Viesnīca vidēja, bet JŪRA visu piedod!!!

Rakstīts: 8 augusts 2022
Ceļošanas laiks: 2 — 10 augusts 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
5.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 8.0
Viesnī cas nosaukums jā maina uz "atpakaļ uz pagā tni" Viss vecs, bet darbojas. Teritorija ļ oti liela, baseins arī milzī gs, pirmais no mī nusiem mū su brā lim ir ierobež otais alkohols, pareizā k sakot: alus beidzas pirms vakariņ ā m, lai gan piegā dā vakarā . Normā lo glā ž u vietā tā s lej plastmasas kaudzē s un tas ir mež onī gi tracinoš i, tā pē c vai nu ņ em lī dzi glā zes, vai iedod viesmī lim dolā ru un viņ š atnesī s normā las glā zes, vispā r ī paš s paldies viesmī ļ iem, viņ i velk š o viesnī ca. Ē dienu ir daudz, bet kad ir kebabs, tad gatavojies rindai kā makdonaldā.90. gados), neē d krabjus, tie ir mazi un nav ko ē st. Puiš i ē damistabā ir labsirdī gi, palī dz ar vietā m un arī ļ oti ciena, č ī kstē tā jiem noteikti bū s grū ti, bet ja uz visu skatī sies ar smaidu, tad pā rē jais bū s lieliski!
Ja problē mas ar bā ru tiks novē rstas, mē s nā ksim š urp vē lreiz, pateicoties jū rai! Un ja nē , tad meklē sim citu viesnī cu.
Un lū dzu, pē rciet ekskursijas internetā , neatkā rtojiet mū su pā rmaksas par smuku bla bla bla!!!

lpp. s. Jū ra visu piedod! Ir zivis, bruņ urupucis, divi dzeloņ rajas un daudzas citas apskates vē rtas zivis. Tikai nebarojiet un neaiztieciet tos, tie ir indī gi! Cieniet sveš as valsts noteikumus un nebū s problē mu.
Un tomē r, ē ģ iptieš i mī l mū su Aļ onku, ņ emiet vē rā )
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu