Zya Regina Resort & Aqua Park 4*– Atsauksmes

248
Novērtējums 6.410
№69 viesnīcas reitingā Hurgada
6.6 Numurs
6.9 apkalpošana
6.8 Tīrība
7.2 Uzturs
7.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas pilsētas centrā, 9 km attālumā no Hurgadas lidostas. Pēdējā renovācija tika veikta 2020. Viesnīcā netiek izmitināti viesi ar kustību traucējumiem. Viesnīcai ir īpaša ieeja pludmalē. Viesnīca atrodas gar smilšainu līci ar privātu molu, un to ieskauj 55 000 kv.m leknu apstādījumu. Kūrorts atrodas dārzos, tieši pludmalē, Sekalas centrā. Piemērots ģimenes, romantiskām brīvdienām.Vairāk →
аватар H1a1v1
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Fantastiskais č etrinieks! Negatī vos punktus bijā m apņ ē mī bas pilni nepamanī t, jo viesnī cas vē rtē jums ir zems, tač u izrā dī jā s, ka tā du momentu nemaz nebija, un ir ar ko salī dzinā t, jo tikai reizi gadā atpū š amies Hurgadā. … Tomēr ▾ Fantastiskais č etrinieks! Negatī vos punktus bijā m apņ ē mī bas pilni nepamanī t, jo viesnī cas vē rtē jums ir zems, tač u izrā dī jā s, ka tā du momentu nemaz nebija, un ir ar ko salī dzinā t, jo tikai reizi gadā atpū š amies Hurgadā.

Es uzrakstī š u ī si un secī bā:

1. Atpū tā mies kopā ar vī ru.
Iekā rtojies uzreiz, bez piemaksā m, pieklā jī gā , tī rā un plaš ā bungalo istabiņ ā . Pamanī jā m, ka ledusskapis nestrā dā , vē rsā mies pie administratores reģ istratū rā Anna un tajā paš ā dienā tas tika nomainī ts pret mums labā stā voklī.

2. Tī rī š ana bija virspusē ja, bet ikdienā un neprasot. Papildus gultas klā š anai viņ i rū pī gi locī ja drē bes, no ielas ienesa istabā ž ā vē tu veļ u, pē c kokteiļ iem mazgā ja glā zes, ja nebija laika tā s izmazgā t, mainī ja dvieļ us un gultas veļ u). Kopumā viņ i bē rnī bā mā jā s pieskatī juš ies kā mā te)). Pē c "netraucē t" lū guma pie durvī m tika nolikta ū dens pudele un papī ra rullis.

2. Ē diens vienmuļ š , bet garš ī gs.
No gaļ as - vista, liellopa gaļ a, aknas, zivis, desiņ as, kotletes, gulaš s. Ir vairā k nekā pietiekami neapstrā dā tu un sautē tu dā rzeņ u. Piedevas - kartupeļ i, brū nie un baltie rī si, makaroni, spageti, pupiņ as. Daudz saldumu. No augļ iem tikai dateles, apelsī ni, melone, greipfrū ti. Parasti č etriem, bet galvenais – viss svaigs, garš ī gs. Vietu restorā nā pietika, arī ar ē dieniem problē mu nebija. Personā ls ir pieklā jī gs, smaidī gs, dziedoš s).

3. Pludmalē ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Pat astoņ os deviņ os no rī ta, atbraucis, var atrast vietu pirmajā rindā pie jū ras. Tā kā pludmalē ieradā mies pirms brokastī m, tad atpū tnieku š ajā laikā ir ļ oti maz, skaties, kā puiš i cī tī gi saved kā rtī bā lietas pludmalē un mazgā sauļ oš anā s krē slus. Jū ra, bez komentā riem - vienkā rš i labi! Un piedā vā jumi pludmalē spa pakalpojumi, ekskursijas ...vispā r neuzkrī toš i, neviens mums netraucē ja.

4. Animā cija ir laba. Trī s gudri puiš i un divas meitenes. Vissvarī gā kais un elegantā kais ir Sony.
Viņ iem izdevā s katru dienu izklaidē t un pā rvilinā t atpū tniekus. Galvenokā rt piedalī jā mies dienas aktivitā tē s, jo vakarā visbiež ā k izgā jā m no viesnī cas, lai apciemotu draugus.

Man nav komentā ru vai jautā jumu par viesnī cu. Mū su svē tki, pateicoties jums, izvē rtā s brī niš ķ ī gi un neaizmirstami! Paldies par jū su darbu un pū lē m, par vienkā rš iem labiem cilvē kiem apkā rt, par viņ u smaidiem un laipno mirdzumu acī s, darbiniekiem, kuri mī l cilvē kus, ī paš i mī l baltkrievus)) un dara savu darbu ar prieku!

Jums labklā jī bu un atbilstoš us tū ristus!
Пенная дискотека. Было просто весело.
аватар nadezhda183396
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā mies ģ imene - 2 pieauguš ie un 2 bē rni, bijā m apmierinā ti, ir nelieli mī nusi, bet plusi tos pilnī bā nosedz! Tikā m ā tri iekā rtojuš ies, numuriņ š izrā dī jā s ideā li tī rs bez defektiem, bez iebildumiem uzlikta papildus gulta, uzkopš ana tika veikta katru dienu, dvieļ i mainī ti pē c nepiecieš amī bas, viesnī cas teritorija liela, kopta - viss zaļ š un skaisti, pludmale skaista, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem! Ē dieni katrai gaumei, gaļ a, zivis, dā rzeņ i, augļ i. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ģ imene - 2 pieauguš ie un 2 bē rni, bijā m apmierinā ti, ir nelieli mī nusi, bet plusi tos pilnī bā nosedz! Tikā m ā tri iekā rtojuš ies, numuriņ š izrā dī jā s ideā li tī rs bez defektiem, bez iebildumiem uzlikta papildus gulta, uzkopš ana tika veikta katru dienu, dvieļ i mainī ti pē c nepiecieš amī bas, viesnī cas teritorija liela, kopta - viss zaļ š un skaisti, pludmale skaista, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem! Ē dieni katrai gaumei, gaļ a, zivis, dā rzeņ i, augļ i. . . viss ir pā rpilnī bā , viss ir svaigs un garš ī gs, ir no kā izvē lē ties! Animā cija vā ja, bet garlaicī gi nebija! Manā cenu kategorijā , manuprā t, lieliska viesnī ca, ar izcilu teritoriju un ē rtu atraš anā s vietu pilsē tas centrā! ! !
аватар zolotykh
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Decembrī atpū tos pie vī ra, 8 no rī ta ierados viesnī cā , atstā ju koferus un devos brokastī s. 14 mū s iekā rtoja lieliskā istabiņ ā.50 metrus no pludmales, nevienam nepiemaksā jā m. Pati istabiņ a parasta, kā jau visā s 4-kahā s, nedaudz duš as kabī ne tika izģ ē rbta, bet tas netraucē ja mazgā ties. … Tomēr ▾ Decembrī atpū tos pie vī ra, 8 no rī ta ierados viesnī cā , atstā ju koferus un devos brokastī s. 14 mū s iekā rtoja lieliskā istabiņ ā.50 metrus no pludmales, nevienam nepiemaksā jā m. Pati istabiņ a parasta, kā jau visā s 4-kahā s, nedaudz duš as kabī ne tika izģ ē rbta, bet tas netraucē ja mazgā ties. Vispā r neesmu izvē lī gs cilvē ks, man galvenais ir jū ra un daba. Istabas katru dienu tika tī rī tas ļ oti virspusē ji, arī dvieļ i tika mainī ti pret tī riem katru dienu. Ja dodaties uz š o viesnī cu, noteikti paņ emiet 2 vai pat 3 fumigatorus no odiem - viņ i mū s vienkā rš i tur iesprū da (neskatoties uz to, ka bija ziema, un es baidos iedomā ties, kas notiks vasarā ) !! !
Viesnī cas teritorija ir ļ oti skaista, zaļ a un sakopta. Baseini ziemā bija neapsildī ti, tā pē c tajos nepeldē jā mies. Ē diens normā ls, vienmuļ š , bet vienmē r bija ko ē st: vai nu gaļ u, vai zivis, vispā r izsalcis noteikti nepaliksi. Š ī s viesnī cas lielais pluss ir pludmale! ! ! Bē rniem ir smiltis un tī rs ū dens, pludmales malā s no kā pnē m uzreiz var iekļ ū t koraļ ļ os, ​ ​ tā da sajū ta, ka vienkā rš i peldies akvā rijā ar zivī m! Kopumā mums ļ oti patika un labprā t atbrauktu uz š ejieni ne reizi vien!
Vispā r Ē Ģ IPTE - TU ESI SKAISTA! ! !
аватар andreromanov332
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
NETĪ RUMI IR VIESNĪ CAS RĀ DĪ TĀ KARTE. Plā nojot ceļ ojumu uz š ejieni, iesaku ņ emt lī dzi pludmales dvieli, gultas veļ u, š ampū nu, tualetes papī ru, fumigatoru, muš u krē mu un, protams, aktī vā s ogles un pretcaurejas zā les. … Tomēr ▾ NETĪ RUMI IR VIESNĪ CAS RĀ DĪ TĀ KARTE.
Plā nojot ceļ ojumu uz š ejieni, iesaku ņ emt lī dzi pludmales dvieli, gultas veļ u, š ampū nu, tualetes papī ru, fumigatoru, muš u krē mu un, protams, aktī vā s ogles un pretcaurejas zā les.
Uzmanī bu: Hurgadas lidostā tū roperatora pā rstā vji izkrā pj krievu tū ristus par naudu un pā rdod vī zu par trī s dolā riem dā rgā k. Viņ i nekaunī gi melo, ka banka lidostā nestrā dā . Faktiski lidostas dienestiem ir ī paš i izvietoti punkti vī zu tirdzniecī bai prom no pasaž ieru plū smas. Turklā t nesē ji pie izejas no lidostas paķ er bagā ž u, aiznes to uz autobusu un pē c tam izspiež naudu. Pasakas, ka lidosta ir pilna ar meliem. Esam vienī gie, kas stundu gaidī ja bagā ž as izsniegš anu.
Viesnī ca atrodas 7 km attā lumā . Tomē r braucā m 1.5h. Coral Travel atveda tū ristus uz 8 viesnī cā m. Kad autobuss apstā jā s pie viesnī cas Regina, mums uzreiz palika slikti. Izkā rtne klā ta ar netī rumiem, tie paš i putekļ i visapkā rt zā lē . Mē s ieradā mies 4 cilvē ku kompā nijā no Belgorodas, samaksā jā m par diviem standarta numuriem 10 dienas, maksā jot 30 tū kstoš us rubļ u. no cilvē ka. Krievi tiek izmitinā ti bungalo un vecā s ē kā s. Eiropieš i – jaunajā ē kā . Bungalo ieguvā m pē c kosmē tiskā remonta Nr. 738. Uzreiz iekrita acī s, ka neviens nemainī ja gultas veļ u un dvieļ us, visapkā rt bija putekļ i un netī rumi. Es nekavē joties atgriezos reģ istratū rā un aprakstī ju problē mu. Par piedā vā jumu maksā t 20 c. u. atbildē ja ar atteikumu. Tad administratore piedā vā ja atgriezties istabā un gaidī t apkopē ju. Jū su informā cijai: Š ajā viesnī cā nav neviena Guestreleshen. Par visā m problē mā m reģ istratū rā , kur viņ i pat neatrisinā s jū su problē mu. Viņ i atbildē s ar attaisnojumu, viņ i saka, mē s lemsim drī z, vē lā k.
Rezultā tā apkopē ja netī rā s veļ as nomaiņ ai atnesa lī dzī gu veļ as komplektu un vē l sliktā ku par iepriekš ē jo. Arī dvieļ i nebija mazgā ti, un uz gultas pā rklā jiem bija redzamas kailas pē cpuses noslaucī š anas pē das.
Visiem š ī s viesnī cas bungalo nav logu. Tā vietā vitrā ž as. Š ī iemesla dē ļ telpas ir ļ oti tumš as un mitras. Santehnika veca, duš a maza, š ķ idrā s ziepes un tualetes papī rs nav pievienotas. Rakstī t piezī mes sē tniekam angļ u valodā ir bezjē dzī gi. Un es nerunā ju arā bu valodā . Apkopē ja nā k tikai uzklā t gultu un viss.
Rezultā tā pirmajā dienā devā mies uz pilsē tu, nopirkā m tualetes papī ru, č etrus gultas veļ as komplektus un dvieli, š ampū nu, ziepes, fumigatorus. Uzturē jā s 150 USD robež ā s
Vietnē nav maksas vai bezmaksas interneta. Jū s varat iegā dā ties SIM karti, izejot no viesnī cas. Nogriezieties pa kreisi pie izejas un abā s ielas pusē s. Sheraton redzē s daudz pakalpojumu sniedzē ju, tostarp Ukrainas mobilā s sistē mas.
Ē diens ir pā rsteidzoš i labs č etrā m zvaigznē m. Lai gan š ī s zvaigznes nekur neparā dā s. Viesnī ca sevi pozicionē kā "Hospitaly", t. i. pensija. Gaļ as ē dieni vienmē r ir pieejami. Grilē ta gaļ a pusdienā s un vakariņ ā s. Trī s sā nu ē dieni. Zivju sautē jums bez kauliem katru dienu. Nav slikta maiznī ca. Daudz bulciņ u. Vienmē r divu veidu zupas un ļ oti garš ī gas. No augļ iem melone, apelsī ni, mandarī ni, gvajava (nav garš ī gi), dateles (nav nogatavojuš ā s). Nekad nav bijis ne ā bolu, ne bumbieru, ne arbū zu, ne mango. Pie dzē rieniem vienmē r ir milzī ga rinda, kā arī pē c salā tiem. Gurķ i un tomā ti ir pretī gi. Pavā ri netī rā s drē bē s, kā arī viesmī ļ i. Treš ajā uzturē š anā s dienā Ē ģ iptē jū s pierodat pie piķ a melniem dubļ iem. Tas ir viņ u dzī vesveids. Galvenais ir neredzē t gatavoš anas procesu.
Pludmale ir netī ra peļ ķ e, kurā stā vlaukumā atrodas laivas un notecina atkritumus tieš i zem atpū tnieku deguna. Koraļ ļ u č ī bas ir nepiecieš amas normā lai, augstas kvalitā tes peldē š anai. Pē c tam varat izrā pties cauri ž oga bedrei un peldē ties tuvē jā s, nepabeigtā s viesnī cas pludmalē . Tomē r arī tur ū dens tī rī ba ir relatī va, jo. 300 metru attā lumā no viesnī cas atrodas Hurgadas galvenā pasaž ieru kuģ u ostas autostā vvieta. Un neceriet, ka š o kuģ u ī paš nieki izmanto sausā s skapjus.
Lai snorkelē tu un vē rotu zivis koraļ ļ u rifā , jā iet pa laivu stā vvietu, lī dz pludmales lī č a galam un jā brauc 50 metrus no krasta. Bū s dzī vs koraļ ļ u rifs. Nepiecieš amas spuras un maska.
Pa pludmali staigā Ahmeds un vē l viens krā pnieks, kuri piedā vā ekskursijas no viesnī cas nirš anas kluba. Uz Paradī zes salu - 25 USD, nirš ana ar diviem nirš anas gadī jumiem - 35 USD. Neredzi mani, kidalovo. Turklā t viņ i jū s pabaros vē lu, pē c tam jū s iztē rē sit gada aktī vā s ogles un pretcaurejas medikamentu krā jumus.
Anamā cija pansionā tā absolū ti nav interesanta. Komandā ir krievu meitene, kas pacieš ami runā angliski un palī dz krievu tū ristiem risinā t problē mas ar pamatiedzī votā jiem. Faktiski tas daļ ē ji veic gestreleshen funkcijas. Š is ir vienī gais pozitī vais cilvē ks š ajā tumsas un putekļ u valstī bā . Reizi nedē ļ ā nā k amatiermā kslinieki.
Viesnī cā ir trī s bā ri. Pats dumjā kais - pie baseina. Viss tajā beidzas stundu pē c atvē rš anas. Pludmales bā rā lī dz pusdienlaikam beidzas alus. Vestibilā - bā rā alus beidzas uzreiz pē c vakariņ u beigā m, t. i. pulksten 21.00. Tomē r dzē rā jiem ir daudz lē tu dzē rienu, piemē ram, viskijs, degvī ns, auns, dž ins un pat tekila lī dz bā ra slē gš anai, t. i. 24:00 Š o negantī bu dzert nav iespē jams. Bet tomē r dzē rā ji ir sajū smā .
Starp citu, starp atpū tniekiem ir daudz dā mu ar zemu sociā lo atbildī bu un tā lu no reprezentabla izskata. Arā bi par tiem priecā jas. Rindā pie bā ra 90% sievieš u. Turklā t tā dā stā voklī , ka viņ i nespē j bā rmenim pateikt vē lamā kokteiļ a recepti. Tā pē c viņ i raksta satriecoš as atsauksmes par š o caurumu.
Pansionā ta teritorija nav maza, skaista, dā rznieki cenš as. Rodas iespaids, ka dā rznieki ir vienī gie strā dnieki, kas apzinī gi pilda savus pienā kumus.
Tū ristu kontingents: 5% ļ oti nabadzī gi eiropieš i, 5% arā bi, 20% ukraiņ i/baltkrievi, pā rē jie krievi.
Un tagad par paš u Hurgadu. Pilsē ta izskatā s kā pē c kodoltrieciena: visapkā rt postī jumi, daudz ubagu, netī rumi, smird un daudz pamestu viesnī cu un bū vlaukumu. Sabiedriskais transports nav piemē rots eiropieš u pā rvadā š anai. Braukt ar taksometru nav droš i. Arā bi kļ uva nesavaldī gi un ļ oti, ļ oti agresī vi. Salī dzinoš i droš i varat justies tikai viesnī cas teritorijā .
Pirms izbraukš anas reģ istratū rā pasū tī jā m pusdienu kastī tes. Ieradā mies 5.00 no rī ta, administratore nomodā atbildē ja, ka jū su uzņ ē mumam nav pusdienu paku, jo. tu tos nepasū tī ji. Tad viņ š pienā ca pie mums un iedeva 0.5 litrus. č etras ū dens pudeles, kuras, starp citu, mums atņ ē ma lidostā .
Arī apkalpoš ana lidostā ir š ausmī ga. Lidosta ir sadalī ta divā s zonā s: krieviem un citā m. Lidostas droš ī bas dienests pā rbaudes laikā uzvedas vienkā rš i kā lopiskums. Viņ i var sist pa kā ju, grū stī ties, kliegt uz sievieti, bē rnu. Duty Free veikalos cenas ir pā rmē rī gi augstas. Tualetes ir netī ras.
Rezumē : kopš.1997. gada divas reizes gadā atpū š amies Turcijā un laikam nevajadzē tu mainī t tradī cijas.
аватар grabarchuk1983
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cai ir gan plusi, gan mī nusi. Sapratā m, ka braucam uz budž eta viesnī cu, daudz no viesnī cas negaidī jā m. Ī paš i pē c iepriekš ē jiem Albatrosiem. Bet viss izrā dī jā s ļ oti labi. Norē ķ ins. Viesnī cā bija kā di septiņ i. … Tomēr ▾ Viesnī cai ir gan plusi, gan mī nusi. Sapratā m, ka braucam uz budž eta viesnī cu, daudz no viesnī cas negaidī jā m. Ī paš i pē c iepriekš ē jiem Albatrosiem. Bet viss izrā dī jā s ļ oti labi.

Norē ķ ins. Viesnī cā bija kā di septiņ i. Ap 11 apmetā mies Regal ē kā , ceturtajā stā vā ar skatu uz jū ru, Le Pacha viesnī cas virzienā . Pirmajā reizē norē ķ inā jā mies bez papildus maksā jumiem, nezinu, kas ietekmē ja: saldumi reģ istratū rā , motivā cijas vē stule no TopHotels, lū gums viesnī cas mā jaslapā , + smaids. Istaba laba, viss darbojā s, bija tē jkanna, kafija, tē ja, seifs. Normā li iztī rī ja istabu, savija figū riņ as, atstā ja 1 dolā ru. Dienu vē lā k karte no durvī m nedarbojā s, bet mē s bijā m trī s un trī s kartes, viņ i tā s mainī ja pē c kā rtas.

Teritorija un atraš anā s vieta. Tas ir liels pluss viesnī cai. Teritorija nav maza un skaista. Viss zaļ š , skaisti, apkā rt ziedi. Nemitī gi kaut ko stā da, griež utt. . Kamē r bija 13 dienas, paspē ja daudzā s izrakt puķ es (parastas, skaistas) un iestā dī t jaunas.
Viesnī ca pilsē tas centrā , Sheraton ielā . Apkā rt veikali, Sherry gā jē ju iela, blakus zivju tirgus, Marinas krastmala. Teritorijā ir peldbaseins ar aukstu ū deni, neliels akvaparks. Wifi ir vā jš.

Jū ra: Lagū na, pa labi un pa kreisi ir koraļ ļ u salas (nav, protams, Š arm, bet tomē r normā li Hurgadas pilsē tas viesnī cai). Ieieš ana jū rā ir normā la un akmeņ aina. Pludmalē ir bā rs. Svē tku pirmajā pusē bija problē mas ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem. Tū risti vai nu aizņ ē muš i dvieļ us no vakara vai no nakts (starp citu, pludmalē tos neizsniedz, bet jau reģ istrē joties ir istabā , vē lā k nav ē rti nomainī t pret apkopē ju), bet viņ i paš i varē tu ierasties vakariņ ā s vai pat vē lā k. Bet, acī mredzot, sakarā ar lielo sū dzī bu skaitu par to, viesnī ca ievietoja paziņ ojumus, ka dvieļ i no sauļ oš anā s krē sliem, kas bija aizņ emti lī dz pulksten 8, tiks noņ emti (tā bija). Pē c tam no rī ta bija iespē ja atrast brī vu sauļ oš anā s krē slu.
Tas ir pluss viesnī cai.

Tač u, viesnī cas administrā cija, es lū dzu pievē rst uzmanī bu daž iem trū kumiem, kurus es aprakstī ju pā rskatā , un veikt pasā kumus, lai tos novē rstu. Regī na var un bū s labā ka.

Animā cija. Kad ieradā mies, pirmā s 5 dienas bija animā cijas komanda (Otto, Katja, Oksana, Nuna utt. ), par kuru iepriekš ē jā s atsauksmes bija ļ oti pozitī vas. Es nezinu, vai viņ i atpū š as, vai tū ristiem nav ar ko salī dzinā t. Ū dens aerobikas nebija, no rī ta bija joga, no rī ta klubu deja 1 dziesma un viss, volejbols, tā kā pludmalē kā das 30 minū tes bija putu ballī te. Pē c vakariņ ā m nekā , vispā r nekā animatori bija tikai tur, bet kā ds bija viņ u darbs, nav zinā ms. (1 reize gan bija zumba). Ī paš i aktī vu saziņ u ar tū ristiem neievē roju. Vakarā š ovs, kas nebija ilgi, un tad viss, viesnī cā nav ko darī t. Mē ģ inā ju to noskaidrot no pilsē tas diskotē kā m, bet viņ i nebija ī paš i ieinteresē ti turp doties.

Pē c 5 dienā m animā cijas komanda viesnī cā pilnī bā mainī jā s. Un tad viss gā ja WOW!
Un ū dens aerobika, zumba, stiepš anā s, joga, salsa, bač ata, dejas, ballī te ar krā sā m, putu ballī te pludmalē ir nevis 30 minū tes, kā agrā k, bet vairā k kā.1, 5h, daž as sacensī bas, volejbols. Un krā sotie bē rni staigā ja, vakarā viņ u bija daudz minidiskotē kā , viņ i lielu uzmanī bu pievē rsa tū ristiem. Kopumā aina ir krasi mainī jusies. Viesnī cai vajadzē tu bū t jums pateicī gai. Tas ir gadī jums, kad animā cija paspilgtina visus budž eta viesnī cas trū kumus. Ceru, ka š o atsauksmi izlasī s Jū su uzņ ē muma "Happiness Life Of Animation" vadī tā js (spriež ot pē c puiš u T-krekliem), un novē rtē s Jū su darbu, apskats nav pē c pasū tī juma, ticiet man ar ko salī dzinā t). Vakara izrā des ir kļ uvuš as daudz interesantā kas un garā kas. Mē s ar puiš iem gā jā m uz diskotē kā m. Paldies, puiš i: Moody, Marina, Smile, Janine, Coca, Body, David un Chief Adam, jū s esat lieliski. (Atvainojiet, ja par kā du aizmirsu). Ar jums bija ļ oti interesanti un jautri, pā rē jais paliks atmiņ ā uz ilgu laiku.
Вид с номера, на соседний отель Le Pacha
аватар lipovaya1965
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Laba viesnī ca, pirmā lī nija. Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti ē rta. Centrs, visas interesantā s vietas 10 minū š u pieejamī ba. Pirmā lī nija. Jauka liela pludmale. Liela teritorija, daudz apstā dī jumu, palmas. Viņ i dzī voja bungalo. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, pirmā lī nija.
Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti ē rta. Centrs, visas interesantā s vietas 10 minū š u pieejamī ba. Pirmā lī nija. Jauka liela pludmale.
Liela teritorija, daudz apstā dī jumu, palmas.
Viņ i dzī voja bungalo. Ē rts, izolē ts. No 5 izejā m istabā darbojā s 2, pā rē jā s bija salū zuš as (tas ir mī nuss). Istaba un vannas istaba ir liela. Gaisa kondicionieris darbojā s. Viss ir labi, var dzī vot.
Ē diens ir normā ls. Vienmē r ir bijusi izvē le. Gaļ a (vista, liellopa gaļ a), zivis, dā rzeņ i, gan svaigi, gan daž ā di cepti, rī si, makaroni, desiņ as, sieri, grilē ti, pankū kas, svaiga pita, konditorejas izstrā dā jumi, augļ i, saldumi - viss ir pā rpilnī bā , viss ir svaigs . Serviss labs. Visi ir pieklā jī gi un uzmanī gi. Jebkurš jautā jums tika uzreiz atrisinā ts gan reģ istratū rā , gan ar viesmī ļ iem. Viesnī ca bija pilnī bā pilna, nā cā s nedaudz stā vē t rindā , bet ne ilgi.
Man nepatika Anex-Tour gida uzvedī ba. Gida vā rds bija Imats. Ieradā mies agri no rī ta (lidmaš ī na ieradā s 6-30). Bijā m iekā rtojuš ies pulksten 12. Gids ieplā noja tikš anos nā kamajā rī tā un lī dz pusdienā m stā stī ja par savā m ekskursijā m un plā niem, veltot tam daudz laika. Kad mē s atteicā mies no viņ a ekskursijā m (kuras viņ š pā rdeva par dubultu cenu nekā parasti), viņ š kļ uva rupjš , draudē ja policijai un pē c tam mū s pilnī bā ignorē ja, pat nesasveicinā jā s.
Vienojā mies par vienu ekskursiju. Apskates ekskursija pa Hurgadu. Tas bija pilnī gs murgs. No pulksten 8 lī dz 14 mū s veda uz viņ u veikaliem, prasot kaut ko nopirkt (it ī paš i tā saucamajā Nefertiti "fabrikā "). Gide Oksana, kura dzī vo un strā dā Hurgadā vairā k nekā.20 gadus, visu š o laiku stā stī ja, cik viņ ai grū ta dzī ve, un cik nabaga š oferis, viņ a pat nevar apprecē ties, iedot naudu, jo viņ š ir tik nabags. . . attā li rajoni (lai nebē g, iespē jams).
Rezultā ts:
Viesnī ca ir ieteicama.
Ar Anex-Tour un viņ u gidiem labā k nejaukties.
аватар Liruktim
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Gribu teikt, ka katram jā saprot, kur ē dam un kā dā noskaņ ojumā ) es te lasī ju š ausmas, bet viss jau bija rezervē ts un atpakaļ ceļ a vairs nebija) cipari bija tā vē rti. Saka, ka par piemaksu ir pā rā k dā rga, bet ir vē rts kaulē ties) Istaba ir lieliska, tē jkanna, fē ns, bez kosmē tikas, bet es vienmē r braucu ar visu. … Tomēr ▾ Gribu teikt, ka katram jā saprot, kur ē dam un kā dā noskaņ ojumā ) es te lasī ju š ausmas, bet viss jau bija rezervē ts un atpakaļ ceļ a vairs nebija) cipari bija tā vē rti. Saka, ka par piemaksu ir pā rā k dā rga, bet ir vē rts kaulē ties) Istaba ir lieliska, tē jkanna, fē ns, bez kosmē tikas, bet es vienmē r braucu ar visu. Uzkopš ana super, dvieļ us maina katru dienu, izņ emot pludmales, ja prasī s, iedos citiem. Ē diens daudzveidī gs, bē rni ē da gan makaronus, gan frī kartupeļ us, pieauguš ie atradī s pē c savas gaumes. Pie restorā na ir rinda, bet mē s ieradā mies stundu vē lā k un rindu nebija. Animā cija super, pludmalē ir ū dens aerobika, zumba, joga, volejbols, puiš i cenš as. Vakaros diskotē ka gan bē rniem, gan pieauguš ajiem, Covid ierobež ojumi lī dz 10.30, tad pastaigā jā mies pa pilsē tu. Ja gribas klusumu pludmalē , var lieliski atpū sties salas malā ) Ir daž i koraļ ļ i, daudz zivju, jā ņ em maska) Viss ir super, ē dī sim vē lreiz.
Вид из номера)! Вид из номера Вечеринка Хэллуин Экскурсия Холл
аватар serfrolgump
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Š odien atbraucā m no š ī s viesnī cas un uzreiz rakstā m atsauksmi. Uzreiz teikš u, ja esat iesā cē js vai pirmo reizi Ē ģ iptē , š ī viesnī ca nav priekš jums. Mē s ieradā mies viesnī cā.7:00. Rokassprā dzes tika uzvilktas uzreiz un nosū tī tas brokastī s - tas ir +. … Tomēr ▾ Š odien atbraucā m no š ī s viesnī cas un uzreiz rakstā m atsauksmi. Uzreiz teikš u, ja esat iesā cē js vai pirmo reizi Ē ģ iptē , š ī viesnī ca nav priekš jums. Mē s ieradā mies viesnī cā.7:00. Rokassprā dzes tika uzvilktas uzreiz un nosū tī tas brokastī s - tas ir +. Tad bija neliels kvests ar reģ istrē š anos, bet lī dz pulksten 14 viņ i iekā rtojā s. Viņ i mū s apmetinā ja bungalo (nogalinā ja). Todien bija problē mas ar numura nomaiņ u, principā nolē mā m naudu nedot. Otrajā dienā izdevā s nomainī t istabiņ u ē kā , bija daudz labā k (palī dzē ja pieredze dzī vojot daž ā dā s viesnī cā s) un š is darbs mums izmaksā ja divas š okolā des tā felī tes. Jā lū dz ū dens, tualetes papī rs, tī rī š ana, bet mums tas nav svarī gi, bakhš iš u nedeva.
Teritorija ir tī ra, viņ i cenš as. Pludmale. Ja nebū tu mū su cilvē ku zhlobstvo, es domā ju sauļ oš anā s krē slu ar dvieļ iem nodarboš anos, tad viss bū tu ok. Un tas ir tik saspringti. Bet ir daudz pludmales pufu, un, kā man, uz tiem ir vē l ē rtā k atpū sties. Pludmalē ir bā rs. Ū dens ir silts un tī rs. Pludmalē varat doties laivu braucienos par 25 USD. Uzturs. Biju daž ā dā s viesnī cā s, ir ar ko salī dzinā t. Teikš u taisni: ē dinā š ana 4 s + pē c 5 ballu sistē mas. Bija pat tematiskas vakariņ as. Rindas ir nedaudz saspringtas. Izrakstoties mē ģ inā ja mums piespriest naudas sodu, it kā mē s bū tu kaut ko salauzuš i istabā (pat smieklī gi), tač u, tiklī dz paceļ am balsi, problē ma atrisinā s pati no sevis.
Mani atklā jumi? Ja esat pieredzē jis tū rists, varat doties š eit, ja esat iesā cē js, labā k padomā jiet un izsveriet visus plusus un mī nusus.
аватар repik-m
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
JA BRAUC AR AIZVĒ RTĀ M ACĪ M... Kopumā viesnī ca atbilst savai naudai, liela zaļ ā zona, ir smilš aina ieeja jū rā , viesnī ca paš ā pilsē tas centrā , kur var pastaigā ties, personā ls draudzī gs, viss izņ emot ģ enerā lmenedž eri . … Tomēr ▾ JA BRAUC AR AIZVĒ RTĀ M ACĪ M...
Kopumā viesnī ca atbilst savai naudai, liela zaļ ā zona, ir smilš aina ieeja jū rā , viesnī ca paš ā pilsē tas centrā , kur var pastaigā ties, personā ls draudzī gs, viss izņ emot ģ enerā lmenedž eri .

Bet es gribu brī dinā t visus tū ristus par daž ā m lietā m:

1. Gulta! Ieradā mies 20:00, uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, vizuā li viss bija noguris, bet neuztraucos, . 22:00 nolē mā m gulē t...un, izklā jot pasteli, sapratā m, ka uz š ī nav iespē jams gulē t

Sega ir vai nu sasista, vai pildī ta ar dzelteniem plankumiem, palags notraipī ts ar tinti, uz spilvendrā nas ir matiņ i.

Uzreiz devā mies uz reģ istratū ru, mū s paē dinā ja 5 minū tes lī dz 1 naktī , neizturot un taisot skandā lu, beidzot nomainī jā m gultu pret tī ru. Pludmales dvieļ us nevarē ja nomainī t nedē ļ as laikā.

2. Visos bungalo ligzdas nestrā dā labi, izkrī t un vajag kaut ko nospiest.

3. animā cija, š ķ iet, ka viņ i cenš as, BET tas neizdodas.
Ir skaista meitene Oksana, viņ a izglā ba mū su atvaļ inā jumu, viņ a ir ļ oti sabiedriska un kontakta.

4. SLIDES, viss ā ķ os pē c vienreizē jas braukš anas, nolaists elkonis, ceļ gals un mugura.

5. Sauļ oš anā s krē sli, ļ oti pietrū kst, bet te jautā jums nav par viesnī cu, bet gan par tū ristiem, kā pē c ņ emt sauļ oš anā s krē slu uz visu dienu, ja uz tā atrodies 1 stundu. Bet ir pufi, ko pludmales darbinieki izdala, mē s visi septiņ as dienas tos laizī jā m.

6. Ja tū roperators Aneks, gids ir krā pnieks, brauca 2 ekskursijā s, viss izrā dī jā s ne tā , kā viņ š teica...

7. Ne bez skumjiem piedzī vojumiem viesnī cas administrā cija sarī koja uguns š ovu restorā na pusslē gtajā trasē un kaut kas nogā ja greizi, jo mazā s vietas dē ļ faķ ī rs strā dā ja ierobež otā telpā , bet benzī ns (vai kas viņ am bija) nopludinā ja visur ā rā , nekontrolē ta uguns sagrā ba uz grī das un pā rgā ja meitenei uz kā jas, arī tehnika sā ka degt, ā tri nodzē sa, bē rni, kas sē dē ja blakus, nav cietuš i, bet meitenei kā ja bija pilnī bā apdegusi. .
Izsauca atseviš ķ u ā rstu, viņ š kaut ko smē rē ja, pā rtī ja utt. , kā pē c atseviš ķ s, izrā dī jā s, ka joinAp apdroš inā š anas numuri nedarbojas vieni!! ! Par to visu viesnī cas administrā cija piedā vā ja kā kompensā ciju ...pudeli š ampanieš a, es pat negribē ju dzirdē t par naudu ā rstē š anai Ukrainā.

8. Š ampū nus, ž elejas, ziepes, ņ em lī dzi, tur nav. Un vē lams fumigators vai kaut kas cits no odiem.

Kopumā iespaids ir divē jā ds, it kā viss nav slikti, bet par daudz Bet, bet katram savas prasī bas...

3* viesnī ca.
аватар daryabylinska_Darya
19.00 ieradā mies viesnī cā , uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un sū tī jā m vakariņ ā s. Iegā jā m restorā nā un bijā m nedaudz š okē ti, brī vu galdiņ u nebija, troksnis š ausmī gs, rindas milzī gas, daudz vietē jo cilvē ku. … Tomēr ▾ 19.00 ieradā mies viesnī cā , uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un sū tī jā m vakariņ ā s. Iegā jā m restorā nā un bijā m nedaudz š okē ti, brī vu galdiņ u nebija, troksnis š ausmī gs, rindas milzī gas, daudz vietē jo cilvē ku. Kaut kā viņ i gaidī ja brī vu galdiņ u, vakariņ oja. Devos pā rbaudī ties istabā . Atkal š oks. Mū s izmitinā ja bungalo, durvis nestrā dā , seifs nestrā dā , tualetē nepā rtraukti lej ū dens, visur notraipī ti netī rumi, putekļ i, veļ a. Bez tē jkannas, glā zes, tē jas piederumiem, bez ž elejas, ziepē m utt. (mē s vienmē r ņ emam savu, bet kam tas interesē , paturiet prā tā ). Ļ oti apbē dinā ts. Viņ i lū dza nomainī t, un viņ i piedā vā ja to paš u. Mū su tū risma operators sazinā jā s ar viesnī cu, lai mainī tu istabu, tač u bez rezultā tiem. Vē lā k runā jā m ar ukraiņ iem, baltkrieviem un krieviem, 90% numuriņ u bija vienā di, kā vē lā k izrā dī jā s, jaunceltnē vietē jie tika izmitinā ti labā s istabiņ ā s. Pludmale ir diezgan plaš a, bet tajā ir maz sauļ oš anā s krē slu. Man bija jā ceļ as agri, jā iet paņ emt sauļ oš anā s krē slu pludmalē un tad jā iet brokastī s. 8-9 no rī ta bija problemā tiski atrast brī vu sauļ oš anā s krē slu.
Pludmalē ir neliela smilš aina ieeja jū rā , vienmē r bija daudz cilvē ku, nevar tikt cauri, un pā rē jā pludmalē ieeja ir tikai koraļ ļ os. Ū dens bija vienkā rš i super, silts, visu dienu varē ja neiziet no jū ras). Temperatū ra visas dienas bija +/- 40 grā di. Tas bija pā rsteidzoš i ē rti. Uz akvaparku un baseinu negā jā m, arī tur vienmē r bija daudz cilvē ku. Covid dē ļ pludmales dvieļ i tagad atrodas istabā , kas apgrū tina to nomaiņ u. Tā kā pa dienu atrodoties pludmalē , viņ i uzkopj, un lai nomainī tu dvieli, tas jā atstā j istabā .
Ē diens bū tī bā visur ir vienā ds. nekad nav bijuš i izsalkuš i. Vairā ku veidu gaļ a, dā rzeņ i, augļ i bija melones, dateles, apelsī ni, vairā kas reizes arbū zi. Grilē jiet katru dienu. Arī pulksten 3 pie baseina bija ē dinā š anas laukums. Pie ieejas restorā nā katru reizi, kad viņ i mē rī ja temperatū ru. Visas ierī ces atseviš ķ os iepakojumos. Rindas pie restorā na bija milzī gas, jo bija daudz vietē jo cilvē ku. Bet liels pluss, ka visi tika apkalpoti rindas kā rtī bā , vietē jiem nebija prioritā tes, kā rakstī ja atsauksmē s no viesnī cas. Pat ja kā ds mē ģ inā ja tikt iekš ā bez rindas, tika nosū tī ts lī dz galam) Alkohols, iespē jams, tā pat kā visur citur, ne pā rā k labs. Viņ i to paņ ē ma lī dzi no dutika, tā pē c par to nebija nekā du jautā jumu). Mē s devā mies uz itā ļ u restorā nu viesnī cā , kopumā nav slikti un bez rindas)))
Kopumā ar pā rē jo bijā m apmierinā ti, neskatoties uz trū kumiem. Mē s sapratā m, ka tas ir 4.  budž ets, un negaidī jā m neko pā rdabisku. Salī dzinā jumam vē los atgriezties š ajā viesnī cā citā gadalaikā , kad vietē jo ir mazā k)
Наш номер 616. Ванная комната номера. Грязь в номере Номер Номер Пляж Пляж Пляж
Parādīt vairāk »


iemiesojums Ua6atg
Ak, un atsauksmes šeit... Bet man nebija izvēles, viss pārējais maijā ir vai nu daudz dārgāks, vai arī nav pašā Hurgadā ar ne mazāk "labām" atsauksmēm. Man patiesībā nevajag daudz, vienīgais, kā lūgt, lai viņi iedod numuru darbojas gaisa kondicionieris? Pats esmu jūras iedzīvotājs, es zinu, ka karstums un smacība ir vienkārši Killer.
11 gadiem atpakaļ  •  7 abonenti 15 atbildes
iemiesojums olgaolein
Kurš NESEN - 2013 - atpūtās REGĪNĀ?Dzirdēju,ka seifs ir tikai reģistratūrā (kāda samaksa?)Kāds ir pašreizējais valūtas kurss (1$ = mārciņas) Jūsu padoms.. Paldies par atbildēm!
11 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен в центре города, в 9 км от аэропорта города Хургада. Последняя реновация проводилась в 2020 году. В отеле не предусмотрено размещение гостей с инвалидностью. Отель оснащен специальным входом на пляж. Отель расположен вдоль песчаной бухты с частной пристанью и окружен пышной зеленью площадью 55 000 кв.м. Курорт расположен в саду, прямо на пляже, в самом сердце района Секала. Подходит для семейного, романтического отдыха.

Atrašanās vieta Международный аэропорт Хургады расположен в 10 минутах езды (9 км) от курорта.
Pludmales apraksts Вход в море песчаный, пляжные полотенца предоставляются бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Услуги консьержа, хранение багажа, круглосуточная стойка регистрации, амфитеатр, библиотека, Wi-Fi в лобби (бесплатно).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Аквапарк (3 детские водные горки), детская анимация, минидиско.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports 5 водных горок, аквааэробика, дискотека (вход и напитки — бесплатно), дартс, бочча, снорклинг, массаж платно.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • galda teniss
 • volejbols
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Отель состоит из главного трехэтажного дома, 18 одноэтажных бунгало и двух 3-х и 5-этажных построек. 417 номеров.

Istabās

Кондиционер, телевизор, телефон, минибар (платно), сейф, душ, туалетно-косметические принадлежности, фен.

 • vanna/duša (ne visās istabās)
 • bidē (ne visās istabās)
 • fēns (ne visās istabās)
 • (ne visās istabās)
 • droši (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija (ne visās istabās)
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • tālrunis (ne visās istabās)
Adrese 139 Sheraton Road , 84511 Хургада, Египет
Tālruņi: +20653445204
Tīmekļa vietne: Zya Regina Resort & Aqua Park
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).