Pirmās klases viesnīca

Rakstīts: 29 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 18 jūnijs — 27 jūlijā 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī ca, kurā vē laties atgriezties.
Draudzī gs un kompetents personā ls,
labs ē diens, rū pī ga tī rī š ana katru dienu, nevainojama apkalpoš ana.
Es vilcinā jos, vai ir vē rts iet vē lreiz, jo pē dē jā atsauksme bija satraucoš a, bet es tomē r uzdroš inā jos un nenož ē loju.
Iepriekš bijā m Rixos Š armalš eihā , kā arī Royal Modern Albatross, gribu teikt, ka Sinbads ir lī dzvē rtī gs viņ iem un pat ir priekš rocī bas (gluds saulriets jū rā ), kā arī ļ oti draudzī gs personā ls.

Mē s esam ī paš i pateicī gi par brī niš ķ ī gajā m brī vdienā m brī niš ķ ī gajiem darbiniekiem, kuru ir daudz, savas jomas speciā listi, jo ī paš i vadī tā jai Hani, Anastasijai par detalizē tu informā ciju, Ahmedam Mansuram (no Sinbad Experience) par brī niš ķ ī gajā m ekskursijā m, skaistajai Mariamai par brī niš ķ ī go , garda kafija un labs garastā voklis, restorā nu vadī tā ji, bā rmeņ i, viesmī ļ i.
Pievienojot daž u labā ko darbinieku fotoattē lus, diemž ē l ne visus, bet viņ u ir daudz.
Pirmo reizi pā rkā pu noteikumu - izvē lē ties jaunu viesnī cu un divreiz apmeklē ju viesnī cu, jo tas ir tā vē rts, iesaku.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu