Viesnīca Zah

Rakstīts: 24 jūlijā 2023
Ceļošanas laiks: 8 — 15 jūnijs 2023
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 2.0
Uzturs: 2.0
Infrastruktūra: 7.0
Starp plusiem ir vieta un akvaparks, apkopē ja bija normā la, lai gan dvieļ us nemainī ja, pat pē c tam, kad tie bija izmesti uz grī das, vienkā rš i pacē la un glī ti salocī ja. Pē c skandā la viņ š mainī jā s. Gulta ir netī ra.
Viesnī cā ieradā mies 6:00 no rī ta. Bet reģ istrē š anā s no 14.00. Tas bija neizturami gaidī t, un tas bija karsts, smacī gs un nogurdinoš s, un es ļ oti gribē ju iet duš ā . Kad viņ a iedeva 10 eiro, viņ a tika reģ istrē ta pulksten 11, bet nemē belē tā istabā.
Viesnī ca nereaģ ē uz "viss iekļ auts". Starp brokastī m un pusdienā m nebija naš ķ a, starp pusdienā m un vakariņ ā m iedeva 2 plā nā s pankū kas ar 1 tē jkaroti saldē juma, vairā k nedeva, pat ja prasī ja. Vajadzē ja stā vē t milzī gā rindā pusstundu vai pat vairā k, tā pē c nevē lē jos to izbaudī t ilgā k par divā m dienā m. Tā pē c mums bija trī s ē dienreizes dienā.

Bija arā bu atpū tnieku jū ra, tā pē c rindas pē c ē diena bija š ausmī gi garas un biež i vien pie galdiņ iem nepietika vietas, nā cā s gaidī t ((
Peldē š anā s laikā viņ i pludmalē s nozaga dvieļ us no sauļ oš anā s krē sliem, lai vē lā k par pazaudē to paņ emtu katrs pa 10 dolā riem. Un tas bija lī dz 10 gadī jumiem dienā pirmajā s 3 mū su uzturē š anā s dienā s. Tad visi atpū tnieki sataisī ja skandā lu, un tas apstā jā s.
Jū rā makš ķ erē t bija atļ auts ne tā lā k kā.7 metrus no krasta.
Visi dzē rieni ir ļ oti atš ķ aidī ti
Visi nemitī gi krā pā s par dolā ru, pat mū su viesnī cas gids pirmajā dienā paziņ oja, ka jā dod viņ am katram pa 2$, nav zinā ms par ko (( Kad no viņ a nepirkā m nevienu ekskursiju, viņ š uz mums dusmojas un kliedza, tas ir nepieņ emami.
Ja nevē laties sabojā t savu atvaļ inā jumu - NEIESAKU HOTEL LA ROSA ((
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu