La Rosa Waves Resort 4*– Atsauksmes

111
Novērtējums 5.110
№104 viesnīcas reitingā Hurgada
5.0 Numurs
5.4 apkalpošana
4.8 Tīrība
5.9 Uzturs
6.2 Infrastruktūra
Viesnīca tika atvērta 2011. gadā. Atrodas Hurgadas krastā, 19 km attālumā no jaunās jahtu ostas. Netālu atrodas daudzi restorāni, bāri, veikali. Giftun sala atrodas 20 km attālumā no naktsmītnes La Rosa Hurghada, savukārt tirdzniecības centrs Senzo atrodas 11 km attālumā. Piemērots jauniešiem un aktīvām ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар ccornago3
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
Ir vairā kas ē kas. un atsauksmes atš ķ iras atkarī bā no ķ ermeņ a un personā la, kas to mazgā . Es satiku baru cilvē ku atvaļ inā jumā La Rose un visiem ir daž ā di iespaidi (jautā ju, vai laimī gie klienti maksā papildus par tī rī bu, viņ i teica, ka nē ), bet viņ i atrada gulbjus uz gultas, tē jas, kafijas, cukura, salvetes tika atjauninā tas. … Tomēr ▾ Ir vairā kas ē kas. un atsauksmes atš ķ iras atkarī bā no ķ ermeņ a un personā la, kas to mazgā . Es satiku baru cilvē ku atvaļ inā jumā La Rose un visiem ir daž ā di iespaidi (jautā ju, vai laimī gie klienti maksā papildus par tī rī bu, viņ i teica, ka nē ), bet viņ i atrada gulbjus uz gultas, tē jas, kafijas, cukura, salvetes tika atjauninā tas. ar viņ iem, man nav nekā no š ī bija. Es atpū tos ē kā C. kreisajā pusē ir otrā ē ka, izejot no viesnī cas, pē dē jais stā vs. mans radinieks atrodas renovē tā s ē kas otrajā stā vā pa labi no pirmā s izejas. ieradā mies 16.00 un es lī dz 22.30 cī nī jos par tiesī bā m gulē t tī rā , nelietotā gultā . izdalī jumu traipi, kaunuma apmatojums, lū pu krā sa uz spilvena, netī rumi uz palagiem, mikro asins pilieni (aizdomas par blaktī m). Man lī dzi ir trī s bē rni, antisanitā rija nav pieņ emama. uz grī das ir skaidas, sē klu miza un traipi no kaut kā . par katru tualetes papī ra rulli man bija 5 reizes jā iet uz reģ istratū ru lū gt, lai atnes.
Ik pē c trim dienā m tika atnests arī ū dens pudelē s, katram pieauguš ajam. grī das mazgā ar sausu drā nu (tā tad traipus) un tikai gar eju. stū ros, aiz aizkariem, atkritumi krā jas mē neš iem ilgi. Nomazgā jos ar dvieļ iem. acī mredzot es neesmu viena, jo š ie dvieļ i nekad nebija balti, bet gan pelē ki, kad atnesa tī rus. arī duš ā , iepriekš ē jo klientu mati. uz grī das saplē sts linolejs. netī ras mē beles ar atkritumiem skapjos. uz balkona un logi vispā r nav mazgā ti, viss kaut kā dā s vē mienos. sienas klā tas ar traipiem un netī rumiem. manai radiniecei ierodoties bija tī ra istaba, bet duš a arī bija ar matiem pa visu grī du. ledusskapi viņ ai atnesa tikai uz 4dienu atpū tu, bezgalī gi prasī ja, lai arī beigā s iedeva. grī da ir pā rklā ta ar cementu. no viņ as loga pavē rā s skats uz blakus esoš ā s viesnī cas bū vlaukuma sienu. mū ž ī ga tumsa un bez balkona. bet viņ as augš stā va kaimiņ i vienmē r atrada supertī ru istabu, viņ i nekad neatstā ja dzeramnaudu.
bet pē c mū su stā stiem viņ i sā ka novē rtē t savas apkopē jas darbu un sā ka atstā t naudu. Ē ģ iptē ē diens ir normā ls. baseini tika rū pī gi iztī rī ti. personā ls ir pieklā jī gs. restorā nu galvenais menedž eris, tievs kā zirneklis, uzzinā jis par dzimš anas dienu, restorā nā pie baseina sarī koja torti un visi dež uranti iznā ca dziedā t apsveikumus. animatori nekur nav labā ki, ir melnie gastroibatori, forš ā kie darboņ i. pludmale ir maza, bet sauļ oš anā s krē sli ir pieejami visiem, bruģ akmens kalns, kas atdalā s no labā s pludmales, bija pilns ar koraļ ļ iem, krā sainā m zivī m un jū ras zirgiem zem maskas. pā rē jā s pludmales ir tikai smiltis un viss, mums super paveicā s. pē c trim dienā m viņ i pieraduš i pie briesmī gā s istabas un pā rē jais kļ uva labā ks. Es ar lielu prieku atgrieztos, bet tagad zinu, kurā ē kā ir vē rts reģ istrē ties. pa labi pirmajā no jū ras, kur apmeklē tā ji visi bija apmierinā ti ar tī rī bu.
Вид из номера в корпусе С Капли крови на грязной простыне при заезде Полы в корпусе справа на выходе Вот такое чистое одеяло при заезде. Пляж Все стены очень грязные в номере Это после просьбы перемыть полы,вся грязь и пятна на месте Разок нас побаловали
аватар _652061
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 2.0
Starp plusiem ir vieta un akvaparks, apkopē ja bija normā la, lai gan dvieļ us nemainī ja, pat pē c tam, kad tie bija izmesti uz grī das, vienkā rš i pacē la un glī ti salocī ja. Pē c skandā la viņ š mainī jā s. Gulta ir netī ra. … Tomēr ▾ Starp plusiem ir vieta un akvaparks, apkopē ja bija normā la, lai gan dvieļ us nemainī ja, pat pē c tam, kad tie bija izmesti uz grī das, vienkā rš i pacē la un glī ti salocī ja. Pē c skandā la viņ š mainī jā s. Gulta ir netī ra.
Viesnī cā ieradā mies 6:00 no rī ta. Bet reģ istrē š anā s no 14.00. Tas bija neizturami gaidī t, un tas bija karsts, smacī gs un nogurdinoš s, un es ļ oti gribē ju iet duš ā . Kad viņ a iedeva 10 eiro, viņ a tika reģ istrē ta pulksten 11, bet nemē belē tā istabā.
Viesnī ca nereaģ ē uz "viss iekļ auts". Starp brokastī m un pusdienā m nebija naš ķ a, starp pusdienā m un vakariņ ā m iedeva 2 plā nā s pankū kas ar 1 tē jkaroti saldē juma, vairā k nedeva, pat ja prasī ja. Vajadzē ja stā vē t milzī gā rindā pusstundu vai pat vairā k, tā pē c nevē lē jos to izbaudī t ilgā k par divā m dienā m. Tā pē c mums bija trī s ē dienreizes dienā.
Bija arā bu atpū tnieku jū ra, tā pē c rindas pē c ē diena bija š ausmī gi garas un biež i vien pie galdiņ iem nepietika vietas, nā cā s gaidī t ((
Peldē š anā s laikā viņ i pludmalē s nozaga dvieļ us no sauļ oš anā s krē sliem, lai vē lā k par pazaudē to paņ emtu katrs pa 10 dolā riem. Un tas bija lī dz 10 gadī jumiem dienā pirmajā s 3 mū su uzturē š anā s dienā s. Tad visi atpū tnieki sataisī ja skandā lu, un tas apstā jā s.
Jū rā makš ķ erē t bija atļ auts ne tā lā k kā.7 metrus no krasta.
Visi dzē rieni ir ļ oti atš ķ aidī ti
Visi nemitī gi krā pā s par dolā ru, pat mū su viesnī cas gids pirmajā dienā paziņ oja, ka jā dod viņ am katram pa 2$, nav zinā ms par ko (( Kad no viņ a nepirkā m nevienu ekskursiju, viņ š uz mums dusmojas un kliedza, tas ir nepieņ emami.
Ja nevē laties sabojā t savu atvaļ inā jumu - NEIESAKU HOTEL LA ROSA ((
аватар Liza_73
Ieradā mies ļ oti agri, reģ istrē š anā s bija liela. Administrators reģ istratū rā atteicā s norē ķ inā ties pirms 14:00 pat par naudu. Bet tajā paš ā laikā viņ š nokā rtoja zemnieku, tas ir cits stā sts. … Tomēr ▾ Ieradā mies ļ oti agri, reģ istrē š anā s bija liela. Administrators reģ istratū rā atteicā s norē ķ inā ties pirms 14:00 pat par naudu. Bet tajā paš ā laikā viņ š nokā rtoja zemnieku, tas ir cits stā sts. Istabas ir tik nogalinā tas, ka to vienkā rš i nevar nodot, te var tikai ne 3 zvaigznes likt, bet tikai divas, tā das beigtas istabas 4 zvaigž ņ u viesnī cā s neesmu redzē jis. Tē jas kafija istabā.8 dienas ne reizi netika ziņ ots, par visu periodu 2 maisiņ i kafijas un trī s tē jas. Ē diens restorā nā - mē s to vairs nesaucā m par ē damzā li, ē diens ir vienmuļ š , izvē les nav vispā r, daž reiz gadī jā s, ka cilvē kiem nepietika š ķ ī vju vakariņ ā m un ē dienam kopumā . Gulta uz 7 naktī m netika mainī ta pat vienu reizi, neskatoties uz to, ka apkopē ja regulā ri ņ ē ma dzeramnaudu. Ū dens 0.5 litri uz cilvē ku dienā . Viesnī cas ī paš nieks maksimā li ietaupī ja uz klientiem. Sliktā ku servisu un viesnī cu Ē ģ iptē neesmu redzē jis. Viņ i saka, ka pirms 2 gadiem viesnī ca bija laba, bet tie, kas š eit ieradā s vē lreiz, bija vienkā rš i š okē ti.
Neiesaku š o viesnī cu, labā k piemaksā t un izvē lē ties citu viesnī cu.
аватар Alla159378
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ir kompakta. Skrē ju ar koferiem un bē rniem. Skaitlis nav vienā ds. Izvē lē jā s, un mē s, par to naudu, protams. Istabas panesamas, ē diens tā da paš a tipa. Noteikti zem 4 lī meņ a. Bet pē c tam, kad es rū pī gi paskatī jos, š eit gan Eiropa, gan Ā zija. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir kompakta. Skrē ju ar koferiem un bē rniem.
Skaitlis nav vienā ds. Izvē lē jā s, un mē s, par to naudu, protams.
Istabas panesamas, ē diens tā da paš a tipa. Noteikti zem 4 lī meņ a.
Bet pē c tam, kad es rū pī gi paskatī jos, š eit gan Eiropa, gan Ā zija.
Dzimš anas dienā neapsveica, baseins nav apsildā ms.
Ziemā te nav ko darī t.
Viņ i uzrakstī ja bezvē ja lī ci. Jā . Vē jš , un pat ziemeļ i.
Es vairs nenā kš u.
аватар mirinada
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Es pat nezinu ar ko sā kt...tū re mums izmaksā ja 7 dienas vienai personai 8500, es saprotu, ka Ē ģ ipte un reģ istrē š anā s no 14:00 viesnī ca tieš ā m bija tukš a, mē s bijā m viesnī cā.5:00, iemitinā jā m mū s 15:00 ar bē dā m. … Tomēr ▾ Es pat nezinu ar ko sā kt...tū re mums izmaksā ja 7 dienas vienai personai 8500, es saprotu, ka Ē ģ ipte un reģ istrē š anā s no 14:00 viesnī ca tieš ā m bija tukš a, mē s bijā m viesnī cā.5:00, iemitinā jā m mū s 15:00 ar bē dā m. uz pusē m un tie pē c baigā dusmu lē kmes ! ! Istabas vienkā rš i š ausmī gas, duš a galī gi sapelē jusi, sienas sapelē juš as, blaktis istabā s! ! ! ! ! neapsildā ms baseins, jū ra ir daudz siltā ka par baseinu. Alkohola ir ļ oti maz, pē c alus jā iziet Afganistā nas karš , personā ls vienkā rš i š ausmī gs, neadekvā ts, metas virsū tā , it kā ņ em no kabatas ē dienu un dzē rienus!
Atkā rtoti saskā rā s, tā teikt, karsta roka, kad stā vi, lai uz pusstundu noliktu rindā.5 gurķ us un prasī tu vē l acis un metē jus!
frī kartupeļ i 2 dienas un nesagaidī ja, ē diens ļ oti vienmuļ š , nav pat turku 3-ka, š ī viesnī ca 2 zvaigznes maksimums, visi stumj cilvē kus š ajā viesnī cā , nav kur spiest, pludmalē tikai tin, cilvē ks uz cilvē ka, vispā r Godī gi sakot, sliktā ka viesnī ca manā mū ž ā nav bijusi! Vienī gais š ī s viesnī cas pluss ir animā cija! Meitenes un puiš i dara visu, lai kaut kā izlī dzinā tu viesnī cas mī nusus! Darbā ar cilvē kiem nemitī gi tiek iesaistī tas nekā das atpū tas minū tes! Arī ļ oti forš as vakara programmas! Par š o lielo cieņ u un 1 zvaigzni!
PS Zemā k esoš ajā fotoattē lā ir numurs, kas tika norā dī ts reģ istrā cijas laikā pē c tī rī š anas
Фото номера который дали при заселении, как нам сказали уже убранного Новая мебель Чистое море Хотели бы жить вместе с плесенью?) На фото к сожалению не сильно видно, но на стене тоже плесень!
аватар Marina957342
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Viesnī cas personā lam vienkā rš i trū kst vā rdu. Reģ istrē š anā s viesnī cā tieš i 14:00. Viesnī cas numuri netiek tī rī ti un nogalinā ti. Katru dienu pē c istabas uzkopš anas jā skrien uz reģ istratū ru un jā piedod dvieļ i. … Tomēr ▾ Viesnī cas personā lam vienkā rš i trū kst vā rdu. Reģ istrē š anā s viesnī cā tieš i 14:00. Viesnī cas numuri netiek tī rī ti un nogalinā ti. Katru dienu pē c istabas uzkopš anas jā skrien uz reģ istratū ru un jā piedod dvieļ i. Tā kā tī rī tā js tā s nemaina pret tī rā m. Viņ š var padarī t skaistumu uz gultas ar jū su netī rajiem dvieļ iem, un viņ am ir vienalga, ka istabā ir daudz cilvē ku, un tagad mē s nezinā m, kur. Grī das ir netī ras, visu mē beļ u virsma ir melna. Paņ emot un noslaukot sausu drā nu, tā bū s melna. Un gulta, es neesmu pā rliecinā ts, vai viņ i to maina.
Arī par izmitinā š anu. Nav pietiekami daudz istabu, un viņ i var jū s vienkā rš i izmitinā t ar sveš iniekiem. Kā viņ i mani nokā rtoja! ! ! Un no daudziem dzirdē ju, ka viņ i tā dā veidā izmitinā juš i 4 cilvē kus, solot, ka rī t iedos vislabā ko istabu. Bet labā kā s istabas neeksistē! ! ! Pirmajā dienā , kad ierados, meitene pie baseina bā ra ar smaidu no auss lī dz ausij teica, ka pē c 2 dienā m bū s ī paš as vakariņ as pie baseina un maksā s 2 $. Cilvē ki, negaidot nekā du viltī bu, ņ emot vē rā , ka tā nav liela nauda, ​ ​ samaksā ja par vakariņ ā m. Bet galu galā , kad pienā ca š ī s vakariņ as un reģ istratū rā teica, ka mē s neko nezinā m, bet vakariņ as š odien ir bez maksas visiem pie baseina. Cilvē ki bija saš utuš i, galdi bija pā rpildī ti, vietu nepietika un stā vē ja rinda pē c ē diena.
Tā pat bā rā aiz akvaparka par naudu var pā rdot vai nu alu, vai kartupeļ us. Par izlikš anu dzirdē ju, ka daudziem jau kopš.8 no rī ta ir lū gts atstā t istabu. Ē ģ iptē esmu bijis daudzas reizes, bet tā das š ausmas nebiju redzē jis! ! !
аватар Annya12
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Briesmī ga reģ istrē š anā s, mē s normā li netikā m izmitinā ti, tā pē c 4 pieauguš ie dzī voja VIENĀ istabā . Viņ i to skaidroja ar to, ka š ī ekskursija ir ļ oti lē ta un pā rdeva telpas tiem, kas par numuriem maksā ja vairā k nekā mē s! Otrajā dienā pē c ieraš anā s mums piedā vā ja pā rvā kties, bet 1 istabiņ a bija viesnī cas sā kumā ar skatu uz ē ku, bet otra - viesnī cas galā . … Tomēr ▾ Briesmī ga reģ istrē š anā s, mē s normā li netikā m izmitinā ti, tā pē c 4 pieauguš ie dzī voja VIENĀ istabā . Viņ i to skaidroja ar to, ka š ī ekskursija ir ļ oti lē ta un pā rdeva telpas tiem, kas par numuriem maksā ja vairā k nekā mē s! Otrajā dienā pē c ieraš anā s mums piedā vā ja pā rvā kties, bet 1 istabiņ a bija viesnī cas sā kumā ar skatu uz ē ku, bet otra - viesnī cas galā . Tā kā mē s ieradā mies ar uzņ ē mumu, mē s vē lē tos atrasties vismaz vienā ē kā (nemaz nerunā jot par stā vu). Mums tas tika liegts. Administrators Amins pret mums izturē jā s ļ oti labi, centā s palī dzē t atrisinā t problē mas. Ī paš s paldies viņ ai. Ē diens viesnī cā normā ls, mums patika. Tirgū pirka jū ras veltes. Animatori labi, katru vakaru nepalaidā m garā m. Viesnī cas atraš anā s vieta ir laba, jo var brī vi iziet pilsē tā . Bet arā bi uzreiz sā k ķ erties rokā s un lū gt kaut ko nopirkt. Tā pē c mē s biež i negā jā m ā rā . Mums ļ oti patika, ka viesnī ca ir maza un viss ir vietē jais.
аватар aleksandrija86
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies La Rosā veselas divas nedē ļ as, viesnī ca ļ oti tuvu lidostai, 15 minū tes un bijā m klā t, 6 no rī ta nonā cā m reģ istratū rā , aizpildī jā m dokumentus, ali 10$, pā rģ ē rbā mies un devā s uz pludmali gaidī t izlī gumu. … Tomēr ▾ Atpū tā mies La Rosā veselas divas nedē ļ as, viesnī ca ļ oti tuvu lidostai, 15 minū tes un bijā m klā t, 6 no rī ta nonā cā m reģ istratū rā , aizpildī jā m dokumentus, ali 10$, pā rģ ē rbā mies un devā s uz pludmali gaidī t izlī gumu. Kā solī ts, iedeva vislabā ko istabiņ u (visas ir vienā das), bet vieta noteikti bija vislabā kā , un ne tuvu estrā dei vai akvaparka tuvumā , proti, naktis bija diezgan klusas, neskaitot pirmo stā vu, jo. ar bē rniem augstā k nenokā rtojas. Par 2+2 samaksā ja nevis pilnus 1000 eiro par 14 dienā m.
Izlasot atsauksmes, acī mredzot zinā ju, ka, ja meklē š u un skatī š os trū kumus, tad tos arī atradī š u. Tā pē c centā mies nepievē rst uzmanī bu sī kumiem istabā (rozetes, vanna utt. ), nā cā m tur atpū sties, nevis dzī vot istabā .
Gultas ē rtas, gultas veļ a un dvieļ i jauni, karstais ū dens ir pieejams, TV darbojas, Wi-Fi vā jš , netā lu no viesnī cas nopirku Orange SIM karti (11.5 USD) 16 GB
Ē diens ir garš ī gs un daudzveidī gs, izsalcis nav iespē jams, papildus galvenajā m trī s ē dienreizē m ir arī uzkodas bā rā pie akvaparka.
Viesnī ca maza un kompakta, no pludmales reā li var skriet uz istabiņ u uz tualeti.
Tas ir, viss ir tuvu.
Atpū š oties ar diviem bē rniem, guļ at pludmalē , vienu ar vienu aci redzat jū rā , otru akvaparkā .
Atseviš ķ i es vē los izcelt animā ciju!
Liels paldies Veronikai par bē rnu klubiņ u un mini diskotē ku, bē rniem divu nedē ļ u laikā apnika peldē ties un viņ iem bija ko darī t, bē rni viņ u vienkā rš i iemī lē ja un ļ oti pietrū kst
Energizer Tito ir lielisks puisis visā s sporta un deju programmā s, Uzu lieliski padodas vingrinā jumi un ū dens aerobika.
Vakara š ovi katru dienu, vienmē r kaut kas jauns, tad š aš liks, tad vē derdejas, tad uguns š ovs, tad karaoke, tad daž ā das sacensī bas.
Vecā kā meita divas reizes uzvarē ja deju konkursā un saņ ē ma dā vanas.
Animatori organizē vakara braucienus uz diskotē ku.
Reiz pludmalē no 12-17 bija putu ballī te, visa viesnī ca izklaidē jā s.
Nepatī kamā kais brī dis 13. dienā pusdienu laikā no pludmales pazuda dvielis (personā ls zog), pē c skaļ a skandā la atnesa tī ru.
Tā pē c neatstā jiet pludmalē dvieļ us, atzī mē jiet kaut ko citu, lai neatstā tu neko citu.
Viesnī ca atrodas centrā , blakus aptiekas, diskotē kas, osta, veikali, ir kur pastaigā ties.
Reģ istratū rā ir taksometrs, ved ekskursijā s, un tu maksā par maš ī nu, nevis par cilvē ku, pats atbildī gais puisis parā dī s un pastā stī s visu, kas interesē , var aizvest uz tirgu pē c milzī gā m garnelē m, varbū t uz El Gouna, pastaigā jieties un nofotografē jieties, paskatieties uz spī doš ajā m strū klakā m, tur ir ļ oti skaisti.
Teritorijā ir Spa, devā mies uz hammam un vairā kā m masā ž ā m.
Ir skaistumkopš anas salons, mana meita ieguva hennas tetovē jumu.
Jū ra ir burvī ga, ī paš i 5-6 no rī ta, kamē r bē rni gulē ja, peldē jā mies ar prieku, ū dens tī rs un silts, ieeja laba. Akvaparkā daž i slidkalniņ i, bet pā ris reizes izbraucā m un visu laiku pavadī jā m pludmalē .
Ar prieku vē los atgriezties vē lreiz un arī bē rni, bet es labprā tā k dotos uz jauno ē ku, kas atrodas pie ieejas viesnī cā un bū tu jā atver pē c remonta.
аватар iren_osina
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Pirmais iespaids pē c ieraš anā s ir š ausmī gs š ķ ū nis bū vlaukumā . Viņ us sagaida drē bes! , un pie ieejas viesnī cā ar krā su nosmē rē tie logi izskatā s biedē još i. Restorā ns mani pā rsteidza vē l vairā k! Nepievilcī ga padomju ē dnī ca. … Tomēr ▾ Pirmais iespaids pē c ieraš anā s ir š ausmī gs š ķ ū nis bū vlaukumā . Viņ us sagaida drē bes! , un pie ieejas viesnī cā ar krā su nosmē rē tie logi izskatā s biedē još i. Restorā ns mani pā rsteidza vē l vairā k! Nepievilcī ga padomju ē dnī ca. Personā ls ir daž ā ds, ī paš i bā ri zem akvaparka.
Ieradā mies agri no rī ta, mū s ielaida brokastī s, iedeva rokassprā dzes, bet reģ istrē š anā s bija 14:00. Brī vu istabu ī sti nav. Viesnī ca ir pilnī bā pā rpildī ta, daudzi vietē jie arā bi atpū š as.
Neņ emiet istabu pirmajā stā vā baseina priekš ā , jū s varat palikt traki! Un arī ar skatu uz pilsē tu! Labā k tuvā k akvaparkam un pludmalei.
Pludmale maza, bet vietas pietika visiem. Koraļ ļ u un zivju praktiski nav. Animā cija ir neuzkrī toš a – tā ir dejas karstumā pludmalē un vakarā š ova programma baseina priekš ā uz skatuves.
Ļ oti kaitinoš i ar daž ā du ekskursiju piedā vā jumiem visā viesnī cā .
Ir tikai viens restorā ns, tur ir brokastis, pusdienas un vakariņ as. Pusdienas laikā zem ū dens atrakciju parka atrodas uzkodu bā rs. Pludmales bā rā maksā ! Kafija ir laba tikai baseina bā rā .
Ar akvaparku viss kā rtī bā . Biju kopā ar diviem bē rniem 11 un 14 gadi, viņ iem patika.
Ē diens - lielisks ē diens! Garš ī gi un daudzveidī gi! Dzeramais ū dens tiek nodroš inā ts pudelē s.
Blakus esoš ā s viesnī cas teritorija nav pieejama apskatei, atseviš ķ os Join Up aprakstos informā cija ir nepareiza.
Viesnī ca ir ļ oti! mazs. Ja biļ etes ir ar atlaidi, 200 USD katra, tad varat doties.
Вид на территорию отеля из окна ресторана Вид на аквапарк с балкона номера Пляж Развлечение на пляже
аватар duma_jurij
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Gribu stā stu par š o viesnī cu, kas par Ē ģ ipti atstā ja tikai vissliktā kā s atmiņ as. Pastā stī š u nedaudz par mū su kompā niju, kas tur ieradā s, tie ir 10 pieauguš ie un 5 bē rni vecumā no 10 mē neš iem lī dz 4 gadiem. … Tomēr ▾ Gribu stā stu par š o viesnī cu, kas par Ē ģ ipti atstā ja tikai vissliktā kā s atmiņ as.
Pastā stī š u nedaudz par mū su kompā niju, kas tur ieradā s, tie ir 10 pieauguš ie un 5 bē rni vecumā no 10 mē neš iem lī dz 4 gadiem. Man ir meita, kurai tobrī d bija 1 gads un 10 mē neš i un vecā kajai bija 4 gadi un 7 mē neš i, un no visas kompā nijas š ie bija vecā kie bē rni.
Tā tad, pirmajā dienā , reģ istrē joties, jū s tiekat ī paš i aizvests uz sliktā ko istabu ar skatu uz bū vlaukumu. Nu lai ir celtniecī ba, bet ko tu noteikti atgrieztos un iedotu ķ epai un iedotu labā ku istabu, izslē dz kondicionieri un saka, ka pē c stundas atnā ks meistars un visu sakā rtos. Rezultā tā saimnieka nav, pat ja paņ em aiz rokas, viņ š saka, ej uz reģ istratū ru, tur sarunā jies. Kopā.2 dienas reģ istratū rā , visas 5 ģ imenes, 100 dolā ri un jums tiek pieš ķ irta istaba ar gaisa kondicionē tā ju. Pirms tam nā cā s pa nakti staigā t ar bē rnu ratos pa ielu, lai viņ š var gulē t.
Kas attiecas uz ē damistabas kondicionieri, tur nav ko teikt, vienkā rš i nestrā dā , bet ja gribi vest bē rnu ē st uz vestibilu, kur strā dā kondicionieris, tad tevi izsitī s ā rā , un viņ i teiks, ka tu te nevar ē st, saprot tikai tad, kad tu sā c runā t neķ ī trī bas, un visi tev piekrī t vestibila bā ra ļ audis.
Vē l jautrā k atgā dinu, ka mū su kompā nija sastā v no 15 cilvē kiem, no kuriem 5 ir bē rni. 4dien biju istabā ar bē rnu kamē r viņ š gā ja gulē t, bē rnam ir 1 gads un 10 mē neš i, un pē kš ņ i manam bē rnam sā kas vemš ana un tā visu nakti, nomierinā jā s no rī ta, nā kamajā vakarā ar tā diem paš iem simptomiem mana sieva un mans vecā kais bē rns, un 3 cilvē ki no uzņ ē muma. Lī dz atvaļ inā juma beigā m 14 cilvē kiem no 15 bija vemš ana, un 2 bē rni, kuriem ieraš anā s brī dī bija 1 gads un 6 mē neš i, tika nogā dā ti klī nikā , kur viņ i 3 dienas nogulē ja zem pilinā tā jiem. Un tad jautā jums, ar ko visi saindē jā s, no visiem variantiem palika 2, tas ir vai nu ū dens, un bē rni dzē ra ū deni no plastmasas pudelē m, vai, kā mums vē lā k stā stī ja, tas varē tu bū t vī russ gaisā . pats kondicionieris, tā sauc kuņ ģ a gripu, tā tiek pā rnesta vai caur gaisu vai ū deni.
Vē l viens pā rsteigums mani un manu bē rnu gaidī ja 6. atpū tas dienā , kad viņ a devā s gulē t vakariņ ā s. Es sē dē ju istabā , un bē rns teica, ka viņ a iet uz tualeti, tā kā viņ a nesasniedza slē dzi, viņ a vienmē r gā ja uz tualeti un neslē dza durvis. Un tad atskan mež onī gs sauciens ar vā rdiem: "Tē t, nā c š urp, te ir kā ds. " Es š okā ieskrē ju vannasistabā , un manam bē rnam, kuram ir 4 gadi, ir milzī gi prusaki sē rkociņ u kastī tes lielumā , kas skraida ap kā jā m, un viņ ai ir dusmu lē kme. Viss beidzā s labi, ja ne par vienu, tad bē rnam vienkā rš i bija bail pē c tam iet uz tualeti pat ar pieauguš o (pielikumā foto). Ilgi nedomā jot, paņ emu visas š ī s dzī vā s radī bas un nesu uz reģ istratū ru, uz kuru man saka - “IR OK! ”. Tikai pē c viesnī cas menedž era izsaukš anas viņ i aizgā ja uz istabu un paskatī jā s, nolē ma visā apkopē ju padarī t vainī go, kurš atš ķ irī bā no visiem pā rē jiem viesnī cas darbiniekiem darī ja savu darbu un smaidī ja, un kuram vienkā rš i nebija nekā du pretenziju. .
Kas attiecas uz viesnī cas personā lu, ja gribi bū t rupjš pret tevi, viņ i teica, ka ej no š ejienes uz bā ru, kad prasi divus alus, nevis vienu, vai arī viņ i smē jā s par tevi un runā ja blakus arā bu valodā par tevi, tad tu jā iet uz š o viesnī cu.
Ī paš s paldies animā cijai, lai arī tā s mani iepriecinā ja! ! !
Parādīt vairāk »


iemiesojums gingel.youtub
2 gadā atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums sasachiviniuc
kur iegūt vīzu, lidojot no Maskavas uz Ēģipti
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
iemiesojums lenasuper79
lūdzu pasakiet cik maksā exc 1000 un viena nakts un džipu safari, batiskafs 1 pieaugušajam un bērnam 10 g.
10 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums olya_290582
Maijā došos viena ar diviem bērniem 3 un 10 gadi! Kāda attieksme pret sievietēm ar bērniem bez vīriešiem? kas ir biedējoši? un pasaki, kur tad glabāt naudu, pat ja viņi izrakās no seifiem?
11 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 12 atbildes
iemiesojums Gendalf_msk1963
TUI piedāvāja Premium Sea Gull. TUI ir atbildīgs par to, ka mani iekārtos Premium, nevis BEACH? Menedžeris teica par kaut kādu zīmi, bet vai tai ir spēks revolucionārajā Ēģiptē? :)
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums res555
‹ Viesnīca La Rosa Waves Resort 4*
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель открыт в 2011 году. Расположен на побережье в Хургаде, в 19 км от новой пристани для яхт. Рядом находится множество ресторанов, баров, магазинов. Остров Гифтун находится в 20 км от отеля La Rosa Hurghada, а торговый центр Senzo — в 11 км. Подходит для молодежного и активного семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель находится в 7.5 км от аэропорта Хургады, в центре города.
Pludmales apraksts Песчано-каменистый пляж до глубины 10-15 м., рекомендуется специальная обувь, есть причал.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, room service (платно), магазины, 2 ресторана (1 платно), 3 бара, 2 открытых бассейна (1 с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (бесплатно).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 1 детский бассейн (без подогрева), отделение для детей в бассейне для взрослых (без подогрева), 4 водные горки (в Sea Gull Beach Resort), мини-зоопарк (с попугаями и канарейками), детский клуб (с 4 до 12 лет), детский уголок в ресторане.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Аквааэробика бесплатно, дартс платно, волейбол на пляже бесплатно, бочче бесплатно. В отеле Sea Gull Beach Resort — массаж платно, мини-гольф платно, мини-футбол платно, катание на верблюдах платно, банан платно, катамаран платно, каноэ платно. Мини аквапарк с 4 горками для взрослых (одна из них тройная) и водными горками & аттракционами для детей ( без подогрева в зимний период).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 196 номеров. Состоит из восьми 2- и 3-этажных зданий.

Istabās

Все номера курортного отеля оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Номера отеля La Rosa Hurghada располагают кондиционером и собственной ванной комнатой.

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese Seraton St. – Hurghada – Red Sea – Egypt
Tālruņi: +20 100 013 8923
Tīmekļa vietne: La Rosa Waves Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.