Super viesnīca ar lielisku apkalpošanu

Rakstīts: 5 jūlijā 2024
Ceļošanas laiks: 24 jūnijs — 2 jūlijā 2024
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Es atnā cu uz daž ā m dienā m, tā pē c es tieš ā m nevarē ju visu izdarī t. Bet viesnī ca mani tik un tā apbū ra. Apmeklē ju Dž eza viesnī cas, tā pē c zinu par sniegto pakalpojumu kvalitā ti. Vairā kas reizes apmeklē ju arī Iberotel Costa Mares, kas atrodas netā lu no š ī s viesnī cas. Bet š ī viesnī ca man patika ar savu nevainojamo apkalpoš anu un interesanto arhitektū ru. Pē c ieraš anā s nekavē joties saņ emiet hibiskus un atdzesē tu dvieli. Pē c dokumentu noformē š anas rokassprā dzes un istabas atslē ga. Tikai sī kums...dokumenti uz ā das dē ļ iem. Un uz atslē gas piekariņ a ir QR kods. Kad tas ir ielā dē ts, jū s izlasiet ē dienkarti un varat pasū tī t kā dā no diviem ala carte restorā niem. Kafejnī cā ir tik daudz daž ā du ē dienu, ka jū s nezinā t, ko izvē lē ties pirmo. Mani ieinteresē ja olu ī paš ais. Ē dienkarte ir bildē s. Bastirma, lī dzī ga mū su kū pinā tai gaļ ai, ietī ta ar kaut ko pikantu. Arī kā ds mā jas siers. Svaigi spiestas sulas ir dota.
Restorā nā ir arī bē rnu sadaļ a. Tā dā veidā viņ i var visu redzē t un paš i paņ emt ē dienu. Kad es nonā cu istabā , mani sagaidī ja neliels pā rsteigums uz gultas, pievienota fotogrā fija un milzī ga divguļ amā gulta, kā arī divas izlietnes vannas istabā ar daudzā m krā tuvē m...ko mē s, dā mas, novē rtē sim. Ļ oti. Es paspē ru daž us soļ us dā rzā un uzreiz uzgā ju baseinu ar burbuļ u strū klā m. Pē c nakts lidojuma es biju pilnī bā izsmelts, tā pē c nekavē joties izmantoju š o iespē ju. Pē c apkā rtnes izpē tī š anas atradu klī niku, apmē ram 4 veikalus, bē rnu klubu ar č ehu animatoru, nirš anas centru pludmalē un pats galvenais baseina bā ru ar sē dvietā m, baseina restorā nu, kur papildus ē dieniem ē dienkartē , pie kafijas var ē st arī augļ us vai ko saldu. Vē l viens restorā ns atrodas pludmalē . Un tas tiek pasniegts arī ē dienkartē vakarā . Ja vē laties, dzē rieni tiks piegā dā ti uz jū su terasi.
Pati pludmale ar sauļ oš anā s krē sliem man š ķ iet nedaudz mazā ka, bet tā kā baseinu ir daudz, tad viesi bija tik izklī dinā ti, ka man likā s, ka tur neviena nav. Baseini nav ļ oti dziļ i, tā pē c ziemā tajos bū s laba temperatū ra. Bet visvairā k patika tas, ka katrā baseinā bija relaksā cijas zona ar aptuveni 15 cm ū dens lī meni, lai dā mas vienlaikus varē tu atpū sties, atpū sties, pieskatī t bē rnus un sauļ oties. Atceros, ka var izvē lē ties istabas ar koplietoš anas baseinu. Viņ iem priekš ā apstā dī jumi vē l nav nobrieduš i, tā pē c arī skats bū s skaists. Ja vē laties klusā kus numurus, lū dziet reģ istratū rā numuru ar skatu uz baseinu tuvā k jū rai. Vai par telpā m, kas nav orientē tas uz galveno daļ u. Pirmajos blokos pie galvenā s ē kas un baseina ar strū klakā m ir animā cija, un daž iem tas var š ķ ist kaitinoš i.

Starp izcilajiem viesnī cas pakalpojumiem es varu minē t, piemē ram, saulesbriļ ļ u tī rī š anu, saldumu izplatī š anu pludmalē , atdzesē tus dvieļ us, mazus ē ģ iptieš u desertus vai, iespē jams, gurķ us ā das mitrinā š anai. Un laiks š eit paskrien tik ā tri. It ī paš i, ja animatori piedā vā klasiskā s nodarbī bas, jogu, vē derdejas, ū dens aerobiku, petanku, pamata arā bu valodu un daudz ko citu. Vai arī varat izmantot trenaž ieru zā li, kurā ir atseviš ķ a paklā jiņ a zona. Bet man tie bija divi notikumi. Man patī k augļ u ballī tes. Fotografē jot visi smaida. Animatori dejo. Ikviens var pievienoties. Augļ i un dzē rieni ir skaisti pasniegti. Tikai skats sā poš ā m acī m??? ? . Man arī patika, kad bā rmenis mums mā cī ja pagatavot mū su iecienī tā kos kokteiļ us. Es daudz smē jos, kad maza meitene apmē ram 10 gadus veca jautā ja: “Mammu, ko tu ī sti vē lies darī t?
“Liels paldies vadī bai par š ā du daž ā dī bu. Tā kā es dodos uz Ē ģ ipti katru brī vdienu, vienmē r ir kaut kas cits, kas mani aizrauj, un man patī k bū t daļ ai no tā . Ja jū s interesē nirš ana ar akvalangu, tas ir labi pirms bū vniecī bas viesnī cā m seklā dziļ umā , kā arī aiz Iberotel. Lī dz jū rai var nokļ ū t no pludmales, tuvā kā atrodas kreisajā pusē pie mola vai tieš i no mola. Ja vē laties izmantot viļ ņ u priekš rocī bas, skrieniet gar pludmali uz viesnī cā m, kas tiek bū vē tas, un tad viļ ņ i jū s nesī s atpakaļ . Iberotelā aug zā le, un tur var atrast dugongus un bruņ urupuč us. Skatiet, kur atradī sies snorkelē tā ju grupa. Vakariņ u apģ ē rba kods ir vī rieš u garā s bikses. Un nekā das flip-flops! Tas ir nepiecieš ams visu laiku, tā pē c esiet tam gatavs. Sievietē m ir atļ auts viss, izņ emot peldkostī mu. Vakariņ as ir slavenas. Katru vakaru notiek kaut kas ī paš s. Ā rā ir bā rbekjū , un blakus var nopirkt saldē jumu.
Katru dienu ir zivis. Ja vē laties izmē ģ inā t vietē jo virtuvi, katru vakaru apstā jieties restorā na kreisajā stū rī . Nevaru nepieminē t arī otro ala carte restorā nu Tao Tao, kas atrodas stā vā , no kura paveras brī niš ķ ī gs skats uz visu viesnī cu. Katru vakaru bija vakara programma bē rniem un pieauguš ajiem. Vestibilā ir divas milzī gas terases blakus galvenajai ē kai un vē l divas pie mazā s skatuves. Vietas tieš ā m ir daudz. Paņ emiet lī dzi daž as kartī tes vai spē les, kas jums patī k. Kopumā es teiktu, ka viesnī ca ir klusa, un sā kotnē ji to iecienī s pieauguš ie klienti, par kuriem rū pē sies darbinieki. Jā , darbinieki š eit ir ļ oti uzmanī gi. Visi vienmē r smaida. Viņ i man palī dzē ja izvē lē ties ē dienu un dzē rienus. Tā tad vairā kas dienas paskrē ja ļ oti ā tri. Gribu pateikties visiem...jū s esat lieliska komanda ar lielisku vadī bu??? ? Bet man jā nosauc daž i jauki cilvē ki.
Super viesis...nā ku pē c 20 drē bju pakaramajiem.??? ? Mohameds Haleds, Hosama kungs un EAM kungs Mē rķ is
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu