PAREIZĀKĀ APSKATS

28 Februāris 2023 Ceļošanas laiks: no 17 Februāris 2023 ieslēgts 26 Februāris 2023
Reputācija: +1801.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Stā sta sā kums Es vairā k vē lē tos sā kt ar kū rorta izvē les procesa aprakstu, nevis viesnī cu atpū tai.

Vai jums patī k Ē ģ ipte tā , kā mē s to mī lam?

Jā , protams, un kuram gan nepatī k atpū sties?

Tā pē c, izvē loties kū rortu, mē s balstī jā mies uz to, ka kopš brī ž a, kad sā kā m atrast sevi citu tū ristu fotogrā fijā s Š arm eš Š eihā un reklā mas bukletos, mē s jau bijā m izgaismoti, tā pē c nolē mā m izmē ģ inā t kaut kas jauns:

Hurgada ir vecā kais un lielā kais piejū ras kū rorts Ē ģ iptē , kas atrodas 500 km attā lumā no Kairas. Kū rorts sastā v no trim daļ ā m: vecpilsē tas El Dahar, jaunā s pilsē tas Sakkala un piekrastes viesnī cā m, kas stiepjas 40 km ā rpus pilsē tas ("Jaunā Hurgada"). Hurgadas pludmales ir smilš ainas, ieeja jū rā ir maiga.

Marsa Alama atrodas 240 km, El Kuzeir - 120 km uz dienvidiem no Hurgadas, pie Sarkanā s jū ras. Atpū tai š is kū rorts ir pievilcī gs sausā klimata un siltā s Sarkanā s jū ras dē ļ .


Š ajā zonā labvē lī ga ir vē ja roze, kurā karstums neš ķ iet tik nogurdinoš s. Arī Abu Dabbab rezervā ts Marsa Alam ir lī cis, kur meklē jū ras faunas cienī tā ji no visas pasaules, jo tieš i š eit atrodas slavenā jū ras govs.

Mū su izvē le krita uz Hurgadu, jo tas bija ziemas ceļ ojums, un š ajā laikā pā rā k stiprs vē jš un izeja no jū ras garantē s hipotermiju.

Turklā t Marsa Alama ir jauns kū rorts, un, nokļ ū stot viesnī cā , pastā v liela iespē jamī ba, ka nonā ksit viesnī cas teritorijas ķ ī lniekos, jo daudzu kilometru garumā apkā rt bū s tikai tuksnesis un jū ra. Bet kā ir ar nepieskatī tiem izbraucieniem uz veikaliem, meklē jot suvenī rus un apskatot visus tuvē jos restorā nus alfabē ta secī bā , lai nogarš otu zivju zupas un daž ā dus jū ras rā puļ u gatavoš anas veidus?

Tā pē c izvē lē jā mies Hurgadu – viesnī ca atrodas paš ā pilsē tā , pirmajā lī nijā un no Hurgadas bija ekskursijas uz ilgi kā roto Karnakas templi Luksorā , Hatš epsutas Mortuary Temple Deir el-Bahri.

Kopē jā s izmaksas par biļ eti no Odesas ir aptuveni 3.000 grivnu diviem (apmē ram 400 USD par degunu).

Teiksim tā , KOPĒ JĀ CEĻ OJUMA VĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI).

No Odesas ir viegli nokļ ū t – dzelzceļ a stacijā atrodi mikroautobusu uz Kiš iņ evu, izbraukš ana pē cpusdienā , viss kā rtī bā , izej cauri muitai starp Ukrainu un Moldovu, kura laikā kopā ar muitniekiem apskati saturu no jū su lī dzceļ otā ju koferiem, jo ​ ​ patiesī bā viņ i skatā s uz jū su saturu, kamē r nebū s apstā š anā s uz robež as pie Duty free veikala, un tad pē c trim vai č etrā m stundā m jū s esat Kiš iņ evas lidostā , kur jū su atvaļ inā jums sā kas apmē ram piecas stundas pē c izbraukš anas no Odesas.

PADOMS ceļ oš anai uz lidostu – nekravā jiet somas pā rā k daudz, tā tik un tā bū s jā atver un tā kā nebū s pieturas, lai uz robež as iegā dā tos degvielu braucienam uz Duty free, tā pē c labā k nopirkt alkoholu mā jā s pirms ceļ ojuma. Vē l viena tū ristu piegā des veida iespē ja papildus braucienam ar mikroautobusu ir pasū tī t ē rtu taksometru par aptuveni 150 USD par automaš ī nu. Tā pē c, ja jū s esat č etri, nevis kā mē s divi, tad droš i pasū tiet taksometru gan izbraucot, gan atgriež oties.


MARSHTUTK KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 4 (LABI), lē ts un ne pā rā k garš .

Tā tad, Kiš iņ evas starptautiskā lidosta ir lielā kā Moldovā un apkalpo tā s galvaspilsē tu. Tas attī stā s dinamiski un š odien ir diezgan moderns komplekss, kas vairā kkā rt atzī ts par labā ko starp NVS valstī m. Kiš iņ evas lidosta izceļ as ar patī kamu un kvalitatī vu apkalpoš anu.

Iekš ā var izmantot bezmaksas internetu, iekosties kā dā no č etrā m kafejnī cā m, apmeklē t daudzus Duty free veikalus ar tabaku, alkoholu, smarž ā m un citiem zī molu un augstas kvalitā tes produktiem. Lidostā var iegā dā ties arī suvenī rus, kas pē c cenas ī paš i neatš ķ iras no pilsē tā sastopamajiem. Atpū tas telpā s varat ē rti gaidī t savu lidojumu, un savlaicī gie informatī vie ziņ ojumi neļ aus kavē ties.

Nezin kā pē c izskan viedoklis, ka lidosta ir maza – tā ir diezgan kompakta, infrastruktū ra pā rdomā ta un priecē Duty free veikalu zona, kurā ir diezgan laba izvē le.

PADOMS par jū su uzturē š anā s laiku lidostā  — jo mū su atvaļ inā juma laikā Ē ģ iptē tika piemē rots alkohola nodoklis $13 par pudeli, un cenas Ē ģ iptē ir tieš i divas reizes augstā kas nekā pie mums , tad, ja nepiecieš ams, Kiš iņ evas lidostā labā k iegā dā ties stipros dzē rienus, lai nepā rmaksā tu, ierodoties Ē ģ iptē .

Un otrs padoms - netē rē jiet laiku, jautā jot lidostas darbiniekiem, kā atrast vietu, kur smē ķ ē t, jo tā s teritorijā smē ķ ē t nedrī kst, kā arī modernuIQOS Lounge Zone nevar atrast plkst. Kiš iņ evas starptautiskā lidosta, tā pē c droš i varat doties dū mu pauzē uz ielas, kur, starp citu, arī nekur nevar smē ķ ē t.

Tā kā mums bija lidojums vē lā vakarā un mē s ieradā mies ar autobusu pē c grafika ilgi pirms pusnakts, nolē mā m nedaudz atvieglot gaidī š anu — nopirkā m acu pilienus (attē lā ).

Starp citu, koferu pakoš anas izmaksas lidostā ir aptuveni 10 dolā ri par vienu koferi, tač u, tā kā pē c muitas pā rbaudes nekas vē rtī gs netika atrasts, mē s nolē mā m ietaupī t uz š o pakalpojumu.


PADOMS vispā rī gi attiecī bā uz kofera sakravā š anu mā jā s pirms doš anā s ceļ ā : jo, lai arī kā tu sev apsolī tu nepirkt putekļ u savā cē jus Ē ģ iptē un uzkrā to naudu par darba laiku pirms atvaļ inā juma tē rē t tikai kokteiļ iem, masā ž ā m, ekskursijā m un tamlī dzī gi, jums joprojā m nav neviena, kas krā pjas un iegā dā jieties ne vienmē r š vakus, bet ļ oti vajadzī gus suvenī rus, bet kas noteikti nodroš inā s jums papildu mā rciņ as, kas pā rsniedz viena č emodā na atļ auto svaru, kas nedrī kst pā rsniegt 20 kilogramus. Mū su gadī jumā divdesmit astoņ us kilogramus smags č emodā ns pie Hurgadas lidostas reģ istrā cijas letes mums, lidojot atpakaļ uz Odesu, izmaksā ja 50 eiro - ņ em TIKAI skaidru naudu (bez kartē m) un TIKAI eiro.

KIŠ INAVAS LIDOSTAS KOPĒ JAIS REZULTĀ TS: 5 (IZCILI).

Nakts lidojums ar acu pilieniem mums bija nemanā ms, tač u kopē jais ceļ ojuma laiks, ieskaitot autobusa tū ri no Odesas, jau ir sā cis ietekmē t, tā pē c, ja ir iespē ja Hurgadas lidostā iziet paā trinā to procedū ru, labā k samaksā t un steigties uz fotosesiju uz ielas burtiski 5 - 200 bildes zem palmā m un steidzī gi gulē t autobusā , gaidot visu tū ristu nogā dā š anu tuvē jā s viesnī cā s lī dz tiksi izkrauts.

King Tut Aqua Park Beach Resort 4 *, Hurgada - viss iekļ auts kū rorta viesnī ca, kas atrodas tikai 5 km no Hurgadas lidostas, sola bezmaksas wifi, ir neliels ū dens parks ar peldvietu baseins teritorijā apsildā ms ū dens, sava pieeja smilš u pludmalei nelielā lī cī .

Š ī viesnī ca atrodas citas viesnī cas Sphinx Aqua Park Beach Resort 5* teritorijā .

Tas ir, divā m viesnī cā m ir vienā da infrastruktū ra un kopī ga pludmale. Tī ra labi kopta teritorija. Naktī s viss ir izgaismots. Netā lu no pludmales atrodas ū denspī pes bā rs, tač u COVID-19 ierobež ojumu dē ļ tas nedarbojas. Ir neliels zoodā rzs ar papagaili un pē rtiķ i, kurš , tū ristiem noguris, ar priekš ē jo ķ epu piever acis, nelaimī gs dzī vnieks. Ir rotaļ u laukums un vairā ki peldbaseini, no kuriem vienā ir slidkalniņ i. Pa pludmali staigā kamielis cepurē , piekā rts ar skaistu bizi, iemaldoties Viesnī cas teritorijā , pa kuru var izjā t par ne pā rā k lielu naudu. Viesnī cai ir savs hammam un masā ž as pakalpojumi. Arī viesnī cā treš ā s puses menedž eri piedā vā pā rdoš anai dabī gā s eļ ļ as un krē mus, kā arī profesionā la fotogrā fa pakalpojumus.


PADOMS, reģ istrē joties viesnī cā — nebaidieties piedalī ties interaktī vā lomu spē lē ar menedž eri: “Es tev iedoš u dolā ru, un tu parā di man citu numuru. ". Š ajā viesnī cā informā cija par papildu pakalpojumu izmaksā m, ieskaitot pā rvietoš anu uz citu numuru, tajā skaitā uz blakus esoš o viesnī cu, tiek izlikta uzreiz reģ istratū rā un, kas pats interesantā kais, nenonā k personā la kabatā , bet gan samaksā ts viesnī cas kasē . Mē s, izskatī juš i vairā kas iespē jas, tostarp istabu ar skatu uz atkritumu tvertni pie bū vlaukuma, nolē mā m apmesties blakus esoš ā s viesnī cas pirmajā stā vā ar piekļ uvi baseinam. Š is pakalpojums maksā . 60 USD, bet mē s saņ ē mā m vē l vienu bonusu - š ī ir otrā lielā king izmē ra gulta.

NUMBER

Pē c pā rvietoš anas maksas samaksā š anas mē s ieguvā m ļ oti gaiš u, tī ru 1008. numuru Sphinx Aqua Park Beach Resort 5* viesnī cas pirmajā stā vā ar piekļ uvi baseinam.

Svaiga, tī ra veļ a. Tī rī š ana reizi dienā . Uzmanī gais un pieklā jī gais menedž eris Yaser par papildu uzkopš anas maksu 1 $ iepriecinā s jū s ar ikdienas origami Ā frikas savvaļ as dzī vniekiem no dvieļ iem un vietē jā s floras, sā kot ar standarta gulbjiem un ņ emot vē rā dienu un nakš u skaitu. Jū su atvaļ inā jums lī dz pat eksotiskai faunai, piemē ram, krokodiliem un ziloņ iem.

Istabā ir arī bezmaksas seifs, kas priecē .

Ir arī strā dā još s ledusskapis un tē jkanna, kas pati neizslē dzas un saš utusi ņ urdē s, lī dz atvienosiet no tā vadu no kontaktligzdas.

Nu, problemā tiskā s ā rdurvis, elektriskā slē dzene, kas, ja neaizsitī s durvis ar visā m tā m muļ ķ ī bā m, kas sakrā juš ā s pirms svē tkiem, visu nakti kaut ko vaidē s un č ī kstē s, biedē jot ar nesaprotamā m skaņ ā m.

Neliela duš a ar obligā tu š ampū na un ziepju nomaiņ u, kad tas samazinā s. Š eit jū s varat ieteikt nebū t slinkam un nekavē joties doties uz aptieku viesnī cas priekš ā un iegā dā ties vietē jā s ziepes un š ampū nu no Vatika.

PADOMS par dzī ves organizē š anu istabas tuvumā  — varat nekavē joties lū gt uzkopš anas menedž erim (apkopē jam) nonest sauļ oš anā s krē slus tieš i zem telpas izejas un novietot tos baseina priekš ā .


Tad jums vienmē r bū s jū su personī gie sauļ oš anā s krē sli jū su istabas priekš ā , un, ja pludmalē ir vē jains vai vienkā rš i ir pā rā k slinks, lai dotos uz jū ru, jū s varat vienkā rš i rā pot no istabas tieš i uz saviem sauļ oš anā s krē sliem baseina priekš ā . Š eit ir arī vē rts atzī mē t, kā saka, tulkoš anas grū tī bas vai ē ģ iptieš u mentalitā tes ī patnī bas, tā pē c jums nekavē joties jā paskaidro vadī tā jam, ka jums ir nepiecieš ami š ie sauļ oš anā s krē sli ne tikai š odien, bet visu atvaļ inā jumu, pretē jā gadī jumā jū s meklē s viņ u katru dienu un katru reizi lū gs atkal atnest sauļ oš anā s krē slus.

Nu par wifi vai tas ir maksas vai bezmaksas, kā solī ts, varat aizmirst - istabā nav vai praktiski nav, un nauda mobilā tā lruņ a papildinā š anai aizbē gs kā ū deņ i. no Nī las, tā pē c izlemiet pats — vai neuztraucieties par interneta izdevumiem (divā s dienā s iztē rē jā m lī dz 300 UAH) vai esiet pacietī gi, lī dz atgriezī sities mā jā s, un tad pieturieties pie Facebook un Instagram!

KOPĒ JĀ ISTABAS CEĻ A: 5 (IZCILI).

BASSENS VIESNĪ CAS ISTABAS PRIEKŠ Ā

Istabas priekš ā ir baseins ar dzidru un ledus ū deni. Ir vē rts atzī mē t, ka divu apsildā mu viesnī cu teritorijā King Tut Aqua Park Beach Resort 4 * viesnī cā ir tikai viens baseins, kurā atrodas ū dens atrakciju parka slidkalniņ i.

Mū su baseins netā lu no viesnī cas Sphinx Aqua Park Beach Resort 5 * bija dabiski neapsildī ts, tač u, ņ emot vē rā stipro vē ju jū rā , tā tuvumā bija ļ oti ē rti, un pamatā mē s gozē jā mies saulē pie tā .

Pie baseina, kā arī pludmalē pastā vī gi kursē s sulu, alus un riekstu tirgotā ji. Sā kumā var š ķ ist, ka cenas ir par augstu, bet kopumā samierinā jā mies ar svaigi spiestā m sulā m par 3$ un alu par 2.5$.

Starp citu, attiecī bā uz vietē jo alkoholu mē s neiesakā m no viņ iem kaut ko ņ emt, izņ emot alu, ja nezinā t, kā ds dzē riens tas ir. Paš ā Viesnī cā visi dzē rieni ir galī gi pretī gi, pat alu nevar iedzert - viņ i taisa kaut kā du burdu, atš ķ aidot savu alu ar saldo ū deni. Tač u ļ oti labus dzē rienus var atrast vietē jos veikalos, piemē ram, ja no Viesnī cas ejat uz ostas (Marina) pusi, tad pē c 10 minū tē m labajā pusē redzē siet brī niš ķ ī gu veikaluDzē rieni , kur par 90 mā rciņ ā m (3 dolā riem) var nopirkt diezgan pieņ emamu vietē jo dž inu un ē ģ iptieš u alu 0.5 litri par 1.5 dolā riem. PADOMS - informā ciju par dzē riena pakā pē m skatieties uz alus iepakojuma - viņ iem garš o stiprais alus lī dz pat 15% alkohola, esiet uzmanī gi!


Atgā dinā m, ka Ē ģ ipte ir musulmaņ u valsts, tā pē c jū s pat nevarat iegā dā ties alu lielveikalos un mazos pā rtikas preč u veikalos.

Gan pludmalē , gan pie baseina bū s vietē jo barkeru piedā vā jumi ekskursijā m un citiem pakalpojumiem, piemē ram, masā ž ai vai hammam. Uzreiz var pievē rst uzmanī bu cenu atš ķ irī bai visam no ierē dņ a un partizā niem. Starp citu, mē s vienmē r iesakā m pievē rst lielā ku uzmanī bu gida piedā vā jumiem, lai gan tie vienmē r ir dā rgā ki nekā no neoficiā liem tū risma operatoriem, tač u š ajā gadī jumā mē s kā pieredzē juš i tū risti nolē mā m doties ekskursijā s no partizā niem un organizē t masā ž as. un paš iem brauciens uz hammam - izvē lē ties, kur patī k, nevis tikai piekrist tam, kas ir.

Padomi, kā atvaļ inā juma sā kumā mierī gi atpū sties un paraustī t plecus apsē stajiem pā rdevē jiem – mē s, protams, kā jaunpienā cē ji bijā m gaiš i rozā mē rķ i uz atpū tnieku iedeguš o ķ ermeņ a fona.

Tā pē c pirmajā s stundā s, mē ģ inot atpū sties pludmalē vai baseina priekš ā , mē s klausī jā mies ī su Hurgadas un Ē ģ iptes vē stures kursu, visu viesnī cas pakalpojumu sarakstu un visu veidu ekskursijas, kas bija gandrī z organizē ta tikai mums. Tā pē c, tiklī dz iedegums sā ka tuvoties parastajai krā sai, uzturoties vismaz 5 dienas un 4 naktis, tas sā ka atpalikt no mums. Tā pē c PADOMS - pē c ieraš anā s nekavē joties sauļ ojieties un nedodiet iespē ju novē rst jū su uzmanī bu no pelnī tā s atpū tas!

BASEINA KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI).

PĀ RTIKA

Ē diens viesnī cas restorā nos neatbilda mū su cerī bā m. Izvē loties Viesnī cu, iepazinā mies ar tū ristu atsauksmē m, un bija pat pavisam nesenas - tikai pā ris dienas pirms mū su ieraš anā s. Tač u izrā dī jā s, ka ē diens viesnī cā nav ī paš i garš ī gs un neapmierinoš s.


Situā cija ar ē dinā š anu Viesnī cā bija smieklī ga - pie mums vē rsā s tū risti, kuri jau nedē ļ u dzī voja mū su Viesnī cā ar lū gumu kā pieredzē juš us ceļ otā jus aizvest uz restorā nu garš ī gi paē st, jo ē diens viesnī cā aizgā ja. daudz ko vē lē ties. Objektī vi, pirmajā dienā iereģ istrē joties viesnī cā pusdienā m, mums piedā vā ja zivis ar ļ oti dī vainu nepatī kamu dubļ u smaku, un vakarā no visa, kas bija uz galda, bija ē dami tikai frī kartupeļ i. Tā pē c ir viena vai pat divas izejas - pusdienu un vakariņ u vietu pā rcelt uz tuvā kajiem restorā niem pie Viesnī cas vai vakaros mainī t restorā nus Hurgadas centrā vai ostā (Marina). Mē s izvē lē jā mies otro variantu un izmē ģ inā jā m daž ā dus ē dienus vakariņ ā s daž ā dos Hurgadas restorā nos.

KOPĒ JAIS VIESNĪ CAS Ē DINĀ Š ANAS VĒ RTĒ JUMS: 3 (ZEM VIDĒ JĀ ).

PLUDMA

Viesnī cas pludmalei, kā solī ts, ir gluda smilš aina ieeja jū rā . Paš ā Pludmalē ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, tač u bez biezajiem matrač iem, pie kā diem esam pieraduš i, piemē ram, Naama Bay Š arm eš Š eihā . Ū dens bija diezgan vē ss, bet bezbailī gi ieejot jū rā , ā rā iet negribas. Ū dens ir kristā ldzidrs. Un tā kā pludmalē ir neliels rifs, tad dzī vā s radī bas nebija tik daudz, cik gribē tos.

Bija arī neliels vē jains, pat vē ss, lai gan vietē jie mū s apliecinā ja, ka no marta sā kuma gaisa temperatū ra strauji paaugstinā sies lī dz 30 grā diem un arī ū dens jū rā kļ ū s silts. Vispā r, kā mē s saprotam, Ē ģ iptē nav pavasara. Februā ra beigā s, kad bijā m tur, vē l bija ziema, un no pirmā marta uzreiz bija vasara.

KOPĒ JAIS PLUDŽ AS VĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI).

CEĻ OJUMA OPERATORA CEĻ VEDIS

Smieklī gā kais ir tas, ka pirmo reizi visos mū su ceļ ojumos uz visā m valstī m, kurā s bijā m, š oreiz gids neieradā s mums pretī . Sā kumā priecā jā mies, ka bija vienoš anā s, ka gids mums sarunā ja vizī ti pirmajā ieraš anā s dienā .

Tas ir, izpildot š o pienā kumu obligā tā s tikš anā s ar Gidu veidā , mē s bū sim brī vi. Bet mums par pā rsteigumu, Ceļ vedis neieradā s noteiktajā datumā un laikā . Pasā kums tika pā rcelts uz nā kamo dienu, un tā kā bijā m jau iegā dā juš ies visas ekskursijas no partizā niem, tikš anā s ar Gidu bija daž as minū tes, piemē ram, sveiks, tev viss skaidrs, ok, uz redzē š anos.


Tā rezultā tā mē s visu laiku nebijā m viesnī cā : bija ekskursijas uz visu dienu, izejas uz pilsē tu, piemē ram, apmeklē jot restorā nus vai hamam, bet kopumā mums bija pozitī vs iespaids par viesnī cu. un personā lu. Atseviš ķ i jā atzī mē ļ oti vē rī gie menedž eri Viesnī cas reģ istratū rā , jo, kā sapratā m, tū ristu plū smas samazinā š anā s dē ļ Ē ģ iptē tika samazinā ts arī viesnī cu personā ls un varbū t tū risma operatori, tā pē c, kad jaun. tagad tiek pieņ emti darbā , to kvalitā te krasi cieš .

Tā pē c, piemē ram, uz saziņ as fona ar mū su gidu no tū risma operatora, viesnī cas darbinieku zinā š anu lī menis un pieklā jī gā komunikā cija mū s ļ oti iepriecinā ja, ī paš i menedž ereOļ esja- viņ a bū s jū su pastā vī gā asistente visos jautā jumos, viņ a ir lieliska biedre!

VIESNĪ CAS KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 4 (CIETI CETRI), viss ir jā uzskata par kompleksu. Vai mē s ieteiktu š o viesnī cu? Jā , par š o naudu.

SUVENĪ RI

Mū su stā stu par suvenī riem var iedalī t divā s vai pat trī s daļ ā s. Piemē ram, tie suvenī ri, kurus radinieki un draugi viņ u gaida - š is ir laiks. Turklā t iegā dā jieties sev kaut ko neaizmirstamu no vietā m, kur bijā t - tas ir divas. Nu, jums noteikti ir nepiecieš ams kaut kas cits, bez kura jū s to nemaz nevarat izdarī t.

Beigā s izrā dī jā s, ka to, ko radinieki pasū tī ja, piemē ram, zā les, ā das č ī bas vai segu, bija vieglā k atrast nekā jebko citu.

Tagad dolā ra kurss pret Ē ģ iptes mā rciņ u ir aptuveni 30, tajā paš ā laikā IETEIKUMS labā k pirkt un maksā t par visu mā rciņ ā s, jo cenas daudzā m lietā m ir palikuš as nemainī gas, bet valū tas kurss š ķ iet ir izauguš i. Lai gan vietē jie sū dzas, ka cenas mā rciņ ā s nemitī gi aug. Starp citu, varbū t pat biež ā k, nekā gaidī jā m, mums par pā rsteigumu pā rdevē jas atteicā s ņ emt dolā rus un prasī ja par pirkumiem mā rciņ as.

Kopumā ar suvenī riem Hurgadā un ekskursijā s neklā jas ī paš i labi, kur tie bija Karnakas templī Luksorā , Hatš epsutas Mortuā ra templī Deir el-Bahri un Karaļ u ielejā .

Veikalos, kas atrodas netā lu no viesnī cas vai Hurgadas centrā , tostarp slavenajā Sheraton Street, cenas ir, maigi izsakoties, nedaudz pā rspī lē tas un nav tā das daž ā dī bas, pie kurā m mē s esam pieraduš i, piemē ram, Vecajā tirgus laukumā Š armelš eihā vai Soho.

Un kopumā preč u, tostarp juvelierizstrā dā jumu, kvalitā te nebija iepriecinoš a.


Kas attiecas uz suvenī ru piedā vā jumiem ekskursiju laikā , ir viens vilš anā s: ar nelielu izvē li, mazā k nekā pat veikalos pie Lielajā m piramī dā m Gī zā , š eit ir jebkurš akmens amats, piemē ram, skarabeju vabole naga lielumā , maksā vismaz 20 dolā rus.

Tā pē c var ieteikt standarta zā ļ u komplektus aptiekā s (Farmacia), ir kaut kas, kas nevienam nedrī kst kaitē t. Ļ oti labi pretsā pju lī dzekļ i apdegumiem. Labi padomi matu veselī bai. Ļ oti labas melno ķ imeņ u un strausu tauku ziedes locī tavā m. Ir arī laba ideja iegā dā ties tā saukto kamieļ u pienu.

Un jū s varat arī ieteikt melno ķ imeņ u eļ ļ u kā dzē rienu - saaukstē š anā s profilaksei. Atseviš ķ i mē s ļ oti iesakā m Amigrē na ADCO galvassā pes tabletes (rozā iepakojumā ) - tikai maģ isks lī dzeklis.

Ir arī standarta kosmē tikas komplekti, sauļ oš anā s lī dzekļ i, tē ja un saldumi, kā arī varat iegā dā ties lē tus tunzivju konservus un ē ģ iptieš u ievā rī jumu. Piemē ram, pā rtiku ir vieglā k iegā dā ties tā dos lielveikalos kā Senzo Mall, Carrefour vai Best way.

Veikalos netā lu no viesnī cas, mū suprā t, atklā ts junk. Mē s izvē lē jā mies tikai 7 USD vē rtas saulesbrilles un sudraba pē rlī š u piekariņ us uz Pandora rokassprā dzes kā piemiņ u no ceļ ojuma, un ar to mū su izvē le beidzā s.

Pā rvietoš anā s Hurgadā ir ļ oti ē rta ar taksometru, izmaksas ir aptuveni 5 dolā ri vienā virzienā , kas ir 150 mā rciņ as pē c kursa, bet mē s pā rsvarā braucā m ar viņ u mikroautobusiem, maksā jot 2 mā rciņ as.

Par ē ģ iptieš u mikroautobusiem jā saka atseviš ķ i - tas ir kaut kas ī paš s: aiz tiem durvis neviens neaizver, tajā s ir iebā zts 1.5 no tā tilpuma un, lai izkā ptu, ir jā kliedz sava pietura, viņ i steidzas apkā rt. pilsē ta kā sacī kš u ē zeļ i sacensī bā s un bezgalī gi dungo, kopumā iesakā m visiem: ietaupī jums un iespaidi!


Iela Sheraton Hurgadā ir rosī gā s kū rortpilsē tas galvenā artē rija, kas savieno Marinas promenā di un pilsē tas vē sturisko centru — slaveno Eldaharu. Š eit vienmē r ir ļ oti trokš ņ ains un aizņ emts. 15 metrus platā un 3 km garā iela ļ auj ē rti organizē t transportlī dzekļ u un gā jē ju kustī bu. Visu ceļ u no ielas sā kuma lī dz beigā m pastā vī gi sastapsiet daž ā dus: restorā nus, kafejnī cas, uzkodu bā rus, veikalus, suvenī ru veikalus, ū denspī pes ar maigi labiekā rtotā m terasē m.

SVARĪ GI - Ē ģ iptē nav tā du noteikumu kā ceļ u satiksmes noteikumi, tā pē c esiet ļ oti uzmanī gi, š ķ ē rsojot ielu, jo garā mbraucoš ā s automaš ī nas gā jē jiem vispā r nepievē rsī s uzmanī bu!

Š eit Sheraton Street var atrast labus trikotā ž as izstrā dā jumus no vietē jā m rū pnī cā m, bet vī rieš u apģ ē rbu ir ļ oti maz, pā rsvarā sievieš u kleitas, dž insi, jakas utt.

Jū s varat paņ emt labu 3 vai 4 lietu komplektu par aptuveni 600–700 mā rciņ ā m (tas ir, 20–25 dolā ru robež ā s).

Kā jau tika teikts, ekskursijā s uz Karnakas templi Luksorā un Hatš epsutas Mortuā ra templi Deir el Bahri nav suvenī ru. Jums tiks parā dī ti vairā ki alabastra izstrā dā jumu veikali, kur cenas, kā jau minē ts, sā kas no 20 USD par vienī bu.

Tā pē c š ajā situā cijā ar suvenī riem, pareizā k sakot ar to neesamī bu, atceļ ā mums bija tikai kā di 8 kilogrami pā rpalikums par vienu koferi, kas mums Hurgadas lidostā izmaksā ja 50 eiro.

FOTOSESIJA VIESNĪ CĀ

Uzreiz jā saka, ka tā kā mē s gandrī z vienmē r atteicā mies no piedā vā jumiem savā s ekskursijā s fotografē t vai filmē t, ko vē lā k nož ē lojā m, tā pē c sā kā m tos pasū tī t attiecī gi regulā ros pasā kumos, tagad piedā vā jumam uzreiz piekritā m. no fotosesijas ar profesionā lu fotogrā fu, kurš strā dā viesnī cā . Mē s noteikti apliecinā m, ka š is pakalpojums ir jā pasū ta ikvienam. Uz diviem modeļ iem (piemē ram, mums) tiks iegū ti aptuveni 100 fotoattē li. Nav obligā ta noteikuma, ka visas fotogrā fijas ir jā uzņ em tieš i - jū s varat izvē lē ties. Mē s paņ ē mā m visu. Un mē s jums iesakā m - jū s to nenož ē losit. Papildus jū su skaistajiem augumiem un neticami skaistajā m sejā m fotogrā fs piedā vā s tematiskus apģ ē rba variantus un atradī s foto vietas neaizmirstamā m fotogrā fijā m, kas ne tikai priecē s jū s, saviļ ņ os jū su atmiņ as, bet praktiski garantē s jū su sociā lo tī klu sekotā ju sajū smas saucienus.


Vā rdu sakot, mē s nevarē jā m pretoties un pasū tī jā m sev š ā du dā vanu. Starp citu, mū su varoņ darbs pamudinā ja arī citus ceļ otā jus, pē c mū su fotogrā fiju apskatī š anas, pie lī dzī ga pareiza lē muma - pasū tī t arī fotosesiju, bet sev. Fotogrā fijas tiek pā rsū tī tas elektroniski, izmantojot saiti, kas tiks nosū tī ta uz jū su e-pastu ar piekļ uvi tā m 2 nedē ļ u laikā , tā pē c, atgriež oties mā jā s no atvaļ inā juma, bū s pietiekami daudz laika, lai tā s lejupielā dē tu savā personā lajā datorā vai mobilajā tā lrunī un sā ktu veidot laimī gus draugus un ģ imenei, sū tot fotogrā fijas personī gi vai ievietojot sociā lajos tī klos!

KOPĒ JAIS FOTOSEJU VIESNĪ CĀ REZULTĀ TS: 5+ (PIECI AR PLUSU).

PAŠ IZKLAIDE

HAMAM

Viesnī cā ir pieejami arī Hamam pakalpojumi, tač u mē s nolē mā m izvē lē ties savu. Mē s izvē lē jā mies Sondos (turku pirts un spa) hammam. Starp priekš likumiem ir programmas, kuru ilgums ir 2 vai 3 stundas.

Izvē lē jā mies programmu Kleopatra, kurā iekļ auta relaksē još a masā ž a. Iespaidi ir patī kamā kie gan no paš a hammam aprī kojuma, gan no paš ā m procedū rā m. Tiem, kas nav bijuš i hammam, iesakā m doties, bet tiem, kas ir bijuš i, jū s saprotat mū s. Starp citu, patī kama atš ķ irī ba no hammama, piemē ram, Naama Bay, š eit pē c masā ž as terapeita darba pē c procedū ras nebija palicis biezs eļ ļ u slā nis, un tajā paš ā laikā brī niš ķ ī gs vieglums un enerģ ija veidojā s visam atvaļ inā jumam. Š im hamam ir papildu pakalpojums - ja vē laties, varat uzņ emt daž as fotogrā fijas atmiņ ai par USD 5. Viss ir ļ oti pieklā jī gi un skaisti. Atgā dinā m, ka hammam tiek darī ts svē tku sā kumā , nevis beigā s - pretē jā gadī jumā ar aktī vā m kustī bā m meistars ar kesu (hamam dū raiņ u) noslaucī s no ķ ermeņ a visu iedegumu.

PAIET UZ ZIVJU TIRGUS

Hurgadas centrā atrodas Zivju tirgus, kur papildus iepazī š anai ar jē lā m jū ras veltē m var piedā vā t tā s pagatavot. Viens kilograms garneļ u maksā . 10 USD (300 £ ). Pats tirgus mazs, vienreiz var aizbraukt, ī paš i tur, kur tik daž ā das zivis, krabjus un citas garneles neredzē si. Tuvumā atrodas arī vairā ki zivju restorā ni Eiropas un vietē jā ē ģ iptieš u stilā . Pie ieejas restorā nos noteikti atradī sies vitrī na, kur uz ledus ir produktu jū ra, kas jums tiks piedā vā ta daž ā du ē dienu veidā . Tipisku pusdienu vai vakariņ u izmaksas diviem bū s aptuveni 10 vai 15 dolā ri (300-400 mā rciņ as), kas ietvers, piemē ram, tā dus ē dienus kā slavenā ē ģ iptieš u zupa tū ristiem ar krabjiem, garnelē m un citiem posmkā jiem, ceptas zivis. , garnī rs - parasti frī kartupeļ i un dzē rieni: sula vai ū dens.


Alus parasti nav restorā na ē dienkartē , un viesmī lis skrien uz tuvā ko pā rtikas veikalu pē c tā . Un š is alus nebū s lē ts. Mē s dabū jā m pusdienas par £ . 300 un par alu samaksā jā m vē l £ . 500.

ZIVJU TIRGUS UN RESTORĀ NU VISPĀ RĒ JAIS NOVĒ RTĒ JUMS: 5 (IZCILI).

WAYSIDE IN HURGADA MARINA BAY

Promenā de Hurgadas Marinas lī cī ir skaistā kā un tī rā kā vieta pilsē tā . Tā garums ir salī dzinoš i neliels (apmē ram 1 kilometrs), gā jiens no viena gala lī dz otram ar klusu soli aizņ ems ne vairā k kā . 15 minū tes. Ir daudzi restorā ni, no kuriem paveras skats uz lī ci.

Ir arī patī kami vē rot saulrietu. Krastmalā ir novietotas neskaitā mas sniegbaltas jahtas, pret kurā m var pievienot brī niš ķ ī gas fotogrā fijas savam fotoalbumam.

HURGHADA MARINA BAY Ū DENSCEĻ A KOPĒ JAIS VĒ RTĒ JUMS: 4 (LABI).

EKCESIJAS

Ekskursijas vienmē r ir jā sadala tajā s, ko piedā vā personī gais gids no tū roperatora un vietē jie partizā ni par pusi no cenas. Jau piedā vā tajos atdaliet tos, kas ir vē rsti nevis uz jū su izklaidi, bet gan uz papildu naudas izvilkš anu, ja tā da ir.

Tā pē c uzreiz atmetā m visu, kas ir bez maksas, piemē ram, braucienus uz ā das fabriku vai valsts tirgu ar fiksē tā m cenā m, jo ​ ​ š o bezmaksas sieru jau bijā m pirkuš i agrā k un gandrī z pirkā m preces tā dā s ekskursijā s, kur viss trī s vai pat č etras reizes augstā ka cena.

Mū s interesē ja tikai ekskursija uz Karnakas templi Luksorā un Hač epsutas Mortuary templi Deir el-Bahri.

Š ajā s ekskursijā s ir pavadoš ie braucieni uz veikaliem ar suvenī riem, un ir pieejams VIP piedā vā jums ar papildu ekskursiju uz Karaļ u ieleju.

Ieejas biļ eš u cena uz vietas ir attiecī gi 26.220 un 160 mā rciņ as.

Rezultā tā mē s paņ ē mā m ekskursiju no partizā niem par 45 dolā riem, bet ierē dnis maksā ja 90 dolā rus (ieejas biļ eš u izmaksas ir iekļ autas paš as ekskursijas cenā ).

Ekskursija ietver pusdienas, tač u mē s joprojā m iesakā m pirms ceļ ojuma pasū tī t sausā s brokastis viesnī cā un, protams, ņ emt lī dzi daudz ū dens.


Ceļ ojums sā kas ar iekā pš anu autobusā un tū ristu uzņ emš anu no daž ā dā m Hurgadas viesnī cā m uz 2 stundā m. Ja bū tu iespē jams sē sties ar taksometru un panā kt autobusu, tad mē s to bū tu darī juš i, jo mū s sagaidī ja pirmie un mū su brauciens automā tiski palielinā jā s par š ī m divā m stundā m. Pats brauciens lī dz galamē rķ im aizņ em apmē ram 4 stundas un lū k, pirmie iespaidi.

Protams, to, ko mē s redzē jā m, nav iespē jams izteikt.

KARNAK TEMPLIS

Karnaka ir senais ē ģ iptieš u templis, kas atrodas Nī las upes austrumu krastā Tē bā s (mū sdienu Luksora). Tā aizņ em vairā k nekā . 100 hektā rus, un tā platī ba ir lielā ka nekā daž as senā s pilsē tas.

Karnakas templis senie ē ģ iptieš i bija pazī stami kā Ipet-su, kas ē ģ iptieš u valodā nozī mē "visizvē lē tā kā s vietas". Š ī ir tempļ u pilsē ta, kas celta pirms vairā k nekā . 2000 gadiem un veltī ta Tē bu triā dei - augstā kajam dievam Amon-Ra, viņ a sievai Mutai un dē lam Khonsu. Tē bas kā dreiz bija senā s Ē ģ iptes galvaspilsē ta. Ē ģ iptieš i š o pilsē tu sauca par Vasetu, Bī belē tā ir minē ta ar nosaukumu Nē , un Homē rs Iliā dā to sauc par "simtvā rtu Tē bā m".

Lielais, drosmī gi veidotais komplekss Karnakā , daudzu faraonu ambī ciju iemiesojums, ir viens no lielā kajiem senā s Ē ģ iptes celtniecī bas projektiem. Viņ a valdī š anas laikā katrs faraons, kurš vē lē jā s iemū ž inā t savu vā rdu, veica savas izmaiņ as. Pielikt roku Karnakas celtniecī bā ir tas pats, kas uzlikt zī mogu karaļ valsts viscienī jamā kajai reliģ iskajai svē tnī cai. Jo Karnaka bija dievu mā jvieta, un tā s godī bu vajadzē ja cildinā t visiem.

Faraons Ahmose I dekorē ja templi ar ciedra kolonnā m, dā rgiem piederumiem - vī raka vā zē m, traukiem un altā riem, kas izgatavoti no rozā granī ta, lapis lazuli, malahī ta, zelta un sudraba. Liela mē roga celtniecī ba te sā kā s faraona Tutmosa I valdī š anas laikā . Tempļ a pā rbū vi vadī ja izcilais senē ģ iptieš u arhitekts Ineni, tač u viņ a celtā monumentā lā kolonnu zā le tā arī netika saglabā ta – tā tika nopostī ta turpmā ko pā rbū vju rezultā tā . .


18.  dinastijas faraonu, Tutmosa I pē cteč u, laikā Karnakas templis turpinā ja celt un paplaš inā t. Liels darbs š eit risinā jā s karalienes Hatshepsutas laikā , pē c kura pasū tī juma kolonnu zā le tika demontē ta, un tā vietā tika uzcelti trī sdesmit metru augsti "Karalienes Hatshepsutas obeliski", kas izgrebti no Asuā nas granī ta. Tie bija dekorē ti ar elektrī bas galiem, zelta un sudraba sakausē jumu.

Š ī gigantisku proporciju "dievu mā ja" bija viens no vē rienī gā kajiem senā s Ē ģ iptes projektiem faraonu laikmetā . Kompleksā ietilpst 10 milzu piloni, tempļ a telpas, kapelas un sfinksu aleja. Kolosā las kolonnas un statujas, zā les un piloni, un visas š ī s milzī gā s akmens konstrukcijas satur milzī gu skaitu sarež ģ ī tu figū ru.

Amona templis ir iegarens taisnstū ris. To ieskauj masī vs mū ris, uz kura vā rtiem ved divi ceļ i, viens no Nī las puses, otrs no Luksoras. Abus ceļ us ierā mē divas sfinksu rindas ar aunu galvā m (auns ir dieva Amona simbols). Tempļ a teritorijā un tā iekš telpā s var nokļ ū t caur desmit pilona vā rtiem, kas izbū vē ti masī vu portā lu veidā ar diviem monumentā liem torņ iem, kas saš aurinā s uz augš u - sā nos. Š ie piloni ir sava veida atskaites punkti tempļ a celtniecī bā : katrs no tiem tika uzcelts viena faraona valdī š anas laikā .

Savulaik uz piloniem stā vē ja ciedra masti, uz kuriem plī voja karogi.

Annā ļ u zā les kolonnas, kas atrodas gar tempļ a galveno asi, ir vainagotas ar lotosa ziedu vai papirusa ziedu. Š ī s ir Senā s Ē ģ iptes heraldiskā s emblē mas: papiruss tika uzskatī ts par Lejasē ģ iptes simbolu, bet lotoss - Augš ē jā . Kolonnu gludie stumbri ir pilnī bā pā rklā ti ar rituā la un vē sturiska satura ciļ ņ iem, hieroglifu uzrakstiem. Senā s ē ģ iptieš u tradī cijas ir raduš ā s no Karnakas tempļ a, lai iemū ž inā tu faraonu militā rā s spē jas monumentā lā s reljefa kompozī cijā s.

Griestu un griestu gleznojumi atdarinā ja debesu zilumu ar zelta zvaigznē m. Mū sdienā s no jumta nav ne miņ as, un zā les paliekas atrodas brī vā dabā . Hipostila zā les sienas un kolonnas bija klā tas ar daudziem krā sainiem reljefiem, kuru kopē jā platī ba bija 24.3 tū kstoš i kvadrā tmetru. m.

Uz sienā m un kolonnā m mirdzē ja zelts, kura plā nā s lapas sedza kolonnu un reljefu detaļ as. Nekad agrā k senie ē ģ iptieš u tempļ i nav bijuš i tik krā š ņ i dekorē ti.


Viens no interesantā kajiem Karnakas tempļ a apskates objektiem ir Sfinksu aleja. Tas ir plats ceļ š , kura abā s pusē s atrodas sfinksas ar aunu galvā m. Reiz aleja veda uz Karnaku no Luksoras tempļ a (mū sdienu Luksoras centrā ). Senā s Ē ģ iptes ikgadē jā Opet festivā la laikā tika izstā dī tas Amuna, Muta un Khonsu statujas, tā s varē ja apskatī t š ajā alejā .

HATSHEPSUTAS NODAĻ AS TEMPLIS

Hač epsutas templis, kas paceļ as tuksneš ainā Deir el Bahri ielejā , ir viens no izcilā kajiem senā s Ē ģ iptes arhitektū ras pieminekļ iem. Tomē r tas nav pā rsteidzoš i, jo pati Ē ģ iptes suverē nā valdniece bija plaš i pazī stama un ļ oti izcila figū ra. Bū dama faraona Tutmosa I meita, gandrī z uzreiz pē c tē va nā ves viņ a apprecē jā s ar savu brā li un kļ uva par vienu no ietekmī gā kajā m karaļ a galma personī bā m. Hatš epsuta nā ca pie varas daž us gadus pē c laulī bā m.

Karalienes Hatshepsutas templis, ko vietē jie dē vē par Vissvē tā ko jeb Djeser Djeseru, ir grandioza morgas svē tnī ca pirmajai faraonei, kura valdī ja Ē ģ iptē Jaunā s Karalistes laikā . Š ī s unikā lā s svē tnī cas celtniecī ba, kas iekrita 15. gadsimta pirms mū su ē ras otrajā pusē . e. , ilga 9 gadus (no 1482. lī dz 1473. gadam). Mū sdienā s tā ir daļ a no Deir el-Bahri, arheoloģ iskā kapeņ u un tempļ u kompleksa, kas atrodas Nī las rietumu pusē , un atrodas valsts aizsardzī bā .

Hač epsutas morgas templis Deir el Bahri, kura fasā des platums ir vismaz 40 m, ir izgrebts klintī . Š ī s monumentā lā s struktū ras galvenā arhitektoniskā iezī me ir 3 viena virs otras izvietotas terases, no kurā m katrā atradā s atvē rts pagalms, segtas telpas ar pilastriem un kalna dziļ umos paslē ptas svē tvietas.

Savienojoš ā saite, kas lī meņ us apvienoja vienā veselumā , bija tā sauktā s rampas. Tie ir slī pi ceļ i, kas kalpoja kā kā pnes un sadalī ja templi 2 lī dzvē rtī gā s daļ ā s – dienvidu un ziemeļ u daļ ā .


Agrā k uz š ī m terasē m tika stā dī ti daž ā di augi un uzbū vē ti veseli dī ķ i. Tač u tagad no tiem vairs nav ne miņ as, kā arī no milzī gajiem T veida baseiniem, kā arī milzī gā eksotiskā dā rza, kas ierī kots paš ā svē tnī cas ieejas priekš ā . Bet sniegbaltā kolonā de, kas veidota no vietē jā smilš akmens, ir lieliski saglabā jusies. Ar savu harmoniju un varenī bu tas atgā dina vē l senā kas Dorian kolonnas.

Hač epsutas tempļ a augš ē jais lī menis Deir el Bahri (Luksorā ) kalpoja galvenajiem reliģ iskajiem rituā liem. Tā s dibinā š anas laikā ieeju portikā apsargā ja majestā tiskas karalienes statujas, kuras pavadī ja apmeklē tā jus daudzā s pazemes zā lē s. Viņ u bija vismaz 2 simti.

Turklā t katrs no š eit uzrā dī tajiem pieminekļ iem valdnieku personificē ja 3 daž ā dos attē los - sfinksā , faraonā un Ozī risā . Daudzas no š ī m statujā m ir atjaunotas. Š obrī d lielā kā daļ a no tiem ir pā rvietoti uz Metropolitē na mā kslas muzeju Ņ ujorkā un Ē ģ iptes muzeju Kairā .

Treš ā s terases centrā lā pagalma abā s pusē s atrodas 2 nozī mī gi svē tnī cas – faraona vecā ki un Amun-Ra, kas tiek uzskatī ti par gandrī z visu tempļ u kompleksa galveno lepnumu. Š ī ē ka tika vainagota ar milzu karalienes portretu, kas izgatavots sfinksas formā . Diemž ē l pē c Hatš epsutas nā ves tas tika iznī cinā ts, bet viņ as dzī ves laikā to varē ja redzē t pat no kuģ iem, kas kuģ oja pa Nī lu.

KARAĻ U IELEJA

Kopš mē s iegā dā jā mies VIP ceļ ojumu, mū su ceļ ojums ietvē ra vē l vienu ceļ ojumu, proti, uz Karaļ u ieleju.

Un tie, kas iegā dā jā s ceļ ojumu bez VIP, dosies uz Karalienes ieleju.

Tomē r, neskatoties uz jū su VIP ceļ ojumu, jū s joprojā m netiksiet aizvests uz Tutanhamena kapavietu, jo biļ ete tur maksā papildu 10 dolā rus.

Senā s un Vidē jā s karaļ valsts faraonu majestā tiskā s piramī das laikabiedri než ē lī gi izlaupī ja gandrī z uzreiz pē c muiž nieka apbedī š anas. Tā pē c Jaunā s Karalistes monarhi nolē ma savas kapenes bū vē t klusā kā un aizsargā tā kā vietā . Piemē rota aiza tika atrasta tuksnesī starp kalniem netā lu no senā s Tē bu pilsē tas (tagad Luksora), vietu sauca par Karaļ u ieleju.

Sā kot ar 16. gadsimtu pirms mū su ē ras. e. , aiza tika izmantota kā karaliskā nekropole 500 gadus.


Zinā tnieki uzskata Karaļ u ieleju par vienu no nozī mī gā kajiem apskates objektiem uz planē tas, tā pē c 1979. gadā š ī teritorija kļ uva par UNESCO objektu.

Egiptologi sā ka pē tī t pirmā s kapenes 18. gadsimtā . Turpmā kie izrakumi liecinā ja, ka Karaļ u ieleja nav izbē gusi no Gī zas kapu likteņ iem – melnie arheologi š eit strā dā juš i jau ilgu laiku.

Lai gan karaļ u ielejas nekropoli apsargā ja ī paš a karavī ru grupa, laupī tā ji joprojā m atrada iespē ju ielī st kapenē s.

BANĀ NU SALA

Galveno ekskursiju beigā s var piedā vā t vē l vienu krā pš anos tiem, kas nevē las pā ris stundas gaidī t autobusu – braucienu uz Banā nu salu.

Proti, ja jū s pavadoš ais gids jū s kā traku tvaika lokomotī vi nedzen pa visā m kolonnā m un obeliskiem ekskursijā s, tad jū s, mierī gi katrā vietā pavadot papildu 20 minū tes, galu galā ieradī sieties tajā laikā . autobuss atiet atpakaļ uz Hurgadu.

Bet, to zinot, gidi jū s pē c iespē jas ā trā k aizvedī s atpakaļ uz autobusu pieturu, lai jums bū tu atlikuš as vē l 2-3 stundas lī dz izbraukš anai, lai bū tu vieglā k pā rliecinā t jū s samaksā t vē l 10 dolā rus. jauna ekskursija.

Tū ristu iekrauš ana notiek mazā s laiviņ ā s, un pirmie no krasta ir sava veida pontons, kuru izbraucot tiksiet lī dz pē dē jam un pa kuru tiksiet aizvests uz Banā nu salu gar Nī las upi. .

Pats ceļ ojums pa š o lielisko upi, kas deva dzī vī bu visai civilizā cijai, jau sniegs daudz spilgtu emociju. Un pati sala ir ā rkā rtī gi gleznaina vieta, ī sta banā nu paradī ze, kas ļ auj no jauna paskatī ties uz pazī stamajiem augļ iem.

Banā ni auglī gajos Nī las ielejas krastos aug kopš seniem laikiem. Senie ē ģ iptieš i to labprā t ē da pirms tū kstoš iem gadu. Nokļ ū stot salā , tū risti uzzinā s daudz interesantu lietu par to, kā patiesī bā aug banā ni, apbrī nos š o daudzgadī go zā laugu grezno ziedē š anu. Tač u uz salas ir arī citi floras pā rstā vji: mango, mandarī ni, cukurniedres, garš vielas un piparmē tra.


Ekskursijas laikā tū ristiem ir atļ auts lasī t banā nus un tos nogarš ot. Saskaņ ā ar atsauksmē m š iem augļ iem nav nekā da sakara ar banā niem no lielveikala. Viņ iem ir bagā tī ga garš a un aromā ts, lai gan tie neizskatā s tik reprezentabli kā viņ u veikala konkurenti. Salā dzī vo arī dzī vnieki, kurus tū risti var fotografē t: krokodili, bruņ urupuč i, pē rtiķ i un mazā k eksotiski kaķ i un baltas peles.

Mē s nezinā m, kā ar bruņ urupuč iem un pē rtiķ iem, bet krokodils acī mredzami izraisī ja mū su sajū smu un nekustē jā s, ka mē s pat sā kā m uztraukties par viņ a veselī bas stā vokli.

Bet augļ u komplekti uz paš as laivas bija ne tikai brī niš ķ ī ga mū su ceļ ojuma dekorā cija, bet arī no neapē stā , tas bija glī ti sapakots katram tū ristam atpakaļ ceļ ā .

Atgrieš anā s no ekskursijas uz Karnakas templi un Hatš epsutas Mortuary templi aizņ em tikpat č etras stundas, kā arī laiks, lai tū ristus nogā dā tu atpakaļ uz Hurgadas viesnī cā m, lai gan š oreiz viņ i tika nogā dā ti daudz ā trā k nekā ceļ ā . apmē ram 45 minū tē s.

Rezultā ts bija izbraukš ana pulksten 4:00 un attiecī gi atgrieš anā s viesnī cā aptuveni pulksten 11:00.

KOPĒ JAIS EKSKURSIJU VĒ RTĒ JUMS: 5 (FANTASTISKI).

Rezultā tā mums palika trī s dienas jū rā un braucieni uz tuvē jiem restorā niem, kad svī tai nebija lielas nozī mes, un pats galvenais – svaigu ē dienu pieejamī bai.

PADOMS — iepretim viesnī cai pā ri ceļ am kreisajā pusē atrodas restorā ns, ko mē s ļ oti iesakā m: zemas cenas un viss ir ļ oti svaigs un garš ī gs. Piemē ram, divas zivju zupas un 400 grami svaigu grilē tu garneļ u jums izmaksā s tikai 300 £ (10 USD).

Saskaņ ā ar viesnī cas noteikumiem pulksten 12:00 mums bū tu bijis ilgi jā gaida, lai iekā ptu autobusā pulksten 19, tā pē c pieteicā mies vē lā s izrakstī š anā s pakalpojumam. kas mums izmaksā ja tikai 20 USD un atkal izmaksas tika iemaksā tas nevis menedž era kabatā , bet gan viesnī cas kasē . Turklā t izrakstī š anā s pagarinā š ana no viesnī cas automā tiski deva mums tiesī bas bū t klā t pusdienā s un vakariņ ā s, kas bija ļ oti ē rti, jo izbraukš anas laiks bija ap 11:00.

Atpakaļ ceļ š daudz neatš ķ ī rā s no ceļ ojuma tajā virzienā , tomē r, neskatoties uz mū su vē lmi vē lreiz palikt Ē ģ iptē , mū s vadī ja vē lme pē c iespē jas ā trā k atgriezties mā jā s, lai izdalī tu suvenī rus radiem un draugiem, un protams, dalī ties iespaidos par braucienu ar sabiedrī bu.


Ir vē rts atzī t, ka š ajā ceļ ojumā atkal darbojā s nesatricinā mais noteikums: Ak, es gribē tu vē l divas dienas un trī s simti dolā ru! ”, bet kā saka vienā filmā : “tē tis saka, ka nav cienī gi garš ot tikai priekus – dvē seli uzlabo cieš anas... ”.

Tā tad, apkopojot visu teikto, es vē los atzī mē t, ka š ajā pā rskatā esoš ā stā stī juma galvenā bū tī ba ir š ā da:

«Ceļ oš ana: nauda atgriezī sies, bet laiks ne! ".

Starp citu, vai jums ir vajadzī gas cenas? Mums tie ir:

1 ASV dolā rs — viesnī cas numuru uzkopš ana

$ 2.5 — alus viesnī cā

3 $ — sula viesnī cā

3 $ — dž ins veikalā netā lu no viesnī cas

5 $ — masā ž a viesnī cā

5 USD vienā virzienā taksometrs Hurgadā

5 $ — maksa par lieko svaru Hurgadas lidostā par vienu kilogramu

5 ASV dolā ri — sievieš u saulesbrilles Hurgadā

5 ASV dolā ri — fotopakalpojumu izmaksas hammamā

10 $ — kilograms garneļ u Hurgadas zivju tirgū

10 $ — kvalitatī vi tekstilizstrā dā jumi (jakas, bikses)

10 $ — sudraba rokassprā dzes š arms Hurgadā

10 ASV dolā ri — viena č emodā na iesaiņ oš anas maksa Kiš iņ evas lidostā

10 $ — pudele melnā s ķ imenes eļ ļ as aptiekā

15 $ — pusdienas/vakariņ as restorā nā Hurgadā

13 $ ir nodoklis par alkohola pudeli Ē ģ iptē

20 $ — pagarinā ta izrakstī š anā s viesnī cā no pulksten 12:00 lī dz 17:00

22 $ — vī rieš u saulesbrilles Hurgadā

45 USD – ekskursija (pie partizā niem)

50 ASV dolā ri — kopē jā s izmaksas par lieko svaru Hurgadas lidostā par vienu č emodā nu

60 ASV dolā ru viesnī cas transfē rs

60 $ — fotosesija viesnī cā

90 $ — ekskursija (pie oficiā las)

150 $ — taksometrs starp Odesu un Kiš iņ evu

400 ASV dolā ru komplekts

P. S.

dā vana lasī tā jam- lū k, ē ģ iptieš u hieroglifu atš ifrē jums, pateicoties kuram var izveidot savu kartuš u un uzzinā t tā nozī mi, izbaudi!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums