Istaba šausmīga.Kā nojauktās mājās.

Rakstīts: 15 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 12 — 19 jūlijā 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 6.0
Infrastruktūra: 2.0
Ir vairā kas ē kas. un atsauksmes atš ķ iras atkarī bā no ķ ermeņ a un personā la, kas to mazgā . Es satiku baru cilvē ku atvaļ inā jumā La Rose un visiem ir daž ā di iespaidi (jautā ju, vai laimī gie klienti maksā papildus par tī rī bu, viņ i teica, ka nē ), bet viņ i atrada gulbjus uz gultas, tē jas, kafijas, cukura, salvetes tika atjauninā tas. ar viņ iem, man nav nekā no š ī bija. Es atpū tos ē kā C. kreisajā pusē ir otrā ē ka, izejot no viesnī cas, pē dē jais stā vs. mans radinieks atrodas renovē tā s ē kas otrajā stā vā pa labi no pirmā s izejas. ieradā mies 16.00 un es lī dz 22.30 cī nī jos par tiesī bā m gulē t tī rā , nelietotā gultā . izdalī jumu traipi, kaunuma apmatojums, lū pu krā sa uz spilvena, netī rumi uz palagiem, mikro asins pilieni (aizdomas par blaktī m). Man lī dzi ir trī s bē rni, antisanitā rija nav pieņ emama. uz grī das ir skaidas, sē klu miza un traipi no kaut kā . par katru tualetes papī ra rulli man bija 5 reizes jā iet uz reģ istratū ru lū gt, lai atnes.
Ik pē c trim dienā m tika atnests arī ū dens pudelē s, katram pieauguš ajam. grī das mazgā ar sausu drā nu (tā tad traipus) un tikai gar eju. stū ros, aiz aizkariem, atkritumi krā jas mē neš iem ilgi. Nomazgā jos ar dvieļ iem. acī mredzot es neesmu viena, jo š ie dvieļ i nekad nebija balti, bet gan pelē ki, kad atnesa tī rus. arī duš ā , iepriekš ē jo klientu mati. uz grī das saplē sts linolejs. netī ras mē beles ar atkritumiem skapjos. uz balkona un logi vispā r nav mazgā ti, viss kaut kā dā s vē mienos. sienas klā tas ar traipiem un netī rumiem. manai radiniecei ierodoties bija tī ra istaba, bet duš a arī bija ar matiem pa visu grī du. ledusskapi viņ ai atnesa tikai uz 4dienu atpū tu, bezgalī gi prasī ja, lai arī beigā s iedeva. grī da ir pā rklā ta ar cementu. no viņ as loga pavē rā s skats uz blakus esoš ā s viesnī cas bū vlaukuma sienu. mū ž ī ga tumsa un bez balkona. bet viņ as augš stā va kaimiņ i vienmē r atrada supertī ru istabu, viņ i nekad neatstā ja dzeramnaudu.
bet pē c mū su stā stiem viņ i sā ka novē rtē t savas apkopē jas darbu un sā ka atstā t naudu. Ē ģ iptē ē diens ir normā ls. baseini tika rū pī gi iztī rī ti. personā ls ir pieklā jī gs. restorā nu galvenais menedž eris, tievs kā zirneklis, uzzinā jis par dzimš anas dienu, restorā nā pie baseina sarī koja torti un visi dež uranti iznā ca dziedā t apsveikumus. animatori nekur nav labā ki, ir melnie gastroibatori, forš ā kie darboņ i. pludmale ir maza, bet sauļ oš anā s krē sli ir pieejami visiem, bruģ akmens kalns, kas atdalā s no labā s pludmales, bija pilns ar koraļ ļ iem, krā sainā m zivī m un jū ras zirgiem zem maskas. pā rē jā s pludmales ir tikai smiltis un viss, mums super paveicā s. pē c trim dienā m viņ i pieraduš i pie briesmī gā s istabas un pā rē jais kļ uva labā ks. Es ar lielu prieku atgrieztos, bet tagad zinu, kurā ē kā ir vē rts reģ istrē ties. pa labi pirmajā no jū ras, kur apmeklē tā ji visi bija apmierinā ti ar tī rī bu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu