Viesnīca sūda, pat ne 3*!

Rakstīts: 7 decembris 2020
Ceļošanas laiks: 26 novembris — 3 decembris 2020
Kam autore iesaka viesnīcu?: Biznesa braucieniem
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 5.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 5.0
Restorā ni nestrā dā , nevis galvenā veida a la carte ar izvē li vienu gaļ u, vienu zivju ē dienu! ! ! Tā kā ir divas vai trī s eiropieš u ģ imenes, tad puse viesnī cas ir ē ģ iptieš i, kuri bļ auj un nezina, kā uzvesties ! ! ! Un viņ iem vai no viņ iem viss ir paslē pts - restorā nā nav sulas, nav kolas, sabojā tas zivis, aizmirstiet par augļ iem ! ! ! Trī s dienas hurma, ko pat kamieļ i neē d ! ! ! Gribē jā m iegā dā ties a la carte apmeklē jumu, š ī restorā na vietā , lai neciestu pē c saindē š anā s, jo nestrā dā! ! ! Un nesapņ o! Un bā ros nav pat izmazgā tas glā zes un salmiņ u ! ! ! Vai vietnē WhatsApp ir iespē jams izdzert salmiņ u, lai nedzertu ar lū pā m, atbilde ir skaidra: nav nekā , dzeriet to, kas jums ir. Un kā ir - un tad bā rmenis atskrien un var pagaidī t 30-40 minū tes! ! ! Ž ē l! ! ! Cilvē ki nesabojā jums atvaļ inā jumu un naudu!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu