Stella Beach Resort & Spa Makadi Bay 5*– Atsauksmes

502
Novērtējums 8.910
№1 viesnīcas reitingā Makadi līcis
8.7 Numurs
9.0 apkalpošana
9.1 Tīrība
8.9 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Makadi līča rajonā, gleznainajā Sarkanās jūras Rivjērā. Stella Makadi Beach Resort viesi var izmantot Stella Makadi Garden Resort pakalpojumus. Viesnīca atklāta 2008. gadā, pēdējais renovācija veikta 2017. gadā. Ieteicams romantiskām un ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар Irina_Safari
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ja jū s detalizē ti uzrakstī sit manu iespaidu par š o viesnī cu, tad domā ju, ka daž i cilvē ki atradī s laiku, lai izlasī tu odu lapiņ ā m ar 7. Arī tē ze, iespē jams, nebū s pilnī bā informatī va. Tā pē c es teikš u ī si, bet par vissvarī gā ko, manuprā t. … Tomēr ▾ Ja jū s detalizē ti uzrakstī sit manu iespaidu par š o viesnī cu, tad domā ju, ka daž i cilvē ki atradī s laiku, lai izlasī tu odu lapiņ ā m ar 7. Arī tē ze, iespē jams, nebū s pilnī bā informatī va. Tā pē c es teikš u ī si, bet par vissvarī gā ko, manuprā t.
Lieliska sagaidī š ana, ā tra reģ istrē š anā s un palī dzī ba ar bagā ž u. Teritorija visur sakopta, mana istabiņ a bija pavisam jauna, ikdienas uzkopš ana un dvieļ i mainī ti katru dienu! Elektronika visa kā rtī bā , kondicionieris strā dā ja gan pret karstumu, gan aukstumu, patī kami un ē rti. Kas man te ī paš i patika, papildus komfortam un tī rī bai, ir viesmī lī gais personā ls, pusdienā s un vakariņ ā s bija kā svē tki, viesmī ļ i vē rī gi, smaidī gi, gā dī gi, ar humoru, š ī ir ī paš ī ba, kas man ļ oti patī k!
Kopumā esmu iemī lē jusies š ajā viesnī cā un š ajā vietā , PALDIES!
аватар ronjaa1981
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ir ko salī dzinā t. Viesnī cas puiš i ļ oti cenš as. Korpusi tiek remontē ti. Pē c remonta palikā m istabā ar skatu uz jū ru. Š iks, spī dums, skaistums. Ī paš s paldies darbiniekiem, kuri strā dā kā bites. Es lasī ju, ka viņ i rakstī ja, ka viņ i neder bez dzeramnaudas - tā nav taisnī ba ! ! ! Personā ls ir viesnī cas izcilā kais punkts. … Tomēr ▾ Ir ko salī dzinā t. Viesnī cas puiš i ļ oti cenš as. Korpusi tiek remontē ti. Pē c remonta palikā m istabā ar skatu uz jū ru. Š iks, spī dums, skaistums. Ī paš s paldies darbiniekiem, kuri strā dā kā bites. Es lasī ju, ka viņ i rakstī ja, ka viņ i neder bez dzeramnaudas - tā nav taisnī ba ! ! ! Personā ls ir viesnī cas izcilā kais punkts. Agrā reģ istrē š anā s nav problē ma. Kaut kas neder - viss arī ā tri tiek likvidē ts. Patiesī bā jū s varat uzrakstī t daudz pozitī va. Un animatori ir lieliski, virtuve ir ļ oti laba. Ņ em cik gribi. Mū sē jie ņ ems, bet neē dī s, bija nepatī kami redzē t, bet. . . personā ls vienmē r smaida. Vienī gais lū gums ir izveidot Wi-Fi telpā s. PALDIES PAR LIELISKIEM SVĒ TKIEM. CERAM ATGRIEZTIES.
аватар lecost1301
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā s ar bē rnu, viss bija kā rtī bā . Labs ē diens, ē rta istabu atraš anā s vieta, laba administrā cijas attieksme. Neuzkrī toš i, bet forš i animatori. Bē rnam ļ oti patika. Zaļ ā zona, palmu krū mi, viss izskatā s kopts un skaists. … Tomēr ▾ Atpū tā s ar bē rnu, viss bija kā rtī bā . Labs ē diens, ē rta istabu atraš anā s vieta, laba administrā cijas attieksme. Neuzkrī toš i, bet forš i animatori. Bē rnam ļ oti patika. Zaļ ā zona, palmu krū mi, viss izskatā s kopts un skaists. Ā tra reģ istrē š anā s, pat ja ieradā ties agrā k, izrakstī š anā s laikā neviens jū s neizmet (paldies administratoram). Kopumā viesnī ca laba, iesaku.
P. S. Vienī gais, kas man nedaudz nepatika, bija ekskursiju, fotosesiju u. c. piedā vā jumi, kas sasniedza pat viesnī cas teritoriju. Jā , tas ir viņ u darbs, bet tomē r labi pludmalē , nevis pie baseina viesnī cā .
Класное море и рифы с множеством рыбок. Заход в море с длинного пантона
аватар gmaksysha
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ir ļ oti vidē ja. Teritorija liela. Labi paveikti animatori, mū su ē kas apkopē ja (7174. kab. ). Jū s nebū siet izsalcis, salī dzinot ar citā m viesnī cā m (Sunrise ķ ē des, Barons), pludmale ir piemē rota tikai pieauguš ajiem. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti vidē ja. Teritorija liela. Labi paveikti animatori, mū su ē kas apkopē ja (7174. kab. ). Jū s nebū siet izsalcis, salī dzinot ar citā m viesnī cā m (Sunrise ķ ē des, Barons), pludmale ir piemē rota tikai pieauguš ajiem. Bū tī bā mē s labi atpū tā mies. Es nogalinā ju tā du momentu, galvenajā restorā nā ir pietiekami daudz viesmī ļ u, bet tu sē di kā neredzams cilvē ks. Ja iesniegsiet dzeramnaudu, vē lā k tā s vairs neredzē siet. Viņ i apiet. Cik daudzi no mums lido uz Ē ģ ipti, mē s to redzē jā m pirmo reizi. Bija jau 5 cilvē ki, kas bija draudzī gi pie pā rtikas sadales un vispā r personā ls...tas ir kaut kas. Ņ emot vē rā , ka mē s viņ iem vienmē r smaidā m. Tā pē c rakstu tiem, kas vē las lidot uz š o viesnī cu, dzeramnaudu aprē ķ inā to naudu labā k tē rē t kam citam. Un pats galvenais, dodieties ekskursijā , bet ne caur anex. Viņ i pā rcē la lidojumu no nakts uz nā kamo rī tu, lai gan viņ i paņ ē ma naudu par agru izlidoš anu, un pē dē jā dienā aizņ ē ma gandrī z dienu, pā rcē la to no pē cpusdienas uz rī tu.
аватар sadovskaya_job
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ziemā palikā m viesnī cā , kopumā bijā m apmierinā ti! Skaista zaļ a un sakopta teritorija, strā dnieki nemitī gi pļ ā va zā lienu, lī dzinā ja celiņ us. Daudz ziedoš u koku un palmu. Ir iedalī jums klusajā zonā , kur baseins netiek apsildī ts, un aktī vajā zonā pie galvenā restorā na, ar apsildā mu baseinu. … Tomēr ▾ Ziemā palikā m viesnī cā , kopumā bijā m apmierinā ti! Skaista zaļ a un sakopta teritorija, strā dnieki nemitī gi pļ ā va zā lienu, lī dzinā ja celiņ us. Daudz ziedoš u koku un palmu. Ir iedalī jums klusajā zonā , kur baseins netiek apsildī ts, un aktī vajā zonā pie galvenā restorā na, ar apsildā mu baseinu. Ē diens pē c ē ģ iptieš u standartiem labs, lielā kā izvē le bija vakariņ ā s. Vietē jais alkohols, dzeramais dž ins, alus - izcili! Pludmale ir smilš aina, ir daudz sauļ oš anā s krē slu ar saulessargiem, ir aizsardzī ba pret vē ju. Savs mols un bagā tī gs zemū dens rifs - redzē jā m astoņ kā jus, murē nu, jū ras ež us un daudz daž ā du zivju. Video izrā dī jā s lieliski. Istabas ir ē rtas, tuvumā tika remontē tas ē kas ar skatu uz jū ru, bet tas netraucē ja atpū tai. Internets vestibilā , par maksu var iegā dā ties kartes un izmantot pat istabā . Paldies Mohammedam par atsauksmi par viesnī cu un jauko numuru!
аватар annaanna22
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
1. Ē diens viesnī cā ir garš ī gs, bez liekumiem. 2. Istabas katru dienu tika iztī rī tas ļ oti labi, dvieļ i arī mainī ti, pirmo reizi tā du redzu Ē ģ iptē . 3. Teritorija skaista, kopta, bet ē kas tik juceklī gas, tikai pē dē jā dienā iemā cī jā s pirmo reizi atrast savu ē ku. … Tomēr ▾ 1. Ē diens viesnī cā ir garš ī gs, bez liekumiem.
2. Istabas katru dienu tika iztī rī tas ļ oti labi, dvieļ i arī mainī ti, pirmo reizi tā du redzu Ē ģ iptē .
3. Teritorija skaista, kopta, bet ē kas tik juceklī gas, tikai pē dē jā dienā iemā cī jā s pirmo reizi atrast savu ē ku.
4. Laba animā cija pieauguš ajiem pludmalē .
5. Rifs ir ļ oti vā jš , zivju maz. Bet par Hurgadu, cik es saprotu, tā joprojā m ir norma.
6. Nemitī gi ķ idā tā ji pludmalē ar ekskursijā m, masā ž ā m traucē ja - nu, tā du ir vienkā rš i milzums. Vē l nebiju paspē jusi izģ ē rbties un apgulties sauļ oš anā s krē slā - jau 10 cilvē ki bija aizlidojuš i un lipī gas š ausmas. Viesnī cas vadī ba, lū dzu, pasteidzieties - tas ir š ausmī gi kaitinoš i un saindē pā rē jos.
7. Sliktā kais ir apkalpoš ana galvenajā restorā nā , š ausmī gi trū ka galda piederumu, nā cā s tos medī t pa visu restorā nu. Kā arī paš a restorā na darbiniekiem. Es paņ ē mu ē dienu, apsē dos, un tad tu sā c skraidī t pa restorā nu un meklē t ko ē damu.
аватар Kattybond86
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ta tik liela kompā nija virs 100 cilvē kiem (korporatī vā brī vdiena). Neskatoties uz mū su lielo skaitu, reģ istrē š anā s noritē ja ā tri. Numuri ir ē rti, viesnī cas teritorija ir milzī ga. Mani iepriecinā ja tas, ka viesnī cas ē kas un telpas ir izvietotas tā , lai kaimiņ i netraucē tu un atvaļ inā jumu pavadī siet mierī gi un izolē ti no sveš iem trokš ņ iem. … Tomēr ▾ Atpū ta tik liela kompā nija virs 100 cilvē kiem (korporatī vā brī vdiena). Neskatoties uz mū su lielo skaitu, reģ istrē š anā s noritē ja ā tri. Numuri ir ē rti, viesnī cas teritorija ir milzī ga. Mani iepriecinā ja tas, ka viesnī cas ē kas un telpas ir izvietotas tā , lai kaimiņ i netraucē tu un atvaļ inā jumu pavadī siet mierī gi un izolē ti no sveš iem trokš ņ iem. Tā kā aukstajā sezonā atpū tā mies, nevarē jā m vien priecā ties, ka istabā var ieslē gt ne tikai kondicionē tā ju, bet arī apkuri ar siltu gaisu, kas ir ļ oti svarī gi vē sajā s janvā ra naktī s. Mani iepriecinā ja arī apsildā mais baseins, kas ir silts, neskatoties uz apkā rtē jā s vides temperatū ru. Labā kais ir tas, ka ē diens bija ļ oti garš ī gs un mums pazī stams, dā rzeņ u, augļ u, veselī gu un zema tauku satura ē dienu pā rpilnī ba. Viesnī cas personā ls ir smaidī gs un neuzbā zī gs. Ī paš u paldies gribu teikt animā cijas zē niem un meitenē m, kuri nodarbojas ar sportu. nodarbī bas ir tikai pludmalē : zē ni un meitenes, jū s esat tikai š ķ iltavas))). Ī paš i š ī viesnī ca ir piemē rota ģ imenes un romantiskā m brī vdienā m. . Es vē los pateikt lielu paldies viesnī cas vadī bai, kā arī visam viesnī cas personā lam par brī niš ķ ī gajā m brī vdienā m un ceru atgriezties pie jums vē lreiz)))
аватар Vica1305
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es jums nedaudz pastā stī š u, tā sakot, dzenoties pē c pē dā m) Tā kā š ī nebija pirmā viesoš anā s pie Stellas, tad ierodoties saņ ē mā m zelta rokassprā dzes. Priekš rocī bu nav tik daudz, bet ir: iespē ja izmantot abu viesnī cu restorā nus un infrastruktū ru, bā ru stundu ilgā k (lī dz 11 vai 12 naktī neatceros, alkoholu nelietoju, tā pē c man tas nav svarī gi), patī kams pā rsteigums augļ u veidā numurā reģ istrē š anā s brī dī ) Patiesī bā divu viesnī cu klā tbū tne tuvumā ir ļ oti ē rta, ir, kur staigā t, bet kuram ir slinkums staigā t, tas ir, marš ruta autobuss. … Tomēr ▾ Es jums nedaudz pastā stī š u, tā sakot, dzenoties pē c pē dā m)
Tā kā š ī nebija pirmā viesoš anā s pie Stellas, tad ierodoties saņ ē mā m zelta rokassprā dzes. Priekš rocī bu nav tik daudz, bet ir: iespē ja izmantot abu viesnī cu restorā nus un infrastruktū ru, bā ru stundu ilgā k (lī dz 11 vai 12 naktī neatceros, alkoholu nelietoju, tā pē c man tas nav svarī gi), patī kams pā rsteigums augļ u veidā numurā reģ istrē š anā s brī dī )
Patiesī bā divu viesnī cu klā tbū tne tuvumā ir ļ oti ē rta, ir, kur staigā t, bet kuram ir slinkums staigā t, tas ir, marš ruta autobuss.
Par viesnī cu pat pirmajā reizē sū dzī bu nebija, nav arī tagad, teritorija-istabas-ē diens-pludmale-jū ra - viss brī niš ķ ī gi! (Š eit es gribu ievietot virkni emocijzī mju un sirsniņ u)))
Vienī gais negatī vais ir tas, ka es nevē los doties mā jā s aukstumā , sniegā , lietū ! )
аватар schiruchka363
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca: ir 2 lī nijas (5* un blakus 4*). pirmajā gadī jumā jū ra un rosī ba, otrajā skaists dā rzs un klusums. Ļ oti sakopta teritorija, par savu naudu, pat ļ oti. Personā ls: Š ķ ita, ka viņ i mā cī jā s, pirms tikā s ar tevi. … Tomēr ▾ Viesnī ca: ir 2 lī nijas (5* un blakus 4*).
pirmajā gadī jumā jū ra un rosī ba, otrajā skaists dā rzs un klusums.
Ļ oti sakopta teritorija, par savu naudu, pat ļ oti.
Personā ls: Š ķ ita, ka viņ i mā cī jā s, pirms tikā s ar tevi. Smaida un jebkura problē ma tiek novē rsta daž u minū š u laikā . Ja tev patī k iedzert par daudz, bū si pasargā ts un tajā paš ā laikā netraucē s ķ ert vā veri tā lā k (ja vien, protams, nepieķ ersies citiem tū ristiem).
Animā cija, ja nevē lies tevi vilkt ar zobiem dejot un izklaidē ties, bet, ja esi aktī vs, viņ i vienmē r bū s kopā ar tevi komandā un piedā vā s daudzas iespē jas atpū tai.
Un pat ja tu esi tas atpū tnieks, kurš vienmē r staigā ar neapmierinā tu seju, arī pret tevi izturē sies ļ oti labi (pats pā rbaudī ju).
Jū ra: lieliski! Bija visiem gadalaikiem, vislielā kais ū dens oktobrī , decembrī bija nedaudz siltā ks par aukstu ū deni, bet pie rifa bija normā li peldē ties.
Zivju ir daudz, redzē ju pat bruņ urupuci, tā pē c noteikti paņ em masku.
Iepirkš anā s: aizbraucā m uz senzo tirdzniecī bas centru (tur var norē ķ inā ties ar karti vai skaidras naudas mā rciņ ā m) un tur ir lē ti, bet kā Amerikā (pirkums uz nedē ļ u).
Tā pē c sadraudzē jā mies ar Miš u, kuram viesnī cas teritorijā ir veikals, jo viņ i lieliski runā krieviski, mums bija ļ oti ē rti paskaidrot, ko un kad gribam.
Ī paš s paldies: Mohamed Sobhy (viesnī cas vadī tā js).
Vienmē r atbild pē c pieprasī juma, ļ oti atbildī gi izturas pret katru viesi.
аватар 2viktor4u
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cā ieradā mies 8:00, istabā iekā pā m 13:00. Bet uzvelc rokassprā dzes uzreiz, lai varē tu izmantot pakalpojumus. Š is ir +. Izrakstī š anā s pulksten 11:30, lī dzi somas. Bet rokassprā dzes pirms izbraukš anas netika noņ emtas. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 8:00, istabā iekā pā m 13:00. Bet uzvelc rokassprā dzes uzreiz, lai varē tu izmantot pakalpojumus. Š is ir +. Izrakstī š anā s pulksten 11:30, lī dzi somas. Bet rokassprā dzes pirms izbraukš anas netika noņ emtas.
Istaba tika pieš ķ irta ar skatu uz jū ru un baseinu, par ko ī paš s paldies, lai gan telpā bija pelē jums un sē nī te, nestrā dā ja kondicionieris un nolauzta ieejas slē dzene, bet tas tika likvidē ts diezgan ā tri.
Personā ls ir apmā cī ts, ir skaidrs, ka puiš i tiek gatavoti, atseviš ķ i tū ristiem, personā lam, pē c viņ u paš u vā rdiem, ir 100 USD mē nesī alga un pē c maiņ as daudzi meklē nepilnas slodzes darbu, mē s personī gi atstā jā m baksheesh visiem, kas mū s apkalpoja un uzkopa istabu, bet tā ir katra personī ga lieta.
Apmeklē tā ji gandrī z no visas pasaules. Laiks decembra beigā s ir ļ oti vē jains un auksts. Bet atkal laikapstā kļ iem nav nekā da sakara ar viesnī cu.
Ē damistaba: bē rnu ē dienkartes neesamī ba, ar tik daudzveidī gu izvē li no suš i un garnelē m, augļ iem, gaļ as un zivī m lī dz austrumu saldumiem, š efpavā riem izdodas visu padarī t nenormā li bezgarš ī gu, tik daudz nepabeigta ē diena uz š ķ ī vjiem neesmu redzē jis kā du no viesnī cā m. Bet katrs pats izvē lē sies ē dienkarti, pirms tam klupdams cauri negarš ī gu ē dienu gū zmai.
Apsildā ms baseins, ja neesi ieņ ē mis vietu pirms 7 no rī ta, tad vā cieš i un citi eiropieš i tevi apsteigs,
Jū ra laikapstā kļ u dē ļ ir auksta, bet rifs ir sagrauts (rifs ir burvī gs).
Tomā tu zupa un indieš u restorā ns, kā arī pats restorā ns nav slavē jams.
Goš a no tirgus, ī paš s paldies jums.
Un jā , internets gan maksas, gan bezmaksas ir ļ oti, ļ oti ne pā rā k.
Animā cija, dziesmas pē c pasū tī juma vakarā , aerobika un joga dienā .
Kungi menedž eri, ja nevē laties, lai tik daudz ē diena aiziet pusapē stos š ķ ī vjos, pievē rsiet uzmanī bu nevis daž ā dī bai, bet gan sniegumam un gatavoš anai.
Parādīt vairāk »


iemiesojums kisa-v1
2 gadā atpakaļ  •  8 abonenti 9 atbildes
iemiesojums mipochta
2 gadā atpakaļ  •  7 abonenti 9 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен в районе залива Макади, на живописной Ривьере Красного моря. Гости отеля Stella Makadi Beach Resort могут пользоваться услугами отеля Stella Makadi Garden Resort. Отель был открыт в 2008 году, последняя реновация проводилась в 2017 году. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен на первой береговой линии в районе Макади Бей, в 35 км от аэропорта города Хургада.
Pludmales apraksts Пляж песчаный, рядом кораллы, рекомендуется специальная обувь. Протяжённость пляжа – 400 м. Вход в море только с понтона (длина понтона 380 метров).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Casa Mia: итальянская кухня, работает с 18:30-20:00. Taj Mahal: индийская кухня, работает с 18:30-20:00. В рестораны необходима предварительная резервация.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-клуб (возраст 4-12 лет), водная горка
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports В курортном спа-отеле Stella Makadi есть 380-метровый причал и спа-центр с сезонным крытым бассейном. Гости могут позаниматься в тренажерном зале, поиграть в теннис или просто отдохнуть в сауне.
 • biljards
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • niršana
Telpu apraksts

Всего 605 номеров. Отель состоит из 2 или 3-этажных зданий.

Istabās

В номерах представлено: ванная комната с душевой кабиной, фен, индивидуальный кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), мини бар (согласно концепции отеля), сейф, балкон или терраса.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese Km 32 Safaga Road, Макади-Бэй, Хургада, Египет
Tālruņi: +20 122 555 5076
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд. В отеле есть водные развлечения. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.