Mūsu uzturēšanās novembrī

16 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 12 Novembris 2021 ieslēgts 20 Novembris 2021
Reputācija: +375.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Atvaļ inā jums iekrita novembrī , tā pē c tika nolemts doties uz Ē ģ ipti. Viesnī ca tika izvē lē ta ļ oti ilgi, cik vien viņ a bija nogurusi. Patika, tad viens, tad otrs, tad kaut kas nepatika utt. . Vispā r izvē lē jā mies Albatros Jungle akvaparku, cena diviem pieauguš ajiem + bē rnam 10 gadi novembrī bija ap 3.000. Es. ļ oti patika pati viesnī ca, milzī gs numurs , lai arī ne jauns, bet gaiš s, tī rs un ē rts. Daudz baseinu, no kuriem pieci ir apsildā mi. Vakaros bē rnu programma. Liels ū dens atrakciju parks, kurā tū risma aģ entū ras pat pā rdod biļ etes par 37 USD. Uztraucos par laikapstā kļ iem, laiks skaists, gaisa temperatū ra 30 grā di, vē ja praktiski nav. Lielisks ē diens, viss ir ļ oti garš ī gs, brī dis, kad tu ē d nevis tā pē c, ka esi izsalcis, bet tā pē c, ka ir ļ oooti garš ī gi.


Bā ros tiek pagatavoti gardi kokteiļ i bē rniem un pieauguš ajiem. Bez izteiktā m ķ ī miskā m krā sā m, kā tas bija Turcijā . Garda kafija skaistos ē dienos, sā kot no latte, kapuč ī no un beidzot ar kafiju ar kokosriekstu pienu utt. Vienī gā s brokastis, sā kot no pamatē dieniem, visas ir uz olu bā zes, bet tomē r ir daudz uzkodu, vafeles, virtuļ i, brokastu pā rslas (kā bē rni mī l), pankū kas, ē ģ iptieš u konditorejas izstrā dā jumus, sieru, salā tus un pat ne tik skumju desu. Augļ i novembrī , dateles, banā ni, gvajaves, apelsī ni, hurma, greipfrū ti, melones, ā boli. Istabā bezmaksas saldie dzē rieni + ū dens jebkurā daudzumā , apkopē ja mums atnesa kastī ti un nolika zem galda.

Ļ oti nepatī kams atgadī jums notika ar piebū ves ekskursijas gidu, kad viņ š saprata, ka mē s nebrauksim uz viņ a ekskursijā m, viņ š kliedza, kliedza, histē riski, teica, ka tā nav cieņ a un pat tas, ka es maigi teica, ka vē l gribam padomā t , viņ š kliedza, ka nē , man uzreiz jā atbild. Tad viņ š mē ģ inā ja iebiedē t, ka apdroš inā š ana nedarbosies. Vispā r viņ š pē c sevis atstā ja ļ oti nepatī kamu sajū tu.

Pludmale un jū ra. . . Viesnī cas pludmale mums nemaz nepatika, vienreiz bijā m. Autobuss brauc ik pē c pusstundas. Man ū dens jū rā ir ļ oti auksts, dibens kaut kā dos akmeņ os vai karaļ ļ os, ​ ​ joprojā m nesaprotu, basā m kā jā m ir ļ oti neē rti. Tur bija daudz sauļ oš anā s krē slu. Pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem un kafejnī ca. Viss ir iekļ auts biļ etes cenā . Starp citu, es biju ļ oti patī kami pā rsteigts, ka neviens jums nemē ģ inā ja izzagt naudu. Kad jautā , cik, viņ i tev atbild, ka viss ir bez maksas. Vienī gais, ka viņ i slikti runā krieviski. Vakar bijā m superrr jū ras ekskursijā , 5 in 1. Sajū ta kā š ampū ns par 50 UAH, 5 in 1. Bija nirš ana, bet ja pirmie tū risti bija lē nā m ģ ē rbuš ies, visu paskaidroja, tad bija steiga, bars. laivas viena otrai blakus. Tas ir, jū s praktiski ienirstat zem š o laivu dibena, kas mani ļ oti nobiedē ja, lai nepakļ ū tu zem dzenskrū ves.


Delfī nu mā ja, kas bija iekļ auta ekskursijā , š eit ir atseviš ķ s jautā jums, neviens par to pat neatcerē jā s. Krievvalodī gā gide, kas brauca kopā ar mums, izņ emot to, ka viņ a runā ja krieviski, neko nestā stī ja, nekā du informā ciju, neko. Es tikai varē ju pateikt, kur kafija, tualete utt. Es viņ ai jautā ju, kur atrodas Delfī nu mā ja, atbildē ju, ka viņ i, iespē jams, jau ir kuģ ojuš i. Viņ a nezina. Makš ķ erē š ana....Ohhh, tas ir atseviš ķ s jautā jums, mū s atveda uz vietu, kur principā nebija zivju, mums iedeva nevis makš ķ erkā tus, bet ar ā ķ i uztī tu auklas, un sasmalcinā tus kalmā rus , kas beidzā s pē c pusstundas. Snorkelē š ana tū rē bija turpat, nirš ana ar bē rnu, redzē jā m maksimums vienu vai divas zivis. Tad vienkā rš i pavilkā m laiku un stā vē jā m jū rā , š ajā bezzivju vietā , jo ekskursija ir lī dz 17.00. Ī sā k sakot, mani tas nemaz nepā rsteidza.

Jā , jū ra ir skaista, jā , mē s izmē ģ inā jā m nirš anu, bet viss pā rē jais. . . Un bija arī pusdienas ar jū ras veltē m. Tie ir spageti, rī si, kartupeļ i, viss vienā š ķ ī vī , ar salā tiem mums praktiski nepietika, jo bijā m pē dē jie rindā . Daž as lielas garneles, kas garš oja pē c vā rī tas vistas. Es pat nenojautu, ka viņ iem visiem ir tā das garneles? ! Un skumbrijas gabals, kas acī mredzot ir ne reizi vien iesildī ts. .

Ekskursijas cenā bija iekļ auta arī masā ž a, kas ilga no 2 lī dz 5 minū tē m. Es pat negā ju uz to. Bet mans vī rs aizgā ja, saka, ka sā kumā prasī ja dolā ru par masā ž u, tad š ķ ita, ka pā rdomā ja par to. Vispā r iespaidi par tū ri ir tik tak. . Nedaudz vē lā k rakstī š u turpinā jumu. Tā kā mē s joprojā m esam atvaļ inā jumā )) Es priecā š os par jū su simpā tijā m.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums