Uz priekšu, Regīna!

Rakstīts: 18 jūlijā 2023
Ceļošanas laiks: 4 — 14 jūlijā 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Fantastiskais č etrinieks! Negatī vos punktus bijā m apņ ē mī bas pilni nepamanī t, jo viesnī cas vē rtē jums ir zems, tač u izrā dī jā s, ka tā du momentu nemaz nebija, un ir ar ko salī dzinā t, jo tikai reizi gadā atpū š amies Hurgadā.

Es uzrakstī š u ī si un secī bā:

1. Atpū tā mies kopā ar vī ru.
Iekā rtojies uzreiz, bez piemaksā m, pieklā jī gā , tī rā un plaš ā bungalo istabiņ ā . Pamanī jā m, ka ledusskapis nestrā dā , vē rsā mies pie administratores reģ istratū rā Anna un tajā paš ā dienā tas tika nomainī ts pret mums labā stā voklī.


2. Tī rī š ana bija virspusē ja, bet ikdienā un neprasot. Papildus gultas klā š anai viņ i rū pī gi locī ja drē bes, no ielas ienesa istabā ž ā vē tu veļ u, pē c kokteiļ iem mazgā ja glā zes, ja nebija laika tā s izmazgā t, mainī ja dvieļ us un gultas veļ u). Kopumā viņ i bē rnī bā mā jā s pieskatī juš ies kā mā te)). Pē c "netraucē t" lū guma pie durvī m tika nolikta ū dens pudele un papī ra rullis.

2. Ē diens vienmuļ š , bet garš ī gs.
No gaļ as - vista, liellopa gaļ a, aknas, zivis, desiņ as, kotletes, gulaš s. Ir vairā k nekā pietiekami neapstrā dā tu un sautē tu dā rzeņ u. Piedevas - kartupeļ i, brū nie un baltie rī si, makaroni, spageti, pupiņ as. Daudz saldumu. No augļ iem tikai dateles, apelsī ni, melone, greipfrū ti. Parasti č etriem, bet galvenais – viss svaigs, garš ī gs. Vietu restorā nā pietika, arī ar ē dieniem problē mu nebija. Personā ls ir pieklā jī gs, smaidī gs, dziedoš s).

3. Pludmalē ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Pat astoņ os deviņ os no rī ta, atbraucis, var atrast vietu pirmajā rindā pie jū ras. Tā kā pludmalē ieradā mies pirms brokastī m, tad atpū tnieku š ajā laikā ir ļ oti maz, skaties, kā puiš i cī tī gi saved kā rtī bā lietas pludmalē un mazgā sauļ oš anā s krē slus. Jū ra, bez komentā riem - vienkā rš i labi! Un piedā vā jumi pludmalē spa pakalpojumi, ekskursijas ...vispā r neuzkrī toš i, neviens mums netraucē ja.

4. Animā cija ir laba. Trī s gudri puiš i un divas meitenes. Vissvarī gā kais un elegantā kais ir Sony.
Viņ iem izdevā s katru dienu izklaidē t un pā rvilinā t atpū tniekus. Galvenokā rt piedalī jā mies dienas aktivitā tē s, jo vakarā visbiež ā k izgā jā m no viesnī cas, lai apciemotu draugus.


Man nav komentā ru vai jautā jumu par viesnī cu. Mū su svē tki, pateicoties jums, izvē rtā s brī niš ķ ī gi un neaizmirstami! Paldies par jū su darbu un pū lē m, par vienkā rš iem labiem cilvē kiem apkā rt, par viņ u smaidiem un laipno mirdzumu acī s, darbiniekiem, kuri mī l cilvē kus, ī paš i mī l baltkrievus)) un dara savu darbu ar prieku!

Jums labklā jī bu un atbilstoš us tū ristus!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu