Pirmais brauciens uz Marsa Alamu

04 Februāris 2022 Ceļošanas laiks: no 25 Janvāri 2022 ieslēgts 30 Janvāri 2022
Reputācija: +993
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Tā bija jau astotā reize, kad viņ i devā s atvaļ inā jumā uz Ē ģ ipti. Visi iepriekš ē jie bija ar ieraš anos Hurgadā . Pirmo reizi viņ i sev izvē lē jā s Marsa Alam virzienu. Uz Azur Air spā rniem Marsa Alam lidostā nolaidā s pulksten 6:00. Lidojums no Borispiļ as ilga 4 stundas. Pati lidosta ir maza un tam ir savi "plusi". Ļ oti neliels skaits lidojumu ierodas un izlido no š ī s Ē ģ iptes gaisa ostas. Ieejot lidostas ē kā , Anex Tour pā rstā vis visus novirzī ja pie ielidoš anas galda un vī zas uzlī mes. Bet "WOW"! )))) Vī za pie š ī letes - 27 dolā ri 25 vietā )))) Un visi tika stingri nostā dī ti š ajā rindā ! Tā kā š ī vizī te arā bu valstī man bija jau astotā , tad zinu visus š os trikus. Bija vē rts uzmest skatienu uz kreiso pusi un es ieraudzī ju aiz stikla garlaikotu bankas darbinieku, kuram bija vī zas uzlī me - 25 dolā ri. Un nekā das rindas! Viņ i to salī mē ja 10 sekundē s, tad uzreiz pē c 30 sekundē m - izejot cauri pasu kontrolei, un pē c minū tes es stā vē ju netā lu no bagā ž as. Š ķ iet, ka vī zā kā di 2 dolā ri, bet (!! ! ) lidmaš ī nā lidoja 285 cilvē ki. Reizinot 285 x 2 no vienas plaknes. . . Tas darbojas lieliski! Un ja dienā ? ))) Tā pē c neļ aujiet sevi apmā nī t un nekavē joties dodieties uz bankas logu, ignorē jot "ceļ u rā dī š anu"!

SIM kartes ar internetu tiek pā rdotas netā lu no bagā ž as saņ emš anas. Tā tad, nedaudz tā lā k, izbraucot no lidostas, tie ir lē tā ki - no 5 USD.


Ekskursija tika rezervē ta Elphistone Resort 4* viesnī cā . Ceļ š lī dz viesnī cai ar pieturu pie citā m viesnī cā m ilga apmē ram stundu. Ierodoties viesnī cā , reģ istratū rā viņ i prasī ja 20 USD un š okolā des tā felī ti par agrī nu reģ istrē š anos. Notirgoja 10 dolā rus un š okolā des tā felī ti. No visiem viesnī cas numuriem paveras tieš s vai sā nu skats uz jū ru. Pati viesnī ca diezgan maza, kompakta, ar zaļ o zonu. Lai iegū tu plaš ā ku informā ciju, skatiet manu atsauksmi par viesnī cu. p >

Ir vē rts atzī mē t, ka Marsa Alam ziemā ir diezgan vē jains un piekrastes ū dens ir ļ oti auksts, bet nedaudz tā lā k no krasta ir daudz siltā ks. Absurds, bet patiess! ) No viesnī cas pludmales paveras skats uz dzī vo koraļ ļ u rifu, un tas ir plus tiem, kam patī k vē rot zemū dens pasauli netā lu no krasta. Apkā rt viesnī cai ir tuksnesis un nepabeigtas viesnī cas, tā pē c kultū ras programma ir minimā la.

Manuprā t, vasarā Marsa Alam ir daudz ē rtā k atpū sties nekā ziemā !

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums