El Daharas vecpilsēta

20 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 13 Novembris 2021 ieslēgts 20 Novembris 2021
Reputācija: +378
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Parasti tū risti, atpū š aties viesnī cā , malkojot kokteili sauļ oš anā s krē slā , un dodieties ekskursijā s. Bet Ļ enas dupsis negribē ja sē dē t klusi un mierī gi un bija saplosī ts, meklē jot piedzī vojumus. Un tagad jau braucam ar taksi pa ceļ u, un nebraucam uz vietā m, kur ir droš i un tū ristu pilni. . . Bet uz El Dahar vecpilsē tu. Š is ir Hurgadas rajons, kur var, tā teikt, nogarš ot ī sto Ē ģ ipti. Galu galā š ī ir pilsē tas krā sainā kā daļ a, kurā , š ķ iet, dzī vo lielā kā daļ a vietē jo iedzī votā ju un atrodas vismazā k viesnī cu. Hmm. . . Jā , š eit tieš ā m var redzē t netū ristu Ā friku.


Augļ u tirgus bija ļ oti iespaidī gs, ļ oti sulī gs, garš ī gs un daudzveidī gs. . . bet viss pā rē jais. . . Ļ oti nabadzī gs rajons, kur grū ti satikt tū ristus, tā pē c visi tev pievē rš uzmanī bu, un tu jū ties kā kaut kā ds pelē m burkā . Ē ģ iptieš i mokā s, gandrī z satverot aiz rokas, cenš oties pā rdot savas preces, kuras, š ķ iet, ir atraduš ā s viņ u logos jau vairā k nekā gadu. Cenas tiek turē tas ne lē tā kas, un daž reiz arī dā rgā kas nekā paš ā Sheraton tū ristu iepirkš anā s ielā . Taksists mū s nodeva kā dam pavadoš ajam puisim, kurš teica, ka paš am tur nav droš i staigā t, un viņ š mū s visur pavadī ja, un attiecī gi veda uz konkrē tiem punktiem, suvenī ru veikaliem un veikaliem, kas mani kaitinā ja vē l vairā k. p>

Vispā r, saprotot, ka pirkt kaut ko citu, izņ emot augļ us, vispā r ir bezjē dzī gi, pē c stundas es neatlaidī gi gribē ju no turienes doties. Sajū tas no š ī s vietas ir ļ oti divē jā das. Droš i vien tū ristiem neiesaka. Kaut kā es tur nejutos droš i. Bet pat š eit sā kā s ī sts meklē jums, ko sauc par taksometra vadī tā ju, kuram nav nekā du uzdevumu. Un piektdien visi valū tas maiņ as punkti un bankas ir slē gtas. Bet tas ir pavisam cits stā sts.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Цены, клубника 2,5$,манго 2,5$
Līdzīgi stāsti
komentāri (12) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums