Sunny Days Palma De Mirette 4*– Atsauksmes

80
Novērtējums 6.510
№71 viesnīcas reitingā Hurgada
6.3 Numurs
6.5 apkalpošana
7.4 Tīrība
6.7 Uzturs
7.7 Infrastruktūra
Viesnīca atklāta 1998. gadā, pēdējais renovācija veikta 2018. gadā. Tā sastāv no 3 stāvu pieņemšanas ēkas un vienas 2 stāvu ēkas. Tā atrodas Hurgadas centrālajā daļā, Dahāras reģionā, un tai ir kopīga teritorija ar Sunny Days El Palacio 4 * viesnīcu. Netālu no viesnīcas atrodas viens no labākajiem koraļļu rifiem Hurgadā. Viesnīca ir piemērota jauniešiem un ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар irinka_gladiolus
 •  apceļots 4 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 6.0
Sunny Days ir ļ oti piejū ras viesnī ca, kas sastā v no 3 viesnī cu kompleksa: Sunny Days Palma, Sunny Days El Palasio, Sunny Days Mirette Family. Pē dē jā mē s atpū tā mies 2023.  gada janvā rī . Un 2024. gada jū nijā mē s negaidī ti apmeklē jā m Palmi. … Tomēr ▾ Sunny Days ir ļ oti piejū ras viesnī ca, kas sastā v no 3 viesnī cu kompleksa: Sunny Days Palma, Sunny Days El Palasio, Sunny Days Mirette Family. Pē dē jā mē s atpū tā mies 2023.  gada janvā rī . Un 2024. gada jū nijā mē s negaidī ti apmeklē jā m Palmi.
Sā kotnē ji mums bija paredzē ts lidot no Vā cijas uz citu viesnī cu, tač u Vā cijas tū roperators FTI Touristik bankrotē ja un bijā m spiesti meklē t kaut ko citu. Ž ē l, ka 17 dienu vietā mē s Sunny Days Palmā varē jā m atrast tikai 11 dienas mū su atvaļ inā juma datumiem. Š ī apskata rakstī š anas brī dī nauda par neveiksmī go atvaļ inā jumu pirmajā viesnī cā vē l nebija atgriezta, tač u ceram uz to labā ko! )

Tā tad, Saulainā s dienas Palma.
Jū ras skaistums ap viesnī cu pā rvar visas neē rtī bas, ko rada ļ oti veci numuri, kur viss kliedz un prasa atjauninā š anu un remontu, lai gan viņ i saka, ka Palasio numuri ir vairā k noguruš i. Starp citu, tur jau ir sā kusies renovā cija.
Mē s lū dzā m vairā kas istabas, no kurā m izvē lē ties. Mē s apskatī jā m apkā rtni ar skatu uz skaisto zaļ o dā rzu un skatu uz baseinu un jū ru. Protams, mē s apmetā mies uz otro N1258. Jū ra ir ļ oti tuvu, skaista!
Vienī gais, kas man pietrū ka, izejot uz balkona, bija saullē kti vai vismaz saulrieti. Bet Palmā š ā du istabu vienkā rš i nav. Mē s skatī jā mies skaistus saulrietus no krasta, un saullē ktu laikā mē s vienkā rš i gulē jā m)

Istaba nav maza. Viena divguļ amā gulta un viena vienguļ amā gulta. Ē rti matrač i. Tē jkanna, kafija, tē ja, cukurs, fē ns, labs karstā un aukstā ū dens spiediens. Pudelē s ir ž eleja un š ampū ns, kas nav lietoti. Duš as kabī ne ir ļ oti maza, duš a ir noņ emama. Nav tualetes birstes. 5 dvieļ i, tualetes papī rs, 2 pudeles ū dens (1.5 l katra) dienā . Tas ir, standarta 4 zvaigž ņ u viesnī cas komplekts. Ledusskapis nā cā s atkausē t) Nedaudz jā pieregulē gaisa kondicionē tā js) Istabas karte pē c nedē ļ as tika atmagnetizē ta, uzreiz tika atjauninā ta. Ir maz rozetes, tā pē c paņ ē mā m lī dzi pagarinā tā ju. Televizors ir plakans, daž reiz viņ i skatī jā s Euro 2024 futbolu Ē ģ iptes kanā lā )

Bija problē ma ar pludmales dvieļ iem. Viņ i pazuda no sauļ oš anā s krē sliem. Tas nav atseviš ķ s gadī jums viesnī cā.
Nav skaidrs, kas to dara - atpū tnieki vai apkalpojoš ais personā ls.
Sievietes, kuras netā lu atpū š as, stā stī ja, ka tad, kad mē s nebijā m pusdienu laikā , arā bi nolika dvieļ us uz mū su sauļ oš anā s krē sliem ar dvieļ iem un atpū tā s (pē c tiem galds bija netī rs, kolas glā ze, pie cigareš u izsmē ķ u bars). sauļ oš anā s krē sli). Tad viņ i aizgā ja, acī mredzot paņ ē muš i mū su dvieļ us. Daž as dienas pirms mū su incidenta arī citi viesi pazaudē ja dvieļ us. Un pē c daž ā m dienā m atkal viens puisis meklē ja pazuduš o dvieli. Š ā di (atkarī bā no jū su veiksmes.
Parunā jā m ar galveno apsargu un pateicā m laiku, kad aptuveni devā mies pusdienā s. Š ķ ita, ka apsardze skatī jā s kamerā s. Nā kamajā rī tā apsardzes priekš nieks mums iedeva jaunas kartes. Spriež ot pē c izskata, viņ š gribē ja atlī dzī bu. Viņ i viņ am iedeva 3 dolā rus.

Sauļ oš anā s krē sli ē rti, plastmasas, pludmales dvieļ i daž ā di, jaunā ki un vecā ki. Skaisti š alkojoš i pludmales saulessargi no niedrē m!
Š ī ir mana 10. reize Ē ģ iptē un otro reizi, kad apmeklē ju Kurban Bayram, kas š ogad notika 16. jū nijā . Milzī gs skaits arā bu ģ imeņ u skatī jā s 6 dienas. Ē damzā lē bija jā ierodas stundu pē c pusdienu un vakariņ u sā kuma. Toreiz rindu nebija. Tas mums derē ja. Ļ oti patika arī tas, ka š ajos svē tkos ē dienu daudzveidī ba atš ķ ī rā s no citā m dienā m. Bija vairā k gaļ as ē dienu, piedevu un saldumu. Viss ir svaigs un garš ī gs. Pavā ri smagi centā s saviem vietē jiem iedzī votā jiem)
Bet pē c ē ģ iptieš u aizbraukš anas bija skā bi tomā ti, pā rcepts falafels, novecojuš i konditorejas izstrā dā jumi un daudz mazā k tika pasniegti gaļ as ē dieni.
Par Kurbanu Bairamu absolū ti nav jā uztraucas! !

Pē c vietē jo iedzī votā ju aizbraukš anas viesnī cā bija dzirdama pā rsvarā krievu runa, diemž ē l eiropieš u bija ļ oti maz.

Palmes pludmalē gandrī z vienmē r pū ta spē cī gs, patī kams vē jš . Viņ i viņ u gaidī ja 40 grā du karstumā , bet ziemā bija ļ oti auksti un neomulī gi.
Nopirkā m 8 GB SIM karti par 10 USD netā lu no viesnī cas un viesnī cas Wi-Fi (neierobež ots 7 dienas par 22 USD). Lietots rū pī gi.

Sadraudzē jā mies ar Palacio viesnī cas pludmales bā ra bā rmeni, kurš pagatavoja gardus kokteiļ us: tekila sunrise, alkohols ar toniku, ledu un laimu un mohito (viņ am iedeva 1$ dienā un dabū ja dzē rienu, cik gribē ja).
Istabas apkopē ju nevarē ja iedroš inā t - par 1 dolā ru izmaiņ as viņ i neredzē ja.

Vietnē nav aktī vas dienas animā cijas. Palacio notika viesnī cu animatoru vakara š ovi. Neiespaidoja.

Pa dienu ir bezgarš ī gs saldē jums un pica uzkodā m.

Mē s devā mies uz Marinas aptieku ar fiksē tā m cenā m un devā mies uz Gomlas tirgu pē c sulas un halvas. Nopirkā m vienkā rš u vā ciņ u par 80 mā rciņ ā m, viesnī cu veikalos tie maksā ja 4 dolā rus. Pirmo mango izmē ģ inā jā m ap 20. jū niju. Jau salds un smarž ī gs! Bet jū s nevarat iegā dā ties netā lu no viesnī cas! Ja Gomlā uz 1 kg tas ir aptuveni 1.
5 dolā ri, tad viņ i muļ ļ ā jas pa viesnī cu, svari rā da 2x vairā k! Izrā dā s, ka par 1 kg bezgarš ī ga skā ba mango - 4 dolā ri, lai gan saka, ka 1 kg ir 2 dolā ri.

Vakarā ar lukturī ti pie krasta devā mies uz Palacio, apskatī jā m naksnī go jū ras dzī vi) Redzē jā m lauvu zivi, dzeloņ raju, mazu murē nu un ļ oti skaistu spilgti sarkanu spā ņ u dejotā ju molusku.

Palmā ieeja jū rā ir smilš aina, bet Palacio jū rā labā k iebraukt aplokos, tur ir jū ras ež i.
Pa dienu snorkelē jā m, apskatī jā m daž ā das krā sas zivis, jū ras ež us un tumš os rifus. Kā du dienu garā m ā tri aizpeldē ja ļ oti liela tumš a dzeloņ raja! (varbū t manta stars) Cilvē ki redzē ja delfī nus no rī ta.

Viesnī cā ir bankomā ts, tač u ar to kaut kas nogā ja greizi. Dolā rus pret mā rciņ ā m samainī jā m pie apsarga pie izejas pie rā mja pē c parastā kursa. Oficiā lā likme bija: 1 dolā rs - 47 mā rciņ as, un mē s bijā m 45 mā rciņ as.

Ū dens jū rā bija ļ oti silts. Gaisa temperatū ra dienā pā rsniedz 40 grā dus.
Kad ir vē jš , ir ē rti, bet bezvē ja dienā s ir karsts pat pie jū ras, viņ i atdzī vojā s tikai ū denī ! Es pielā gojos klimatam 4 dienā s.

Bijā m apmierinā ti ar savu atvaļ inā jumu. Vienkā rš i jā mē ģ ina dabū t normā lu istabu, ar skaistu skatu (kuram tas interesē ). Un jū ra ir brī niš ķ ī gs brī nums!

Maksā ja 1470 eiro par 11 naktī m diviem, izlidojot no Š tutgartes. Atpū tā mies no 14. lī dz 25. jū nijam. Steidzami nopirkā m nedē ļ u iepriekš , ja bū tu agrā k, biļ ete bū tu vē l lē tā ka.

Netā lu no viesnī cas atrodas promenā de ar pilsē tas un maksas pludmalē m, atrakciju parks vietē jiem iedzī votā jiem. Svē tku laikā tur bija daudz ē ģ iptieš u ģ imeņ u, viņ i sarī koja uguņ oš anu, skanē ja skaļ a arā bu mū zika, svinē ja kā zas.

Varu ieteikt Sunny Days Palma jū ras, snorkelē š anas cienī tā jiem un tiem, kam ir mazā k stingras prasī bas attiecī bā uz dzī ves apstā kļ iem.
аватар stets.ap
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
"+" Liela skaista sakopta teritorija. Tī rs un kā rtī gs visur un visu laiku. Visur viss darbojas (vai tiek nekavē joties remontē ts). Personā la draudzī ga attieksme (tostarp ļ oti trokš ņ ainā gaisa kondicionē tā ja dē ļ pē c mū su pieprasī juma viņ i nomainī ja istabu bez maksas). … Tomēr ▾ "+" Liela skaista sakopta teritorija. Tī rs un kā rtī gs visur un visu laiku. Visur viss darbojas (vai tiek nekavē joties remontē ts). Personā la draudzī ga attieksme (tostarp ļ oti trokš ņ ainā gaisa kondicionē tā ja dē ļ pē c mū su pieprasī juma viņ i nomainī ja istabu bez maksas). Pludmale ar jū ras dziļ umu 40-60 cm, ieeja un apakš a ir smilš aina. Lagū na ar tī ru ū deni (savienota ar jū ru, aizsardzī ba pret vē ju, dziļ ums 4-5 m, tī kli pret lielā m zivī m, pakā pieni). Rags atklā tā jū rā - tur tieš ā m ir kaut kas lī dzī gs rifam un vislabā kā iespē ja redzē t zivis, lai gan tā nemaz nav Š arma vai Marsa Alam), bet tas ir tas, kas jums jā dodas uz Ē ģ ipti. Rotaļ u laukums un baseini bē rniem. Vairā kas daž ā das pludmales, no kurā m izvē lē ties. Stacionā rie lietussargi pludmalē s. Pludmalē vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli. Pludmales bā ri. Lē ts. Animā cija bē rniem. Neviens naudu neprasī ja (visu laiku uzmanī gi dod mā jienus). Ē dieni ē dnī cā vienmē r ir svaigi. Daļ a no zā les pieauguš ajiem bez bē rniem. Ir atseviš ķ a zā le bē rniem ar vecā kiem un paš iem mazā kajiem.
Sauso barī bu izsniedz bez problē mā m (bulciņ as, ievā rī jums, nenobriedis apelsī ns, sula). Ū dens, kafija, cukurs, tē ja numurā pē c pieprasī juma no rī ta bez maksas (maksā vakarā ). Bet! Par papildus samaksu var dabū t visu, kas pietrū kst vai vē lies labā k: iecienī tā kā s ekskursijas, dabī gā s sulas, kvalitatī vu alkoholu, ē dienu istabā utt. , utt.
"-" Daudzi krievi (kliegš ana, kliegš ana, rupjī bas, piegruž oš ana, darbinieku un atpū tnieku apvainoš ana). No rī ta lī dz pusdienlaikam stiprs vē jš (lai gan vietē jie teica, ka š ogad tas ir izņ ē mums), vakarā patī kams, un no rī ta tas traucē peldē t, un no raga lī dz pusdienlaikam nedrī kstē ja plkst. visi. Trokš ņ ains gaisa kondicionieris. Vecas mē beles (lai gan kopumā viss salī dzinoš i neskarts). Ē diens nav ī paš i daudzveidī gs, tas nemaz nav prasmī gi pagatavots (pat tradicionā lie vietē jie ē dieni). Daž kā rt nebija pietiekami daudz galda piederumu. Ē damistabas zvirbuļ iem ir laiks paē st maltī tes, kamē r jū s ejat pē c saldumiem.
Зовнішній східний пляж Небажані постійні клієнти :) Вигляд на готель Міретте Внутрішній пляж, лагуна
аватар svetakosareva79
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tas š ajā viesnī cu ģ imenē (divi pieauguš ie un bē rns 11 gadus vecs). Lidojā m no Kazaņ as, reiss aizkavē jā s trī s stundas. Lidoja cauri Kairai no Kairas ceļ a lī dz viesnī cas transfē ram 9 stundas. Tū risma operators Anex. … Tomēr ▾ Atpū tas š ajā viesnī cu ģ imenē (divi pieauguš ie un bē rns 11 gadus vecs). Lidojā m no Kazaņ as, reiss aizkavē jā s trī s stundas. Lidoja cauri Kairai no Kairas ceļ a lī dz viesnī cas transfē ram 9 stundas. Tū risma operators Anex. Tas bija kaut kas ļ oti noguris. Lai gan, iegā dā joties ekskursiju, mums tika garantē ts, ka saņ emsim 6 stundas. Ierodoties sausā s devas autobusā , viesnī cas atradā s Koroč ā , viesnī cas bija trijos naktī atkal sausā s devas, divi rullī š i un apelsī ns. Reģ istrē š anā s bija vesela stunda. Istabiņ a vispirms tika ierā dī ta Palacio viesnī cā nelielu istabiņ u ar divā m vienvietī gā m gultā m trim personā m. No rī ta, protams, pā rsē dā mies uz Palma De Mirette. Ē dā m arī Palma De Mirette, jo pie Palacio bija garas rindas. Ē diens labs, no augļ iem tikai dateles un apelsī ni, tā pē c tie uzlā dē jā s ar C vitamī nu. Man patika tas, ka var izmantot visu trī s viesnī cu teritorijas. Treš ajā pā ri ceļ am De Mirette nav slikts akvaparks, labajā pusē ir pazemes eja. Ļ oti labs Palacio rifs pie zivju restorā na. Kopumā viesnī cā s ir 5 a la carte restorā ni, iesaku apmeklē t visus. Kopumā lieliski atpū tā mies.
аватар Klondaik
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s atpū tā mies š ajā viesnī cā.2020.  gada decembrī no Anex tū res (Kijeva) par aptuveni 680 USD diviem par 8 naktī m. Plus testi par 30 USD vienai personai (Ukraina). Varē ja ē st, izmantot bā rus, Wi-Fi, peldē ties baseinos, jū rā un jū ras lagū nā gan savā viesnī cā , gan blakus esoš ajā el Palace. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies š ajā viesnī cā.2020.  gada decembrī no Anex tū res (Kijeva) par aptuveni 680 USD diviem par 8 naktī m. Plus testi par 30 USD vienai personai (Ukraina).
Varē ja ē st, izmantot bā rus, Wi-Fi, peldē ties baseinos, jū rā un jū ras lagū nā gan savā viesnī cā , gan blakus esoš ajā el Palace. Teritorija ir viena kopī ga (atš ķ iras tikai rokassprā dzes). Abas viesnī cas bija pilnas max. par 20%. No tiem 50% ir arā bi.
Ē dinā š ana bija daž ā da un visiem pietika, rindu nebija. Pusdienā s un vakariņ ā s gaļ a vai zivis uz ielas grila (bet tikai pie el Palace ē dnī cas). No 11.00 - saldē jums. Garš ī ga sambuka (ar saldē jumu).
Istabu tī rī ja katru dienu, dzeramnauda apkopē jai - 1 dolā rs par 8 dienā m.
El Palace ē ku atraš anā s vieta ap lagū nu pasargā no decembra vē ja.
Mē s katru dienu peldē jā mies lagū nā , ū dens ir aptuveni 21 ° C.
Atpū tnieki nedodas uz viesnī cā m maskā s.
Ja atstā jat viesnī cu uz ielas un ejat pa kreisi, varat staigā t lī dz Jū ras krastmalai (2.7 km pē c navigatora). Vai arī brauciet ar taksometru par USD 1. Ieeja krastmalā ir bez maksas, bet jā ieiet maskā vai jā iegā dā jas pie apsarga par 5 mā rciņ ā m. Pē c tam visas maskas tiek noņ emtas.
Вид с балкона 24 декабря был вкусный рождественский ужин Номер с балконом на 2 этаже Номер с сейфом (неработающим) Чайничек, стаканчики, кофе, чай Санузел Душевой поддон очень маленький и неудобный Лагуна (вид с моря), длина примерно 500 м.
аватар dashustik26
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mū su atvaļ inā jums pienā ca oktobra beigā s, forš ā kais gadalaiks, silts, ū dens silts, mango ir! , vienkā rš i super. Kopumā mē s lieliski atpū tā mies. Viesnī cas priekš rocī bas: nav trokš ņ aina (salī dzinā jumā ar Palacio), teritorija ir skaista, ir pietiekami daudz zaļ umu, personā ls ir draudzī gs un uzmanī gs, nebija problē mu komunikā cijā , apkopē ja labi iztī rī ja, atstā ja sirdis no dvieļ iem gandrī z katru dienu). … Tomēr ▾ Mū su atvaļ inā jums pienā ca oktobra beigā s, forš ā kais gadalaiks, silts, ū dens silts, mango ir! , vienkā rš i super. Kopumā mē s lieliski atpū tā mies. Viesnī cas priekš rocī bas: nav trokš ņ aina (salī dzinā jumā ar Palacio), teritorija ir skaista, ir pietiekami daudz zaļ umu, personā ls ir draudzī gs un uzmanī gs, nebija problē mu komunikā cijā , apkopē ja labi iztī rī ja, atstā ja sirdis no dvieļ iem gandrī z katru dienu). Dzeramais ū dens, dvieļ u maiņ a, tē jas stū ra papildinā š ana, uzkopš ana - viss bez jautā jumiem, jauks pieklā jī gs puisis. Baseini maz interesē ja, devā mies uz ā rzemē m. Peldē jā mies sirsnī gi, visvairā k mani pā rsteidza rifa klā tbū tne ar daudzā m zivī m. Mums bija viena maska, domā jā m peldē ties pē c kā rtas un nemaz nav fakts, ka tā mums bū s vajadzī ga, bet kur tā , otrajā dienā nopirkā m vē l vienu. Zemū dens pasaules skaistumi ir aizraujoš i, zivju ir daudz, maskas š ajā viesnī cā noderē s, skaistums. Arī viesnī ca ir laba, tā pē c tā atrodas pastaigā m un iepirkš anā s vietā m. Pastaigas attā lumā no tirgus, veikaliem, kafejnī cā m, apmē ram stundas gā jiena attā lumā no pilsē tas Marinas krastmalas, mē s braucā m atpakaļ ar taksometru par USD 1. . Turklā t bijā m 2 ekskursijā s, gribē ju ekstrē mos sporta veidus) - kvadracikli un paraseilings, forš i, emocijas pā rš alca, bet tas tika pasū tī ts nevis viesnī cā , bet caur tibaturkcom, pē c atsauksmē m viņ i ir ļ oti apmierinā ti gan ar cena un kvalitā te. Arī viesnī ca nav garlaicī ga, bet, ja ņ emam vē rā Palacio, galvenā kustī ba joprojā m ir tur, animā cija darbojas. Vienī gais, ko komentē t, bija ē diens, nevaru teikt, ka bijā m izsalkuš i, ir no kā izvē lē ties, bet kaut kā gaidī jā m ko labā ku. Nu tā ds ir mū su subjektī vais viedoklis, spriež ot pē c tū ristiem, kuri ne reizi vien atpū tuš ies š ajā viesnī cā , š ķ iet, ka viss ir kā rtī bā . Un tā tad cenas un kvalitā tes attiecī bas ziņ ā viss ir ļ oti labi. Viesnī cu droš i vien ieteiksim, vienu reizi š ajā cenu segmentā derē s, bet paš i nolē mā m, ka nā kamreiz izvē lē simies citu viesnī cu, ir izvē le. Labu atpū tu un labu garastā vokli!
аватар marishka091010
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Atvaļ inā jumā ar vī ru. Ē ģ iptē š ī nav pirmā reize, tač u tā da vienaldzī ba un necieņ a pret viesiem vē l nav redzē ta. Viņ i atved viņ us uz viesnī cu, kas atrodas netā lu, Sunny Days El Palacio, ir kaut kā ds dī gtums un apjukums, pē c kā dā m divdesmit minū tē m viņ i ved uz viesnī cu, kuru esam rezervē juš i, un viņ i pat nevē las runā t par agru. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar vī ru. Ē ģ iptē š ī nav pirmā reize, tač u tā da vienaldzī ba un necieņ a pret viesiem vē l nav redzē ta.
Viņ i atved viņ us uz viesnī cu, kas atrodas netā lu, Sunny Days El Palacio, ir kaut kā ds dī gtums un apjukums, pē c kā dā m divdesmit minū tē m viņ i ved uz viesnī cu, kuru esam rezervē juš i, un viņ i pat nevē las runā t par agru. reģ istrē š anā s (iebraucā m 9 no rī ta). Vienī gā izdabā š ana ir tā da, ka mū s apč akarē s ar rokassprā dzē m pē c 10:00, lai varam iet pusdienā s, proti, tā s nevar uzreiz izkā rt, jo ir arī brokastis, uz kurā m gribas ietaupī t.
Es par 10 ASV dolā riem pē c 30 minū tē m piekritu agrai reģ istrā cijai sveš ā istabā ar netī ru gultu, kas nebija mainī ta simts gadus, uz lū gumu mainī t gultu, viņ i vienkā rš i atnesa palagus, man bija paš ai visu novilkt un nomest uz grī das, lai tiktu pie apkopē jas, ka jā maina gulta, bet tas ir pē c vienas dienas, pirms tam viņ i gulē ja uz saviem paklā jiem. Kopumā viesnī cas numuru ietilpī ba atstā j daudz vē lamo, ko es varu teikt par restorā nu. Ē dienu ir maz, vienmuļ i un bezgarš ī gi, plus restorā nā nepietiek vietas visiem atpū tniekiem, stulbi stā v pā ri un spiež ā tri paē st un aiziet, atbrī vojot vietu citiem.
Viesnī cas vestibils ir cits stā sts, tas ir tik ļ oti piesmē ķ ē ts, ka nav iespē jams pat iziet cauri, kur nu vē l pasē dē t un izmantot wi-fi. Kapuč u nav, katrs tikai pī pē kur grib, nepievē rš ot uzmanī bu tiem, kas nesmē ķ ē . Ja atnā cā t elpot svaigu gaisu, tad š ajā viesnī cā jums neizdosies, viņ i smē ķ ē daudz, visur un nav iespē jams elpot, pat pludmalē .
Vienī gais pluss š ai viesnī cai ir atraš anā s vieta, jebkuros laikapstā kļ os ir kur peldē ties, labs rifs, kā jau pilsē tas viesnī cai, mā kslī gā s lagū nas ir tī ras. Ir ē rti doties kā jā m uz pilsē tu, uz zivju un dā rzeņ u tirgiem, uz tū ristu pilsē tas daļ u un uz to, kur var redzē t vietē jo krā su. Š o viesnī cu izvē lē jā mies tikai tā pē c, ka gribē jā m apskatī t Hurgadu un apmeklē t Luksoru. Es iesaku viesnī cu ar ļ oti lielu izstiepumu, tranzī ta apmeklē jumam un par ne pā rā k lielu naudu. Diemž ē l š ajā viesnī cā nejutī sies kā gaidī ts viesis!
аватар natkapro13
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ekskursija 7 naktis, atpū tusies kopā ar mocekli. Izvē lē jā mies starp Palacio un Palmu, izvē le krita uz š o viesnī cu, ko grē ks slē pt cenas dē ļ . Starpī bu nolē mā m iztē rē t izklaidei, augļ iem utt. Un viņ i nekad nenož ē loja, ka salī dzinā ja abas viesnī cas uz vietas, mū su viesnī ca ir labā ka! Tas ir mā jī gā ks un ne tik trokš ņ ains, lai relaksē tu brī vdienas, un Palacio vienmē r ir kustī ba, troksnis, troksnis. … Tomēr ▾ Ekskursija 7 naktis, atpū tusies kopā ar mocekli. Izvē lē jā mies starp Palacio un Palmu, izvē le krita uz š o viesnī cu, ko grē ks slē pt cenas dē ļ . Starpī bu nolē mā m iztē rē t izklaidei, augļ iem utt. Un viņ i nekad nenož ē loja, ka salī dzinā ja abas viesnī cas uz vietas, mū su viesnī ca ir labā ka! Tas ir mā jī gā ks un ne tik trokš ņ ains, lai relaksē tu brī vdienas, un Palacio vienmē r ir kustī ba, troksnis, troksnis.
Ā tri tikā m sasē dinā ti, pagā ja nepilna stunda. Istaba nakš ņ oš anai ir diezgan normā la, visu laiku pavadī jā m ā rpus tā s. Bija ū dens, arī gaisa kondicionieris, tī rī š ana, dvieļ i, ū dens piegā de - viss bija labi. Personā ls draudzī gs un uzmanī gs, apkopē ja centā s pā rsteigt ar jaunā m skulptū rā m no dvieļ iem, jauki. Viņ i atstā ja dolā ru / š okolā di.
Teritorija jauka, maza, divi baseini, nepeldē jos, priekš roku dodot jū rai. Ir ū dens slidkalniņ i, viņ i neinteresē ja un nebija vē lē š anā s kā pt lejā .
Pludmale maza, bet vietas pietika visiem, pludmales puiku sauļ oš anā s krē sli palī dzē ja uzlikt, vē ja aizslietņ u bija mazā k nekā nepiecieš ams, reizē m nesanā ca. Ieeja jū rā smilš aina, centrā un malā s no akmens pakā pieniem slī pa, tur ir dziļ ā k. Ir arī koraļ ļ i, tiem, kam patī k apskatī t zemū dens pasauli - maska-spuras un dodieties. Ir daudz zivju, daž ā das skaistas un ir dzī vi koraļ ļ i. Ū dens ir ē rts, dzidrs no rī ta, pē cpusdienā ne tik daudz. Pē cpusdienā ir pieejams pludmales bā rs, kartupeļ i, burgeri un pica. Picas rezultā ts. Pie baseina ir arī bā rs. Ir saldē jums un ne tikai bē rniem, tas mani iepriecinā ja! Galvenais restorā ns nepā rsteidza, normā ls ē ģ iptieš u ē diens, kā jau citā s viesnī cā s. Ar daudz ko nerē ķ inā jā mies, tā pē c vilš anā s nebija, vienmē r var atrast brī vu galdiņ u, apkalpoš ana laba. Patika alus, nevis vī ns. Gaļ as ē dieni 2-3 reizē , piedevas, dā rzeņ i, dā rzeņ u maisī jumi, zupas, viss ir pietiekami, deserti man patika, augļ i vienmē r. Labi. Kaimiņ viesnī cas restorā nu var apmeklē t, gan ar taloniem, reiz bija vakariņ ā s, trauku komplekts tā ds pats, bet cilvē ku daudz, kaut kā traki, mums ir nepiespiesta atmosfē ra, negā jā m vairs un kuponi pazuda). Bet a la carte bija, arī pē c pieraksta, bez maksas vienu reizi katrā , itā ļ u un zivju. Daudzveidī bas dē ļ tas ir lieliski.
Animatori ir gudri, lai gan neesam amatieri, mums ļ oti patika no malas, aktī vi un jautri, standarta spē les un izklaide. Vakara š ovi ir labi, ar "ā rpuses" mā ksliniekiem. Braucā m ekskursijā s no vietē jā s aģ entū ras tibaturr com, daudz pozitī vu atsauksmju, patika, viss kā rtī bā , bez problē mā m, programma atbilst vietnē norā dī tajai, cena arī ir, samaksa sā kumā . Izbraucā m ar jahtu uz Utopiju, super brauciens, bijā m arī vakara safari. Daudz emociju un iespaidu.
Mē s ieteiksim viesnī cu, parastu budž eta klases viesnī cu ar labu atraš anā s vietu pilsē tā un draudzī gu, uzmanī gu personā lu. Varbū t darī sim vē lreiz ; )
аватар Karina_arsentieva
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
PAMATOJUMS Viss ir relatī vs. Mans apskats bū s ī paš i noderī gs tiem, kas izvē lē sies brī vdienas Sunny Days Palma De Mirette 4* un Sunny Days Palacio 4*+. Mums bija iespē ja paralē li apmeklē t abas viesnī cas un salī dzinā t tā s no "a" lī dz "z". … Tomēr ▾ PAMATOJUMS

Viss ir relatī vs. Mans apskats bū s ī paš i noderī gs tiem, kas izvē lē sies brī vdienas Sunny Days Palma De Mirette 4* un Sunny Days Palacio 4*+. Mums bija iespē ja paralē li apmeklē t abas viesnī cas un salī dzinā t tā s no "a" lī dz "z".

Sā kotnē ji, izvē loties ekskursiju ar vī ru, mē s nejauš i atradā m Days Palacio 4 * + viesnī cas fotoattē lu un aprakstu. Fotogrā fijas bija lieliskas, atsauksmju bija daudz, un lielā kā daļ a no tā m bija ļ oti labas. Mē s vispā r nezinā jā m par Sunny Days Palma De Mirette 4 esamī bu. Nevilcinoties nolē mā m doties uz š o viesnī cu – Sunny Days Palacio. Mū su neuzmanī bas dē ļ ceļ ojumu aģ entū rā radā s apjukums un, kā vē lā k izrā dī jā s, nopirkā m biļ eti uz Sunny Days Palma De Mirette 4*. Mē s nezinā jā m, ka Sunny Days ir viesnī cu ķ ē de (4.4+ un 5 zvaigznes). Viņ i lidoja ar attē lu vienas viesnī cas galvā , bet nokļ uva pavisam citā.
Godī gi sakot, pirmais iespaids bija pilnī gs š oks un vilš anā s. Kad iedomā jies un gaidī ji vienu, bet nonā ci pavisam citā . Viss š ķ ita nož ē lojami un š ausmī gi.
Bet es to neaprakstī š u sī kā k, jo tas bija pirmais un KLAIDĪ GAIS iespaids, kas radā s uz neatbilstī bas starp realitā ti un manā galvā salocī to attē lu fona (neredzu profesionā las viesnī cu fotogrā fijas no laba leņ ķ a). Turklā t sā kumā mums iedeva arī vidē jo istabu ar atseviš ķ ā m gultā m.
Pateicoties vadī tā jai Marinai, visas mū su problē mas tika atrisinā tas, un paldies Dievam, ka mē s viņ u uzklausī jā m! Š is ir visbrī niš ķ ī gā kais cilvē ks, kurš kļ uva par mū su palī gu un padomdevē ju visos jautā jumos un problē mā s, jo mū su gids Mukhtars mū s neatcerē jā s pat vienu reizi un pirmajā un vienī gajā tikš anā s reizē.8 dienu laikā , papildus dā rgu ekskursiju pā rdoš anai, viņ š nestā stī ja. pilnī gi jebkas. Viņ a mē rķ is bija pā rdot standarta ekskursijas vairā kas reizes dā rgā k, un nekas cits viņ u netraucē ja. Es viņ u sasveicinā ju un uzreiz sā ku teikt runu, citā di es to nesaukš u.
Tam nav nekā da sakara ar viesnī cu, domā ju, ka katrs, kurš kaut reizi ir bijis Ē ģ iptē , zina, ka ekskursijas pie gida ir liela kļ ū da. Jū s atstā jat viesnī cu, un š o ekskursiju ir daudz ik uz soļ a, un tā s ir visiem vienā das!

ISTABA:

Pateicoties Marinas operatī vajam darbam, bez piemaksas ieguvā m jauku istabiņ u ar lielisku skatu. Nesteidzies reģ istratū rā dot 10 dolā rus (citā di š ī "politika" mani tieš ā m dabū ja, kamē r nepiemaksā , saņ em normā lu numuru), visu var atrisinā t cilvē cī gi! Numurā ir viss ē rtai atpū tai (gaisa kondicionieris, plazma, parasta duš a un tualete; katrai istabai ir balkons vai terase). Telpu tī ra katru dienu, neatkarī gi no tā , vai atstā jat 1 USD vai nē , viņ i to iztī ra vienlī dz labi un periodiski pievieno duš as piederumus (ž eleju, š ampū nu).
Par Sunny Days Palacio telpā m nemā ku pateikt, kā pē c tā s ir labā kas, vienu teikš u droš i, ka milzī gs skaits telpu atrodas tieš i virs skatuves, kur katru dienu lī dz 23:00 notiek animā cija. un ļ oti skaļ i skan mū zika, varbū t jaunatne, kas neiet agri gulē t, tas nemaz netraucē , bet ar bē rnu tur nevar normā li atpū sties, protams, vai var paņ emt telpas tā lā k, tā lu lī dz vestibilam, restorā nam utt.

Sā kotnē ji nolē mā m pā rcelties uz "vē lamo viesnī cu", Palacio, ar piemaksu (starpī ba starp pā rē jā m viesnī cā s bija ap 200$), bet mums tika dota iespē ja tur paviesoties, visu apskatī t, aizbraukt paē st. , uz animā ciju utt. Un ziniet , nepagā ja ilgs laiks, lī dz sapratā m, ka Sunny Days Palma De Mirette 4* ir tieš i tas, kas mums ar vī ru ir vajadzī gs. Saulainā s dienā s Palma De Mirette 4 * lielā kā daļ a tū ristu ir gados vecā ki eiropieš i un ģ imenes ar bē rniem, jaunieš u nav tik daudz. Palacio 70% jaunieš u, un ne vienmē r adekvā ti (ja mē s arī esam jaunieš i, mums ir 26, bet mums bija ē rtā k Sunny Days Palma De Mirette 4 *).
TERITORIJA UN SKATS:

Sunny Days Palma De Mirrette teritorija nekā dā ziņ ā neatpaliek no uzlabotā s Palacio ne ā rē ji, ne platī bas ziņ ā , atš ķ irī ba ir tikai istabu skaitā (Palacio ir trī s reizes vairā k istabu). Attiecī gi Sunny Days Palmā ir mazā k trokš ņ u, gamma, netī rumu utt. Tur ir tas pats baseins, viss tikpat kompakts, tā s paš as ē kas, tā s paš as palmas. Lī cis (neskatoties uz to, ka Palacio ir neticami skaists fotoattē ls, un sā kotnē ji tas mū s uzņ ē ma), Sunny Days Palma De Mirette 4 * tas ir daudz skaistā ks un labā ks. Š eit tā ir kā skaista smilš u pludmale ar skatu uz atklā tu jū ru, tā lā k ir koraļ ļ i. Ieeja jū rā pa smiltī m, kas ir ļ oti jauki un mums to vajadzē ja, 150 metru pludmali negribē jā m. Palacio lī cis izskatā s kā liels tilts starp divā m ē kā m, nav skaidrs, ka tā ir pat jū ra, smilš u patiesī bā nav, tikai akmens pakā pieni.

PĀ RTIKAS ALKOHOLS

Ē diens abā s viesnī cā s ir absolū ti vienā ds un alkohols arī (Gan tur un tur alkohols no 10 lī dz 01:00, vietē jais alkohols, kā citur; alus pudelē s, garš ī gi).
Tikai trī s bā ri, viens vestibilā , viens netā lu no pludmales, viens tieš i baseinā . Restorā nā var izvē lē ties, ko ē st katrai gaumei (plus mī nus ē diens Ē ģ iptē viesnī cā s ir ļ oti lī dzī gs; ir zivju un gaļ as ē dienu izvē le, daudz dā rzeņ u, sezonas augļ u, daž ā das zupas un katru dienu biezzupas, daudz saldumu, bet mē s neesam mī ļ otā ji; bā rā pie pludmales - vē lā s brokastis (bulciņ as, kafija) un pē cpusdienā no 12 garš ī gs saldē jums). Pie galvenā restorā na ir atvē rts ē dinā š anas laukums no pulksten 12 lī dz 17 (no pulksten 12 lī dz 15 - burgeri un frī kartupeļ i, no pulksten 15 lī dz 17 - pica).
Lielā kais pluss ir tas, ka Sunny Days Palma De Mirette 4 * nestā vi rindā pē c ē diena pusstundu, 45 minū tes nemeklē zupas karoti un ē d jau aukstu un pē c pamatē diena necī nā s par š ķ ī vjiem, kuru ir maz un izrauj no rokā m (jā , Palacio ar to ir milzī gas problē mas, galdu un trauku skaits nav aprē ķ inā ts tā dam viesu skaitam).
Tu nesē di "uz nix" un nemainā s ar vī ru pē c ē diena, jo jebkurā brī dī viņ i var atņ emt galdu, galda piederumus vai krē slu. Vispā r ar š o tur viss ir mež onī gs.
Dodoties rī t/pusdienā s/vakariņ ā s uz Sunny Days Palma De Mirette 4*, vienmē r mierī gi izvē laties sev tī kamo galdu, mierī gi izvē laties ē dienu, vienmē r ir trauki un galda piederumi. Darbinieki ir smaidī gi un laipni. Palacio darbinieki skraida dusmī gi, jo ir ļ oti grū ti tikt galā ar tik daudziem viesiem un netī ro trauku kaudzē m.
Palacio vienmē r ir sabojā ts noskaņ ojums pirms ē dienreizes, it kā apsē dies ar izspiestu citronu, kad beidzot izdevies izsist vismaz kā du galdu un vismaz kā du š ķ ī vi.

PERSONĀ LS, IZKLAIDE

Gandrī z visi Sunny Days Palma De Mirette 4 * darbinieki ir ļ oti smaidī gi un jauki, izpalī dzī gi un pozitī vi! Visi vienmē r sveicina, smaida un pievē rš uzmanī bu (nav svarī gi, vai tā ir pludmale, restorā ns vai vestibils).
Atš ķ irī bā no Palmas, kur visi ir burzmā , dusmī gi un noguruš i, visi skraida apkā rt un neviens tev nepievē rš uzmanī bu, katram sava darī š ana. Vē lreiz atkā rtoju, ī paš s paldies viesnī cas Sunny Days Palma De Mirette 4 Marina vadī tā jai, viņ a mums bija kā "mamma", pastā vī gi sazinā jā s, palī dze visos jautā jumos).
Vienā no diviem baseiniem ir divi slidkalniņ i (lī dzī gi divā s viesnī cā s), no rī ta, tā pat kā citur, vingroš ana, aerobika, volejbols un ū dens spē les. Ir animā cija (Palmā tas, protams, ir nedaudz augstā ks lī menis, ar skatuvi un milzī giem skaļ ruņ iem, jo ​ ​ atpū tnieku tur ir daudzkā rt vairā k, bet, tā kā pastā vī gi ir problē mas ar galdiņ iem un milzī gas rindas pie bā ra, vairumā gadī jumos mē s izvē lē jā mies mū su bā ru un mū su animā ciju).
Vairā k par bā ru mū su Sunny Days Palma De Mirette 4 gandrī z visi bā rmeņ i ir dā sni (ielej pietiekami daudz alkohola un nav jā skrien ik pē c piecā m minū tē m, kā Palmā , kur viņ i ielej gandrī z malku viskija, dž inu utt.
un atš ķ aida to ar veselu glā zi minerā lū dens vai badjazhenny sulas, Palmā tā ir problē ma, joprojā m, cik "izsalkuš i" pē c alkohola tursī ti).

Internets

Abā m viesnī cā m ir viens un tas pats Wi-Fi, tikai vestibilā . BET. Tā kā Sunny Days Palma De Mirette 4 * ir daudzkā rt mazā k tū ristu, varat bez problē mā m sē dē t vestibilā pie bā ra, dzert kokteiļ us un izmantot internetu. Saulaino dienu Palacio vestibilā notiek trako nams, nereā li daudz cilvē ku, visi trokš ņ o, kliedz, daž i ir iekā rtojuš ies, otrie tiek izlikti, daž i dzer, tur nav iespē jams sazinā ties, tas ir vienkā rš i elementā ri. nedzird viens otru. Cilvē ku milzī gā daudzuma dē ļ ir nereā li izmantot internetu (tur atpū š oties, vieglā k ir nopirkt SIM karti par 10 USD; nav jē gas pirkt viņ u maksas internetu uz dienu par 10 USD, tas internets ir tikai nedaudz labā k).

ATPŪ TAS

Ja jū s saskaraties ar to paš u ceļ vedi, kas mums ir un neko nestā sta, ir svarī gi zinā t:

viens.
Uz vietas ir FISH un ITĀ LIJAS restorā ni (tajā paš ā ē kā tie mainā s tikai katru dienu). Tā rezervā cija pie menedž era vestibilā pie receš inas notiek no 10 lī dz 14:00. Reģ istrē ties iespē jams 18:00 un 20:00. Ir vē rts apmeklē t, mums patika. Palmā viss ir lī dzī gi.
2. Ir iespē ja apmeklē t blakus esoš o viesnī cu divas reizes dienā (pusdienas vai vakariņ as). Tū risti no Palacio lī dz Palmai un otrā di var nā kt ē st viens otra restorā nā divas reizes ar kuponu. Kuponu izsniedz tas pats menedž eris, ar š o kuponu viņ i tiek ielaisti kaimiņ u viesnī cas teritorijā (tā s ir ļ oti tuvu). Ieeja blakus esoš ajā viesnī cā ir arī no pludmales caur vā rtiem vai caur galveno ieeju. Un ticiet man, Palacio tū risti ir ļ oti apmierinā ti ar klusajā m, mā jī gajā m un ē rtajā m dzī rē m Palmē , atš ķ irī bā no apmeklē tā jiem, kas dodas uz viņ u viesnī cu.
3. Zivju un jū ras velš u cienī tā jiem noteikti iesaku apmeklē t zivju tirgu, tas ir 5 minū š u braucienā ar autobusu no viesnī cas (pirmo reizi gā jā m kā jā m 30-40 minū tes).
Uz turieni jā dodas no rī ta (vislabā k ap 8:30-9:00), lai paņ emtu svaigā ku un dzī vā ku lomu.
Ē rtā k nokļ ū t, protams, ar autobusu. Noķ er mikroautobusu (mikroautobusi mazi un veci, uzreiz var redzē t) turpat pie viesnī cas (ceļ a pretē jā pusē iedod 2 mā rciņ as (par vienu) un dodies uz Rā tsnamu (pietur tikai pē c pieprasī juma, tikai pie Rā tsnama sauc "STOP"). Un maksā jiet tikai mā rciņ ā s, viņ i jums nedos sī knaudu no dolā riem (17 mā rciņ as - 1 USD) Un vē lams bez naudas, jo viņ i nav lieli naudas dā vinā š anas cienī tā ji, viņ i mums iedeva. mainī t tikai vienu reizi, pā rē jā s reizes viņ i mē ģ inā ja krā pties.
Tirgū cenas plus mī nus visiem vienā das un tur netirgo, cenas adekvā tas un nesaskrū vē tas. Zivju dvē selei ir tikai paradī ze, sā kot no garnelē m, kalmā riem, astoņ kā jiem, beidzot ar omā riem un visā dā m zivī m, ē diens tiek gatavots uz vietas (vā rī ts vai grilē ts). Mē s paņ ē mā m karaliskā s un tī ģ ergarneles, kas nav mazā kas par plaukstas izmē ru.
Cenas bija no 12 lī dz 15 dolā riem par kg jau ar vā rī š anu. Vairā k mums patika tikai vā rī ts garš vielā s, bet š eit tas nav piemē rots visiem. Grilē ts ar dā rzeņ iem un garš vielā m.

KOPĀ:
Esam ļ oti priecī gi, ka iznā ca neskaidrī bas ar viesnī cā m, ka mū su viedoklis bija kļ ū dains, ka tomē r palikā m Sunny Days Palma De Mirette 4 *. Papildus tam, ka ietaupī jā m vismaz 200$ un varē jā m tos iztē rē t ekskursijā s, dabū jā m Ē rti, KLUSU, LIELI ATPŪ TU, nevis visur steigu, troksni un nemitī gā s rindas!!!
Liels paldies Sunny Days Palma De Mirette 4* par tik brī niš ķ ī gu atpū tu un daudz pozitī vu emociju!
Mē s noteikti atgriezī simies!!!!! !
аватар glocin82
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ogad atvaļ inā jumam izvē lē jā mies viesnī cu Sunny Days Palma de mirette Hurghada. Mē s tur palikā m 8 dienas, 7 naktis. Par š o prieku samaksā jā m $1100. Lidojums bija neē rts. Es spē cī gi reaģ ē ju uz temperatū ras starpī bu, lidojot no ziemas uz vasaru. … Tomēr ▾ Š ogad atvaļ inā jumam izvē lē jā mies viesnī cu Sunny Days Palma de mirette Hurghada. Mē s tur palikā m 8 dienas, 7 naktis. Par š o prieku samaksā jā m $1100. Lidojums bija neē rts. Es spē cī gi reaģ ē ju uz temperatū ras starpī bu, lidojot no ziemas uz vasaru. Jā , un lidojumā bija tā das neē rtī bas kā gaisa kabatas un kratī š anā s kā autobusā bezceļ a braucienā . Viņ i lidoja apmē ram č etras stundas. Vī zas saņ ē mā m lidostā . Tas mums izmaksā ja 50 USD par diviem. Mē s aizpildī jā m migrā cijas karti un iegā dā jā mies 20 G SIM karti par divdesmit dolā riem. Ierodoties viesnī cā , bijā m uzreiz iekā rtojuš ies, kas mū s ļ oti iepriecinā ja, jo bijā m ļ oti noguruš i no ceļ a. Reģ istrē š anā s divos pē cpusdienā , bet nenož ē lojā m 10 dolā rus un uzreiz bijā m nokā rtoti! ! Un istaba ir skaista. No numura paveras lielisks skats uz jū ru. Numuram ir liela terase.
Viesnī ca atrodas pirmajā krasta lī nijā . Viesnī cai ir brī niš ķ ī gs vestibils, kas veidots pē c dizaineru gaumes. Pirmajā stā vā atrodas aptieka un vairā ki veikali. Skats uz viesnī cu ir vienkā rš i brī niš ķ ī gs, kur vien skaties - dvē sele priecā jas. Teritorija ir tik milzī ga, ka mē s to visu pat apbraukā jā m. Pirmajā stā vā daudz veikalu un aptieka. Numuros ir viss nepiecieš amais atpū tai.
Pirmajā stā vā atrodas aptieka un daž i veikali. Pati viesnī ca ir ļ oti skaista. Mē beles ir nedaudz vecas, bet ī sai atpū tai tas nav š ķ ē rslis.
No daž iem viesnī cas numuriem paveras skats uz pilsē tu, nevis uz jū ru. Ir ideā li strā dā još s kondicionieris. Pludmale smilš aina, ē rta pat peldē t neprotoš ajiem, ir neliela lagū na. Bezmaksas dvieļ u, sauļ oš anā s krē slu, ē rto sauļ oš anā s krē slu klā tbū tnē . To ir pietiekami daudz, manuprā t, pat sezonā . Viesnī cā ir neapsildā ms baseins, tas ir liels un apsildā ms baseins, kas ir tieš i piemē rots atpū tai š obrī d š ā dos laikapstā kļ os. Atpū tas laikā laikapstā kļ i mū s ī paš i nelutinā ja, bet nebijā m. Visur ir savas priekš rocī bas. Mē s pavadī jā m daudz laika ekskursiju brī vdienā s, kuras par brī niš ķ ī gu samaksu atradā m internetā Sfinksas ceļ ojumā . Ļ oti interesanti pavadī jā m laiku, bijā m ciemos un redzē jā m daudz ko. Bē rniem ir rotaļ u laukums, bē rnu klubs. Sadraudzē jā mies viesnī cā ar tū ristiem, kuriem ir bē rns. Viņ i ir ļ oti apmierinā ti ar pā rē jo bē rnam. Rū pī gi paskatī jā mies, ka mums ir rokassprā dzes citā krā sā nekā daž iem ā rzemju tū ristiem. Jū s varat samaksā t naudu, lai dotos uz kaimiņ u viesnī cas teritoriju, kurai ir cits ī paš nieks. Par uzturu mani ar vī ru viedokļ i daž os jautā jumos nesakrī t, tā pē c š o jautā jumu nekomentē ju. Kopumā viesnī ca nav slikta atpū tai agrā pavasarī .
аватар morkwin
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tikā m lī dz viesnī cai tuvā k vakariņ ā m, ar norē ķ inā š anos neviens nevilka, ā tri iedeva istabiņ u, blakus bija silts baseins, iekš ā viss bija pieklā jī gi, mē beles un santehnika dzī va, ne š ķ embu, ne rū sas, tī rī š ana katru dienu. … Tomēr ▾ Tikā m lī dz viesnī cai tuvā k vakariņ ā m, ar norē ķ inā š anos neviens nevilka, ā tri iedeva istabiņ u, blakus bija silts baseins, iekš ā viss bija pieklā jī gi, mē beles un santehnika dzī va, ne š ķ embu, ne rū sas, tī rī š ana katru dienu. Viesnī ca atrodas pirmajā lī nijā , tas mums ir ļ oti svarī gi, pludmale nav slikta, ē rta ieeja jū rā , ū dens ir tī rs, lai gan vē ss, vienmē r ir mazas zivis, nav skaista rifa, labi, jū s par to nevajadzē tu lidot uz pilsē tas viesnī cu. Animā cija ir klā t, tie, kuri ir aktī vie laikam visu sakā rtos, vienmē r var atrast ko nodarboties, sā kot no vingroš anas lī dz ū dens aerobikai, arī spē ļ u pietiek, vakarā tradicionā lie š ovi, divas reizes bijā m pilsē tā uz naktsklubu , protams, viss ir atkarī gs no uzņ ē muma. Ē diens standarts, mums visa kā pietika, brokastis var š ķ ist trū cī gas, bet tā tas ir gandrī z visur, kur esam bijuš i. Restorā nā nekad nebija garas rindas, reizē m divi vai trī s cilvē ki, ne vairā k, pietika ar gaļ as ē dieniem, vistas dā rzeņ iem daž ā dā s formā s. Viesmī ļ i strā dā ļ oti ā tri, var rasties jautā jumi par trauku kvalitā ti, dakš iņ as vai karotes vienmē r tiek noslaucī tas ar higiē niskajā m salvetē m. No alkohola viņ i dzē ra tikai alu un kokteiļ us, alkohola tī rā veidā nav. Kairu paņ ē mā m no izklaides, tagad nav ž ē l visu dienu tajā pavadī t, jū ra nav tik silta un man patika dž ipu safari, meklē jiet midobikhus. Iesaku pirkt vietē jo SIM karti saziņ ai, pilsē tā ir lē tā k nekā lidostā . Vakari ir vē si, agri kļ ū st tumš s, paturiet to prā tā . Pā rē jais vispā r nebija slikts, par viesnī cu var uzskatī t, normā la vienreizē ja vieta par zemu cenu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums nataly8319
Vai viesnīcas teritorijā ir atļauts ķert zivis uz jūsu spininga makšķeres (noķertas un atlaistas)?
9 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 9 atbildes
iemiesojums sheremetvit
Kas bija, pastāstiet man, par ko jums ir jāmaksā un cik? Interesē ūdenspīpes zāle cik maksā, kādas cenas bāros? zivju restorāns, cik dzeramnaudu un kam? Jau iepriekš paldies par jūsu atbildēm.
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 4 atbildi
iemiesojums 4unri659
Dosimies uz viesnīcu
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums kukuruzovakhmelevaya500
vai ir vērts tur braukt, cik tas maksā
12 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 6 atbildes
iemiesojums Adrenalin77
Vai ir apkure?
13 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums swalidahmed
‹ Viesnīca Sunny Days Palma De Mirette 4*
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель был открыт в 1998 году, последняя реновация проводилась в 2018 году. Состоит из 3-х этажного здания ресепшн и одного 2-х этажного корпуса. Находится в центральной части Хургады, в районе Дахар и имеет общую территорию с отелем Sunny Days El Palacio 4*. Рядом с отелем находится один из лучших коралловых рифов в Хургаде. Отель подходит для молодежного и семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель расположен в 10 км от аэропорта города Хургада и в 3 км от центра Старого города, на самом берегу моря.
Pludmales apraksts Вход в море: песчаный (есть галька и кораллы, рядом небольшой порт). Рекомендуется специальная обувь. Пляжные полотенца (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, слуги такси (платно), интернет кафе (платно), Wi-Fi в лобби (бесплатно), 2 бассейна для взрослых (1 с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги и полотенца: бесплатно, магазины, 1 конференц-зал: вместимостью 700 человек (в Sunny Days El Palacio). В отеле предоставляют инвалидное кресло для гостей с ограниченными физическими возможностями (по запросу, бесплатно).

Andalysia Restaurant — главный ресторан: завтрак (06:30-10:00), обед (12:30-15:00), ужин (18:30-22:00), поздний ужин (22:30-01:00).

El Mahrousa Restaurant — a la carte ресторан морепродуктов: ужин (18:30-22:00).

A la Carte ресторан возможно посетить один раз бесплатно на протяжении отдыха, по предварительной резервации.

Lobby Bar (с 10:00 до 24:00).

Pool Bar (с 10:00 до заката солнца).

Beach Café (в 12.00 до 22.00).

Disco bar (платно).

Кальянный уголок (с 10:00 до 24:00, платно).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 детских отделения в бассейне для взрослых без подогрева в зимний период, водные горки для взрослых и детей (по правилам пользования горок для взрослых — минимальный рост гостей 130 см), детский клуб для детей от 4 до 12 лет, детская дискотека детская анимация, детский буфет в ресторане. Детских колясок нет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно — библиотека, анимация, живая музыка, фольклорное шоу, футбольное поле, баскетбол, дартс, бочче, водное поло, аквааэробика, волейбол на пляже, дискотека бесплатно (напитки платно), водные горки для взрослых и детей (по правилам пользования горок для взрослых — минимальный рост гостей 130 см). Платно — массаж, теннисный корт и оборудование (освещение — платно, 2 часа игры за весь период отдыха предоставляется бесплатно), сквош в Sunny Days Mirette Hotel & Resort (2 часа игры за весь период отдыха предоставляется бесплатно), дайвинг центр в отеле Sunny Days El Palacio, каноэ, банан, катамаран — в отеле Sunny Days El Palacio.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 196 номеров: Standard room (32 м2 включая ванную и балкон/террасу).

Istabās

Ванная комната с душевой кабиной, фен, сплит кондиционер, телевизор, спутниковое телевидение, сейф (бесплатно), телефон (платно), утюг (по запросу, бесплатно), мини-бар (две бутылки минеральной воды ежедневно), набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), балкон или терраса (не во всех номерах). Уборка номера: ежедневно (по запросу), смена белья: 3 раза в неделю (по запросу).

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Courniche Road, P.O.Box 427, Hurghada, Red Sea, Egypt.
Tālruņi: Tel: +065 3616100, +065 3616107/ 01007772290/ 01028852220 Fax: +065 3616107
Tīmekļa vietne: Sunny Days Palma De Mirette
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.