The Three Corners Equinox Beach Resort 4*– Atsauksmes

8
Novērtējums 8.610
№18 viesnīcas reitingā Marsa Alam
8.3 Numurs
9.3 apkalpošana
9.3 Tīrība
9.3 Uzturs
9.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas pašā Sarkanās jūras krastā, Marsa Alam kūrorta reģionā. Blakus viesnīcai atrodas Abu Dabab līcis, kas ir slavens ar savu koraļļu rifu un daudzveidīgo jūras dzīvi. Viesnīcai ir liela teritorija ar privātu pludmali 1,3 kilometru garumā. Uzcelta 2001. gadā, pēdējā restaurācija veikta 2014. gadā. Tas sastāv no uzņemšanas ēkas un četrām divstāvu ēkām. Viesnīca ir piemērota relaksējošai atpūtai prom no pilsētas burzmas, snorkelēšanas un niršanas cienītājiem, kā arī ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар nvyuschenko
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Marsa Alam - mū su mī lestī ba uz visiem laikiem! Š ī ir treš ā reize, kad apmetamies The Three Corners viesnī cu ķ ē dē . Transfē rs no Hurgadas ilga 3.5 stundas, viesnī cā ieradā s 10-30, piepildī ta anketu, uzvilku rokassprā dzes un reģ istrē jos 10 minū š u laikā . … Tomēr ▾ Marsa Alam - mū su mī lestī ba uz visiem laikiem! Š ī ir treš ā reize, kad apmetamies The Three Corners viesnī cu ķ ē dē . Transfē rs no Hurgadas ilga 3.5 stundas, viesnī cā ieradā s 10-30, piepildī ta
anketu, uzvilku rokassprā dzes un reģ istrē jos 10 minū š u laikā . Viesnī ca liela un skaista, daudz palmu, zaļ umu, puķ u. Mums bija balta ē ka Nr. 2.2211. kabinets 2. stā vā.
Iespē jams, skaistā kais skats uz jū ru un saullē ktu). Mē beles telpā vē lams restaurē t, tač u tā s ir koka un kvalitatī vas. Visa santehnika jauna, notekas
iztī rī ts. Kondicionieris, seifs, ledusskapis - viss darbojā s. Gultas veļ a ir jā atjaunina, bet viss ir tī rs. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu,
2 pudeles ū dens (1.5l) un spilvendrā nas mainī ja katru otro dienu.
Tī rī š ana bija laba, viss bija tī rs, lai gan viņ i tikai vienu reizi pagrieza ziloni un nolika ziedus, bet paldies vienalga, mē s bijā m apmierinā ti.
Apkalpoš ana š ajā viesnī cā ir neslavē jama, tik pieklā jī gu, draudzī gu un izpalī dzī gu personā lu vē l neesam sastapuš i, un pats galvenais – neuzbā zī gu.
Visi smaida un cenš as padarī t jū su uzturē š anos pē c iespē jas patī kamā ku un ē rtā ku. Vakaros vienmē r ir dzī vā mū zika un š ovi.
Ir daudz daž ā da dziļ uma baseinu, tostarp dž akuzi. Daž ā das ū dens aerobikas dienas laikā )
Mums patika virtuve, jū s varat izvē lē ties ē dienu katrai gaumei. Vienmē r ir vairā ki liellopu, vistas un zivju veidi; lazanja, makaroni, cannelloni, pica,
daudz neapstrā dā tu un ceptu dā rzeņ u, garš augu, salā tu, pā kš augu ar daž ā dā m mē rcē m. Kā ierasts, brokastī s ir jogurti ar ievā rī jumiem, omletes un pankū kas, kruasā ni, desiņ as, sieri.
Daudz daž ā du saldumu, ž eleju, suflē , bezē ; Bezē pī rā gs bija jauks un mango quiche. Personī ga cieņ a pavā ram!!!
Katru vakaru uz grila ir kaut kas: vista, kebabs, zivis, aknas, kotletes. Reizi (nedē ļ ā ) bija paipalas, pī les, kalmā ri un karaliskā s garneles.
Piedevā s ietilpst arī kartupeļ i un cepti kartupeļ i, rī si, saldie kartupeļ i un daudz kas cits.
Augļ i: apelsī ni, ā boli, gvajaves, melone, granā tā boli, banā ni, dateles.
Visur ir kafijas automā ti, tā pē c lieliska dabī gā kafija. Vī ni ir garš ī gi, ir liela kokteiļ u izvē le. Gardas mango un zemeņ u svaigā s sulas - 2 eiro.
Smilš ainā pludmale ir vienkā rš i milzī ga, vienmē r bija bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, pat 1. rindā . Ū denī ir akmeņ aina ieeja, un tuvā k pontonam ir ļ oti gluda ieeja ar zī dainā m smiltī m.
Jū ra un pats rifs ir neaprakstā ma skaistuma! Mē s redzē jā m bruņ urupuč us, astoņ kā jus, daudz daž ā du zivju veidu, pat rifu haizivis). Nekā du dugongu š oreiz neredzē jā m, Fayrouz mums paveicā s.
Bijā m ļ oti apmierinā ti ar savu atvaļ inā jumu. Viesnī ca pilnī bā atbilst cenas un kvalitā tes attiecī bai. Skaidrs, ka viesnī ca tiek renovē ta un atjaunota, protams, ne visas uzreiz.
Tiek labiekā rtoti celiņ i, nomainī ti visi soliņ i ar jauniem, pludmalē tiek stā dī tas palmas un labiekā rtota atpū tas zona, notiek remontdarbi 2-3 stā vos virs galvenā restorā na u. c.
Vē lreiz pateicamies viesnī cas vadī bai un visam personā lam par brī niš ķ ī go noskaņ ojumu visu svē tku garumā un uzmanī bu viesiem.
Mē s neatvadā mies, un mē s noteikti atgriezī simies)))
аватар i2251681
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca ir nedaudz nogurusi, bet tie priekš manis ir sī kumi, jo izvē lē jos viesnī cu ar labā kajiem rifiem, nevis apkalpoš anu. No Hurgadas atbraucā m nieka trī s stundā s, bez sacī kstē m, ar mikroautobusu, bija tikai 5 cilvē ki, tā kā nebija simpā tijas. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir nedaudz nogurusi, bet tie priekš manis ir sī kumi, jo izvē lē jos viesnī cu ar labā kajiem rifiem, nevis apkalpoš anu. No Hurgadas atbraucā m nieka trī s stundā s, bez sacī kstē m, ar mikroautobusu, bija tikai 5 cilvē ki, tā kā nebija simpā tijas.

Lidmaš ī nā bija daudz zī daiņ u un mazuļ u. Temperatū ra ir ē rta 27-28.
Viesnī cas serviss atbilda 4 ē ģ iptieš u zvaigznē m, nekā du kritumu nemanī ju.

Virtuve ir viena no labā kajā m, kā da jebkad bijusi. Pret viņ u pretenziju nav, tikai bravo, jā apkalpojoš ajam personā lam.
Š efpavā rs ļ oti forš s, gandrī z visu laiku zā lē nes ko prasi, es prasī ju ķ iploku.

Ir kaitsē rfings, vindsē rfinga stacijas un, protams, nirš anas centrs un pats galvenais, uzmanī ba! ! !
Jū su paš u laiva, kas nepā rtraukti dodas jū rā visu nedē ļ u. Nav jā brauc ar autobusiem 2-3 stundas, lai nokļ ū tu lī dz laivā m, tas notiek ar nepatī kamiem cilvē kiem, kā man š oreiz paveicā s, pā rpildī tā mikroautobusā.

Viesnī ca bija piepildī ta ar cilvē kiem no Lietuvas, Š veices, Beļ ģ ijas, Vā cijas, Ukrainas, 5 cilvē ki no Krievijas.
Katrs Marsa Elamas apmeklē jums, un š ī ir treš ā , jaunas iepazī š anā s ar tā s iemī tniekiem, zivī m, kuras vē l nav redzē tas un tortiljas un zemū dens paradī zi. Un visbeidzot es redzē ju Dugongu, par kuru visi zina, bet tikai daž i ir redzē juš i.

Š ķ iet, ka rifi ir sliktā ki nekā Wadi Lakhmi, kur bijā m pagā juš o reizi, bet ir vē l 157 km uz dienvidiem, tur ir Wadi Gamal dabas rezervā ts. Bet, saskaņ ā ar ceļ vež iem, rifi un viesnī cas pludmale 500-600 m ir vislabā kie Marsa Alam. Novembrī gandrī z visu laiku bija stiprs vē jš , kas ir normā li - sē rfoš anas sezona.

Droš ī ba garantē ta. Droš i brauciet, eiropieš i tur krī t.
Es apstiprinu, ka Ē ģ iptē Sarkanā jū ra ir daudz interesantā ka nekā Vidusjū ra un citas jū ras. Tikai jā turas tā lā k no Hurgadas, tad redzē si citu Ē ģ ipti.
молл
аватар t.kimka17
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lidojā m atvaļ inā jumā no Harkovas novembra beigā s, lidojumi turp un atpakaļ notika laicī gi, pateicoties Azur aviokompā nijai, mū s pacienā ja tikai ar mazu pudelī ti ū dens. Transfē rs ar pieturā m vairā kā s viesnī cā s aizņ ē ma aptuveni stundu. … Tomēr ▾ Lidojā m atvaļ inā jumā no Harkovas novembra beigā s, lidojumi turp un atpakaļ notika laicī gi, pateicoties Azur aviokompā nijai, mū s pacienā ja tikai ar mazu pudelī ti ū dens. Transfē rs ar pieturā m vairā kā s viesnī cā s aizņ ē ma aptuveni stundu. Sagaidī ja viesus reģ istratū rā ar bezalkoholiskajiem dzē rieniem un nosū tī ja vakariņ ā s.

Viesnī ca ir maza un kompakta, gandrī z no visiem numuriem paveras skats uz jū ru. Mū su istaba atradā s divstā vu ē kā tā lā k no pludmales un nirš anas centra, tā pē c pilnī gā klusumā varē ja baudī t putnu dziedā š anu un viļ ņ u troksni. Un zaļ ā , ziedoš ā viesnī cas zona ir vienkā rš i valdzinoš a. Strā dnieki nepā rtraukti laista, ravē , stā da daž ā dus augus. Laba telpu uzkopš ana, ū dens papildinā š ana ar divarpus gabaliņ iem katru dienu un daž ā diem tē jas maisiņ iem, dvieļ u maiņ a, no kuras savija daž ā dus dzī vniekus, priecā jā mies kā bē rni.

Iepriecinā ja arī viesnī cas restorā ns, katru dienu ē dienkartē tika papildinā ts kas jauns, viss vienmē r svaigs, vī na glā zi var paņ emt pats, vai arī viesmī ļ i ar prieku no viesnī cas vestibila bā ra. Restorā nā ir kafijas automā ts ar izcilu kafiju, daž ā da veida tē jā m.
Liels viesnī cas pluss, kā jau minē ts iepriekš ē jā apskatā , un tā arī ir, visu darbinieku attieksme pret atpū tniekiem, nekā das mā jienas par naudas ubagoš anu darbam, visi tiek sagaidī ti ar smaidiem un izpilda jebkuru lū gumu neatkarī gi no tā , kur jū s nā kat no, tas padara
atvaļ inā jums ī sts. Atpū š as vā cieš i, poļ i, č ehi, ukraiņ i, krievi, attieksme pret visiem ir vienā da.

Nu svarī gā kais, kā dē ļ viņ i dodas uz Marsu, ir zemū dens pasaule, kurš prot labi peldē t, tas nebū s vī lies, katrs nirš ana pā rsteigs ar ko jaunu, jā ņ em lī dzi nirš anas maska. Un, kas peld nedroš i, iesaku doties 800 m uz ziemeļ iem lī dz Abu Dabab lī cim, tur jau no krasta rifs un apkā rt riņ ķ os krā sainas zivis.

Es tikai vē los norā dī t uz š ī s viesnī cas plusiem:
+++ personā la attieksme;
zemū dens pasaule;
ē diens;
gards saldē jums;
viesnī cas atraš anā s vieta;
tī rī ba.
аватар taran_natala
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Apsveicam, dā rgie draugi, domubiedri un ceļ otā ji! Gribu padalī ties iespaidos par mū su 28. atvaļ inā jumu Ē ģ iptē , 12. Marsa Alami. Atpū tā s vienatnē ar vī ru viesnī cā "Three Corners Equinox 4 *" 9 naktis, sistē ma viss iekļ auts. … Tomēr ▾ Apsveicam, dā rgie draugi, domubiedri un ceļ otā ji!
Gribu padalī ties iespaidos par mū su 28. atvaļ inā jumu Ē ģ iptē , 12. Marsa Alami. Atpū tā s vienatnē ar vī ru viesnī cā "Three Corners Equinox 4 *" 9 naktis, sistē ma viss iekļ auts. Š ī viesnī ca tika izvē lē ta interesantā s atraš anā s vietas dē ļ : ziemeļ os 20 minū tē s Abū Dababas lī cis ar koraļ ļ iem un bruņ urupuč iem, dienvidos "svaigs" viesnī cas "Sataya Resort 5 *" koraļ ļ i, starp tiem koraļ ļ i un "Trī s" lī cis. Corners Equinox 4 *".

Transfē rs: Lidojums Kijeva - Marsa Alam 4 stundas, vē los atzī mē t aviokompā niju "Azur" par punktualitā ti un patī kamu lidojumu. Transfē rs ar autobusu lī dz viesnī cai apmē ram 40 minū tes.

Izmitinā š ana un numuriņ š : Viesnī cā bija kā di 8 no rī ta. Mums uzreiz piedā vā ja brokastis. Pē c brokastī m iekā rtojā mies bez maksas, vienī gais, kas mums bija jā gaida pē c mū su lū guma mainī t istabu (no 1. stā va uz 2. stā vu). Numurs 1. korpusā , mazs, ar skaistu skatu uz jū ru. Negaidiet ī paš u greznī bu. Remonts ir vecs, bet ne par to ir runa.
Ē rtai atpū tai ir viss nepiecieš amais: balkons ar brī niš ķ ī gu skatu (galds un 2 krē sli), 2 gultas (uzreiz pā rvedā m kopā ), naktsgaldiņ i, galds, skapis, TV (neskatī ts), kondicionieris (nav lietots), seifs, tē jkanna, tē ja, kafija, cukurs, ū dens (papildina katru dienu), minibā rs (par maksu). Vannas istabā ir neliels fē ns, no kosmē tikas dozatorā tikai š ķ idrā s ziepes (visu nepiecieš amo ņ em lī dzi). Apkopē ja labi tī rī ja, katru dienu papildinā ja ū deni, jautā ja, vai mums viss ir kā rtī bā . Manuprā t, ir 2 problē mas. Pirmkā rt: istaba blakus nirš anas centram, no rī ta dzirdama nirš anas balonu klabinā š ana, ilgi nevarē siet gulē t. Otrkā rt: ļ oti ļ auni odi. Labi, ka paņ ē mā m lī dzi fumigatoru, tikai tas paglā ba no pilnī gas ē š anas. Internets ir bezmaksas visā viesnī cā , bet vā jš , kam jā strā dā , labā k pirkt vietē jo karti.

Teritorija: viesnī ca ir maza, tikai 218 numuriņ i. Bet viss ir kompakts.
Zaļ umu ir maz, bet tas ir rū pī gi kopts. Baseini ir, bet tajos nepeldamies. Nav slaidu. Trū kumi - ļ oti saplī suš as sliedes starp ē kā m.

Ē diens. Nav slikti par 4 * viesnī cu. Mē s esam redzē juš i gan sliktā ku, gan labā ku. Galvenais restorā ns: ē dienu izvē le ir pieticī ga, bet visu ē damo vienmē r var atrast pē c saviem ieskatiem. Galvenais ir svaigi produkti. Brokastis ir standarta: omlete (ā tri pagatavota), pupiņ as, desiņ as, siers un gaļ as š ķ ē les, dā rzeņ i, augļ i, pankū kas, konditorejas izstrā dā jumi, pā rslas.
Pusdienā s un vakariņ ā s 2 zupas ar daž ā dā m piedevā m pē c izvē les, vairā ki sā nu ē dieni, makaroni ar daž ā dā m mē rcē m, vista, liellopa gaļ a, burgeri, zivis (daž reiz arī tuncis vai skumbrija), tvaicē ti dā rzeņ i, salā ti, sagriezti dā rzeņ i, uzkodas, konditorejas izstrā dā jumi , deserti, augļ i. Reiz vakariņ ojā m ar kvalitatī vi pagatavotā m jū ras veltē m: krabjiem, garnelē m un kalmā riem. Vakarā viņ i kaut ko gatavo uz grila. Gribu uzslavē t par stū rī ti ar daudzā m garš vielā m un mē rcē m, no kurā m izvē lē ties. Restorā nā vienmē r ir pavā rs.
Viņ i paš i devā s pē c dzē rieniem, jo ​ ​ viesmī ļ i ir aizņ emti lielā apmeklē tā ju skaita dē ļ.
Pusdienas un uzkodas iespē jams ieturē t "Panorā mas bā rā ". Tas ir paredzē ts tiem, kam patī k ā trā s uzkodas. Ir bezmaksas saldē jums.
Vakariņ ā s varat pierakstī ties uz pieņ emš anu itā ļ u restorā nā pludmalē . Bijā m vienreiz, nekas ī paš s.

Bā ri: 4 no tiem ir viss iekļ auts. Vestibila bā rs: var atrasties iekš telpā s, uz ielas. Daž reiz ir dzī vā mū zika. Pludmales bā rs ar lielisku skatu uz jū ru: vakarā ir animā cijas programma. Pludmalē ir arī bā rs nirš anas centrā . Pulverveida sulas, ir kafija, tē ja, kola, sprite, š vepi, soda. Viņ i gatavo alkoholiskos un bezalkoholiskos kokteiļ us. Vī ns un alus Ē ģ iptei nav slikti. Ir baseina bā rs, bet mē s lī dz tam netikā m.

Animā cija: pā rstā v neliela starptautiska animā cijas komanda + importē ti mā kslinieki vakara izrā dē m. Pa dienu ū dens aerobika, joga, boč ē , š autriņ as, volejbols.
Koraļ ļ u viesnī ca: koraļ ļ u plato ir saulriets. Pirms daž iem gadiem viesnī cā un pludmalē nogā zā s dubļ u nogruvums, sabojā jot viesnī cu un daļ u no koraļ ļ iem. Š ajā vietā izveidojā s ieeja jū rā , š ī koraļ ļ u zona nav spilgta, dziļ umā ū denī ir vē ja barjeru paliekas, kas jau ir aizauguš as ar koraļ ļ iem. Ja burā t uz ziemeļ iem gar koraļ ļ u rifu, krā sas kļ ū st spilgtas, arhitektū ra un palete ir daudzveidī ga. Zemū dens pasaule ir bagā ta. Papildus spilgtajam "sī kumam" medī bā s dodas grupa, tuncis, dzeloņ rajas, lauvu zivis, flauta, akupunktū ra, titā na spinori, degunradž us, arotronus, pseidoballisti, barakudas, krokodili, sē pijas un makreļ u baru. Pastā vī gi redzē ju divus koraļ ļ u bruņ urupuč us - velnu. Pilnī gā mierā š eit ir paradī ze snorkelē š anai. Daž reiz atnā k dugongs.
Abū Dababas lī cis:
Gā jā m uz ziemeļ iem lī dz Abu Dabab lī cim (20 minū š u gā jiens). Snorkeles pie ziemeļ u un dienvidu koraļ ļ iem, ziemeļ u gaiš ā ks.
Koraļ ļ i ir brī niš ķ ī gi, un tā das ir arī daudzas zivis: krā š ņ i apgabali ar antias, dasciliem un hromiem, milzī gā m flautā m, spinorogiem, tunzivī m, vā veru bariem, kardinā liem, lakricā m, vā rnā m, skumbrijā m, sē pijā m, dzeloņ rajā m, daž ā dā m lauvu zivī m u. c. Lī č a centrā vienai peldei satikā s 10 zaļ ie bruņ urupuč i, milzī gs leoparda stienis, ē rgļ a stienis, kuram mugurā jā ja ar flautu. Lieliski iespaidi. Man ļ oti paveicā s ar laikapstā kļ iem, vē tra bija tikai 2 dienas, arī tad varē ja nopeldē ties, lai gan bija dubļ ains.

Nirš anas centrs: viesnī cā ir kvalitatī vs nirš anas centrs, kas katru dienu tiek nosū tī ts uz daž ā diem nirē ju un snorkelu lī č iem. Mē s devā mies ekskursijā uz dienvidiem uz Marsa Murena lī ci. Skaista ē rta jahta kuģ o tieš i no pontonu viesnī cas. Pē c kā dā m 40 minū tē m bijā m lī cī . No dzī vniekiem nekas jauns netika atrasts, bet koraļ ļ i ir ļ oti skaisti un koš i. Ir nesalī dzinā mas jomas. ES iesaku.
Kopē jais iespaids par brī vdienu: viesnī ca ir diezgan kvalitatī va, ī paš i 4 *, tač u ir daž i trū kumi. No "mī nusiem" es atzī mē ju fumigatoru trū kumu telpā s, kur ir milzī gs moskī tu skaits, š ampū nu, balzamu trū kumu, nepiecieš amī bu remontē t telpas un atjaunot celiņ us starp ē kā m, darbinieku trū kumu restorā nā . Galvenais, kas jums jā saprot, izvē loties š o viesnī cu, ir tas, ka tas nav luksusa kū rorts. Š ī ir 4 * viesnī ca: mazi numuriņ i, pieticī ga platī ba, ierastā ē ģ iptieš u arhitektū ra, neliela ē dienu izvē le restorā nā . Negaidiet neko ī paš u. Š ī viesnī ca arī absolū ti nav piemē rota ģ imenē m ar bē rniem (nav gludas smilš ainas ieejas jū rā , nav infrastruktū ras, nav izklaides). Lielā kā daļ a atpū tnieku ir nirē ji, sē rfotā ji un kaitnieki no Eiropas.
Pie "plusiem" izcelš u viesnī cas skaisto atraš anā s vietu snorkelē š anai un nirš anai, mā jī gu istabiņ u, lielisku servisu, veselī gu pā rtiku, jautrī bu un labu nirš anas centru. Jū ra nepievī la, un man ir ar ko salī dzinā t. Viesnī ca atstā ja ļ oti pozitī vu iespaidu. Es gribē tu š eit atgriezties vē lreiz.

Labu atpū tu visiem, bū s jautā jumi, rakstiet, atbildē š u!
Пляж Номер Номер Пляж Вид Пляж
аватар ksushka.matt
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca laba, tuvu jū ra! Saulriets ir labi padarī ts! Uzturā bija daž as nianses, bet daudz pā rtikas, nemē ģ iniet visu)) Lai gan mē ģ inā ts! Personā ls pieklā jī gs un jauks! Visur labi ģ ē rbies un tī rs! Redzams, ka viņ i izgā ja kā dus kursus vai ko tamlī dzī gu, jo visi dara visu ļ oti smuki! Vienī gais, kas nodzī voja pilnu brī vdienu, ir internets, kuru tur gandrī z neiespē jami atrast! Viņ i gribē ja pirkt, bet teica, ka tagad ir daž as problē mas. … Tomēr ▾ Viesnī ca laba, tuvu jū ra! Saulriets ir labi padarī ts!

Uzturā bija daž as nianses, bet daudz pā rtikas, nemē ģ iniet visu)) Lai gan mē ģ inā ts!

Personā ls pieklā jī gs un jauks! Visur labi ģ ē rbies un tī rs! Redzams, ka viņ i izgā ja kā dus kursus vai ko tamlī dzī gu, jo visi dara visu ļ oti smuki!

Vienī gais, kas nodzī voja pilnu brī vdienu, ir internets, kuru tur gandrī z neiespē jami atrast! Viņ i gribē ja pirkt, bet teica, ka tagad ir daž as problē mas.
аватар yanina.lyashchuk
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ē ģ iptē bija 15 reizes. Marsa Alam-3 reizes. Pē c ekvinokcijas es sapratu, ka Marsa Alam ir mana mī ļ ā kā vieta. Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz Sarkanā s jū ras cienī tā ju atsauksmē m un ieteikumiem. Mē s bijā m ļ oti apmierinā ti ar mū su draudzeni Larisu par tieš o lidojumu no Kijevas uz Marsa Alam. … Tomēr ▾ Ē ģ iptē bija 15 reizes. Marsa Alam-3 reizes. Pē c ekvinokcijas es sapratu, ka Marsa Alam ir mana mī ļ ā kā vieta. Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz Sarkanā s jū ras cienī tā ju atsauksmē m un ieteikumiem. Mē s bijā m ļ oti apmierinā ti ar mū su draudzeni Larisu par tieš o lidojumu no Kijevas uz Marsa Alam. Join Up mū s nepievī la - jaunā lidmaš ī na "Shakhtar" un izlidoš ana, ieraš anā s laikā . Mums ar viņ iem ir paveicies, nekā du problē mu nebija.
Viesnī cā ieradā mies 5:00. Viņ i lū dza 1. korpusu un 2. stā vu. Pā rvaldnieks teica, lai nā k 9.30. Uzreiz spuras rokā un jū rā . Vestibila bā rā tik agrā stundā no aparā ta dzē ra gardu kapuč ī no. Pa labi no pludmales ir Dienvidu sala. No rī ta pilnī gs miers. Izpeldē jā mies, satikā m 3 bruņ urupuč us, daudz zivju, nobildē jā mies. Brokastī s un 9.30 mums pasniedza istabiņ as atslē gas. Bijā m patī kami pā rsteigti par š ā du punktualitā ti!

Pa kreisi no pludmales labs rifs. Tieš i seklumā bē rnudā rzs, visā di bē rni Sarkanā s jū ras zivis, ieraudzī ju astoņ kā ji.
Pa labi aiz pontona ir kaitoš anas lī cis. No rī tiem ganā s bruņ urupuč i un dzeloņ rajas. Peldē jā mies no 6 no rī ta, nebija ne viļ ņ u, ne vē ja. Ū dens dzidrs. lai dotos uz augoš u mē nesi. Mē s bijā m maz paveicies. Rā ms un dzidrs ū dens bija tikai no rī ta.
Bet galvenais iemesls, kā pē c mē s lidojā m š eit, ir dugongs uz viesnī cas mā jas rifa! Viņ i saka, ka viņ š uz š ejieni pā rcē lies no Abū Dababas lī č a.
No rī tiem ilgi viņ u meklē jā m. Neatradā m. Tad griezā mies uz nirš anas centru. Mums teica, ka viņ š parasti brauc no 14-16h. Š ajā laikā atradā m 2 reizes. Otrajā reizē bijā m tikai mē s un viņ š ! dziļ umā izdevā s nofotografē t un nofilmē t. Pilnī gs prieks! Mū su sapnis piepildī jā s!
6:00 devā mies uz Abu Dababu. Pastaiga 20 minū tes. Pa ceļ am 10 minū tē s var tikt pie jauna pontona. gā jienā no viesnī cas. Skaistums ir neaprakstā ms! Tad speciā li devā mies uz turieni un aizpeldē jā m gar rifu lī dz mū su viesnī cai. Abu Dabab ir must see! Super! Visu izmē ru un krā su bezbailī gā s zivis, murē nas, bruņ urupuč i, ē rgļ i, kalmā ri un skaisti koraļ ļ i! Mirdzi! Autobusi ar tū ristiem ierodas 8.30 un kapets sā kas! Š ajā laikā devā mies uz viesnī cu. Augustā pirmo reizi atpū tā mies. Ļ oti patika siltais ū dens jū rā . Beidzot nesasalā m. Karstums nemaz netraucē ja. Bijā m jū rā visu laiku.
Man ļ oti patika apkalpoš ana, ē diens, viesnī cas numuriņ š . Visi jautā jumi tika atrisinā ti momentā li, viens ar otru satikā s pusceļ ā . Pirmo reizi satiekam tik brī niš ķ ī gu attieksmi pret mū su tū ristiem. Bija animā cija, negā jā m, mē s apnika peldē t. uzvilkt sudraba rokassprā dzes pastā vī gajiem viesiem. nesapratu kā pē c. Kas pirmo reizi - dzeltenas rokassprā dzes. Sarkanie ir bez alkohola.
Pludmalē pa kreisi no pontona var vienkā rš i peldē ties, jū rā tī ras smiltis, bez koraļ ļ iem.
Bijā m vieni no Ukrainas, pā rsvarā vā cieš i. Izmantoju Google tulkotā ju, angliski runā ju un saprotu ne pā rā k labi.
Mē s noteikti atgriezī simies š ajā viesnī cā ! Vē l tik daudz kas jā izpē ta. Nedē ļ a bija par maz!
Muš a ziedē medus mucā . Saindē jos tur, smagi. Nezinu par ko. Ļ oti uzmanī ga ē diena izvē lē . . Tad vē l diena uz rī siem. bū š u vē l uzmanī gā ks
!
Mē s iesakā m viesnī cu ar Larisu!
аватар _skaya
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta vairā ku iemeslu dē ļ : - lai viesnī ca nebū tu pā rpildī ta ar cilvē kiem; - lai nebū tu trokš ņ ainu diskotē ku un citu ballī š u; - lai bū tu wi-fi; - lai bū tu lielisks koraļ ļ u rifs; - bū t salī dzinoš i "jaunai" viesnī cai. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta vairā ku iemeslu dē ļ :
- lai viesnī ca nebū tu pā rpildī ta ar cilvē kiem;
- lai nebū tu trokš ņ ainu diskotē ku un citu ballī š u;
- lai bū tu wi-fi;
- lai bū tu lielisks koraļ ļ u rifs;
- bū t salī dzinoš i "jaunai" viesnī cai.
Visi punkti bija apmierinā ti. Bijā m apmierinā ti ar braucienu. Viesnī cā nav neviena neveiksmī ga atgadī juma.
Iesaku cilvē kiem doties mierī gi, ar bē rniem vai, ja viņ i vē las atpū sties no pasaules burzmas.
Ē diens bija garš ī gs, bagā tī gs. Patī kams personā ls - nav stresa un neuzbā zī gs. Ī paš s paldies menedž erei Viktorijai un animatoram Aleksandram par veltī to laiku!! !
Paldies, ka attaisnojat cerī bas! ! !
Бассейн Пляж Вид из номера (все номера sea view)
аватар Katerina13
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Nedē ļ u atpū tusies. Š ī nav mū su pirmā reize Marsa Alam. Viesnī ca atrodas ļ oti tā lu no Hurgadas lidostas, tā pē c labā k izvē lē ties ieraš anā s lidostu Marsa Alam, pretē jā gadī jumā jū s zaudē siet 3 stundas (ceļ š no Hurgadas uz Marsa Alam). … Tomēr ▾ Nedē ļ u atpū tusies. Š ī nav mū su pirmā reize Marsa Alam. Viesnī ca atrodas ļ oti tā lu no Hurgadas lidostas, tā pē c labā k izvē lē ties ieraš anā s lidostu Marsa Alam, pretē jā gadī jumā jū s zaudē siet 3 stundas (ceļ š no Hurgadas uz Marsa Alam). Viesnī ca vē l nav pabeigta. Š obrī d ekspluatā cijā ir nodotas tikai 2 divstā vu ē kas, no kurā m galvenā vē l nefunkcionē , ​ ​ lai gan ir pilnī bā pabeigta. Viesnī cā atpū š as tikai ā rzemnieki, krievu nav. Nav animā cijas. Š ī vieta ir ideā li piemē rota cilvē kiem, kuri vē las mieru un klusumu, kā arī ū denslī dē jiem. (Mē s zinā jā m, kā pē c ejam, tā pē c mums ļ oti patika pā rē jais). Jū ra š eit ir patieš ā m pā rsteidzoš a. Cilvē ku pludmalē praktiski nav. jo ū denslī dē ji dodas jū rā agri un atgriež as tikai pulksten 5. Ē diens ļ oti labs (laikam tā pē c, ka cilvē ku maz). Jo mazā ka viesnī ca, jo labā ks ē diens. Tas jau ir pierā dī ts. Viņ i deva gaļ u, vistu un zivis, daudz augļ u. Papildus jū rai un saulei š eit neko citu neatradī sit. Protams, jū s varat doties ekskursijā s, bet, tā kā jū s atrodaties tā lā k par visiem kū rortiem, jū s pavadī sit vairā k laika ceļ ā un diez vai jums patiks. Pagā juš ajā gadā mē s rezervē jā m ekskursiju uz Kairu ar lidmaš ī nu, tā pē c mū s joprojā m aizveda uz Hurgadas lidostu, nevis Marsa Alam lidostu (ceļ a atš ķ irī ba ir 3 stundas lī dz Hurgadai pret 30 minū tē m lī dz Marsa Alam). Tā pē c paņ emiet masku, spuras un gatavojieties gulē t pludmalē visu ceļ ojumu.


Atrakcijas
Satajas rifs
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba
Divino restorāns
Novērtējums 10.0
Ēģipte, Marsa Alam
Restorāni, kafejnīcas
Marsa līcis Mubaraks
Novērtējums 8.6
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba, Pludmales

Отель находится на самом берегу Красного моря, в курортном регионе Марса-Алам. Рядом с отелем расположена бухта Абу-Дабаб, знаменитая своим коралловым рифом и разнообразием морских обитателей. Отель обладает большой территорией с собственным пляжем длиной 1,3 километра. Построен в 2001 году, последняя реставрация была проведена в 2014 году. Состоит из здания ресепшен и четырех двух-трёхэтажных корпусов. Отель подойдет для спокойного отдыха вдали от городской суеты, любителей снорклинга и дайвинга, а также для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель расположен в 35 км от международного аэропорта Марса Алам и в 245 км от международного аэропорта Хургады. Расстояние до Порт-Галиба составляет 30 км.
Pludmales apraksts Собственный пляж протяженностью 1300 м — 800 м коралловый риф и 500 м песчаный пляж, вход в море: пологий, песок и кораллы (рекомендуется специальная обувь). Пирс: 230 м. Пляжные полотенца — бесплатно. Бар на пляже (с 10:00 до заката).. Прогулки на лошадях и верблюдах, аренда квадрациклов.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, услуги по глажке одежды (платно), Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах (бесплатно), сувенирные магазины, аптека, автобус до центра города (бесплатно), 2 открытых бассейна — главный бассейн с глубиной 100 см, 120 см и 375 см, без подогрева, открытый бассейн с пресной водой, глубина: 60 см,120 см и 160 см, с подогревом в зимний период.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 детских бассейна (1 с подогревом зимой), детский клуб для детей в возрасте от 4 до 12 лет, развлекательные программы.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Массаж (платно), пляжный волейбол (бесплатно), водное поло (бесплатно), верховая езда на лошадях и верблюдах (платно), развлекательные программы (бесплатно), живая музыка (бесплатно), дартс (бесплатно), библиотека (бесплатно), кайтсерфинг (платно).
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 218 номеров.

Istabās

Индивидуальный кондиционер, мини-бар (платно), телевизор (спутниковое ТВ), сейф (бесплатно), телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • (ne visās istabās)
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • ledusskapis (ne visās istabās)
 • modināšanas pakalpojums (ne visās istabās)
Adrese Al Nabaa, el Soghayer, Marsa Alam, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +20 2 22904181
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.