Mums viss ļoti patika, viesnīca bija ļoti apmierināta

Rakstīts: 22 februāris 2022
Ceļošanas laiks: 15 — 21 decembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Decembrī atpū tos pie vī ra, 8 no rī ta ierados viesnī cā , atstā ju koferus un devos brokastī s. 14 mū s iekā rtoja lieliskā istabiņ ā.50 metrus no pludmales, nevienam nepiemaksā jā m. Pati istabiņ a parasta, kā jau visā s 4-kahā s, nedaudz duš as kabī ne tika izģ ē rbta, bet tas netraucē ja mazgā ties. Vispā r neesmu izvē lī gs cilvē ks, man galvenais ir jū ra un daba. Istabas katru dienu tika tī rī tas ļ oti virspusē ji, arī dvieļ i tika mainī ti pret tī riem katru dienu. Ja dodaties uz š o viesnī cu, noteikti paņ emiet 2 vai pat 3 fumigatorus no odiem - viņ i mū s vienkā rš i tur iesprū da (neskatoties uz to, ka bija ziema, un es baidos iedomā ties, kas notiks vasarā ) !! !
Viesnī cas teritorija ir ļ oti skaista, zaļ a un sakopta. Baseini ziemā bija neapsildī ti, tā pē c tajos nepeldē jā mies. Ē diens normā ls, vienmuļ š , bet vienmē r bija ko ē st: vai nu gaļ u, vai zivis, vispā r izsalcis noteikti nepaliksi. Š ī s viesnī cas lielais pluss ir pludmale! ! ! Bē rniem ir smiltis un tī rs ū dens, pludmales malā s no kā pnē m uzreiz var iekļ ū t koraļ ļ os, ​ ​ tā da sajū ta, ka vienkā rš i peldies akvā rijā ar zivī m! Kopumā mums ļ oti patika un labprā t atbrauktu uz š ejieni ne reizi vien!
Vispā r Ē Ģ IPTE - TU ESI SKAISTA! ! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu