Fantastiski

Rakstīts: 30 marta 2024
Ceļošanas laiks: 6 — 20 marta 2024
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Bijā m š eit 1 dienu un lieliski pavadī jā m laiku. Mē s ieradā mies, un Adham mū s nekavē joties uzņ ē ma ļ oti jauki un draudzī gi, viņ š mums pastā stī ja visu par kū rortu un atbildē ja uz visiem mū su jautā jumiem, sniedzot mums sagaidī š anas dzē rienu. Pē c tam mums bija ekskursija un varē jā m izbaudī t savu dienu. Ē diens bija ļ oti garš ī gs, personā ls patī kams un telpa ļ oti liela, kas radī ja ļ oti patī kamu sajū tu. Dzē rieni bija lieliski, visu dienu dzē rā m kokteiļ us, viens pat labā ks par otru. Baseins bija skaists un relaksē još s, un pludmale bija lieliska vieta, kur atpū sties. Ļ oti skaista un liela. Kopumā noteikti ieteicams un mē s noteikti atgriezī simies!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu