Beach Albatros Resort 4*– Atsauksmes

157
Novērtējums 7.510
№25 viesnīcas reitingā Hurgada
8.4 Numurs
7.2 apkalpošana
8.4 Tīrība
7.9 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 14 km attālumā no Hurgadas centra, jūras krastā. Viesnīca tika atvērta 1992. gadā, un tajā katru gadu tiek veikta pakāpeniska atjaunošana. Tas sastāv no galvenās 4 stāvu ēkas, 3 stāvu ēkas un 2 stāvu bungalo kompleksa. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenēm ar bērniem, romantiskiem ceļojumiem un atpūtai ar draugiem.Vairāk →
аватар parfishova_tl
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cā viss ir kā rtī bā , ja nebū tu tā gadī juma, es varbū t pat bū tu š eit atgriezusies, tā pē c aprakstī š u situā ciju: dvieļ u atstā š ana pludmalē (kā jau visi dara), mē s ar mammu devā mies pē c kafijas ( 4 sauļ oš anā s krē sli un 4 dvieļ i), atgriež oties sapratā m, ka puisis, kurš atpū š as aiz mums (arā bs) paņ ē ma zem kā jā m vienu no mū su dvieļ iem, izkaisī ja cigaretes un kolonnu uz mū su sauļ oš anā s krē sla, guļ sauļ ojoties, nevienam netraucē uz diviem dvieļ iem jau, puisis uztvē ra izteikumus kā apvainojumu, pludmales darbiniekiem lū dza mums iedot dvieli, lai izvairī tos no konflikta, jo bija skaidrs, ka puiš i ir agresī vi, puisis un viņ a 6 cilvē ku ģ imene cī tī gi č akarē ja konfliktu, izprovocē ja kautiņ u, kliedza angliski, ka izgriezī s visu mū su krievu ģ imeni, "fuck of rush" , "fuck Putin" un tā tā lā k, nez kā pē c viņ i bija vē l agresī vā ki pret mū su mierī go reakciju, satverot savus dzimumorgā nus. … Tomēr ▾ Viesnī cā viss ir kā rtī bā , ja nebū tu tā gadī juma, es varbū t pat bū tu š eit atgriezusies, tā pē c aprakstī š u situā ciju: dvieļ u atstā š ana pludmalē (kā jau visi dara), mē s ar mammu devā mies pē c kafijas ( 4 sauļ oš anā s krē sli un 4 dvieļ i), atgriež oties sapratā m, ka puisis, kurš atpū š as aiz mums (arā bs) paņ ē ma zem kā jā m vienu no mū su dvieļ iem, izkaisī ja cigaretes un kolonnu uz mū su sauļ oš anā s krē sla, guļ sauļ ojoties, nevienam netraucē uz diviem dvieļ iem jau, puisis uztvē ra izteikumus kā apvainojumu, pludmales darbiniekiem lū dza mums iedot dvieli, lai izvairī tos no konflikta, jo bija skaidrs, ka puiš i ir agresī vi, puisis un viņ a 6 cilvē ku ģ imene cī tī gi č akarē ja konfliktu, izprovocē ja kautiņ u, kliedza angliski, ka izgriezī s visu mū su krievu ģ imeni, "fuck of rush" , "fuck Putin" un tā tā lā k, nez kā pē c viņ i bija vē l agresī vā ki pret mū su mierī go reakciju, satverot savus dzimumorgā nus. zinā mi ž esti, aicinot skaidri pateikt, ko darī t, sievietes (jaunas arā bu sievietes) izkaisī ja visas mū su lietas, plē sa grā matas, spļ ā va uz mani, metā s kautiņ ā (esmu grū tniecī bas sā kuma stadijā ), jauns puisis iemeta krē sli pie vī ra, ir pē das, parā dī ja darbiniekiem, ir liecinieki, kas arī piedalī jā s mū su aizsardzī bā , darbinieki uzskatī ja par nepiecieš amu mū s izvest no pludmales, atstā jot š os neadekvā tos cilvē kus tā lā k atpū sties, neskatoties uz visu saš utumu atpū tnieki, viesnī cas darbinieks lū dza mū s aiziet uz reģ istratū ru, lai pā rrunā tu situā ciju, un tur viņ š tikai paskaidroja, ka š ī ir Ē ģ ipte, jums ir jā saprot, ko jū s darā t (un mē s NEKO nedarī jā m, atzī mē ju, ka mē s pat neņ ē mā m alkoholiskos dzē rienus , pē kš ņ i tas ir svarī gi) un, ja jū s tagad izcelsit konfliktu, es izsaukš u policiju
. Tā tad dā rgie Krievijas Federā cijas tū risti))) viesnī ca kopumā ir brī niš ķ ī ga, bet, ja kaut kas notiek, paļ aujieties tikai uz sevi, bet kurš jums nepalī dzē s, pat ja palū gsiet, un starp citu, viņ i pat neuztraucā s paaugstinā t novē roš anas video, kur viss ir acī mredzams, lai arī cik daudz vaicā tu atpū tniekiem, kuri jau baidī jā s palikt pludmalē ar š iem neadekvā tajiem
аватар lenashar
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c atsauksmē m, patiesī bā tā izrā dī jā s patieš ā m laba. Piekrī tu iepriekš ē jam apskatam par personā la attieksmi pret krievvalodī gajiem. Vā cieš us laiza, krievi rupji. Ar sauļ oš anā s krē sliem pie baseiniem (mū su ē ka atrodas netā lu no jū ras) nepietiek, kā arī pie jū ras. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c atsauksmē m, patiesī bā tā izrā dī jā s patieš ā m laba. Piekrī tu iepriekš ē jam apskatam par personā la attieksmi pret krievvalodī gajiem. Vā cieš us laiza, krievi rupji. Ar sauļ oš anā s krē sliem pie baseiniem (mū su ē ka atrodas netā lu no jū ras) nepietiek, kā arī pie jū ras. Starp citu, vā cieš i sauļ ojas 4.30 no rī ta...
Visvairā k saš utumu izraisī ja “nepiecieš amī ba” iegā dā ties Jaungada vakariņ as par 150 USD katra. 31. decembrī manam vī ram vakarā bija drudzis. Pie visa vainī gs slavē tais Ē ģ iptes rotavī russ (aktuā li bumbieru ar ā boliem cienī tā jiem nesezonā ). Ilgi meklē jot restorā nu vakariņ ā m, kas atradā s lielajā teltī pie reģ istratū ras ieejas, kā arī klausoties lekcijas arā bu un angļ u valodas sajaukumā , atradu administratoru. Es lū dzu vakariņ as savā istabā , kuras man nekad netika atnestas. Ē st tajā paš ā dienā vienā no viesnī cas restorā niem neizdevā s. Visur prasī ja biļ eti uz Jauno gadu, ko man atņ ē ma (pats vainī gs, naivi ticu cilvē kiem). Rezultā tā Jaunais gads izdevā s bez š ampanieš a un bez ē diena. Mans Jaunais gads tika nozagts! Neizvē lieties š o viesnī cu savā m brī vdienā m, ja neesat vā cietis un nevarat pateikt visu, ko domā jat arā bu valodā !
Vē los pievienot arī atsauksmi par Tez Your organizē to ceļ ojumu uz Luksoru. Marš rutiem uz Luksoru ir daudz iespē ju. Mē s izvē lē jā mies visvairā k koncentrē tos uz apskates vietā m. Stundu gaidot Safagā , lai saņ emtu policijas karti braucienam, laiks lī dz Luksorai bija 5 stundas tū res aģ enta solī to 2.5 vietā . Viņ i aizņ ē ma pusotru stundu lī dz Luksorai, kas izrā dī jā s par maz. Kā pē c tik daudz? Tā pē c, ka atnā cā t š eit pastaigā ties? - teica gids. . . tad notika pā rcelš anā s uz otru Nī las krastu, uz Hatš epsutas kapiem smirdī gā laivā ar neveiklu š oferi. Pā ris reizes uzbraucā m ar kaimiņ u laivā m (arā biem ļ oti patī k no visa izveidot rindu un krā mu tirgu). Pē c izkā pš anas krastā atvē rā s autobusu izgā ztuve. Viņ i mani aizveda vakariņ ā s kaut kā dā pretī gā ē stuvē , uz kuru ceļ u pavadī ja ubagi. ‘Ē dnī cā ’ darbojā s krā mu tirdziņ š , lai laicī gi sadalī tu autobusu pienā kš anu – tas arā bu prā tam ir ā rpus sapraš anas, tomē r nebija cienī ga ē diena, kā arī eiropietim pieņ emama. Piebildī š u, ka vakariņ ā s viesnī cā nokļ uvā m 23:00, uz vā rdiem tur nekā nebija, izņ emot salā tu lapas. Gidam bija svarī gi vienlaikus samazinā t papildu naudu. Tika ieteikts viņ iem apmeklē t banā nu plantā ciju, lai netē rē tu laiku, pē c viņ a teiktā , pā rceļ oties no vienas Nī las krasta uz otru. Plus 15 USD vienai personai.
P. S. Vai es atkal doš os uz Ē ģ ipti? Noteikti nē .
Вид из номера на бассейн, в левом верхнем углу - край моря.
аватар dima8997
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Jau otro reizi gada laikā bijā m Albatros viesnī cu tī klā . Un otro reizi nenož ē loju un biju ļ oti apmierinā ta ar pā rē jo. Š ajā viesnī cā vairā k nekā puse atpū tnieku uz Jauno gadu ir vā cieš i un š veicieš i. … Tomēr ▾ Jau otro reizi gada laikā bijā m Albatros viesnī cu tī klā . Un otro reizi nenož ē loju un biju ļ oti apmierinā ta ar pā rē jo. Š ajā viesnī cā vairā k nekā puse atpū tnieku uz Jauno gadu ir vā cieš i un š veicieš i. Tā pē c tū ristu kopsaucē js ir pieklā jī gi, mierī gi, nosvē rti un inteliģ enti cilvē ki.
Ī sumā .
1. Reģ istrē š anā s/izrakstī š anā s. Viss perfekti. Reģ istrē š anā s bija pē c pusdienā m, tā pē c par agro reģ istrē š anos neko nevaru pateikt. Par 5 dolā riem reģ istratū rā (ko es uzskatu par obligā tu jebkurā gadī jumā jebkurā situā cijā ) man iedeva istabiņ u centrā lajā ē kā , pilnī gi jaunu un tī ru, plaš u un ē rtu. Izbraukš ana bija 18:00, telpas tika nodotas pusdivos, viss pā rē jais - izbraucot. Rokassprā dzes, protams, nav nogrieztas, tas nā k prā tā tikai otrš ķ irī gā s viesnī cā s, uz kurā m Albatross neattiecas.
2. Uzturs. Lieliski pieci plus. Bet bez frillē m, protams. Par 600 dolā riem par ekskursiju vienai personai NG ir grū ti sagaidī t omā rus uz galdiem.
Restorā ni un bā ri ir atvē rti no pulksten 4:00 (agras brokastis) lī dz pusnaktij (vē lā s vakariņ as). Viens bā rs (kafija) ir atvē rts 24/7. Restorā nu ir daudz, ē dienu izvē les daž ā dī ba milzī ga, darba laiks ir sakā rtots tā , lai vienmē r bū tu ko ē st, nekas nekad nebeidzas. Viss ļ oti augstā profesionā lā lī menī . Personā ls gandrī z nav redzams, bet viņ i ir visur, ļ oti ā tri un laikā . Liela diē tiskā ē diena izvē le, tvaicē ta, cepta, ne tikai standarta grils. Daudz teļ a gaļ as, tī tara, pī les, zivju, kalmā ru utt.
Ī paš a uzmanī ba ir pelnī jusi elegantu kafiju!
3. Skaitļ i. Viss ir ideā li.
4. Tī rī š ana. Š is bija vienī gais brī dis, kas mani nedaudz pā rsteidza, salī dzinot ar perfekto apkalpoš anu visā pā rē jā . Reiz ar veļ u nav izdevies tikt galā , un dvieļ i netika mainī ti, bet vienkā rš i aizvesti no istabas. Viss. Un sanā ca tā , ka pē cpusdienā vajadzē ja pē c pludmales visai ģ imenei nomazgā ties un doties uz Hurgadu. Izbraucu lieliski pa viesnī cu, pē c 15 minū tē m atradu vienu dvieli pie apkopē jas, tad pē c pretenzijas reģ istratū rā , pē c pusotras stundas atnesa vē l pā ris. Pā rē jie ir vē lu vakarā . Bet, ņ emot vē rā viesnī cas 100% noslogojumu š ajā laikā , to arī var saprast.
5. Teritorija. Mazs, bet mī ļ š . Daudz nestaigā si, bet par 5 dolā riem taksi no viesnī cas uz Hurgadu, un 15 minū š u gā jienā no viesnī cas atrodas Senzo Mall, kur var uzkā pt, ja viesnī cā sē dē t ir ļ oti garlaicī gi.
6. Pludmale. Lieliski. Smilš aina ieeja, dziļ ums gandrī z uzreiz, apakš ā ir vientuļ i koraļ ļ i ar zivī m, bet tas, protams, nav Charm. Lī cis ir absolū ti slē gts no viļ ņ iem un vē jiem. Vietas pietiek visiem un vienmē r, ar š o nebija nekā du problē mu, pat tad, kad viesnī ca tobrī d bija pilna.
Vispā rē js secinā jums: noteikti iesakā m klusai, patī kamai atpū tai patī kamu tū ristu (ģ imeņ u, pā ru) vidū . Ī paš i ņ emot vē rā salī dzinoš i zemo cenu š ā da lī meņ a viesnī cai.
аватар viktori858585
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca. . . ir daudz pozitī vu aspektu, bet. . . ir situā cijas, kas sabojā s jū su brī vdienas un garastā vokli. Kā jau mums te stā stī ja, š ī ir viesnī ca vā cieš iem un viņ i tieš ā m te ir vairā kumā , vā cieš iem ir 60+. … Tomēr ▾ Viesnī ca. . . ir daudz pozitī vu aspektu, bet. . . ir situā cijas, kas sabojā s jū su brī vdienas un garastā vokli. Kā jau mums te stā stī ja, š ī ir viesnī ca vā cieš iem un viņ i tieš ā m te ir vairā kumā , vā cieš iem ir 60+. Viesnī cas serviss un personā ls ir vē rsts uz viņ iem, ja esi krievvalodī gais, tad attieksme pret tevi bū s zem vidē jā s (
Situā cija bā rā pie lobio: stā vam rindā pē c kokteiļ a, priekš ā vā cieš i un pē c mums, bā rmenis pasmaida, ielien stikla glā zē , tiklī dz rinda sasniedz mū s, saņ emam a. papī ra krū ze, smaids pazū d no mū su sejas un ar lielu labvē lī bu š ajā glā zē , ka - tas lej. Pē c mums vā cieš i atkal rindā , uzreiz smaids sejā un dzē rieni glā zē . Un tas ir no paš as pirmā s mū su uzturē š anā s dienas š eit.
Otrā situā cija: restorā ns-ē damistaba, cilvē ks, kas vā ra un lej makaronus. Kopš pirmā s dienas viņ š ir bijis ļ oti rupjš . Piegā jā m pie viņ a ar diviem maziem bē rniem, lū dzam ieliet makaronus diviem bē rniem, viņ š ieber ē damkaroti un viss! Es saku ielej vē l, ir divi bē rni. Atbilde: Kā das ir problē mas?
Jā , pā rē jais personā ls pā rsvarā ir draudzī gs un smaidī gs, bet š ie divi boori ir vienkā rš i š ausmī gi! Vai š ā di darbinieki var strā dā t viesnī cā ?
No priekš rocī bā m: lieliska plaš a smilš u pludmale un ieeja ū denī , bē rnu akvaparks, interesants rotaļ u laukums. Bet otrreiz uz š o viesnī cu nebrauksim (
аватар Dimaz1
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lielisks č etrinieks, ar labu servisu, pā rtiku un pludmali, tī rā m, labi uzturē tā m mazā m istabā m, vē siem siltiem baseiniem. No mī nusiem ir augsta cena par nakš ņ oš anu viesnī cā , ja viesnī ca ir 100% pilna, tad pie restorā na un bā riem veidojas rindas un pludmalē pie lagū nas var nepietikt sauļ oš anā s krē slu. … Tomēr ▾ Lielisks č etrinieks, ar labu servisu, pā rtiku un pludmali, tī rā m, labi uzturē tā m mazā m istabā m, vē siem siltiem baseiniem.
No mī nusiem ir augsta cena par nakš ņ oš anu viesnī cā , ja viesnī ca ir 100% pilna, tad pie restorā na un bā riem veidojas rindas un pludmalē pie lagū nas var nepietikt sauļ oš anā s krē slu.
Отзыв об отеле
аватар natalja.demarchuk
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Kuram tad jums negribas lasī t garu palagu: kopiespaids par viesnī cu izcils, ar visu biju apmierinā ts, Ē ģ iptē tā nebija pirmā reize, t. sk. un Albatross ķ ē des viesnī cas, iesaku ģ imenē m ar bē rniem, jo ​ ​ ir lieliska smilš u ieeja, ir arī neliels koraļ lis, kur daudz daž ā du zivju. … Tomēr ▾ Kuram tad jums negribas lasī t garu palagu: kopiespaids par viesnī cu izcils, ar visu biju apmierinā ts, Ē ģ iptē tā nebija pirmā reize, t. sk. un Albatross ķ ē des viesnī cas, iesaku ģ imenē m ar bē rniem, jo ​ ​ ir lieliska smilš u ieeja, ir arī neliels koraļ lis, kur daudz daž ā du zivju. Un tagad sī kā kai informā cijai. . .
Reģ istrē š anā s un istabiņ a: ieradā mies agri no rī ta, kaut kur ap 7, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un aizsū tī jā m brokastī s, istabiņ u iedeva tikai pulksten 12, un tad pē c tam, kad uzstā jī gi prasī jā m, kopš bija ar diviem maziem bē rniem, istaba tika pieprasī ta pirmajam stā vam, istaba bija 5 korpusā , pie bē rnu baseina, par istabu nekas netika piemaksā ts. Istaba lieliska, plaš a, king size divguļ amā gulta un divas vienvietī gas gultas, š ampū ni, kondicionieri tika nē sā ti pa pakā m, ar to pietika, atnesa arī ū deni, remonts nebija slikts, viss strā dā ja.
Ē diens: ir smieklī gi lasī t atsauksmes, kad viņ i raksta monotonu ē dienu. Atbildi sev uz jautā jumu: kas tev katru dienu ir mā jā s pusdienā s un vakariņ ā s: makaroni, rī si, divu veidu kartupeļ i un gaļ a, kā arī zivis? Ja tavs ē diens ir vienmuļ š , tad nerindi visu š ķ ī vī , ē d. pagriezienā . Ē dienu vienmē r bija pietiekami daudz, vienalga, vai nā c brokastu sā kumā vai beigā s, pusdienā s vai vakariņ ā s, vienmē r viss tika pasniegts.
Brokastis ir standarta ē ģ iptieš u: desiņ as, sieri, desiņ as, jogurti, konditorejas izstrā dā jumi, augļ i, ievā rī jumi, nutella, garš ī gi favli restorā nā otrajā stā vā .
Pusdienas un vakariņ as: vienmē r divu veidu kartupeļ i, frī kartupeļ i un ķ iploki, liellopu gaļ a daž ā dos vā ros, daž reiz divi vā rī š anas veidi, zivis, pā ris reizes deva lielu ceptu, vista, plus pī le, pica, makaroni, rī si, divu sugu zupas utt. , daudz saldumu.
Animā cija: animā cija iet visu dienu, bet mē s negā jā m uz dienu, vakarā bē rnu animā cija, meitenes pirms animā cijas zī mē seju apgleznoš anu bē rniem, vajag atnā kt pierakstī ties, bez maksas, pē c bē rnu animā cijas ir ī ss pā rtraukums un pieauguš o animā cija, ir arī bē rnu klubs, bē rniem tā s ir debesis, viņ iem ir ko darī t. Jums nebū s garlaicī gi ne dienu, ne nakti.
Jū ra un baseini: bija tikai 1 diena bē rnu baseinā un baseinā ar dž akuzi, vairs negā ju, bet pavadī ju laiku pie jū ras. Jū ra silta, skaista, koraļ ļ u rifs labajā pusē nav slikts, ir daudz daž ā du zivju. Gultas vienmē r bija pietiekami daudz.
Dzē rieni: iepakotas sulas visos bā ros, izņ emot restorā nus, kur tiek pasniegtas brokastis, pusdienas un vakariņ as, ir tikai soda un jupi, ir arī saldē jums, bet jū s paš i zinā t, kā tas garš o. Vestibilā esoš ajā bā rā tiek pagatavota garda kafija, karstā š okolā de, piena kokteiļ i.
Vienī gais MINUSS, bet š ī nav viesnī ca, bet gan tū risma operators, ANEX TOUR. Pietiek marinē t tū ristus tikš anā s reizē ar gidu 1.5 stundas, cilvē ki nā ca atpū sties, un ne tikai jū s piespiež at viņ us nā kt ar visu komandu, ieskaitot mazos bē rnus, kuriem 1.5 stundu sē dē š ana ir vienkā rš i nereā la, jū s arī atņ em dā rgo atpū tas laiku. Gids 5 minū tes runā ja par kaut kā du elektronisku reģ istrā ciju, kā rezultā tā sapulcē nevienu nereģ istrē ja, bet pā rē jā laikā runā ja par ekskursijā m. Kas vē las doties ekskursijā , tas pats nā ks klajā un gids viņ am pastā stī s sī kā k. Rezultā tā pē c tikš anā s ar gidu bija jā nā k vē l pē c 1 stundas, lai viņ š savā ktu talonus un nofotografē tu tavus testus uz Covid, tas viss aizņ em ne vairā k kā.5 minū tes, un tā s 1.5 stundas ir ņ irgā š anā s.
Vienī gais, esiet uzmanī gi apdroš inā š anā , Vuso apdroš inā š anā ir veiktas izmaiņ as, traumas gū tas nevis ekskursijā s, pirktas no tū roperatora, tas nav apdroš inā š anas gadī jums.
Lai visiem lieliskas brī vdienas.
аватар Samborskayakm1
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ekskursija no Anehas. 2+1 bē rni 7 gadi. Viss ir OK, izņ emot gidu Imat, tas nav gids, viņ š ir ceļ ā uz apsargiem. Pirmo reizi redzu tik agresī vu gidu, es negribē ju nekā das ekskursijas š ā dā sanā ksmē . Jū s tiksiet iebiedē ts un atturē ts no jebkura soļ a ā rpus viesnī cas vā rtiem bez Anehas. … Tomēr ▾ Ekskursija no Anehas. 2+1 bē rni 7 gadi. Viss ir OK, izņ emot gidu Imat, tas nav gids, viņ š ir ceļ ā uz apsargiem. Pirmo reizi redzu tik agresī vu gidu, es negribē ju nekā das ekskursijas š ā dā sanā ksmē . Jū s tiksiet iebiedē ts un atturē ts no jebkura soļ a ā rpus viesnī cas vā rtiem bez Anehas. Es vairs nevē los nodarboties ar š o tū risma operatoru.
Ieradā mies kaut kur ap 6 no rī ta viesnī cā , rokassprā dzes - uzreiz, reģ istrē š anā s 14 (paprasī ja agrā k un ar naudu - nekā di). Centrā lajā korpusā logi uz baseinu, istabiņ a maza, papildus gulta bē rnam normā la, problē ma ir kondicionieri - stipri pū š , kur bē rna gultiņ a, un istaba kā iecirta. no viena stū ra vienkā rš i nav kur pā rkā rtot.
Pludmale. Smiltis. Lieliska iebraukš ana, lī cis, apļ i uz ū dens. Glā bē ji. Vasarā nā ku ļ oti agri, 6 no rī ta viss brī vs, 9 bū s problemā tiski. Labajā pusē ir Pils pludmale, bet no krastmalas ir š aura ieeja pa smiltī m uz koraļ ļ iem, tā ir ļ oti sekla un daudz zivju: redzē jā m raju, murē nu, un zivis - kastes, bumbiņ as. Pa kreisi ir vē l viens krastmala, skaista vakarā .
Animā cija - ir, daž ā da, gan pa dienu, gan vakarā , bē rniem un pieauguš ajiem, mē s reā li nebijā m klā t, nevajag.
Ē diens. 3 restorā ni. Brokastī s un pusdienā s - 2.1. un 2. stā vā - brokastis standarta: olas, desiņ as, vafeles, pankū kas, aukstie gaļ as izstrā dā jumi, augļ i, dā rzeņ i, konditorejas izstrā dā jumi, man ļ oti garš o kruasā ni.
Pusdienā m ir liela izvē le.
Vakariņ as + itā ļ u restorā ns, ir daudz zivju. No morikova - kalmā rs. Ja jums ir galvenais nosacī jums - sarkanā s zivis, krabji, garneles - jū s neesat š ajā cenu kategorijā . Ē ģ iptes restorā ns - daudz ē dienu uz grila un tadž ins.
Mums pietiek. Alkohols - dzē rā m tikai alu un sarkanvī nu, pā rē jo nezinā m.
Man ļ oti liels pluss ir laba kafija 6 no rī ta, un pē c tam jebkurā laikā . Lejā atseviš ķ ā bā rā ir daudz kafijas dzē rienu.
Arī no 13 lī dz 17 - saldē jums.
Lidojums bija agrs un ē diens tika pagatavots bez problē mā m.
Man vienī gā neē rtī ba ir dvieļ u maiņ a. Skaidri 18:00 nodot un saņ emt jaunus 8:00. Tā kā es biju daudz agrā k pludmalē , viņ i nepadevā s, viņ i mē ģ inā ja to nomainī t no rī ta, tas neizdevā s.
Mē s bijā m š ajā viesnī cā.2020. gadā , tiklī dz tika atvē rta Hurgada, gada laikā viņ i pabeidza krastmalu kreisajā pusē , izremontē ja telpas galvenajā kompleksā . No mī nusiem - viņ i sliktā k attī ra pludmali, un ir vairā k plusu.
Iesaku š o viesnī cu raitai un stabilai atpū tai.
Daudzi vietē jie, bet arī ā rzemnieki salī dzinā jumā ar 2020. gadu kaut kur ap %60.
Lai visiem laba atpū ta.
аватар krishenva
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Atpū tā s ar divā m ģ imenē m 2+2 un 2+1. Mū su draugi pirmo reizi atpū tā s ā rzemē s. Tā pē c, iepriekš divreiz atpū tuš ies viņ u tī klā un atstā juš i ļ oti pozitī vu iespaidu par š ī m brī vdienā m, it ī paš i pagā juš ajā gadā Š arm Royal, bijā m pā rliecinā ti, ka viss bū s kā parasti augstā lī menī . … Tomēr ▾ Atpū tā s ar divā m ģ imenē m 2+2 un 2+1. Mū su draugi pirmo reizi atpū tā s ā rzemē s. Tā pē c, iepriekš divreiz atpū tuš ies viņ u tī klā un atstā juš i ļ oti pozitī vu iespaidu par š ī m brī vdienā m, it ī paš i pagā juš ajā gadā Š arm Royal, bijā m pā rliecinā ti, ka viss bū s kā parasti augstā lī menī . Starp citu, mū su iepazī š anā s ar Albatros sā kā s pirms 10 gadiem, bet mums ļ oti patika no viesnī cas otrajā krasta lī nijā iepretim Beach Albatros.
08/11/2021 reģ istrē jā s viesnī cā vakarā . Apmetā s protams ar skatu uz krū miem un sienu. Sā kotnē ji piedā vā ja naudu, teica, ka labā kie numuriņ i un viesnī ca pilna, labā k ne. Bet Dievs viņ u svē tī , mē s nolē mā m nesabojā t pā rē jo, mē s nevaram tur sē dē t visu dienu, galvenais ir atmosfē ra. Istabu skaits protams vecs, istabiņ as mazas. Kad nonā cā m istabā , bija grū ti iedomā ties, kā te varē tu ietilpt ceturtā gulta. Bet viņ i to sagrū da treš ajā dienā , pē c sarunas ar gidu viņ i gulē ja, saspiež ot divas gultas kopā pirmā s divas naktis. Istaba izskatī jā s kā istaba-gulta ar š aurā m ejā m pa perimetru.
Par bā rmeņ iem un mā jturī bu jautā jumu nav, jo. un visā viņ u tī klā mē ģ iniet bū t draudzī gi. Bet vakarā mani pā rsteidza fakts par vadī tā jas rupjī bu animā cijā . Š ajā viesnī cā ir daudz vietē jo iedzī votā ju, un viņ i vakaros mē dz ieņ emt pirmā s rindas. Mums ir 3 gadus vecs bē rns, viņ š piegā ja pie skatuves, vī rs, attiecī gi, bija tuvumā , vadī tā js sā ka viņ am stā stī t, lai viņ š virzā s prom un neaizsedz cilvē ku skatu, tad viņ š iekā pa starp slā vu meiteni, kas filmē ja priekš nesumu pa tā lruni. un uz skatuves un teica: "Nu, kas ir jauki? ". Mans vī rs iestā jā s par meiteni un sevi, sakot, ka arī mē s esam cilvē ki un maksā jam ne mazā k kā priekš galā sē doš ie biedri, notika verbā la sadursme.
Satriecoš i, ka priekš roka ir vietē jiem, un mē s, baltkrievi, krievi, ukraiņ i esam otrš ķ irī gi, esam apmetuš ies ar "skatu uz sienu" vai nomaļ iem viesnī cas stū riem, un vietē jie ir labā kajos istabiņ ā s. Iepriekš es to nepamanī ju Albatros, tā pē c es devu priekš roku viņ u tī klam.
Nā kamais jautā jums radā s par uzturu. Vairā k baidī jā mies no saindē š anā s ar pā rtiku Alibabā , jo bija attiecī gas atsauksmes, bet ne Albatros. Mū su vī rieš i, atvainojos par izteicienu, tur vē ma kopā.6 reizes, es izkā pu tikai ar vairā kiem braucieniem uz vannas istabu, bē rni pā rgā ja, jo. viņ i gandrī z visu atpū tu sē dē ja uz makaroniem, frī kartupeļ iem un picas, pē dē jā s pā ris dienā s pirms izbraukš anas mana meita atrada mazu kā puru.
Vē l viens punkts, gids mū s brī dinā ja, ka, izrakstoties, iepriekš jā palū dz pusdienu kastī tes uz ceļ a. Kas arī tika darī ts. Protams brauca no viena uz otru un atpakaļ . Beigā s viņ i teica labi. labi! Izrakstī š anā s dienā mums saka, ka jū s nejautā jā t! ! ! Starp citu, mums ir trī s bē rni, no kuriem viens ir trī s gadus vecs. Restorā nā neko neņ ē mā m, jo ​ ​ Albatrosā ar to nekad nebija nekā du problē mu.
No baseiniem: bē rnu baseins nez kā pē c izrā dī jā s aukstā kais. Pū ta stiprs vē jš , un visi mū su bē rni saslima.
Ī sā k sakot: š ī gada atvaļ inā jums izmaksu ziņ ā bija visdā rgā kais Ē ģ iptē , bet visbē dī gā kais. Nolē mā m nā kamgad nepā rmaksā t par nosaukumu, bet par š o naudu baudī t augstā kas kategorijas viesnī cu Ē ģ iptē . Un nedod Dievs, viņ i atvē rs robež as un cenas beigs mū s š okē t - tikai ne Ē ģ ipte un Turcija! Viņ i nav naudas vē rti!
аватар kovalev10121963
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca nav slikta, jau otro gadu tajā . Teritorija liela, izvietota galvenokā rt bungalo. Viņ i atrodas tā lu no pludmales. Galvenajā ē kā istabiņ as mazas, nav slikti ar krivoruk remontu un nepā rprotami nevelk uz 5 zvaigznē m. No patī kamajiem modernajiem televizoriem un š ogad dzī vojam istabā , kur var palikt bez kondicioniera (telpa ē nā uz ielas 42 ℃ ). … Tomēr ▾ Viesnī ca nav slikta, jau otro gadu tajā . Teritorija liela, izvietota galvenokā rt bungalo. Viņ i atrodas tā lu no pludmales. Galvenajā ē kā istabiņ as mazas, nav slikti ar krivoruk remontu un nepā rprotami nevelk uz 5 zvaigznē m. No patī kamajiem modernajiem televizoriem un š ogad dzī vojam istabā , kur var palikt bez kondicioniera (telpa ē nā uz ielas 42 ℃ ). Š obrī d ir ļ oti daudz cilvē ku, jo ir 4 dienas Svē tā Adha. Nav jē gas aprakstī t vietē jo uzvedī bu. Ir daudz Ukrainas bez vietē jiem atpū tniekiem, un tas ir ļ oti labi. Ir vā cieš i, rumā ņ i, armē ņ i, baltkrievi.
No tā , kas rada stresu. Anex Tour Imat pā rstā vis rupji uzvedoties "nozaga" 2.5 stundas. Uz to nā cā s doties, jo š ķ iet, ka Ē ģ iptē tū roperators reģ istrē izziņ as par Covid neesamī bu. Viņ a piedā vā tā s ekskursijas ir nepā rprotami pā rcenotas. Bet pā rskatu sā ka rakstī t tā pē c, ka š odien viņ i mē ģ inā ja mū s audzē t par 20 USD. Aizbrauca pusdienot, dvieļ us atstā ja pludmalē (soma karā jā s, ū dens pudeles gulē ja uz dvieļ iem). Lietas nostā jā s savā s vietā s, nebija dvieļ u. Vā cieš i palī dzē ja. Viņ i ierosinā ja, ka dvieļ us paņ em tie, kas tos izsniedz. Paskatī jos vē rī gā k - tieš ā m viens no tiem, kas izdala dvieli, staigā gar krastu un reā li zog atpū tniekiem dvieļ us. Saprotu, ka pamestie pē c 18.00 vai 6.00 aizņ emti nav iespē jams rezervē t. Es piegā ju pie viņ iem, un viņ i teica, ka tas nav mē s, tā ir uzņ emš ana. Reģ istratū ra bija sajū smā un teica, lai saņ emsim 20 USD. Man bija jā taisa tracis.
аватар tenor1987
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ģ imenē no 15. lī dz 25. jū lijam bija divi pieauguš ie un bē rns. Paveicā s paņ emt par ļ oti labu cenu Tagad kā rtī bā: 1. Ierodoties 7:40 pē c vietē jā laika, pieejot pie reģ istratū ras, prasot istabiņ u galvenajā ē kā ar skatu uz jū ru, onkulis ar brillē m, liekot saprast, ka maksā s santī mus, maksā jot 20? , sakot pē c pusstundas atnā ksi - vē lamais numurs bū s gatavs un tikmē r ej brokastī s. … Tomēr ▾ Ģ imenē no 15. lī dz 25. jū lijam bija divi pieauguš ie un bē rns. Paveicā s paņ emt par ļ oti labu cenu
Tagad kā rtī bā:

1.
Ierodoties 7:40 pē c vietē jā laika, pieejot pie reģ istratū ras, prasot istabiņ u galvenajā ē kā ar skatu uz jū ru, onkulis ar brillē m, liekot saprast, ka maksā s santī mus, maksā jot 20? , sakot pē c pusstundas atnā ksi - vē lamais numurs bū s gatavs un tikmē r ej brokastī s. Pē c mū su ieraš anā s brokastī m viņ am bija ļ oti ž ē l, ka numuri ar skatu uz jū ru diemž ē l nav pieejami. . Pagaidiet vē l stundu - tiks atbrī vots Bungalo.
Pē c stundas es dzirdē ju to paš u scenā riju, ka jā gaida vē l pusstundu.
Pē c pusstundas visi darbinieki pā rgā ja uz reģ istratū ru (maiņ a) un vē l viens onkulis deva mā jienu, ka par istabu jā samaksā....un nā c 13:00. . pē c mū su vē trainajiem paziņ ojumiem - bija numurs, kas nav galvenajā ē kā , bet gan Bungalo.
Sakopuš i nervus un niknumu, ievilkā m savas mantas istabā.
Istaba atradā s tieš i pretī bē rnu akvaparkam, istaba labi izremontē ta, no balkona paveras skats uz jū ru...ko es gribē ju no sā kuma)))
Istabas tika tī rī tas katru dienu ...lai gan to nevar nosaukt par tī rī š anu ...teritorijā ne pā rā k daudz.

2. Liela, tī ra, kopta teritorija, daudzi baseini, ziedu aleja, laba atraš anā s vieta fotogrā fijā m! )
Bē rnu akvaparks, bē rniem lī dz 6-7 gadiem bū s interesanti))
Ir divi slaidi it kā pieauguš ajiem, lai gan bija pieauguš ie un bē rni)

3.
Ē diens.
Mē s izmantojā m trī s restorā nus (galvenais atrodas otrajā stā vā un divi pirmajā stā vā )
Ē dieni bija nedaudz atš ķ irī gi.
Viņ i gatavo garš ī gi, vienmē r bija gaļ a - vista, tī tars un grilē ti ē dieni;
Zivis - cepta, saputota, cepta vakarā.
Dā rzeņ i - tomā ti, gurķ i, kā posti, brokoļ i, paprika;
Augļ i - apelsī ni, ā boli, vī nogas, melones, arbū zi un divas reizes deva mango.
Saldumi - lielā kā izvē le vakarā : 2-3 lielas kū kas, smalkmaizī tes.
Dzē rieni - Pepsi, Mirinda, 7up un bezū dens ā bolu, ananā su un apelsī nu sulas.
Pusdienā s un vakariņ ā s lē ja Stella sarkano un balto vī nu un alu.

4.

Bari.
Visi bā ri ir atš ķ aidī ti ar alkoholu, izņ emot vestibilu un to, kas atrodas pludmalē labajā pusē . Dzē rieni tā di paš i kā restorā nos + viskijs, tekila, dž ins, degvī ns.
Ir jauks kafijas bā rs, kurā tiek pagatavoti gardi karstie dzē rieni.

5.

Animā cija.

Visus 10 vakarus bija vē rojama viena un tā pati programma, pat bē rniem vairs neinteresē ja atkā rtot kustī bas pie tā m paš ā m melodijā m, ū dens aerobikas rī tā.

6.

Personā ls

Restorā nos, bā ros un vienkā rš i uz ielas draudzī gs personā ls - pastā vī gi sveicina, smaida un piedā vā savus pakalpojumus ...personā ls reģ istratū rā ir atseviš ķ a saruna ....((((((
+ Ceļ vedis.
Vienkā rš i nav vā rdu.
Pielikums Tour - Imat (jauni plikpauriņ i mazi))). Viņ š pusotru stundu teica, ka: "Š ī ir Hurgada, tā nav Ukraina un Krievija un nav Baltkrievija, š eit ir jū su noteikumi, un jums jā pakļ aujas tikai man!
Nebrauciet ar taksometru, lai dotos uz pilsē tu, brauciet tikai no manis, nevis no cilvē kiem pludmalē... visi š eit zem kamerā m un es redzu katru tavu kustī bu...pretē jā gadī jumā es sē dinā š u jū su ģ imenes izlidoš anai mā jā s daž ā dos autobusos, daž ā dā s lidostā s un lidmaš ī nā s "...

7.

Pludmale.

Pludmalei ir pieklā jī gs rajons, labs saulriets, visu pludmales centrā lo lī niju vakarā aizņ ē ma cilvē ki ar viesnī cas iedotajiem dvieļ iem....bet iesma malā pa kreisi un pa labi bija vienmē r bez maksas.
Tā kā tū risti pā rsvarā ir no Ukrainas un Baltkrievijas - uzreiz bija skaidrs - rezervē t vietas...manuprā t tas ir nepareizi...es nā ku uz pludmali 5 no rī ta ...cilvē ku nav un sauļ oš anā s krē sli joprojā m ir eiropieš i ...
paskatī simies uz tiem paš iem vā cieš iem, armē ņ iem, poļ iem, kuri arī tur atpū tā s ...un viņ i bija ļ oti pā rsteigti par š ā du uzvedī bu un pludmales rosī bu ar dvieļ iem.

8.

Un visbeidzot Mū rs! ! ! !!

Š ī ir pasaka! Tikai jū ras dē ļ var pievē rt acis uz daž iem mī nusiem un aizmirst par visu.
Jū s nevarat bū t pā rsteigts par š iem sauļ oš anā s krē sliem, bet vienkā rš i izmest savas lietas saulrietā jū rā un baudī t atpū tu.

Kopē jie iespaidi par viesnī cu ir labi! ! ! !!

Ja jū s to vē rtē jat skalā.10, es to novē rtē tu ar 9! ! ! ! ! )))
Un es neiebilstu tur atgriezties vē lreiz))
Parādīt vairāk »


iemiesojums inese712
6 mēnešus atpakaļ  •  3 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен в 14 км от центра города Хургада, на самом берегу моря. Открыт в 1992 году, в отеле проходит ежегодная поэтапная реновация. Состоит из основного 4-этажного здания, 3-этажного корпуса и комплекса 2-этажных бунгало. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха с детьми, романтического путешествия и для отдыха в кругу друзей.

Atrašanās vieta Отель расположен 6 км от аэропорта Хургады, в 14 км от центра города, на самом берегу моря.
Pludmales apraksts Пляж до глубины 10 метров, вход в море: песчаный, лагуна, 2 пирса.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги консьержа, услуги по глажке одежды (платно), аркада магазинов, аптека в соседнем отеле Albatros Palace, Wi-Fi бесплатно в лобби отеля, 9 бассейнов (8 бассейнов для взрослых — 5 из бассейнов с подогревом в зимний период, 1 детский бассейн с подогревом в зимний период, 3 бассейна для взрослых интегрированы в бассейны для детей), 2 джакузи для взрослых на открытом воздухе, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

Bērniem 1 детский бассейн с подогревом в зимний период, 5 бассейнов для взрослых интегрированы в бассейны для детей, детские водные горки с подогревом в зимний период (2 горки для взрослых от 10 лет и 8 горок для детей от 2 до 10 лет), детский клуб для детей от 4 до 12 лет (временно закрыт), детская игровая площадка, электронные игры (за дополнительную плату), детский буфет в одном из ресторанов.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 1 площадка для мини футбола (бесплатно), 1 площадка для пляжного волейбола (бесплатно), водное поло, аэробика и гимнастика, дартс, боча (бесплатно), 2 теннисных корта с твердым покрытием (дополнительная плата за оборудование и освещение). Spa-центр временно закрыт (за дополнительную плату: массаж, джакузи, сауна/ турецкий и марокканский хамам). Гости могут посетить аквапарк в отеле Albatros Jungle Aqua Park Resort (платно — в стоимость входит: трансфер, закуски и безалкогольные напитки в зоне Аквапарка).
 • akvaparks un slidkalniņi
 • sauna/vanna/hammam
 • džakuzi
 • galda teniss  FREE 
 • golfs
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 678 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša (ne visās istabās)
 • fēns
 • droši (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Safaga Road Hurghada, Red Sea Egypt
Tālruņi: +2 065 346 4001
Tīmekļa vietne: Beach Albatros Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно), футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.