellopu gaļ a, pī le bija garš ī gi, suš i, shawarma, garš ī ga lula, 2-3 veidi rī si, kartupeļ i, makaroni, daudz dilles, pē tersī ļ i, rukola, gurķ i, tomā ti, paprika, salā ti, garš ī gi grilē ti baklaž ā ni. … Tomēr ▾ Tagad atpū š amies Grand oasis kū rortā . Mums patika pilnī gi viss. Reģ istrē š anā s - 20$ un pē c 30 minū tē m mū s aizveda tieš i uz istabu 6210 ar skatu uz jū ru. Istaba plaš a, viss darbojā s, uzkopš ana teicama. Ē diens viss garš ī gs, zivis, liellopu gaļ a, pī le bija garš ī gi, suš i, shawarma, garš ī ga lula, 2-3 veidi rī si, kartupeļ i, makaroni, daudz dilles, pē tersī ļ i, rukola, gurķ i, tomā ti, paprika, salā ti, garš ī gi grilē ti baklaž ā ni. 2 veidu zupas, humuss garš ī gs, nedaudz salds, bet var izvē lē ties ko garš ī gu. Augļ u melone, dateles, apelsī ni, gvajava, granā tā bols. Baseinā bija saldē jums. Personā ls ir draudzī gs. Pludmalē ir daudz vietu, mē s atnā cā m agri 8.30-9.00 un izvē lē jā mies sauļ oš anā s krē slus, kurus gribē jā m lī dz 11:00, protams, sauļ oš anā s krē sli jau bija brī vi augstā k. Man ļ oti patika š eit esoš ais rifs. Zivju ir daudz, bija liels Napoleons un vē l daž as lielas, bet nosaukumu nezinu. Arī jū rā ir silts laiks. Pā rē jie bija apmierinā ti. Teritorija ir ļ oti skaista un labi kopta. Uztaisī jā m profesionā lu fotosesiju, sanā ca ļ oti skaistas bildes, puika fotogrā fs ir ļ oti patī kams un profesionā ls savā jomā . Iesaku viesnī cu!
Вид с номера
аватар Tana1911
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmā viesnī ca, kurā viss bija patī kami. Tā kā š is ir č etrinieks, sapratu, kurp dodos. Bet š ī viesnī ca mani apbū ra. Viesnī cā ieradā mies 5:00. Par agro reģ istrē š anos varē ja samaksā t 15$ no cilvē ka, bet pā rģ ē rbā mies, saņ ē mā m dvieļ u kartes un devā mies atpū sties un peldē ties jū rā . … Tomēr ▾ Pirmā viesnī ca, kurā viss bija patī kami. Tā kā š is ir č etrinieks, sapratu, kurp dodos. Bet š ī viesnī ca mani apbū ra. Viesnī cā ieradā mies 5:00. Par agro reģ istrē š anos varē ja samaksā t 15$ no cilvē ka, bet pā rģ ē rbā mies, saņ ē mā m dvieļ u kartes un devā mies atpū sties un peldē ties jū rā . 10:30 atnā cā m uz reģ istratū ru, tur uzvilka rokassprā dzes un iedeva numuru. Istaba man patika, viss darbojā s, tī rs, bez pretenzijā m. Tas, kas man viesnī cā ļ oti patika, ir teritorija – visa zaļ a un ziedoš a. Reģ istratū rā viss tika izlemts no pirmā s reizes. Ē diens garš ī gs, garš ī gi ir daudz augļ u (hurma, banā ni, apelsī ni, granā tā boli, mandarī ni, gvajaves), dateles, smalkmaizī tes. Kā du vakaru bija š okolā des strū klaka. Vienu dienu nedē ļ ā bija jū ras veltes (garneles, krabji, kalmā ri), daudz dā rzeņ u. Bā rmeņ i neprot vai negrib gatavot sulas no iepakojumiem, kokteiļ iem. Pludmalē ir daudz sauļ oš anā s krē slu, bet daž reiz lī dz 11:00 nebija brī vu vietu. Koraļ ļ u rifs ir normā ls. Uzkopš ana istabā laba, viss papildinā ts. Daž i tū risti sū dzē jā s par sliktu uzkopš anu istabā , bet mums paveicā s.
аватар Ekaterina8600
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mū s apsē dā s 10:00. Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs. Nav animā cijas kā tā das, bet man to nevajag. Koraļ ļ u rifs ir skaists. Lī cī ir bezvē jš . Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem, visu nedē ļ u bija karsts. … Tomēr ▾ Mū s apsē dā s 10:00.
Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs.
Nav animā cijas kā tā das, bet man to nevajag.
Koraļ ļ u rifs ir skaists. Lī cī ir bezvē jš . Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem, visu nedē ļ u bija karsts.
Liels pluss ir Soho atraš anā s tuvumā . Aizbraucā m uz vecpilsē tu pē c augļ iem, kofera. Mē s tur ē dā m zivju restorā nā .
Telpā m ir nepiecieš ams remonts. Tī rī š ana bija katru dienu, bet 3+.
Alkohols ir pā rsteidzoš i labs.
Pludmalē ir daudz sauļ oš anā s krē slu. No rī ta neaizņ ē mā mies, bet ierodoties vienmē r atradā m vietas.
Iesaku viesnī cu! Es nenož ē loju, ka izvē lē jos viņ u.
аватар nataliau
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Numurs 4. ē kā ar skatu uz jū ru. Viesnī cu izvē lē jos pē c rifa klā tbū tnes un atpū tnieku atsauksmē m par dzī ves apstā kļ iem un pā rtiku. Viss sakrita: liela sakopta viesnī cas teritorija, garš rifs, normā ls ē diens. … Tomēr ▾ Numurs 4. ē kā ar skatu uz jū ru. Viesnī cu izvē lē jos pē c rifa klā tbū tnes un atpū tnieku atsauksmē m par dzī ves apstā kļ iem un pā rtiku. Viss sakrita: liela sakopta viesnī cas teritorija, garš rifs, normā ls ē diens. No 10 likš u 8 (noņ emu 1 vannas istabai, kas jā remontē un 1 par krā š ņ iem mā kslī gajiem ziediem reģ istratū rā ). No jū ras iemī tniekiem es katru dienu divas reizes redzē ju ē rgli dzeloņ raju, 1 bruņ urupuci, Napoleonu un murē nu, lauvu zivis un daž ā das mazas skaistas zivis pie rifiem. Par alkoholu neteikš u, neesmu mē ģ inā jis, kafija bā rā ir normā la. Reģ istrē š anā s: 6 no rī ta bijā m viesnī cā , apmē ram 12 reģ istrē jā mies. Š ī stunda bija jū rā . Tā pē c lielas neē rtī bas nemanī ju. Es atgriezos š ajā viesnī cā .
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums aagrandoasis
‹ Viesnīca Grand Oasis Resort 4*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Курортный отель расположен на пляже Шаркс-Бэй в Египте. Прогулка до площади Сохо займет 5 минут. Расстояние до популярного залива Наама со множеством ресторанов и магазинов составляет 9 км. Отель был построен в 2002 году, а полная реновация проведена в 2018 г. Отель подойдет как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 2 км от международного аэропорта Шарм-Эль-Шейха.
Pludmales apraksts Собственный коралловый пляж протяженностью 150 м, песчаный заход в море (необходима специальная обувь).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. Есть камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно. На территории есть магазины. В отеле предоставляют инвалидное кресло для гостей с ограниченными возможностями (по запросу).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • vēlā izbraukšana
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Ныряние с маской и трубкой, дартс, мини-футбол, амфитеатр, библиотека. Предоставляется оборудование для занятия водными видами спорта.
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 461 номер.

Istabās

В номере есть кондиционер (центральный), телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Sharks Bay, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +2 069 3603935
Tīmekļa vietne: Grand Oasis Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.