Kopumā labi, ja vien tas nebūtu tas gadījums.

Rakstīts: 6 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 2 — 11 septembris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 6.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī cā viss ir kā rtī bā , ja nebū tu tā gadī juma, es varbū t pat bū tu š eit atgriezusies, tā pē c aprakstī š u situā ciju: dvieļ u atstā š ana pludmalē (kā jau visi dara), mē s ar mammu devā mies pē c kafijas ( 4 sauļ oš anā s krē sli un 4 dvieļ i), atgriež oties sapratā m, ka puisis, kurš atpū š as aiz mums (arā bs) paņ ē ma zem kā jā m vienu no mū su dvieļ iem, izkaisī ja cigaretes un kolonnu uz mū su sauļ oš anā s krē sla, guļ sauļ ojoties, nevienam netraucē uz diviem dvieļ iem jau, puisis uztvē ra izteikumus kā apvainojumu, pludmales darbiniekiem lū dza mums iedot dvieli, lai izvairī tos no konflikta, jo bija skaidrs, ka puiš i ir agresī vi, puisis un viņ a 6 cilvē ku ģ imene cī tī gi č akarē ja konfliktu, izprovocē ja kautiņ u, kliedza angliski, ka izgriezī s visu mū su krievu ģ imeni, "fuck of rush" , "fuck Putin" un tā tā lā k, nez kā pē c viņ i bija vē l agresī vā ki pret mū su mierī go reakciju, satverot savus dzimumorgā nus. zinā mi ž esti, aicinot skaidri pateikt, ko darī t, sievietes (jaunas arā bu sievietes) izkaisī ja visas mū su lietas, plē sa grā matas, spļ ā va uz mani, metā s kautiņ ā (esmu grū tniecī bas sā kuma stadijā ), jauns puisis iemeta krē sli pie vī ra, ir pē das, parā dī ja darbiniekiem, ir liecinieki, kas arī piedalī jā s mū su aizsardzī bā , darbinieki uzskatī ja par nepiecieš amu mū s izvest no pludmales, atstā jot š os neadekvā tos cilvē kus tā lā k atpū sties, neskatoties uz visu saš utumu atpū tnieki, viesnī cas darbinieks lū dza mū s aiziet uz reģ istratū ru, lai pā rrunā tu situā ciju, un tur viņ š tikai paskaidroja, ka š ī ir Ē ģ ipte, jums ir jā saprot, ko jū s darā t (un mē s NEKO nedarī jā m, atzī mē ju, ka mē s pat neņ ē mā m alkoholiskos dzē rienus , pē kš ņ i tas ir svarī gi) un, ja jū s tagad izcelsit konfliktu, es izsaukš u policiju
. Tā tad dā rgie Krievijas Federā cijas tū risti))) viesnī ca kopumā ir brī niš ķ ī ga, bet, ja kaut kas notiek, paļ aujieties tikai uz sevi, bet kurš jums nepalī dzē s, pat ja palū gsiet, un starp citu, viņ i pat neuztraucā s paaugstinā t novē roš anas video, kur viss ir acī mredzams, lai arī cik daudz vaicā tu atpū tniekiem, kuri jau baidī jā s palikt pludmalē ar š iem neadekvā tajiem
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu