Lieliska viesnīca

Rakstīts: 27 februāris 2023
Ceļošanas laiks: 5 — 12 februāris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 10.0
Es izvē lē jos viesnī cu Sharks Bay.
Š is ir visbrī niš ķ ī gā kais lī cis, kurā es atpū tos. To salī dzinā ja ar Nā mas lī ci un Š armelmaiju. Haizivju lī cis – lī cis ir labā kais lī cis, tur ir daudz zivju un koraļ ļ u.
Pati viesnī ca ir sakopta, ar daudz ziediem un zaļ umiem. Jū ra ir ļ oti tuvu. Arī cipars nav slikts.
Ē diens bija ļ oti labs, izvē le liela. Bija suš i un garneles, daž ā das gaļ as, smalkmaizī tes arī ļ oti garš ī gas un daudz.
Personā ls ir tik draudzī gs, ka gribas atgriezties vē l un vē l.
Viņ iem uz pontona pazuda arī zelta auskars, uzliekot masku, tas iekrita jū rā . Puiš i, viņ i divas dienas meklē ja un atrada??? ? . Viņ i ir ļ oti laipni un draudzī gi.
Tā s bija brī niš ķ ī gas 8 atpū tas dienas.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu