Jaz Makadina 5*– Atsauksmes

75
Novērtējums 8.610
№2 viesnīcas reitingā Makadi līcis
9.2 Numurs
9.3 apkalpošana
9.4 Tīrība
8.5 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Viesnīca ir iekārtota austrumnieciskā stilā un atrodas pludmalē Madinat Makadi kūrorta zonā, Makadi līcī. Viesnīca atvērta 1999. gadā, pēdējais remonts veikts 2014. gadā (ieskaitot numurus). Skaista pludmale, laba animācija, mājīga zona. Piemērots ģimenes vai jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар vitabondarchyk
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Nedē ļ a mū su uzturē š anā s š ajā viesnī cā atstā ja patī kamu iespaidu. Pirmais, ko vē los atzī mē t, ir viesnī cas personā ls: uzticieties draudzī gajiem un uzmanī gajiem viesiem (izņ emot reģ istratū ras personā lu: ). … Tomēr ▾ Nedē ļ a mū su uzturē š anā s š ajā viesnī cā atstā ja patī kamu iespaidu.
Pirmais, ko vē los atzī mē t, ir viesnī cas personā ls: uzticieties draudzī gajiem un uzmanī gajiem viesiem (izņ emot reģ istratū ras personā lu: ). Izlī gums nedaudz aizkavē jā s, bet, protams, nepā rkā pjot laika grafiku - tā pē c es nesū dzē š os)) Bet viņ i to varē ja izdarī t ā trā k!
Istaba liela, plaš a ar terasi. Mums bija ģ imenes istaba.

Menedž ere Anija savu darbu dara lieliski. Viņ š pastaigā jas pa pludmali kopā ar š efpavā ru un patiesi interesē jas par vē lmē m un komentā riem un operatī vi atbild uz pieprasī jumiem.
Vē l gribu pieminē t Miš u restorā nā Agua, kas arī ir ļ oti orientē ts uz viesiem un visvairā k atceras pē c vā rda.
Viesmī ļ i galvenajā restorā nā un mū su istabas apkopē ja arī ir pelnī juš i pateicī bas vā rdus.

Attiecī bā uz teritoriju: nav liela, bet kopta. Pludmale arī nav liela platī bas ziņ ā , bet viss ir tī rs un sakopts. Sauļ oš anā s krē slu pietiek visiem. Ī paš i patī kami, ka katru rī tu sauļ oš anā s krē sli tiek apskatī ti un pē c vajadzī bas mazgā ti.
Netā lu no viesnī cas ir neliels rifs, kur var pabarot zivis. Ir arī rifs nirš anai ar akvalangu. Skaists rifs un cena adekvā ta instruktora pakalpojumiem un ekipē jumam.

Rezumē jot: Jaz Marfdina ir viesnī ca, kas cenš as bū t labā kā un uztur pienā cī gu lī meni savu klientu labā.
R. s. Wi-Fi tī klam noņ emts viens punkts. Mū su ieraš anā s dienā - nestrā dā ja visu dienu.
аватар _347144
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s apmetā mies š ajā viesnī cā pē c mū su draugu ieteikuma. Ieradā mies 21:30. Pē c visu papī ru aizpildī š anas viņ i uzreiz uzlika braspetus ar viesnī cas nosaukuma uzrakstu. Iekrā mē jā m koferus nelielā viesnī cas busiņ ā . … Tomēr ▾ Mē s apmetā mies š ajā viesnī cā pē c mū su draugu ieteikuma.

Ieradā mies 21:30. Pē c visu papī ru aizpildī š anas viņ i uzreiz uzlika braspetus ar viesnī cas nosaukuma uzrakstu. Iekrā mē jā m koferus nelielā viesnī cas busiņ ā . Reģ istratū rā lū dzā m, lai, ja iespē jams, dod mums istabu ar skatu uz baseinu vai jū ru, jo mē s nemaz nezinā jā m, kas, kur un kurā virzienā tas ir. Pirmais viesnī cas pluss ir tas, ka pē c mū su koferu piegā des neviens neko neprasī ja un negaidī ja, bet pateicā mies pē c savas iniciatī vas. Istaba ir pribaden, tī ra, skatī jies ledusskapī un tur ir daudz visā du joku un labumi. Bet tad tas nebija atkarī gs no viņ iem, jo ​ ​ viņ i gribē ja ē st pē c nogurdinoš ā ceļ a uz sapņ ainu atvaļ inā jumu, tā pē c viņ i atstā ja koferus vakariņ ā m. Vakariņ as kā vakariņ as ir skaistas, paē dā m un vakara animā cija, vispirms maziem bē rniem un tad izklaide atpū tniekiem. No rī ta pulksten 9:00.
00 tikš anā s ar gidu, kurš piedā vā ja mums visā dus ceļ ojumus, no kuriem atteicā mies, jo tā nebija pirmā reize Ē ģ iptē un daudzus apmeklē jā m. Un tas ir otrs š ī s viesnī cas pluss, jo gids nebija ī paš i stresains, proti, ne viens, ne otrs nenozī mē nē , punkts. Jū ra. Pirmais iespaids kā vienmē r labs, jo Sarkano jū ru nav iespē jams nemī lē t. Bet pirmā s trī s dienas bija neliels vē jš un auksts ū dens, un jū rā un baseinā š eit neko nevar darī t laika apstā kļ u dē ļ.

Pludmale maza bet laba ieeja ū denī , tur parasti ir koraļ ļ i bet mazi, lieliem vajag nopeldē t 250 metrus no krasta un ir ko redzē t. Vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu un nebija vajadzī bas no rī ta celties un apsē sties, kas ir liels pluss. Animā cija ir paredzē ta bē rniem un pieauguš ajiem, visa veida izklaide un spē les. Ē diens restorā nos ir labs un bagā tī gs. Darbinieki visi ir maskā s un cimdos, viņ i viņ us savervē un dā vina cilvē kiem.
Gandrī z viss personā ls apkalpo ļ oti labi bez pā rpratumiem.
Viņ i met š ķ ī vī s tik daudz, cik klients vē las - tikai jums vienmē r ir jā pasaka, cik daudz. Viesmī ļ i zā lē ir ļ oti labi, skaisti un bez spriedzes un izspieš anas apkalpo visu, ko pasū tā t. Un tad jau katra paš a ziņ ā , gribi viņ am kaut ko dot vai nē . Tā teikt paldies. Atseviš ķ a tē ma, puiš i animatori ir labi, jauki, uzmanī gi un smieklī gi. Dienas laikā viņ i atrodas pludmalē , bet vakarā viņ i sniedz visu iespē jamo, lai radī tu animā cijas bē rniem un pieauguš ajiem. Papildus galvenajam restorā nam uz vietas ir arī otrs bā rs. Kā arī zivju restorā ns AQUA, kur papildus diennakts klientu apkalpoš anai tas darbojas arī vakaros kā a la carte restorā ns, kur pasniedz ļ oti labus zivju ē dienus.

Nu galvenais, ka visā viesnī cā viss personā ls ir ļ oti draudzī gs, gan uzkopē ji istabiņ ā s, gan personā ls pludmalē.
Nevajag desmit reizes prasī t, lai atnes kaut ko dzeramu vai saldē jumu, viņ i paš i nemitī gi nā k klā t un jautā , ko vē lies, un tas ir vē l viens š ī s viesnī cas pluss. Un visbeidzot, galvenais. Š ajā viesnī cā strā dā još o menedž eri sauc ANIJA, patiesī bā ANASTASIA ir ļ oti, ļ oti laba un draudzī ga. Vienmē r rū pē jas par atpū tnieku problē mā m. Pastā vī gi pludmalē , bā ros, pie baseina vai restorā nā viņ š uzrauga, kā kā dam ir garastā voklis, kā elpot vai patī k viss, vai kas nepatī k. Un tā ir š ī s viesnī cas galvenā priekš rocī ba. Viņ a ir lieliska. Viņ a ir vislabā kā , un tā ir taisnī ba...Tas, kas man š ajā viesnī cā nepatika, nebija bū tisks mī nuss, bet tomē r mī nuss. Un kā ir, kad prasī jā m numuriņ u ar skatu uz baseinu, proti, tuvā k jū rai, bet mums neiedeva istabiņ u tā lā k no jū ras un baseiniem, lai gan patiesī bā dē ļ tā , ka viesnī ca ir mazs, tam nav lielas nozī mes, jo starpī ba ir 200m.
Un pie restorā na ar skatu uz baseinu un tuvā k jū rai viesnī cā ir apmetuš ies vā cieš i, kas ir 60 procenti, arā bi, č ehi un poļ i, un viss melnums, piemē ram, Ukraina, Krievija, Baltkrievija ir nometinā ts tā lā k. Secinā jums ir tā ds, izņ emot daž as nianses, viesnī ca laba, visi draudzī gi, laba attieksme, tā pē c iesaku visiem, kas vē las labi atpū sties, gaida Jaz Makadina
аватар KsenijaG.
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Visas labā s atsauksmes par viesnī cu ir patiesas. Istabas, personā ls, ē dinā š ana - viss lī menī , skaista teritorija, viesnī ca nav pilnī bā apdzī vota, vienmē r ir brī vi sauļ oš anā s krē sli, maz rindu. No mī nusiem vienī gais ir tas, ka turpat netā lu esoš ais rifs nav ī paš i bagā ts ar jū ras dzī vi, bet tur ir ko redzē t, no rī ta atnā k bruņ urupucis, vakarā dzeloņ rajas un ir arī sekla smilš aina ieeja. … Tomēr ▾ Visas labā s atsauksmes par viesnī cu ir patiesas. Istabas, personā ls, ē dinā š ana - viss lī menī , skaista teritorija, viesnī ca nav pilnī bā apdzī vota, vienmē r ir brī vi sauļ oš anā s krē sli, maz rindu.

No mī nusiem vienī gais ir tas, ka turpat netā lu esoš ais rifs nav ī paš i bagā ts ar jū ras dzī vi, bet tur ir ko redzē t, no rī ta atnā k bruņ urupucis, vakarā dzeloņ rajas un ir arī sekla smilš aina ieeja.

Man ļ oti patika apmeklē t spa viesnī cā , a la carte restorā nu - Agua un Fantastic snorkelē š anas tū ri no nirš anas centra.

Ar pā rē jo bijā m ļ oti apmierinā ti, iesaku apmeklē t)
аватар Tetyana12
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Kopumā iespaidi no pā rē jiem ir labi, no Ē ģ iptes nebiju gaidī jusi tā du apkalpoš anu, biju pā rsteigta! Izlasot pozitī vas atsauksmes par viesnī cu, nolē mā m to izvē lē ties, ļ oti slavē ja ē dienu, gribē ju pā rbaudī t vai tā ir patiesī ba: ē diens labs, bet pē c 9 atpū tas dienā m vienmuļ ī ba kļ uva garlaicī ga, augļ i standarta , bet garš ī gi: ā bols, apelsī ns, banā ns, pamela, melone, svaigas dateles , vairā kas reizes deva persikus (nez kā pē c nebija sezonā lā s gvajaves), man patika mango sula un š okolā des saldē jums : ) No gaļ as: vista, zivs, liellopu gaļ a, rē ķ inā jā mies ar jē ru, bija tikai divas reizes (grilē ts - ļ oti garš ī gi, ) reizes garneles un krabji bija vietē jie. … Tomēr ▾ Kopumā iespaidi no pā rē jiem ir labi, no Ē ģ iptes nebiju gaidī jusi tā du apkalpoš anu, biju pā rsteigta!
Izlasot pozitī vas atsauksmes par viesnī cu, nolē mā m to izvē lē ties, ļ oti slavē ja ē dienu, gribē ju pā rbaudī t vai tā ir patiesī ba: ē diens labs, bet pē c 9 atpū tas dienā m vienmuļ ī ba kļ uva garlaicī ga, augļ i standarta , bet garš ī gi: ā bols, apelsī ns, banā ns, pamela, melone, svaigas dateles , vairā kas reizes deva persikus (nez kā pē c nebija sezonā lā s gvajaves), man patika mango sula un š okolā des saldē jums : ) No gaļ as: vista, zivs, liellopu gaļ a, rē ķ inā jā mies ar jē ru, bija tikai divas reizes (grilē ts - ļ oti garš ī gi, ) reizes garneles un krabji bija vietē jie. Kafijas automā tā bija garš ī ga kafija un kruasā ni. Mani patī kami pā rsteidza fakts, ka ē dienu ieteikumus var nodot personī gi š efpavā ram vai ar sievietes vadī tā jas starpniecī bu (diemž ē l neatceros nosaukumu), pē c kā da laika tie tiek ņ emti vē rā . Kopumā viesnī cas koncepcija: sazinieties ar vadī bu par visiem jautā jumiem, un viņ i darī s visu, lai jū su atvaļ inā jums bū tu veiksmī gs)))
Trenaž ieru zā le maza, kondicionieris darbojā s ar pā rtraukumiem, bija jā sazinā s ar menedž eri, sievieš u simulatoru nav: kā jā m un sē ž amvietai.
Pludmale maza un kompakta, labi pieskata, iztī ra smiltis un sauļ oš anā s krē slus, 7.00 no rī ta jau aizņ emtas pirmā s rindas, bet vienmē r ir kur apgulties. Sā kumā mani sarū gtinā ja tas, ka pie pontona bija daudz jū ras kuģ u, tač u no tiem uz ū dens nebija netī rumu, kas bija patī kams pā rsteigums. Jū ra ir tī ra un silta vieglā vē jainā laikā (sajū ta 27-28 grā di, varē tu nopeldē ties 30 minū tes nesasalstot), plus lī č i; bet stiprā vē jā ū dens kļ uva vē sā ks, varbū t kaut kur ap 24-25 grā diem. Vairā ki nož ogoti koraļ ļ i, tas kas tā lā k ir liels, tur daudz zivju, redzē jā m pat raibu raibu. . . Baseinos ū dens hlorē ts.
Kompakta zaļ ā zona - viss tuvu, daudz bē rnu. Katru vakaru no 21-23 bija š ovprogramma pieauguš ajiem. Wi-fi reģ istratū rā ir labs, bet nez kā pē c pirmā s divas dienas izkrita, nā cā s reģ istrē ties no jauna, lidostā nopirkā m 28 gig par 14 USD.
аватар S._Alexandra
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laikapstā kļ i ne visai paveicā s, bija stiprs vē jš , bet tomē r pludmale ir aprī kota tā , lai vē jš bū tu pē c iespē jas mazā ks, speciā li pī ti ž ogi, augstas palmas. Pludmale brī niš ķ ī ga, ar ē rtu ieeju ū denī , smilš aina. … Tomēr ▾ Laikapstā kļ i ne visai paveicā s, bija stiprs vē jš , bet tomē r pludmale ir aprī kota tā , lai vē jš bū tu pē c iespē jas mazā ks, speciā li pī ti ž ogi, augstas palmas. Pludmale brī niš ķ ī ga, ar ē rtu ieeju ū denī , smilš aina. Ē rti sauļ oš anā s krē sli, kurus vienmē r uzrauga darbinieki un notī ra no tiem smiltis. Pludmalē katru dienu izklaides programma, ū dens aerobika jū rā , Zumba tieš i pludmalē . Viesmī ļ i vienmē r skraida apkā rt un prasa, kā dus dzē rienus atnest.
Teritorija kompakta un izdevī ga, viss ē rti izvietots. Skaisti stā dī jumi, kas tiek uzraudzī ti, ir kur nofotografē ties : )
Mums bija skats uz dā rzu un liels balkons, mums patika mū su skats.
Istaba ir ļ oti labi iztī rī ta, un puisis, kurš uzkopa, ļ oti atsaucā s uz visiem lū gumiem. Es vienmē r gribē ju aizbraukt iedzert tē ju)
Mums patika ē diens restorā nā , jo mē s mī lam svaigus dā rzeņ us un augļ us, un ar to nebija nekā du problē mu. Vienmē r skaisti, nav notecinā ti Dā rzeņ i-augļ i, pā rsteidzoš i garš ī gi. Garš ī gs fetas siers. Ļ oti biež i bija zemenes. Katru vakaru grils: paipalas, liellopa gaļ a, jē ra gaļ a, vista, zivis, vienu vakaru bija krabji.
Mums pat izdevā s pagatavot borš č u, ļ oti cienī gu, ar ķ iploku grauzdiņ iem, tiem, kam virtuve ir garlaicī ga))
Atseviš ķ a cieņ a š efpavā ram, kurš personī gi iegā ja zā lē un kontrolē ja procesu, par jebkuriem lū gumiem viņ š palaida vai nu maisu, vai krutonus vai ko citu))) Visi viesmī ļ i skrien kā pulkstenis, jautā , ko vē laties dzert un atnest, kas padara uzturē š anos restorā nā maksimā li ē rtu un patī kamu. Visi vienmē r ir laipni, smaidī gi un vairā kas reizes jautā s, vai viss ir kā rtī bā ? )
Ā , nevaru nepieminē t vienkā rš i dieviš ķ os kruasā nus brokastī s. Ne sliktā k kā Francijā .
Kopumā jū s nenož ē losiet, izvē loties š o viesnī cu, tā ir ļ oti cienī ga, gan cenas, gan kvalitā tes ziņ ā ! ES iesaku!
аватар yurist_ok
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jauka uzturē š anā s no 2021. gada 11. lī dz 20. februā rim, divi pieauguš ie un bē rns 5.5 gadus vecs. Ē ģ iptē.9 reizes un otro reizi Makadi. Kā vienmē r, augš ā atrodas viesnī ca Jazz. It ī paš i pakalpojums. Patika viss. Ī paš s paldies bē rnu animatorei Jū lijai, bē rni pirms atvē rš anas aizskrien uz klubu un to nav iespē jams izņ emt pirms slē gš anas. … Tomēr ▾ Jauka uzturē š anā s no 2021. gada 11. lī dz 20. februā rim, divi pieauguš ie un bē rns 5.5 gadus vecs. Ē ģ iptē.9 reizes un otro reizi Makadi. Kā vienmē r, augš ā atrodas viesnī ca Jazz. It ī paš i pakalpojums. Patika viss. Ī paš s paldies bē rnu animatorei Jū lijai, bē rni pirms atvē rš anas aizskrien uz klubu un to nav iespē jams izņ emt pirms slē gš anas. Labvakar programma. Ē diens ir lielisks, neslavē jams. Tik daudzas lietas, dā rzeņ i un saldumi gandrī z nesasniedza. Laba vieta vakara programmai, interesantiem un daudzveidī giem priekš nesumiem. Nekad neatkā rtojā s visas dienas. Nepalaidu garā m nevienu dienu. Ir laba ieeja jū rā , smilš u pludmale. Bē rniem tas ir ļ oti ē rti. Ar sauļ oš anā s krē sliem problē mu nav, darbinieks nepā rtraukti staigā apkā rt, pā rvieto sauļ oš anā s krē slus un slauka smiltis. Tas ir ļ oti ē rti. Pirmo reizi visos braucienos vē los atzī mē t gidu Anex Tour Hishama, ļ oti uzmanī gu un pozitī vu.
Atbilstoš i telpai: labi uzkopa, uzreiz atbildē ja uz visiem lū gumiem, apmierinā ts ar peldmē teli un č ī bā m. Istaba ir ļ oti plaš a. Brī niš ķ ī gi svē tki Valentī na dienai, dienu un nakti. Pirmo reizi viesmī ļ a pakalpojums pludmalē . Katru dienu vadī tā js nā ca klā t, lai pajautā tu, vai viss ir kā rtī bā . Baseins ir ļ oti silts, redzē ju, kā tajā periodiski mē rī ja temperatū ru. Iespaids, ka pica un saldē jums bija pieejami visu laiku. Labi dzē rieni: ā bolu un apelsī nu sula no automā ta (nav UPI). Bā rā ir garš ī gas iepakotas mango un gvajaves sulas. Alkohols, vī ns stikla pudelē s. Nekas nav ierobež ots ne bā rā , ne restorā nā . Ļ oti kompakta teritorija ar ē rtu infrastruktū ras izvietojumu. Pat ja es gribē ju izteikt piezī mi, nav par ko sū dzē ties.
Sakā rtoja visu. Iesaku ģ imenē m ar bē rniem un cienī tā jiem ē rti atpū sties. Ceru, ka š is nav mū su pē dē jais ceļ ojums uz š o brī niš ķ ī go viesnī cu. Paldies visam personā lam par brī niš ķ ī gajā m brī vdienā m.
аватар makarenchik
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ieradā mies vē lu, ā tri iekā rtojā mies, ierā dī ja istabu, istabā gaidī ja sviestmaizes un augļ i, ū dens. Teritorija kompakta, ļ oti tī ra un kopta, zaļ a. Apsildā ms baseins. Jū ra ar normā lu ieeju, pludmalē ir daudz sauļ oš anā s krē slu, ir viesmī lis, tā pē c nebū s jā iet uz bā ru, viss ā tri atnes un atceras izdzerto. … Tomēr ▾ Ieradā mies vē lu, ā tri iekā rtojā mies, ierā dī ja istabu, istabā gaidī ja sviestmaizes un augļ i, ū dens. Teritorija kompakta, ļ oti tī ra un kopta, zaļ a. Apsildā ms baseins. Jū ra ar normā lu ieeju, pludmalē ir daudz sauļ oš anā s krē slu, ir viesmī lis, tā pē c nebū s jā iet uz bā ru, viss ā tri atnes un atceras izdzerto. Vē rojot pludmali, palī dzot noklā t dvieļ us, kustinā t sauļ oš anā s krē slus kā gribi, slaucī t smiltis no sauļ oš anā s krē sliem, mainot pelnu trauku, es neredzē ju viņ u sē ž am dī kā . Uztura ziņ ā viss izcili, viss garš ī gi, super salds, grils izcils, uzkodas ir. Ir animā cija, nemitī gi kaut kur zvana, stiepjas, ū dens aerobika utt. Personā ls ir lielisks. Mē s lieliski pavadī jā m laiku, mē s noteikti atgriezī simies vasarā . Mē s atradā m viesnī cu, kas mums atbilst 100%. Mī nusi nav atrasti : )
аватар Ta-tina
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laiks super, no rī ta neliels vē jiņ š , tad sasilst un mierī gs lī dz vakaram. Jū ra silta (sā kumā bija spirgts, tad februā ri nevar iziet, ok), smiltis. Baseinā sasilst lī dz 28 grā diem. Ē diens ir viss un ļ oti garš ī gs - milzī gas garneles, kalmā ri, zivis, vista utt. … Tomēr ▾ Laiks super, no rī ta neliels vē jiņ š , tad sasilst un mierī gs lī dz vakaram. Jū ra silta (sā kumā bija spirgts, tad februā ri nevar iziet, ok), smiltis. Baseinā sasilst lī dz 28 grā diem.
Ē diens ir viss un ļ oti garš ī gs - milzī gas garneles, kalmā ri, zivis, vista utt.
Teritorija ir pasaka, zaļ as maš ī nas, putni, ziloņ i. Istabas lielas ar atseviš ķ u zonu bē rniem, viss jauns.
Animā cija ir paredzē ta bē rniem un pieauguš ajiem. Pē cpusdienas ballī te ar atspirdzinā jumu un dzī vo mū ziku "Kubieš i", vakarā bē rnu diskotē ka un dzī vā mū zika pieauguš ajiem. Personā ls ir uzmanī gs, un Luba palī dz it visā .
Viesnī ca ir pilna par 30-40 procentiem. Odu nav.
аватар brovchenko.alenka
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Brī niš ķ ī ga uzturē š anā s mā jī gā , kompaktā viesnī cā . Viss ir tī rs, zaļ š un sakopts. Darbinieki ir uzmanī gi smaidoš i, neuzkrī toš i medī dolā ru. Ierodoties pulksten 8, istaba tika sakā rtota pē c brokastī m, kas aizņ ē ma apmē ram stundu. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga uzturē š anā s mā jī gā , kompaktā viesnī cā . Viss ir tī rs, zaļ š un sakopts. Darbinieki ir uzmanī gi smaidoš i, neuzkrī toš i medī dolā ru.
Ierodoties pulksten 8, istaba tika sakā rtota pē c brokastī m, kas aizņ ē ma apmē ram stundu. Istaba tika iztī rī ta perfekti.
Paldies viesnī cas administratorei Lyuba, kura uzklausī ja mazā kā s neē rtī bas un palī dzē ja mainī t istabu.
Viesmī ļ i un pavā ri ir gudri! Tač u karantī na ieviesa savas korekcijas un ar ē diena uzlikš anu bija nedaudz neparasti. Daž reiz bija jā gaida, lai saņ emtu savu gardo ē dienu porciju. Tač u tā nav globā la problē ma. No ē diena bija garneles, kalmā ri, paipalas, kebabs, vakaros ugunī vā rī ta garda liellopa gaļ a. Austrumu saldumi un augļ i, pī rā gi. Bija visdaž ā dā kais, bet ne tik grandiozos daudzumos kā pirms karantī nas. Bet mē s nebijā m izsalkuš i.
No mī nusiem pietrū ka augļ u naš ķ u laikā , tikai picas un smalkmaizī tes.
Patika daž ā di kokteiļ i.
Pludmale ideā li piemē rota smilš u mī ļ otā jiem, lieliska vieta bē rniem. Ja brauc tā lā k, tad koraļ ļ u ir, bet ļ oti maz. Es redzē ju dzeloņ raju, iglu un citas zivis, bet ne lielā skaitā .
2 baseinu teritorijā . Viens no tiem ir apsildā ms. Animatori ir ļ oti jauki puiš i, viņ iem bija jautri nodarboties ar ū dens aerobiku, iesildoties un mā cī jot dejot. Katru vakaru skatī jā mies dejas vai dziedoš o kolektī vu uzstā š anos.
Kas attiecas uz mani, tā ir lieliska vieta ģ imenes brī vdienā m. Liels pluss ir nelielais cilvē ku skaits un iespē ja pā rvietoties pa piekrasti vai cauri viesnī cai uz citā m tuvē jā m viesnī cā m. Teritorija ir apbū vē ta it kā vienā milzī gā pilsē tā , ir daudz reģ ionu-viesnī cu. Tiem, kam patī k pastaigā ties, ir kur pastaigā ties, neskatoties uz to, ka viesnī cas teritorija nav liela un ļ oti kompakta.
Iesaku apmeklē t Luksoru un paš u Hurgadu. Paldies arī gidē m Anex Tura Masattu un Elena. Viņ i stā stī ja daudz interesanta par dzī vi Ē ģ iptē , kas atstā ja daudz iespaidu.
Фото из отеля
аватар sasacizevskij674
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca mums ļ oti patika, apkalpoš ana izcila, teritorija sakopta un zaļ a, viss skaisti un tī ri. Mū su istaba bija lieliska, ar skaistu skatu, kvalitatī vu uzkopš anu! Pludmale ir laba, bet ne atpū tai novembrī , jo gandrī z vienmē r ir ē na, domā ju, ka no aprī ļ a lī dz oktobrim tur bū s ļ oti ē rti, bet ne ziemā . … Tomēr ▾ Viesnī ca mums ļ oti patika, apkalpoš ana izcila, teritorija sakopta un zaļ a, viss skaisti un tī ri.
Mū su istaba bija lieliska, ar skaistu skatu, kvalitatī vu uzkopš anu!
Pludmale ir laba, bet ne atpū tai novembrī , jo gandrī z vienmē r ir ē na, domā ju, ka no aprī ļ a lī dz oktobrim tur bū s ļ oti ē rti, bet ne ziemā .
Animā cija ir ļ oti mierī ga.
Garda dabī gā kafija restorā nā netā lu no pludmales.
Gestrolation Lyuba vienmē r rū pē jas par to, vai ar jums viss ir kā rtī bā .
Bet š eit ē diens bija ļ oti pieticī gs, nu, ļ oti, mē s pat nebijā m gaidī juš i, ka tas bū s tik daudz. Es saprotu, ka tas ir karantī nas dē ļ un ka viesnī cā ir ļ oti maz tū ristu, bet, maksā jot š ā du cenu, jū s sagaida daudzveidī gu ē dienu, tas rada vilš anos.
Iesaku š o viesnī cu no aprī ļ a lī dz oktobrim, kam patī k klusas brī vdienas.
Parādīt vairāk »


Отель оформлен в восточном стиле, находится на самом берегу моря в курортной зоне Мадинат Макади, в бухте Макади Бэй. Отель был открыт в 1999 году, последняя реновация проводилась в 2014 году (включая номера). Прекрасный пляж, хорошая анимация, уютная территория. Подойдет для семейного или молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 32 км от центра города Хургада и в 30 км от аэропорта.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж протяженностью 75 метров, вход в море: пологий, песок и кораллы. Рекомендуется специальная обувь.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги консьержа, факс/ксерокопирование, Wi-Fi в общественных местах и номерах (ограниченная скорость, бесплатно), высокоскоростной интернет Wi-Fi в общественных местах и номерах (платно), 2 бассейна (1 с подогревом в зимний период), магазины, автобус до/из Хургады (платно), банкомат, обмен валют, аквапарк Jaz Aquaviva 5*, аптека и торговый центр Souk Makad находятся за территорией отеля. В отеле предоставляют инвалидное кресло для гостей с ограниченными физическими возможностями (по запросу, бесплатно).

Al Masry Restaurant — главный ресторан, шведский стол: завтрак (07:00-10:30), обед (12:30-14:30), ужин (18:30-21:30);

Aqua Restaurant & Bar — ресторан средиземноморской кухни: поздний завтрак (10:30-11:30), закуски (12:00-17:00).

A la Carte рестораны на территории Madinat Makadi:

Sofra Restaurant — a la carte ресторан восточной кухни;

The Grill Restaurant — a la carte ресторан барбекю;

Makai Tukai Restaurant — a la carte ресторан азиатской кухни;

Nino’s Restaurant — a la carte ресторан итальянской кухни;

Beach Restaurant — a la carte ресторан интернациональной кухни;

Amaya Restaurant — a la carte ресторан индийской кухни;

Aqua Restaurant — a la carte ресторан средиземноморской кухни.

Al Sakkala Bar — снек бар (поздний завтрак 10:30-11:30; закуски 12:00-17:00);

El Obba Bar — бар у бассейна;

The View Bar;

Sultan Bar — лобби бар;

The Beach Bar — бар на пляже;

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн без подогрева в зимний период, аквапарк Makadi Water World — 25 горок для детей на территории отеля Jaz Aquaviva 5* (посещение аквапарка за дополнительную плату, к аквапарку ходит бесплатный трансфер), детский клуб для детей от 4 до 12 лет (часы работы 10:00-12:30 и 15:00-18:00), детская дискотека, детская анимация.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Аквапарк (25 водных горок для взрослых и 25 детских горок) на территории отеля Jaz Aquaviva 5* (посещение аквапарка за дополнительную плату, к аквапарку ходит бесплатный трансфер). Джакузи на открытом воздухе (бесплатно), теннисный корт и оборудование — бесплатно (освещение — платно), живая музыка, дартс, гольф в Мадинат Макади (платно), дайвинг центр (платно), водные виды спорта (платно), кайтсерфинг (платно), банан (платно), водное поло (бесплатно), аквааэробика (бесплатно), баскетбол (бесплатно), бочче (бесплатно), мини-футбол, уроки танцев, оздоровительный центр (платно), массаж (платно), салон красоты (платно), дискотека la loca находится на территории отеля Jaz Makadi Oasis Resort & Club 5*, время работы с 22:30-02:00, напитки после 00:00 платно.
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 270 номеров.

Istabās

Индивидуальный кондиционер, телевизор (спутниковое ТВ), телефон, сейф (бесплатно), Wi-Fi (ограниченная скорость — бесплатно, высокоскоростной интернет за дополнительную плату), мини-бар (платно), одна большая бутылка воды бесплатно (ежедневное пополнение), набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), гладильная доска и утюг (по запросу, бесплатно), балкон или терраса. Уборка номера: ежедневно, смена белья: 3 раза в неделю, room service (платно). Ванная комната с душевой кабиной или ванной, феном и туалетными принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Madinat Makadi, P.O. Box 193, Hurghada, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +20 065 3590 025
Tīmekļa vietne: Jaz Makadina
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.