Jaz Dar El Madina 4*– Atsauksmes

34
Novērtējums 10.010
№2 viesnīcas reitingā Marsa Alam
10.0 Numurs
10.0 apkalpošana
10.0 Tīrība
10.0 Uzturs
10.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas klusajā Marsa El Alamas kūrortā. Tas ir populārs niršanas entuziastu vidū, pateicoties daudzajiem neskartajiem niršanas punktiem. Piemērots pāriem vai romantiskai atpūtai.Vairāk →
аватар bartnitsarah79
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s tikko atgriezā mies no brī niš ķ ī gā s nedē ļ as, ko pavadī jā m š ajā mazajā , apburoš ajā viesnī cā . Vadī ba un viss personā ls (pā rā k daudz vā rdu, lai minē tu) apmierinā ja visas mū su vajadzī bas. … Tomēr ▾ Mē s tikko atgriezā mies no brī niš ķ ī gā s nedē ļ as, ko pavadī jā m š ajā mazajā , apburoš ajā viesnī cā . Vadī ba un viss personā ls (pā rā k daudz vā rdu, lai minē tu) apmierinā ja visas mū su vajadzī bas. Viņ i pastā vī gi pā rbaudī ja, vai viss ir kā rtī bā . Viņ i bija ļ oti draudzī gi, nekas nebija par daudz.

Mē s dabū jā m istabu augš ē jā stā vā , kā prasī ja, ar skatu uz baseinu, kas mums ļ oti patika. Liels paldies. Ļ oti plaš s, ir vieta koferiem, ļ oti tī rs un kluss un labi kopts. Katru dienu es atgriezos pie dvieļ iem, kas izgatavoti daž ā du dzī vnieku un pat cilvē ku formā . Mū su istabas biedrene ī paš i sarī koja mana vī ra dzimš anas dienu un Valentī na dienu. Es esmu ļ oti pateicī gs.

Restorā ns mums ļ oti patika: liela garš ī gu ē dienu izvē le, katrs atradī s kaut ko sev tī kamu. Katru vakaru patī kams pieskā riens bija mā jā s gatavotā s š okolā des konfektes, ko galvenais š efpavā rs pasniedza katram galdam.
Mē s izvē lē jā mies pusdienot uz terases, lai gan vē sā kos vakaros mums vajadzē ja savilkties un valkā t biezā ku jaku.

Restorā na darbinieki pagatavoja skaistu dzimš anas dienas torti ar nopū stu sveci, ko maltī tes noslē gumā uzdā vinā ja manam vī ram. Darbinieki defilē ja apkā rt, sitot bungas un dziedot Happy Birthday — skatu, kas patika visiem.

Mans vī rs dzē ra sarkanvī nu, kas bija ļ oti gluds, bet diemž ē l baltvī ns man bija pā rā k skā bs. Man patika dž ins un toniks, un ē dienkartē bija laba kokteiļ u izvē le.

Jā piemin kafijas automā ts, kas ir labā kais pasaulē.

Visi bā ri bija lieliski, un tos rū pī gi pieskatī ja visi darbinieki, kuri tik smagi strā dā . Mē s katru dienu apmeklē jā m pludmales bā ru un labi pasmē jā mies ar darbiniekiem. Vakaru noslē dzā m bā rā blakus restorā nam.

Mums bija pā ru masā ž a, kas bija lieliska. Pludmalē mū s uzrunā ja, kaulē jā mies un par diviem samaksā jā m 65 mā rciņ as.
Es to izbaudī ju 45 minū tes.

Mē s arī katru dienu izbaudī jā m pastaigas pa lī ci.

Mē s atklā jā m, ka tas ir diezgan vē jains, bet tas deva burvī gu mirdzoš u iedegumu.

Mē s vē lamies pateikties visiem darbiniekiem, kas padarī ja š os svē tkus brī niš ķ ī gus.
Ceru drī z atgriezties.
аватар karlgoerlich93
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca atrodas tikai 10 minū š u brauciena attā lumā no Marsa Alam lidostas. Nā kamā lielā kā pilsē ta ir Port Ghalib. Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti klusa, tieš i lī cī nekas daudz nenotiek. Tomē r tas ir jā noskaidro pirms rezervē š anas. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas tikai 10 minū š u brauciena attā lumā no Marsa Alam lidostas. Nā kamā lielā kā pilsē ta ir Port Ghalib. Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti klusa, tieš i lī cī nekas daudz nenotiek. Tomē r tas ir jā noskaidro pirms rezervē š anas. Ja meklē jat atpū tu un nevē laties masu tū rismu, tad š ī ir ī stā vieta. Ja vē laties nirt vai snorkelē t, š ī ir debesu vieta. Ne tikai mā jas rifs piedā vā fantastisku zemū dens pasauli, bet arī tuvumā esoš ie rifi. Es varu ieteikt Abu Dabbab snorkelē š anas braucienu ikvienam, kurš vē las redzē t bruņ urupuč us. Bubsik nirš ana Coraya Divers pludmalē sniedz š ā du iespē ju.

Madina ir mazā kā viesnī ca Coraya Bay, kas atrodas otrajā rindā no pludmales. Pastaiga ilgs 7 minū tes. Personā ls ļ oti jauks, pieklā jī gs un ar milzī giem pirkstiem. Numuri ir tī ri un jauki mē belē ti, katru dienu tiek nodroš inā ta super apkalpoš ana numurā.
Gaisa kondicionieris darbojas labi un ir salī dzinoš i kluss. Ē diens pē dē jos gados ir nepā rtraukti uzlabojies, un, ja jums š eit nepatī k, tas ir jū su paš u vaina. Tematiskie restorā ni ir kulinā rijas prieks, ko var izmantot vienu reizi uzturē š anā s laikā . Mū su mī ļ ā kais bija jaunais Ā zijas restorā ns Momo. Snorkelē tā ji, ū denslī dē ji vai vienkā rš i saules pielū dzē ji Korajas lī cī atradī s visu iespē jamo. Š eit pat pludmalē tiek pasniegti dzē rieni....Vienkā rš i brī niš ķ ī gi. Pludmales bā rs un ē stuves piedā vā gardas uzkodas, picas, vafeles, cī siņ us un melnkoka kū kas...un daudz ko citu. Bijā m ļ oti apmierinā ti ar animā ciju. Viņ i bija ļ oti jauki un neuzbā zī gi. Bija viss, sā kot no ū denspolo lī dz š autriņ u meš anai. Vakaros bija izrā des. Baseins nav liels, bet pietiekams viesu skaitam.
Madina, manuprā t, ir klusā kā viesnī ca lī cī , jo tā ir maza, pazī stama un pā rvaldī ta bez masveida apstrā des. Mē s noteikti atgriezī simies!
аватар evenwelronal
Visi bija ļ oti draudzī gi un labprā t palī dzē ja. Fakts, ka mē s redzē jā m daudzas pazī stamas sejas no pagā juš ā gada, labi runā par viesnī cu. Ja darbinieki jū tas ē rti un uzturas daudzus gadus, viesnī ca no tā tikai gū st labumu. … Tomēr ▾ Visi bija ļ oti draudzī gi un labprā t palī dzē ja. Fakts, ka mē s redzē jā m daudzas pazī stamas sejas no pagā juš ā gada, labi runā par viesnī cu. Ja darbinieki jū tas ē rti un uzturas daudzus gadus, viesnī ca no tā tikai gū st labumu. Kad Osmans atgriezā s no atvaļ inā juma, viņ š mū s uzreiz atpazina no pagā juš ā gada sveiciena un sveicinā ja kā vecus draugus. Tas nevarē tu bū t labā k.
Ē diens bija pat labā ks nekā pagā juš ajā gadā . Brokastī s vienmē r bija svaiga apelsī nu sula, un gandrī z katru dienu uz krupja bija jū ras veltes. Arī suš i bija lieliski. Viss bija garš ī gi. Un tur atkal bija mans mī ļ ā kais deserts Om Ali.
Augstā kā lī meņ a serviss visā s jomā s. No viesmī ļ a restorā nā lī dz zē nam istabā . Personā ls vienmē r bija draudzī gs un labprā t apmierinā ja visas jū su vajadzī bas.
Animā cijas komanda bija ļ oti smieklī ga.
Bijā m ļ oti apmierinā ti ar animā ciju. Viņ i bija ļ oti jauki un neuzbā zī gi.
Bija viss, sā kot no ū denspolo lī dz š autriņ u meš anai. Vakaros bija izrā des. Baseins nav liels, bet pietiekams viesu skaitam.

Mē s pavadī jā m savu medusmē nesi š ajā viesnī cā un bijā m vairā k nekā apmierinā ti. Viesnī ca ir pelnī jusi uzmanī bu, pateicoties lieliskajai apkalpoš anai un lieliskajai zemū dens pasaulei.
Noteikti viena no labā kajā m viesnī cā m Ē ģ iptē . Rotaļ u laukumam jā bū t noē notam, jā iegā dā jas mobilie lietussargi. Uzskatu, ka pludmalē noteikti ir jā bū vē peldbaseins. Vē lams liels bezgalī bas baseins, jo ieeja jū rā iespē jama tikai no lī č a puses caur molu. Diemž ē l restorā nā bija pā rā k karsts, un baseinā varē ja bū t vē sā ks.
аватар bartnikjulien
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Поездка из аэропорта в Марса-Алам заняла всего 15 минут, что мы особенно ценим! Предлагаются многочисленные и разнообразные экскурсии, время в пути до которых не так велико, Ѷ жетрито такскурсии ерием для проведения здесь отпуска. … Tomēr ▾ Поездка из аэропорта в Марса-Алам заняла всего 15 минут, что мы особенно ценим! Предлагаются многочисленные и разнообразные экскурсии, время в пути до которых не так велико, Ѷ жетрито такскурсии ерием для проведения здесь отпуска. Но что мы действительно ценим, так это возможность поплавать с маской и трубкой у причала отеля (неныту10 боле), рифы прекрасны и хорошо защищены, здесь много рыб, которыми можно полюбоваться, а если поветься, а если поветьет, тоходеренут, тоходеренут ших рифовых акул и дельфинов даже с причала, но если заплыть дальше, то вероятность, конечно, гораздео вычала. На пляже находится отличный дайвинг-центр, предлагающий не только курсы подводного плавания подводного плавания, но плайводного плавания, но иличный На пляже отеля также есть киоски с напитками и закусками, так что вы будете обеспечены иея, пляж жных развлечений - бочча и пляжный волейбол.
Нам особенно понравился бассейн отеля, расположенный в центре комплекса, чистый, с достаточным с достаточным колимом детский бассейн крытый. Команда аниматоров предлагает множество развлечений: Аквагимнастика, водное поло, дартс, степ-аэробика, джат. д. К сожалению, многое проводится в одно и то же время или слишком близко друг к другу, но по утрамя и вополдится и вопононя и то же время или слишком близко друг к другу, но по утрам и водно и то. Для детей есть мини-дискотека и мороженое по вечерам. Постоянно доступны настольный футбол, настольный теннис и бильярд. Настольный футбол все время находится в тени, что приятно, а вот стол для настольного тенниса - нет, ибе нидвостост, и куды етском клубе, он оказывается либо под палящим солнцем, либо на сквозняке, и тогда для игры в нешгом . Мы уже второй раз останавливаемся в этом отеле, были здесь 3 года назад, но, к сожалению, вынужыдены, вынужыдены Мы были рады вернуться.
К сожалению, среди персонала не так много знакомых лиц (но наш Абдул вернулся из отпуска), но экетенеия, мчените очень дружелюбны и услужливы. Мы также очень рады, что по вечерам по-прежнему звучит живая музыка, где можно не только расслабит Вечерние шоу и анимация также очень разнообразны, и в Solaya (соседний отель) тоже есть возможнотьевсусуч. Немного раздражает то, что газонокосилка громко работает уже в 4-й раз и более 1/2 часа, но это надо делат.
Номер хорошо оборудован, и мы используем его только для сна, уборка номера на высшем уровне. Ежедневно нас удивляют произведениями искусства, сделанными из полотенец.
Придраться не к чему, по запросу мы получили дополнительные вешалки, если карта номера не рабоереотает, ене.
Всегда можно найти что-то по душе, это шведский стол. Если есть дополнительные пожелания, их удовлетворяют.
Мы часто хотели картофельное пюре, и теперь по запросу нам его готовят лично. Спасибо! Вечером в баре нас обслуживают и балуют, причем очень любезно. Мы наслаждаемся напитками, приятной атмосферой, музыкой и временем, проведенным вместе. Спасибо!
Это небольшой отель, где каждый может чувствовать себя комфортно и наслаждаться отдыхом, буде, ийопчом, буде, тойопчом ья с маленькими детьми или подростками. Вас тепло встречают, и уже через несколько дней вы знаете большинство людей, приветствуете друествуете друевиг друг роприятиях или наслаждаетесь шоу.
аватар lefebvreulla
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Maza, klusa viesnī ca ar ļ oti jauku personā lu (Ē ģ iptē man tā da nav bijusi! ). Viesnī ca atrodas aiz Lamaya viesnī cas, tač u lī dz pludmalei var aiziet 2 minū š u laikā . Pludmalē ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu ar vē ja aizsardzī bu un saulessargiem. … Tomēr ▾ Maza, klusa viesnī ca ar ļ oti jauku personā lu (Ē ģ iptē man tā da nav bijusi! ). Viesnī ca atrodas aiz Lamaya viesnī cas, tač u lī dz pludmalei var aiziet 2 minū š u laikā . Pludmalē ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu ar vē ja aizsardzī bu un saulessargiem. Diemž ē l no pludmales nav ieejas jū rā , tikai no mola un no lī č a vidus. Rifs ir brī niš ķ ī gs, bet diemž ē l ū dens pē cpusdienā parasti ir duļ ķ ains. (Pirmo reizi redzē jā m Napoleonu!!! ) Mohammeds reģ istratū rā bija pā rsteidzoš s ar savu draudzī gumu, bet diemž ē l pagā juš ajā nedē ļ ā viņ š bija prom, un arī mikseris vestibila bā rā ir pā rsteidzoš s! Super draudzī gi viesmī ļ i! Ē diens ir š ī s viesnī cas mī nuss, diemž ē l izvē le ir pā rā k maza.
Pirmo nedē ļ u varē jā m izmantot Lamaya pludmales bā ru un otrajā tikā m novirzī ti uz Solaya, kas manuprā t nav gluž i pareizi, jo pludmales restorā niem pludmalē jā bū t brī vi pieejamiem visā s viesnī cā s, jo gribas kaut ko iedzert tuvu vietai, kur atrodaties! Istabas bija ļ oti lielas, vietas pietika, TV, seifs, ledusskapis, liela duš a, vispā r viss bija savā s vietā s un viss tī rs.
Es gibt nur 1 Restaurant un Abends eine Shisha-Bar die nicht AI ist! Das Essen war zwar superlecker, aber die Auswahl w? nschenswert. Es gab jeden zweiten Tag das Gleiche, total oft Goullasch, Geschnetzeltes, immer nur R? ben, Erbsen un Bohnengekocht. Sonst als Gem? se Kartoffeln in versch. Variationen. 2 x gegrilltes Gem? se. Nachtisch leider nur die ersten beiden Tage Wassermelone, sonst an Obst nur ganze? pfel, Birnen, gr? ne Orangens, Feigens. Das h? tte besser sein k? nnen. Viele leckere Kuchen. Wie gesagt, viel zu wenig Auswahl, aber das was es gab, superlecker.
Viņ i visi runā vismaz angliski, iespē jams, arī franč u un itā ļ u valodā . Daudzi runā arī vā ciski un daž i krieviski. Personā ls, ī paš i Mohameds reģ istratū rā , ir vienkā rš i pā rsteidzoš s. Viss tiek darī ts tā , lai neko nevajag.
Istabas vienmē r ir jaukas un tī ras, tikai tī rī š ana katru dienu no 18 lī dz 19 bija nedaudz kaitinoš a, bet tas ir atkarī gs no tā , kā jums patī k. Uz sū dzī bā m (elektrī bas padeves pā rtraukumiem) tika atbildē ts 5 minū š u laikā . Elektriķ is vienī gais aizgā ja tikai tad, kad no mums saņ ē ma 2-3 eiro. Citā di naudu neviens neizspieda (vismaz neviens nespieda).

Ļ oti kluss, daudz sauļ oš anā s krē slu pie baseina, tī rs, labi uzturē ts, ē diens, diemž ē l, mazliet vienmuļ š . Pludmale ir nedaudz nelī dzena, bet tas bija teikts viesnī cas aprakstā . Pludmale ir nedaudz nelī dzena, bet tas bija teikts viesnī cas aprakstā .
аватар davidsonzeg96
Pā reja bija ļ oti ilga. No Hurgadas tas aizņ em apmē ram 2.5 stundas. Mums bija 2 ekskursijas. Viens bija no Portgalib – viss bija kā rtī bā . Otrā ekskursijā mums bija jā iet nedaudz ilgā k. Nesen mē s ar ģ imeni pavadī jā m atvaļ inā jumu viesnī cā JAZ Dar El Madina, un es ar prieku dalos savos iespaidos. … Tomēr ▾ Pā reja bija ļ oti ilga. No Hurgadas tas aizņ em apmē ram 2.5 stundas. Mums bija 2 ekskursijas. Viens bija no Portgalib – viss bija kā rtī bā . Otrā ekskursijā mums bija jā iet nedaudz ilgā k.

Nesen mē s ar ģ imeni pavadī jā m atvaļ inā jumu viesnī cā JAZ Dar El Madina, un es ar prieku dalos savos iespaidos. Mū su uzturē š anā s bija absolū ti fantastiska, un es ļ oti iesaku š o viesnī cu.

Vispirms vē los uzslavē t viesnī cas bē rniem draudzī gumu. No sā kuma darbinieki bija sirsnī gi un uzmanī gi pret mū su bē rnu vajadzī bā m. Mazā kajiem viesiem tika organizē ta ī paš a animā cijas programma ar aizraujoš ā m aktivitā tē m un spē lē m. Rotaļ u laukums bija droš s un labi aprī kots, un darbinieki rū pē jā s, lai bē rni vienmē r bū tu sajū smā.

Pakalpojums JAZ Dar El Madina bija nevainojams. Personā ls vienmē r ir bijis pieklā jī gs, uzmanī gs un izpalī dzī gs.
Neatkarī gi no tā , vai runa bija par restorā nu rezervā cijā m, informā ciju par apkā rtni vai ī paš iem pieprasī jumiem, darbinieki vienmē r bija gatavi palī dzē t. Viņ i lika mums justies kā mā jā s un neko nevajadzē ja.

Vē l viens mū su uzturē š anā s akcents bija viesnī cas akvaparks. Ū dens slidkalniņ i un baseini bija lieliski un sniedza daudz jautrī bas un piedzī vojumu visai ģ imenei. Mū su bē rni bija sajū smā un pavadī ja tur stundas, kamē r mē s varē jā m atpū sties un baudī t sauli.

Arī pludmale bija lieliska. Smalkas smiltis, dzidrs ū dens un gleznainā apkā rtne padarī ja mū su uzturē š anos vē l patī kamā ku. Ī paš u iespaidu atstā ja netā lu esoš ais koraļ ļ u rifs. Zemū dens pasaules skaistums bija vienkā rš i neticams. Mē s snorkelē jā m un apbrī nojā m apbrī nojamo zivju un koraļ ļ u daudzveidī bu. Tā bija neaizmirstama pieredze.
Mē s ļ oti labi gulē jā m. Istaba vienmē r bija tī ra.
Katru reizi uz gultas bija gulbis. paldies par š o

Katra diena bija kaut kas savā dā ks. Viss bija garš ī gi. Un ikvienam bija kaut kas. Ļ oti laba atmosfē ra
Ļ oti laba izklaides izvē le. Baseina zona bija ļ oti laba. Visi vienmē r centā s uzturē t tī rī bu.

Rezumē jot, mū su uzturē š anā s JAZ Dar El Madina viesnī cā bija ideā la. Izcilā bē rniem draudzī gā attieksme, pirmā s klases apkalpoš ana un pā rsteidzoš ā dabas pieredze atstā ja uz mums paliekoš u iespaidu. Varu ieteikt š o viesnī cu ikvienam, kurš plā no neaizmirstamu ģ imenes brī vdienu. Liels paldies visam viesnī cas personā lam par lieliski pavadī to laiku. Mē s noteikti atgriezī simies!
аватар marinoflohr
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca atrodas nelielā teritorijā lielā kompleksā . Komplekss ir kā rtī gs un tī rs. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un izpalī dzī gs. Ģ imenes istaba bija jauka, bet mū su skats bija uz saistī to ū dens atrakciju parku un skaļ u mū ziku dienas laikā . … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas nelielā teritorijā lielā kompleksā . Komplekss ir kā rtī gs un tī rs. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un izpalī dzī gs. Ģ imenes istaba bija jauka, bet mū su skats bija uz saistī to ū dens atrakciju parku un skaļ u mū ziku dienas laikā . Bufete nav izcila, bet laba, bet ļ oti atkā rtota. Pludmale atrodas pastaigas attā lumā no viesnī cas. Labs sauļ oš anā s krē sls, lietussargi un vē jstikli. Uzkodas un ē dieni pludmalē ir vienkā rš i, tač u daudz zemā kas kvalitā tes nekā restorā nā . Diemž ē l viens cilvē ks tā dē ļ saslima. Saistī tais SPA ir ļ oti labs. Nirš anas skolā rezervē jā m arī snorkelē š anas braucienu, un tas bija ļ oti jautri. Mē s redzē jā m lamantī nus un bruņ urupuč us. Komplekss sastā v no vairā kā m viesnī cā m un 2.5 km garas pastaigu takas. Fitnesa zā le ir maza. Mū su uzturē š anā s laikā parkā norisinā jā s aktī vi celtniecī bas un remontdarbi.
Darbs turpinā jā s pat naktī , kas nozī mē ja, ka mums regulā ri traucē ja troksnis, satiksme, darbs, spilgtas darba gaismas. WiFi ir slikts.
Fantastiska viesnī ca netā lu no pludmales. Ļ oti tī ras telpas, lielisks serviss. Ē diens labs, varbū t nedaudz vienmuļ š , lai gan katru dienu bija kā di jaunumi no vieniem un tiem paš iem pusfabrikā tiem. Tomē r ē dienu ir tik daudz, ka vienmē r var atrast kaut ko sev. Pludmale atrodas labā vietā , smilš aina, ap lielu rifu, kur var baudī t zivju skatienu, jo, lai redzē tu koraļ ļ us, ir jā dodas uz citā m vietā m. Liels pluss ir arī nirš anas bā ze viesnī cā ; š ī ir Vā cijas uzņ ē muma bā ze, tā pē c tā ir ļ oti profesionā la ar daudzā m nirš anas iespē jā m. Arī ū dens atrakciju parks ir lielisks ar daž iem lieliem, stā viem slidkalniņ iem un baseiniem. Iesaku visiem palikt š ajā viesnī cā .
аватар nydrlelukas8
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Небольшой, красивый отель с подогреваемым бассейном в центре без дальних расстояний. Он расположен прямо на торговой миле и недалеко от пляжа. Расположен во втором ряду на берегу залива Корайя, вы можете совершить л приятную прогулку ченикоя прогулку ченикоя гойст Jā . … Tomēr ▾ Небольшой, красивый отель с подогреваемым бассейном в центре без дальних расстояний. Он расположен прямо на торговой миле и недалеко от пляжа. Расположен во втором ряду на берегу залива Корайя, вы можете совершить л приятную прогулку ченикоя прогулку ченикоя гойст Jā . Я думаю, что все отели на берегу залива можно рекомендовать, но этот обычно самый дешевый.
Мы останавливались в Jaz Madina на прошлой неделе всей семьей и до сих пор в восторге от нашего пребывания. У троих из нас был очень просторный номер в новой части отеля, современной, дружелюбной и всегень охоурашь охоураша очоуранда очорный очорный номер в новой части отеля, современной, дружелюбной и всегень охоурах из нас был очень просторный номер в новой части отеля Отель очень хорошо управляется, очень дружелюбное обслуживание, очень вкусная еда и замендаврошамальнаячате. Различные бассейны и пляж действительно великолепны, также аквапарк с различными горками.
Самое лучшее - это, конечно, возможность поплавать с маской и трубкой прямо с пляжа отеля или с прич.
Отель очень хороший, и я бы определенно рекомендовал его. Комплекс очень ухоженный, хорошие просторные номера и очень приятный персонал. Пляж предназначен для любителей снорклинга и дайверов, он неглубокий, но чтобы поплавать, нужоизахлеконо да. Очень хорошо для детей.
От еды до обслуживания и атмосферы курорта - все на высшем уровне.
Залив отлично подходит для снорклинга, а пляж очень красивый.
Персонал очень дружелюбный и очень услужливый.
Артисты очень дружелюбны и очень милы, они вкладывают много сил в каждое шоу.
Я бы вернулся в Jaz Madina в любое время, чувствую себя здесь очень комфортно.

Это был мой 20-й отпуск в Египте в разных отелях, и это был самый красивый и лучший шверкодылкий дел. Так красиво оформлен, разнообразен и очень вкусен.
Большой выбор, но в небольших количествах еды, которая всегда свежеприготовленная. Различные виды рыбы, говядина, морепродукты, суши, все, что душа пожелает. И что мне еще очень понравилось, здесь благородные тканевые салфетки для столовых приборов, а столовых приборов, а тейнерах. Они заботятся об окружающей среде и не выбрасывают больше пластика. Коктейли тоже все очень вкусные и красиво оформлены.
В отеле есть хороший небольшой тренажерный зал или мы могли бы воспользоваться аквапарком. Но мы предпочли лежать на прекрасном пляже и заниматься снорклингом. Хороший нетронутый риф с отличным входом по двум прочным лестницам. Вы также можете войти через пляж и увидеть первых рыб. Отлично подходит для детей. Детские развлечения и шоу по вечерам в медине. Суперпрофессиональные, с красивыми костюмами. Каждый вечер на террасе отеля выступают живые музыканты, один лучше другого.
Я могу только рекомендовать Jaz Madina другим - мы обязательно вернемся снова??????? ? .
аватар markus.gufler70
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Maza, skaista viesnī ca ar apsildā mu baseinu centrā bez lieliem attā lumiem Atrodas tieš i uz iepirkš anā s ielas un netā lu no pludmales. Atrodas otrajā rindā Coraya lī č a krastā , varat doties patī kamā pastaigā pa viesnī cu kompleksiem un gar pludmali. … Tomēr ▾ Maza, skaista viesnī ca ar apsildā mu baseinu centrā bez lieliem attā lumiem Atrodas tieš i uz iepirkš anā s ielas un netā lu no pludmales. Atrodas otrajā rindā Coraya lī č a krastā , varat doties patī kamā pastaigā pa viesnī cu kompleksiem un gar pludmali. Es domā ju, ka var ieteikt visas lī č a viesnī cas, bet š ī parasti ir lē tā kā.
Pirmā istaba atradā s otrajā stā vā bez lifta, kas man nebija par labu pē c ceļ gala operā cijas. Tā tad mē s ieguvā m ģ imenes istabu pirmajā stā vā . Skaisti iekā rtots, tī rs un liels ar ē rtu gultu. Telpu uzkopš ana 1A un katru dienu jauni dzī vnieciņ i no dvieļ iem Just TOP.
Neatkarī gi no tā , vai tas atrodas bā rā , restorā nā , baseinā vai reģ istratū rā , visi ir ļ oti jauki un draudzī gi un liek jums justies kā karalim. Š eit nav paš apkalpoš anā s.
Š ī s bija manas 20. brī vdienas Ē ģ iptē daž ā dā s viesnī cā s, un tā s bija visskaistā kā un labā kā bufete, ko esmu redzē jis.
Tik skaisti pasniegts, daudzveidī gs un super garš ī gs. Liela izvē le, bet nelielos daudzumos ē dieni, kas vienmē r ir tikko pagatavoti. Daž ā da veida zivis, liellopa š ķ iņ ķ is, jū ras veltes, suš i – ko vien sirds kā ro. Vē l man ļ oti patika, ka galda piederumiem ir plā nas auduma salvetes, un ievā rī jumi un sviests nav gatavos traukos. Uzmanī ba tiek pievē rsta videi un plastmasa vairs netiek izmesta. Arī kokteiļ i bija ļ oti garš ī gi un jauki pasniegti.
Viesnī cā ir neliela trenaž ieru zā le, vai arī mē s varē tu izmantot akvaparku. Bet mums labā k patika gulē t skaistā pludmalē un snorkelē t. Skaists neskarts rifs ar lielisku ieeju pa divā m stabilā m kā pnē m. Bet var arī pastaigā ties pa pludmali un ieraudzī t pirmā s zivis. Lieliski piemē rots bē rniem. Vakaros medī nā bē rnu izklaides un š ovi ir super profesionā li ar skaistiem tē rpiem.
Katru vakaru viesnī cas terasē uzstā jas dzī vie mū ziķ i, viens par otru labā ks.
Mē s jau esam 1 nedē ļ u ļ oti populā rā.5* viesnī cā Hurgadā un tagad 8 dienas š eit El Medina. Mē s jutā mies kā citā pasaulē – bez steigas, bez masveida apstrā des, un bufetē ē diens bija tik skaisti pagatavots, ka diez vai uzdroš inā sies to iznī cinā t. Š eit jū s atradī siet visu, ko mē s meklē jā m 20 X Ē ģ iptē . Lielisks ē diens; lieliski apstā kļ i snorkelē š anai un atpū tai; lieliska vakara izklaide; un, protams, lielisks ē ģ iptieš u serviss. Mē s noteikti atgriezī simies un priecā simies ieteikt š o viesnī cu.
аватар vansteijndanny94
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Nav ko apskaust 5 zvaigznes, kas atrodas tajā paš ā lī cī. Nedē ļ as uzturē š anā s ar 2 bē rniem vecumā no 3 un 5 gadiem, ierodoties patī kami pā rsteigums, kas ir "ī sts" ģ imenes numurs, ļ oti labi mē belē ts ar 2 mazuļ u gultā m, kas atdalī tas ar aizkaru ar lielisku eleganci, kā arī lielisku terasi un LCD TV. … Tomēr ▾ Nav ko apskaust 5 zvaigznes, kas atrodas tajā paš ā lī cī.
Nedē ļ as uzturē š anā s ar 2 bē rniem vecumā no 3 un 5 gadiem, ierodoties patī kami pā rsteigums, kas ir "ī sts" ģ imenes numurs, ļ oti labi mē belē ts ar 2 mazuļ u gultā m, kas atdalī tas ar aizkaru ar lielisku eleganci, kā arī lielisku terasi un LCD TV.
Tī rī ba visur ir maniakā la, pat pludmales vannas istabas (cieta testa vieta visā m iekā rtā m) vienmē r ir bijuš as lieliskā stā voklī , pateicoties tī rī š anai, kas notiek ik pē c 45 minū tē m.
Virtuve ir daudzveidī ga un ļ oti pievilcī ga ar labu itā ļ u ē dienu izvē li, ko gatavo vietē jie š efpavā ri, bū tī bā jū s ē dat labi.
Pludmale atrodas 3 minū š u pastaigas attā lumā no reģ istratū ras. Tas atrodas lī cī ar plaš u, seklu pludmali, kas ir lieliski piemē rota bē rniem, kā arī lielisku "akvā rija" molu, no kura var nokļ ū t apbrī nojamajā jū rā aiz rifa.
Tajā paš ā attā lumā atrodas ū dens atrakciju parks, kas ir pieejams bez maksas visiem piecu lī č a viesnī cu viesiem, ar daudzveidī gu slidkalniņ u klā stu bē rnu un pieauguš o priekam.
Skriejotā jiem pludmalē ir izveidota 1.6 km gara skrieš anas trase, kas iet pa visu lī ci, ar izcilā m slī puma izmaiņ ā m un ļ oti ainaviskiem skatiem, un pateicoties apgaismojumam, skriet var arī pē c saulrieta.
mē s palikā m š ajā viesnī cā pagā juš ajā nedē ļ ā , un varam uzticē ties, ka jū s sajutī siet nostalģ iju! mē s bijā m pozitī vi pā rsteigti par tī rī bu un laipnī bu, ar kā du pret mums izturē jā s viss personā ls. arī labs ē diens, un brī niš ķ ī gi daž ā di 'ē dieni', praktiski daž ā di katru dienu. Vē los teikt daž us vā rdus par labu viesnī cas personā lam, kurš vienmē r ir klā t nepiecieš amī bas gadī jumā , ļ oti jautrs animā cijā un nekad nerada stresu. ar nepacietī bu gaidī sim atpakaļ!!!!!! ! .
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums darelmadina
‹ Viesnīca Jaz Dar El Madina 4*
Atrakcijas
Satajas rifs
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba
Divino restorāns
Novērtējums 10.0
Ēģipte, Marsa Alam
Restorāni, kafejnīcas
Marsa līcis Mubaraks
Novērtējums 8.6
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba, Pludmales

Отель находится на спокойном курорте Марса-эль-Алам. Пользуется популярностью среди любителей дайвинга благодаря многочисленным нетронутым точкам погружения. Подходит для семейных пар или для романтического отдыха.

Atrašanās vieta Отель находится в 5 км от Международного аэропорта Марса-эль-Алам и в 70 км от центра Марса-эль-Алама.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа – 1200 м.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

4 ресторана, 3 бара. Есть бассейн с подогревом, круглосуточная стойка регистрации, магазины. Хранение багажа.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский клуб для детей от 4 до 12 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Ныряние с маской и трубкой, оборудование для занятия водными видами спорта, дартс, бочча, сквош, стрельба из лука. Аквапарк Aqua Coraya Park в Madinat Coraya с подогревом в зимний период – 19 горок для взрослых и 8 горок для детей (услуга обязательная и оплачивается дополнительно при бронировании отеля, в стоимость включено: неограниченное посещение, закуски, безалкогольные напитки).
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • džakuzi
 • biljards
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • volejbols
 • basketbola laukums
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 140 номеров.

Istabās

В номерах представлено: ванная комната, банные принадлежности, индивидуальный кондиционер, набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), фен , спутниковое телевидение, мини бар (согласно концепции отеля), сейф, телефон (платно), балкон или терраса.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • kabeļa internets (ne visās istabās)
Adrese Madinat Coraya, Marsa Alam, Red Sea, Egypt.
Tālruņi: +2 (065) 3750 100
E-pasts: resv_ja[email protected]
Tīmekļa vietne: Jaz Dar El Madina
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис, волейбол, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).