10 viesnīcas lagūnā netālu no lidostas

12 Februāris 2022 Ceļošanas laiks: no 22 Janvāri 2022 ieslēgts 30 Janvāri 2022
Reputācija: +285
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Lagū nas zonā ir 10 viesnī cas, ir kopē ja promenā de ar palmā m gar jū ru un visas viesnī cas vairā k nekā.2 km attā lumā , kopī gs liels akvaparks un a la carte restorā ni. Š is rajons atrodas 5 km attā lumā no lidostas, tā pē c tiek ietaupī ta stunda transfē ram. Manuprā t, laba atpū ta š eit nebū s janvā rī -februā rī , jo temperatū ra ir 19 grā di un vē jš ((bet cena zemā ka. Jū ra silta, peldē ja bez diskomforta, un no vē ja nav ī paš i patī kami. Bezvē ja vietā s var droš i rū dī ties ) Pā rsteidzoš i, ka pē rn š ajā periodā Brayka Bay resort 5 * bija klusā ks.

Lagū na ir milzī ga, ir plaš a ieeja ar smiltī m un zā li ar pakā penisku dziļ uma pieaugumu, pē c 20 metriem dziļ ums strauji iekrī t tumš ā bezdibenī , pā r kuru peldē t ir nedaudz baisi. Lagū nā dzī vo liels bruņ urupucis ar divā m lielā m garā m zivī m (kuras karā jas blakus bruņ urupucim). Š o trī svienī bu esmu redzē jis č etras reizes!


Daudzi stinteļ i, Steigenberger rifa pusē rifam ir beigti, parā dā s dziļ ā ki dzī vo koraļ ļ u rajoni, ir zivis, bet gribē tos vairā k (Brayka Bay kū rortā.5 * lielā ku un krā sainā ku, omulī gā ku lagū nu mazā ka izmē ra un atraš anā s vietas dē ļ pret vē ju). No pilsē tas Jaz Hotel puses rifs uz sekluma ir miris, zivju maz, uz smiltī m aptuveni 10 m attā lumā no ieejas 1.5 m dziļ umā guļ apaļ i ež i ar ī sā m adatā m. Ar dziļ umu un lī dz patonam ir dzī vi koraļ ļ i un zivis, bet š ī lagū nas puse ir slikti apgaismota no saules, tā pē c maz ziedu.

Visi tū risti var brī vi peldē ties lagū nā un uz pontona!

Ū denslī dē ji tiek apkalpoti ar atseviš ķ u ieeju uz mola lagū nā .

Aiz The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 * pē c 1.5 km ir vē l viena pilnī gi smilš aina lagū na bez viesnī cā m ar vecu laivu uz rifa. Uz rifa nebija iespē jams peldē t, jo nebija droš as piekļ uves atklā tajai jū rai (vai nebija), bija briesmī gi vē ji un milzī gi viļ ņ i.

Lagū nas kreisais krasts:


Steigenberger Coraya Beach Marsa Alam 5 * - manuprā t, labā kā atraš anā s vietas kombinā cija netā lu no lagū nas mā jī gā kā s daļ as ar smilš ainu ieeju jū rā , arhitektū ru - viesnī cā neliels vē jš , komforts, kopts dā rzs, bet tikai 16+, daž i cilvē ki kontingents 50+ eiropieš i.

Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam 5 * - visnož ē lojamā kā Instagram viesnī ca, neticami vē jaina, jo tā ir vē rsta uz atklā tu jū ru, ir pieejams pontons ar viļ ņ iem, nav smilš ainas ieejas jū rā , ir numuri ar privā tu baseinu, 20 tū risti slē pjas visā viesnī cas restorā nā pie pludmales aiz stikla.

The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 * - vecs, vē jains, kopts dā rzs, baseins silts, remontē ts, vē jains, pontons ar viļ ņ iem, nav maigas ieejas jū rā , tū ristus no lidostas vediet pē dē jos un izvē lieties augš ā pirmais. 1.5 km attā lumā no viesnī cas tuksnesī atrodas vē l viena lagū na.

Lagū nas labais krasts:

1) Pilsē ta Jaz hotel - nav ž ogu, var tusē t jebkurā no viesnī cā m, jo ​ ​ kopē jā infrastruktū ra, ē st un dzert tikai savā , maiga ieeja jū rā tikai no lagū nas, dziļ š pontons koplietoš anas, numuriņ i ar skatu uz jū ru ļ oti apš aubā ms skaistums, nepā rmaksā jiet:

Jaz Solaya 5 * - vistuvā k lagū nas smiltī m un ceļ am, mazā k vē ja kā citā s Dž ezā , ļ oti pieklā jī ga viesnī ca, bet nepatī k ē ku izvietojums, var izmitinā t istabiņ ā skats uz jū ru, bet netā lu ceļ š .


Jaz Samaya 5 * - nav skaidrs, kā pē c tā bija jā izdala atseviš ķ ā nelielā viesnī cā , arhitektū ra lī dzī ga Lamaya - Solaya, vē jains, kopts kā visā dž ezā ,

Jaz Maraya 5 * - moderna skandinā vu stila arhitektū ra, ir divas fantastiskas ū dens zonas bē rniem un batuts, ir jumta bā rs un telpas ar privā tiem baseiniem, vē jains, jo tas ir atvē rts atklā tai jū rai, ir plastmasas vē jš amortizatori pie sauļ oš anā s krē sliem,

Jaz Lamaya 5 * - viesnī ca, kur pā rē jais paliek sirdī!

Visveiksmī gā kā kombinā cija no visa! Pat standarta numuri neizskatā s pē c tuksneš a vai pamesta kaktiņ a, bet puķ es, palmas, ziedoš i koki, ideā ls zā liens. Vistuvā k kopē jam pontonam. Kosmē tika nav tū biņ ā s, viss dozatoros, bet labas kvalitā tes.

Jaz Dar El Madina 4 * - piecu Dž eza kompleksa otrā lī nija, vistuvā k klasiskajam Akvaparkam, tī rs, kopts, maz vē ja, kā ē ka ar pagalmu ar lielu siltu baseinu, otrā pagalmā daudzi restorā ni Ala Carte un skatuve vakara š oviem, viesnī cā ir daudz veikalu.

2) apvienotā viesnī cu grupa Jaz Town:

Sol Y Mar Reef Marsa Alam 4 * - mazs, balts grieķ u stilā , kopts, bet mazā k ziedu nekā pilsē tā Jaz Hotels, atrodas zemienē , tā pē c mā jī ga, mazā k vē jaina pludmale ar pontonu uz atklā tā jū ra, pontons pā rsvarā slē gts bija tā pē c, ka viļ ņ i milzī gi, bet cilvē ki no turienes teica, ka uz mola aizsargs neļ auj peldē t tā lu, maksimums 10 metrus no pontona gar rifu, tur ir neliels varde no krasta lī dz jū rai, apakš ā smiltis, zem ē kā m silts baseins, kas pasargā no vē ja.

Jaz Grand Marsa Alam 5 * - neticami milzī gs laukums ar daudzā m identiskā m ē kā m, daļ a nepabeigta, nedaudz veca, bet remontā , tika slē gta karantī nas kronim, tā pē c nedaudz noplucis veģ etā cija, silts baseins, pā rsteigts, ka ir daudz mazā k vē jš nekā pilsē tā Jaz viesnī cā s, nav sava pontona, izmanto pontonu Sol Y Mar, nav maigas ieejas jū rā , vakarā fantastiski labi apgaismota visa viesnī ca un 3 strū klakas galvenajā avē nijā , skaisti numuriņ i ar tī ru gultas veļ u , jauni dvieļ i, cilvē ki saka, ka baro ļ oti cienī gi. Viņ i ir pirmie, kas tiek atvesti uz š o viesnī cu, un pē dē jie, kas tiek izņ emti.


Manā personī gajā vē rtē jumā viesnī cas ir š ā das:

1) Steigenberger Coraya Beach Marsa Alam 5 * - visdā rgā kais un tikai pieauguš ajiem.

2) Jaz Lamaya 5 * - vidē jā cena, jū s varat ar bē rniem (bet no pilsē tas Jaz viesnī cā m varat izvē lē ties jebkuru viesnī cu, visas ļ oti pieklā jī gas).

3) Jaz Grand Marsa Alam 5 * - nedaudz lē tā k, bet jū s varat atpū sties.

Pā rsteidza tas, ka mani bez problē mā m ielaida katrā viesnī cā , kas Ē ģ iptei nav raksturī gi.

Aizraujoš s ceļ ojums!

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam 5 *
Steigenberger Coraya Beach Marsa Alam 5*
Steigenberger Coraya Beach Marsa Alam 5*
Панорама готелів на правому березі лагуни
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Maraya 5*
Jaz Maraya 5*
Jaz Maraya 5* - Jaz Samaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Стандартні номери в Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 *
Віддалена лагуна за The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 *
Віддалена лагуна за The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 *
Jaz Dar El Madina 4 *
Jaz Dar El Madina 4 *
Sol Y Mar Reef Resta Marsa Alam 4 *
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums