Sunny Days Palma ir viesnīca jūras cienītājiem.

Rakstīts: 4 jūlijā 2024
Ceļošanas laiks: 14 — 25 jūnijs 2024
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 8.0
Sunny Days ir ļ oti piejū ras viesnī ca, kas sastā v no 3 viesnī cu kompleksa: Sunny Days Palma, Sunny Days El Palasio, Sunny Days Mirette Family. Pē dē jā mē s atpū tā mies 2023.  gada janvā rī . Un 2024. gada jū nijā mē s negaidī ti apmeklē jā m Palmi.
Sā kotnē ji mums bija paredzē ts lidot no Vā cijas uz citu viesnī cu, tač u Vā cijas tū roperators FTI Touristik bankrotē ja un bijā m spiesti meklē t kaut ko citu. Ž ē l, ka 17 dienu vietā mē s Sunny Days Palmā varē jā m atrast tikai 11 dienas mū su atvaļ inā juma datumiem. Š ī apskata rakstī š anas brī dī nauda par neveiksmī go atvaļ inā jumu pirmajā viesnī cā vē l nebija atgriezta, tač u ceram uz to labā ko! )

Tā tad, Saulainā s dienas Palma.

Jū ras skaistums ap viesnī cu pā rvar visas neē rtī bas, ko rada ļ oti veci numuri, kur viss kliedz un prasa atjauninā š anu un remontu, lai gan viņ i saka, ka Palasio numuri ir vairā k noguruš i. Starp citu, tur jau ir sā kusies renovā cija.
Mē s lū dzā m vairā kas istabas, no kurā m izvē lē ties. Mē s apskatī jā m apkā rtni ar skatu uz skaisto zaļ o dā rzu un skatu uz baseinu un jū ru. Protams, mē s apmetā mies uz otro N1258. Jū ra ir ļ oti tuvu, skaista!
Vienī gais, kas man pietrū ka, izejot uz balkona, bija saullē kti vai vismaz saulrieti. Bet Palmā š ā du istabu vienkā rš i nav. Mē s skatī jā mies skaistus saulrietus no krasta, un saullē ktu laikā mē s vienkā rš i gulē jā m)

Istaba nav maza. Viena divguļ amā gulta un viena vienguļ amā gulta. Ē rti matrač i. Tē jkanna, kafija, tē ja, cukurs, fē ns, labs karstā un aukstā ū dens spiediens. Pudelē s ir ž eleja un š ampū ns, kas nav lietoti. Duš as kabī ne ir ļ oti maza, duš a ir noņ emama. Nav tualetes birstes. 5 dvieļ i, tualetes papī rs, 2 pudeles ū dens (1.5 l katra) dienā . Tas ir, standarta 4 zvaigž ņ u viesnī cas komplekts. Ledusskapis nā cā s atkausē t) Nedaudz jā pieregulē gaisa kondicionē tā js) Istabas karte pē c nedē ļ as tika atmagnetizē ta, uzreiz tika atjauninā ta. Ir maz rozetes, tā pē c paņ ē mā m lī dzi pagarinā tā ju. Televizors ir plakans, daž reiz viņ i skatī jā s Euro 2024 futbolu Ē ģ iptes kanā lā )

Bija problē ma ar pludmales dvieļ iem. Viņ i pazuda no sauļ oš anā s krē sliem. Tas nav atseviš ķ s gadī jums viesnī cā.
Nav skaidrs, kas to dara - atpū tnieki vai apkalpojoš ais personā ls.

Sievietes, kuras netā lu atpū š as, stā stī ja, ka tad, kad mē s nebijā m pusdienu laikā , arā bi nolika dvieļ us uz mū su sauļ oš anā s krē sliem ar dvieļ iem un atpū tā s (pē c tiem galds bija netī rs, kolas glā ze, pie cigareš u izsmē ķ u bars). sauļ oš anā s krē sli). Tad viņ i aizgā ja, acī mredzot paņ ē muš i mū su dvieļ us. Daž as dienas pirms mū su incidenta arī citi viesi pazaudē ja dvieļ us. Un pē c daž ā m dienā m atkal viens puisis meklē ja pazuduš o dvieli. Š ā di (atkarī bā no jū su veiksmes.
Parunā jā m ar galveno apsargu un pateicā m laiku, kad aptuveni devā mies pusdienā s. Š ķ ita, ka apsardze skatī jā s kamerā s. Nā kamajā rī tā apsardzes priekš nieks mums iedeva jaunas kartes. Spriež ot pē c izskata, viņ š gribē ja atlī dzī bu. Viņ i viņ am iedeva 3 dolā rus.

Sauļ oš anā s krē sli ē rti, plastmasas, pludmales dvieļ i daž ā di, jaunā ki un vecā ki. Skaisti š alkojoš i pludmales saulessargi no niedrē m!
Š ī ir mana 10. reize Ē ģ iptē un otro reizi, kad apmeklē ju Kurban Bayram, kas š ogad notika 16. jū nijā . Milzī gs skaits arā bu ģ imeņ u skatī jā s 6 dienas. Ē damzā lē bija jā ierodas stundu pē c pusdienu un vakariņ u sā kuma. Toreiz rindu nebija. Tas mums derē ja. Ļ oti patika arī tas, ka š ajos svē tkos ē dienu daudzveidī ba atš ķ ī rā s no citā m dienā m. Bija vairā k gaļ as ē dienu, piedevu un saldumu. Viss ir svaigs un garš ī gs. Pavā ri smagi centā s saviem vietē jiem iedzī votā jiem)
Bet pē c ē ģ iptieš u aizbraukš anas bija skā bi tomā ti, pā rcepts falafels, novecojuš i konditorejas izstrā dā jumi un daudz mazā k tika pasniegti gaļ as ē dieni.
Par Kurbanu Bairamu absolū ti nav jā uztraucas! !

Pē c vietē jo iedzī votā ju aizbraukš anas viesnī cā bija dzirdama pā rsvarā krievu runa, diemž ē l eiropieš u bija ļ oti maz.


Palmes pludmalē gandrī z vienmē r pū ta spē cī gs, patī kams vē jš . Viņ i viņ u gaidī ja 40 grā du karstumā , bet ziemā bija ļ oti auksti un neomulī gi.
Nopirkā m 8 GB SIM karti par 10 USD netā lu no viesnī cas un viesnī cas Wi-Fi (neierobež ots 7 dienas par 22 USD). Lietots rū pī gi.

Sadraudzē jā mies ar Palacio viesnī cas pludmales bā ra bā rmeni, kurš pagatavoja gardus kokteiļ us: tekila sunrise, alkohols ar toniku, ledu un laimu un mohito (viņ am iedeva 1$ dienā un dabū ja dzē rienu, cik gribē ja).
Istabas apkopē ju nevarē ja iedroš inā t - par 1 dolā ru izmaiņ as viņ i neredzē ja.

Vietnē nav aktī vas dienas animā cijas. Palacio notika viesnī cu animatoru vakara š ovi. Neiespaidoja.

Pa dienu ir bezgarš ī gs saldē jums un pica uzkodā m.

Mē s devā mies uz Marinas aptieku ar fiksē tā m cenā m un devā mies uz Gomlas tirgu pē c sulas un halvas. Nopirkā m vienkā rš u vā ciņ u par 80 mā rciņ ā m, viesnī cu veikalos tie maksā ja 4 dolā rus. Pirmo mango izmē ģ inā jā m ap 20. jū niju. Jau salds un smarž ī gs! Bet jū s nevarat iegā dā ties netā lu no viesnī cas! Ja Gomlā uz 1 kg tas ir aptuveni 1.
5 dolā ri, tad viņ i muļ ļ ā jas pa viesnī cu, svari rā da 2x vairā k! Izrā dā s, ka par 1 kg bezgarš ī ga skā ba mango - 4 dolā ri, lai gan saka, ka 1 kg ir 2 dolā ri.

Vakarā ar lukturī ti pie krasta devā mies uz Palacio, apskatī jā m naksnī go jū ras dzī vi) Redzē jā m lauvu zivi, dzeloņ raju, mazu murē nu un ļ oti skaistu spilgti sarkanu spā ņ u dejotā ju molusku.

Palmā ieeja jū rā ir smilš aina, bet Palacio jū rā labā k iebraukt aplokos, tur ir jū ras ež i.

Pa dienu snorkelē jā m, apskatī jā m daž ā das krā sas zivis, jū ras ež us un tumš os rifus. Kā du dienu garā m ā tri aizpeldē ja ļ oti liela tumš a dzeloņ raja! (varbū t manta stars) Cilvē ki redzē ja delfī nus no rī ta.

Viesnī cā ir bankomā ts, tač u ar to kaut kas nogā ja greizi. Dolā rus pret mā rciņ ā m samainī jā m pie apsarga pie izejas pie rā mja pē c parastā kursa. Oficiā lā likme bija: 1 dolā rs - 47 mā rciņ as, un mē s bijā m 45 mā rciņ as.

Ū dens jū rā bija ļ oti silts. Gaisa temperatū ra dienā pā rsniedz 40 grā dus.
Kad ir vē jš , ir ē rti, bet bezvē ja dienā s ir karsts pat pie jū ras, viņ i atdzī vojā s tikai ū denī ! Es pielā gojos klimatam 4 dienā s.

Bijā m apmierinā ti ar savu atvaļ inā jumu. Vienkā rš i jā mē ģ ina dabū t normā lu istabu, ar skaistu skatu (kuram tas interesē ). Un jū ra ir brī niš ķ ī gs brī nums!

Maksā ja 1470 eiro par 11 naktī m diviem, izlidojot no Š tutgartes. Atpū tā mies no 14. lī dz 25. jū nijam. Steidzami nopirkā m nedē ļ u iepriekš , ja bū tu agrā k, biļ ete bū tu vē l lē tā ka.

Netā lu no viesnī cas atrodas promenā de ar pilsē tas un maksas pludmalē m, atrakciju parks vietē jiem iedzī votā jiem. Svē tku laikā tur bija daudz ē ģ iptieš u ģ imeņ u, viņ i sarī koja uguņ oš anu, skanē ja skaļ a arā bu mū zika, svinē ja kā zas.

Varu ieteikt Sunny Days Palma jū ras, snorkelē š anas cienī tā jiem un tiem, kam ir mazā k stingras prasī bas attiecī bā uz dzī ves apstā kļ iem.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu