Sindbad Aqua Hotel 4*– Atsauksmes

130
Novērtējums 7.910
№13 viesnīcas reitingā Hurgada
8.2 Numurs
8.5 apkalpošana
8.7 Tīrība
8.7 Uzturs
9.0 Infrastruktūra
Viesnīca ir daļa no Sindbad Club viesnīcu sistēmas. Atrodas jūras otrajā līnijā, ekskluzīvajā Hurgadas rajonā Festivāla laukumā, pilsētas centrā tūristu promenādē. Tā tika atklāta 2004. gadā, pēdējā renovācija veikta 2020. gadā. Sastāv no galvenās 6 stāvu ēkas un atsevišķas 2 stāvu ēkas, ir 6 lifti. Viesnīca 2013. gadā saņēma titulu Labākā četrzvaigžņu viesnīca Sarkanās jūras piekrastē. Piemērots aktīvām un ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар ulyanaumenko
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesmī lī gs personā ls, brī niš ķ ī gi skati, daudzveidī ga virtuve, garš ī gi ē dieni, svaigi spiestas sulas no mango, zemenē m, izsmalcinā ti deserti, daudzas vietas neaizmirstamā m fotogrā fijā m, gluds saulriets jū rā , romantiska pludmale, garda kafija reģ istratū rā , draudzī gi darbinieki ģ ē rbies sniegbaltā s drē bē s, kompetents. … Tomēr ▾ Viesmī lī gs personā ls, brī niš ķ ī gi skati, daudzveidī ga virtuve, garš ī gi ē dieni, svaigi spiestas sulas no mango, zemenē m, izsmalcinā ti deserti, daudzas vietas neaizmirstamā m fotogrā fijā m, gluds saulriets jū rā , romantiska pludmale, garda kafija reģ istratū rā , draudzī gi darbinieki ģ ē rbies sniegbaltā s drē bē s, kompetents.
Viņ i reģ istrē jā s uzreiz no rī ta, pagarinā ja uzturē š anos bez papildu samaksas.
Paldies menedž erim Hanijam par palī dzī bu.
Viesnī cas teritorijā piedā vā braucienus uz paradī zes salu, safari un citus, atbildī gus un pieklā jī gus darbiniekus, neuzbā zī gus (Ahmeds, Anastasija), iesaku, neaizmirstamus iespaidus.
Paldies par jauko brī vdienu!
аватар vl04vl
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Rezervē ja š o viesnī cu pē c ceļ otā ja ieteikuma, kurš š eit bija uzturē jies 3 reizes. Viņ i to nenož ē loja. Ieradā mies 6:30, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes bez papildus maksā jumiem, aicinā jā m uz 7 brokastī s. … Tomēr ▾ Rezervē ja š o viesnī cu pē c ceļ otā ja ieteikuma, kurš š eit bija uzturē jies 3 reizes. Viņ i to nenož ē loja.
Ieradā mies 6:30, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes bez papildus maksā jumiem, aicinā jā m uz 7 brokastī s. Pē c brokastī m viņ i uzreiz iedeva istabas atslē gas. Istaba bija diezgan panesama, ar skatu uz baseinu un nedaudz uz jū ru. Tač u tas izrā dī jā s ā ķ is – kondicionieris neatdzisa. Sē tnieks teica, ka tagad atskaitī sies vadī bai un viss tiks salabots. Kad atgriezā mies no pludmales pusdienā s, kā jau gaidī ts, nekas pats no sevis neuzlabojā s. Man bija jā iet uz reģ istratū ru, lai to sakā rtotu. Pē c treš ā s vizī tes stundas laikā izsitu nomaiņ as numuru. Skats pavē rā s uz akvaparku, tad uz pilsē tu un tuksnesi. kalni tā lumā . Pilnī gi apmierinā ts. Santehnika darbojas, viss ir tī rs, bez smarž as. Mini ledusskapis, tē jkanna, tē ja, cukurs, kafija iepakojumos, jauns darba televizors, bet kaut kā nebija laika skatī ties)
Mazliet apbē dinā ts, ka jū ra ir 350 metri. Bet pati pludmale ir ļ oti laba. Vienmē rī ga ieieš ana jū rā , 7-10 metru dziļ umā . Smiltis mijas ar oļ iem, speciā las č ī bas nav vajadzī gas. Vistī rā kais ū dens. Daudz zviļ ņ u un lietussargu. Divi bā ri ar dzē rieniem un uzkodu bā rs ar labu klā stu. Reiz mums bija slinkums, lai dotos uz viesnī cu pusdienot. Š eit visa bija pietiekami.
Akvaparks viesnī cā ir normā ls un apkā rtne ir sakopta. Un patiesī bā visa viesnī ca kopumā sakopta, tī ra.
Wifi tikai vestibilā , tā pat kā lielā kajā daļ ā viesnī cu. Viņ i par to zinā ja, tā pē c lidostā iegā dā jā s SIM karti, jo. nepiecieš ama pastā vī ga komunikā cija
Par ē dienu jautā jumu nebija, viss vienmē r bija pā rpilnī bā un bez rindā m. No augļ iem bija dateles, citrusaugļ i, ā boli, arbū zs, melone, banā ni. Bija daudz daž ā du konditorejas izstrā dā jumu, lieki taisni.
Visi darbinieki ir draudzī gi un pretimnā koš i. Istabas uzkopš ana katru dienu ir ļ oti laba, neatkarī gi no tā , vai atstā jā t dzeramnaudu. Pā ris reizes mainī ta veļ a un dvieļ i. Slapjš obligā ti mainī jies.
Pludmalē animatori organizē vingrinā jumus, volejbolu. Vakaros, kā jau bija paredzē ts, bija š ovi un neliela diskotē ka. Zā le izrā dei atrodas interesantā vietā , iznesta uz ā rē jo pagalmu, tā pē c troksnis nevienu netraucē . Tajā ir daudz vietu ar dī vā niem, pietika visiem.
Viesnī ca bija pilna par 70-80%. Aptuvenais atpū tnieku sastā vs: 40% Polija, 15% vietē jais, 15% Baltkrievija, 15% Ukraina.
Tieš i aiz viesnī cas ir promenā de, veikalos var iegā dā ties vietē jā s preces. Tajā paš ā laikā apskatiet staigā još os vietē jos iedzī votā jus.
Kopumā ar pā rē jo viņ i bija apmierinā ti.
аватар Marjana125057
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti labi. Super ē diens, super apkalpoš ana. Trū kst tikai, lai telpas bū tu nedaudz labā kas, jaunā kas, modernā kas. Daž as istabas ir labas un daž as nav. Bet tas neietekmē tī rī bu un apkalpoš anas lī meni. Viss ir tī rs un ļ oti jauki. … Tomēr ▾ Ļ oti labi. Super ē diens, super apkalpoš ana. Trū kst tikai, lai telpas bū tu nedaudz labā kas, jaunā kas, modernā kas. Daž as istabas ir labas un daž as nav. Bet tas neietekmē tī rī bu un apkalpoš anas lī meni. Viss ir tī rs un ļ oti jauki. Jū ra un pludmale ir skaista, skaists saulriets. Mums patika viss. Un animā cija ir ļ oti brī niš ķ ī ga, mū su bē rns uz to gā ja katru dienu. Vienī gais mazais mī nuss ir skaitļ i. Bet domā ju, ka nā kamgad viss bū s ļ oti forš i.
аватар vetikvazhnik
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Novembra sā kumā atpū tā s kopā ar jaunu vī rieti. Viesnī cā ieradā mies 7 no rī ta, mū s uzreiz uzlika rokassprā dzi un aizveda brokastī s. Viņ i teica, ka reģ istrē sies pulksten 12 ne agrā k, lai nezaudē tu laiku, mē s devā mies uz jū ru. … Tomēr ▾ Novembra sā kumā atpū tā s kopā ar jaunu vī rieti. Viesnī cā ieradā mies 7 no rī ta, mū s uzreiz uzlika rokassprā dzi un aizveda brokastī s. Viņ i teica, ka reģ istrē sies pulksten 12 ne agrā k, lai nezaudē tu laiku, mē s devā mies uz jū ru. Ejiet netā lu, apmē ram 5 minū tes. Pludmale milzī ga, daudz tū ristu, jū ra silta, ieeja labi 15-20 metri un dziļ ums ideā ls)
Reģ istrē jies 12, istabiņ a svaigi izremontē ta, viss tī rs, uzkopš ana katru dienu (tē ja, kafija, ū dens, tī ri dvieļ i).
Nav jautā jumu par pā rtiku! Izvē le milzī ga, izsalkuš i nebijā m.
Viesnī cas teritorija liela un sakopta, slidkalniņ i - brauc, kamē r paliek garlaicī gi). Visi viesnī cas darbinieki ir pieklā jī gi. Paldies par lieliskajā m brī vdienā m!! ! !
аватар
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Salī dzinā jā m daudzas daž ā das viesnī cas, ceļ ojumu aģ entū ras pā rstā vis mums teica, ka š ī ir laba viesnī ca un tieš ā m mums bija taisnī ba. esam ļ oti gandarī ti! ! ! !! Tas ir labā ks par pieczvaigž ņ u tiem, kas mums ir bijuš i iepriekš . … Tomēr ▾ Salī dzinā jā m daudzas daž ā das viesnī cas, ceļ ojumu aģ entū ras pā rstā vis mums teica, ka š ī ir laba viesnī ca un tieš ā m mums bija taisnī ba. esam ļ oti gandarī ti! ! ! !!
Tas ir labā ks par pieczvaigž ņ u tiem, kas mums ir bijuš i iepriekš . Apkā rtne nav smieklī ga, bet ļ oti labs ē diens. Skaista pludmale un forš a jū ra.
аватар mal-lika
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Hurgadā esam treš o reizi, bet Sinbadā pirmo reizi. Tā tad pā rsū tī š ana tika piegā dā ta ā tri, viņ i arī ā tri norē ķ inā jā s, istaba bija gatava, viņ i atzī mē ja nepā rprotamo vakara reģ istrē š anā s priekš rocī bu)). … Tomēr ▾ Hurgadā esam treš o reizi, bet Sinbadā pirmo reizi. Tā tad pā rsū tī š ana tika piegā dā ta ā tri, viņ i arī ā tri norē ķ inā jā s, istaba bija gatava, viņ i atzī mē ja nepā rprotamo vakara reģ istrē š anā s priekš rocī bu)). Ā rē ji man patika numurs, noguruš ais nemeklē ja trū kumus, baidī jos no rī ta vilš anā s. Par laimi nebijā m vī luš ies, skats uz baseinu no 2. stā va, istabiņ a tī ra un ē rta, apkalpota mū su prombū tnes laikā (ū dens, dvieļ i, tī rī š ana, papildinā š ana). Nav ž ē l atstā t dzeramnaudu par labu darbu). Vannas istaba ir maza, bet kā rtī ga ar ū deni bez problē mā m.
Teritorija ļ oti kopta, daudz apstā dī jumu, strā dnieki cenš as, kaut ko tī ra, slauka, griež , mazgā . Skaistas vietas fotogrā fijā m. Man patika akvaparks, meita ar prieku gā ja lejā , un mē s arī forš i, nav drū zmē š anā s, glā bē ji pieskata kā rtī bu, slidkalniņ i labi. Otrā lī nija darbojas, pirmajā atrodas Pludmales viesnī ca remontdarbos, bet tā s infrastruktū ra ir viesu rī cī bā . Uz pludmali blakus, tikai tas, lai š ķ ē rsotu ielu (promenā di), bet tas nav saspringts. Mazā k nekā.5 min. un š eit ir pludmale.
Pietiekami daudz vietas pludmalē , arī sauļ oš anā s krē sli. Smiltis, iebraukš ana laba, tikai sā kumā oļ i, sē rfoš anas lī nijā , tad dibens tī rs, nav tā lu lī dz dziļ umam, peld mazas zivtiņ as, bet nav daudz ko redzē t. Š ī viesnī ca noteikti nav izvē lē ta snoklingam. Ja vē laties redzē t zemū dens pasaules skaistumu Hurgadā , jums jā dodas laivu braucienā ar jahtu uz Utopiju vai paradī zes salu. Ir ko redzē t, neticams skaistums, kā arī pati sala ar smalkā m baltajā m smiltī m. Esam jau bijuš i visā s salā s, nevaram sev noliegt tā du prieku)), man ir vienaldzī gs safari, negā ju, bet vī ram patika, tā kā ekskursijā s ir izvē le, katrs izvē las ko grib. . Pirmo reizi ņ ē mā m no gida, tagad tikai no vietē jiem, nav nekā das atš ķ irī bas, tikai divas reizes lē tā k.
Nu, un mums svarī gi, kā jau laikam visu brī di, ē diens. Sakā rtoja pilnī gi visu. Ar sanitā riju viss ir labi, nekā du problē mu nebija, produkti visi svaigi, izvē le lieliska, š ī viesnī ca mū su ģ imenei uztura ziņ ā š odien ir vadī bā (bija Magaviš ā un Lililendā ) un kopumā tā ir super, ģ imenes atpū tai tas, kas nepiecieš ams. Atraš anā s vieta arī super, promenā de, patī kami pastaigā ties vakarā , viss civilizē ts, daudz veikalu, lielveikals, aptiekas, apmainī tā ji, kafejnī cas, L. Buddha disko klubs, forš i jaunieš iem.
Man viss ļ oti patika, personā ls draudzī gs un uzmanī gs, labi puiš i no animā cijas, ī paš s paldies viesu apkalpoš anai, Marina vienmē r palī dzē s, pastā stī s. Jū s patieš ā m vē laties atgriezties, protams, mē s ieteiksim ! ! !
аватар NataliiaV
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ entū ras ieteikuma. Ieraš anā s bija vē lu ap 22:00, nokā rtojā s gandrī z uzreiz. Bija patī kami, ka man piedā vā ja pilnas vakariņ as, kas tika pasniegtas itā ļ u restorā nā . … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ entū ras ieteikuma. Ieraš anā s bija vē lu ap 22:00, nokā rtojā s gandrī z uzreiz. Bija patī kami, ka man piedā vā ja pilnas vakariņ as, kas tika pasniegtas itā ļ u restorā nā . Mē s ar vī ru dabū jā m istabiņ u divstā vu ē kā , kas arī nevarē ja vien priecā ties, jo ieradā mies svē tku paš ā augstumā un viesnī cā bija daudz vietē jo iedzī votā ju, bet mū su ē kā valdī ja pilnī gs klusums un klusums. Man ļ oti patika vairā ku peldbaseinu un akvaparka klā tbū tne viesnī cas teritorijā , gandrī z katrs zaļ ā s zonas stū ris bija aprī kots ar ē rtā m atpū tas vietā m. Animatori ir vienkā rš i gudri! Numuriņ š plaš s un ē rts, izremontē ts, uzkopš ana veikta katru dienu, katru dienu mainī tas arī gultas, atgriež oties no brokastī m viss jau bija iztī rī ts. Vienī gais telpas trū kums bija balkons uz galvenā s ielas. Sā kumā troksnis traucē ja, tač u nolē mā m istabu nemainī t – mums š ķ ita aizraujoš i pirms gulē tieš anas pā rdomā t Hurgadas naktsdzī vi.
Ē diens tur garš ī gs, sā tī gs un daudzveidī gs, tā pē c figū ru neizdosies noturē t : ) Viss personā ls lī dzjū tī gs, smaidī gs, vienmē r cenš as palī dzē t. Pludmales bā ra viesmī lis pat uzstā ja un atnesa glā zi ū dens ar ledu, kad pamanī ja, ka atpū tnieki sen nav dzē ruš i! ! ! Pludmale ir tī ra, labi kopta, smilš aina.
Es neatradu nekā dus ī paš us trū kumus, un man nebija laika tos meklē t.
Manuprā t, š ī ir laba viesnī ca ģ imenē m.
аватар k.lvbkf.bdfyjdf
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Ceļ ojis ar 5 gadus vecu bē rnu. Ieradā mies ap pusnaktij 12, ā tri iekā rtojā mies, saorganizē jā m vakariņ as. Tagad svarī gs moments - reģ istrē joties mums iedeva oranž as rokassprā dzes. Kā vē lā k noskaidroju, rokassprā dzes krā sa ir atkarī ga no tū rista valsts. … Tomēr ▾ Ceļ ojis ar 5 gadus vecu bē rnu. Ieradā mies ap pusnaktij 12, ā tri iekā rtojā mies, saorganizē jā m vakariņ as. Tagad svarī gs moments - reģ istrē joties mums iedeva oranž as rokassprā dzes. Kā vē lā k noskaidroju, rokassprā dzes krā sa ir atkarī ga no tū rista valsts. Tajā paš ā laikā oranž ā s ir paredzē tas nabadzī gā kajā m valstī m (visa postpadomju telpa un vietē jā s (jā , jā , paš i arā bi atpū š as š ajā viesnī cā , ar to saistī tā s nianses bū s mazā kas))) Bagā tā kā s valstis viņ u izpratne ir Vā cija un Anglija, š ie tū risti bija ar zaļ ā m aproces.
Tagad punktu pa punktam:
1. Viesnī ca ir liela, liela, sakopta teritorija, galvenā.6 stā vu ē ka un vairā kas 2-3 stā vu ē kas. BET! Galvenā s ē kas istabā m ir iekš durvis uz nā kamo istabu. Jā , tas ir aizslē gts, bet dzirdamī ba tajā paš ā laikā ir tā da, ka, atvainojiet, var dzirdē t, kā blakus istabā ...viņ i dzied. Mani lū gumi pā rcelties uz 2 stā vu ē ku tika ignorē ti. Oranž ā s tur nemaz nebija apmetuš ā s.
Atzī mē ju arī ļ oti mazu duš u, bija problemā tiski nomazgā t bē rna galvu. Arī š ajā ē kā bija apmetinā ti arī vietē jie, varbū t mums, protams, nepaveicā s, bet viņ u bija daudz, un viņ u ģ imenes ir lielas....Un kad viena tā da ģ imene atgriež as no svē tkiem pa vidu no nakts, gaitenī ir pienā cī ga operā cija. Telpas ir nesmē ķ ē tā ju - man pluss) Vē l viens pluss - netā lu no viesnī cas ir daudz veikalu, ir pat aptieka un lielveikals ar diezgan pieņ emamā m cenā m.
2. Akvaparks - slidkalniņ i daž ā da vecuma, ģ eogrā fiski nodalī ti, pie visiem ir sauļ oš anā s krē sli/lietussargi. Tie strā dā no 10.00 lī dz 17.00, bet faktiski izslē gti 16.45-16.50
3. Ē dienreizes - brokastis vienmuļ as, bet izvē le liela, tā pē c ē dienus vari mainī t; daudzveidī gas pusdienas/vakariņ as, liela gaļ as ē dienu izvē le, maz zivju/jū ras velš u. Vienlaicī gi ir atvē rti divi restorā ni brokastī m/atpū tai/vakariņ ā m, tā dē ļ , ja vē laties brī vā ku atmosfē ru, varat doties uz restorā nu akvaparka teritorijā.
. Bē rnu galds ir tikai galvenajā restorā nā , bet tas vienmē r ir frī kartupeļ i, makaroni, tī rradņ i, desiņ as. Kopumā ē dinā š ana viesnī cā ir uzbū vē ta tā , ka gandrī z jebkurā laikā var kaut kur paē st. Kā plusu vē los atzī mē t arī pastā vī go saldē juma pieejamī bu bā ros no atvē rš anas lī dz slē gš anai.
4. A la carte restorā ni - itā ļ u un libā nieš u. Bija itā ļ u valodā . Bezgarš ī gs un tikai no itā ļ u nosaukuma. Viņ i pat negā ja uz libā nieš iem)
5. Pludmale - jū ra netī ra - ļ oti tuvu kuģ u molam, stā v ar ieslē gtiem dzinē jiem, degviela plū st jū rā , gaiss atbilstoš s. Var aiziet lī dz pludmales galam, tī rs, bet duš as nav. Tie ir tikai divi – viens sā kumā , otrs vidū . Gribu arī atzī mē t lielu akmeņ u klā tbū tni smiltī s, bez apaviem staigā t ir ļ oti neē rti. Un pie izejas nav kā ju mazgā š anas. No duš as un tualetes vē l jā staigā pa smiltī m. Un jā , pludmale tiek slē gta pulksten 18:00. Slē gš ana nozī mē , ka jums tiks lū gts atstā t teritoriju.
Reā li viņ i sā k svilpot 17.15-17.20
6. Animā cija - es varu tikai novē rtē t bē rnus - bē rns ir sajū smā , es ar prieku gā ju uz klubu un minidisko.
7. Un kulminā cija ir serviss - ja uzliksi zaļ u rokassprā dzi, viss bū s super))) bet ar oranž o labā kajā gadī jumā tevi ignorē s, bet var bū t arī rupji. Minē š u daž us piemē rus, lai nebū tu nepamatoti. Vakariņ ā s restorā nā ienā k oranž a rokassprā dze - viņ š pats meklē galdiņ u, pats iet pē c dzē rieniem. Pie ieejas parā dī jā s zaļ ā gaisma, pie viņ a uzreiz pieskrien administratore - pavada lī dz galdiņ am, pieskrien viesmī lis - atnes dzē rienus. 17.45 oranž ais gribē ja samainī t dvieļ us (ļ oti parocī gi, viesnī cā ir neē rta maiņ as sistē ma, rakstī š u zemā k), bet vairs neņ em (lai gan vajadzē tu lī dz 18.00) - "slē gts", bet zaļ ais vā cietis. ar prieku pieņ ems visu - "mans draugs" , savukā rt zaļ ais pat izsniedzot - paš i tiks aizvesti uz sauļ oš anā s krē sliem un noguldī ti, un oranž ais pat neatbildē s uz "rī tu".
No pozitī vā - par zaļ o pedikī ru 35 eiro, par oranž o pedikī ru 20 $ - "Mē s saprotam, jū s esat tikpat nabags kā mē s")
Atseviš ķ i pastā stī š u par dvieļ u apmaiņ u - ir 3 dvieļ u maiņ as punkti - baseins, akvaparks un pludmale. Bet kartes ir personalizē tas, tā pē c var apmainī t tikai tur, kur paņ ē mi dvieli. Viss jau bū tu labi, bet gadā s, ka tavas kā rtis var atdot kā dam citam. manā pē dē jā dienā bija tā - akvaparkā paņ ē mu dvieļ us, bet karš u nebija. Pē c 10 minū tē m, kad sapratu, ka netikš u no manis vaļ ā , Zvanot kolē ģ iem, apmainī tā js tomē r atrada viņ us pie baseina un izskatā s pē c "sasoda tū ristiem, viņ i neatceras, kur dabū dvieļ us" mani aizsū tī ja uz baseins.

Arī atseviš ķ i par arā bu atpū tniekiem - daudz, trokš ņ aini, nehigiē niski (ielej baseinā dzē rienus, baseinā izmazgā ja apavus). 20. Kur atnā k arā bu ģ imene, tur uzreiz ir pagrieziens.
Uz slidkalniņ iem viņ i atgrū ž citu cilvē ku bē rnus.
Kopumā mī nusi (oranž ai, protams; )) š ai viesnī cai ir daudz vairā k kā plusi. Neiesaku
аватар radmilakal
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ļ oti laba viesnī ca un atraš anā s vieta. Es gribu teikt tieš i tagad. Ka mē s speciā li izvē lē jā mies viesnī cu pilsē tā , mums patī k arī klaiņ ot pa pilsē tu papildus roņ u atpū tai. Lai gan viesnī ca atrodas gandrī z paš ā centrā , bet paš ā teritorijā ir skaistums un daudz zaļ umu. … Tomēr ▾ Ļ oti laba viesnī ca un atraš anā s vieta. Es gribu teikt tieš i tagad. Ka mē s speciā li izvē lē jā mies viesnī cu pilsē tā , mums patī k arī klaiņ ot pa pilsē tu papildus roņ u atpū tai. Lai gan viesnī ca atrodas gandrī z paš ā centrā , bet paš ā teritorijā ir skaistums un daudz zaļ umu. Kluss, ē rts, nekad nejū ties, ka esi pilsē tā . Tieš i pa ceļ am uz pludmali š ķ ē rso ielu, kur ir daudz kafejnī cu, veikalu, iepirkš anā s centrs un pat naktsklubs, vispā r ir ko darī t papildus viesnī cai. Iet uz pludmali maksimums apmē ram 5 minū tes, iela, kuru š ķ ē rsojat ir ļ oti mierī ga, tā pē c nav par ko uztraukties. Pludmale ir ļ oti liela, ir daudz sauļ oš anā s krē slu, bet nav pietiekami daudz barjeru no vē ja, un š ajā laikā vē ji ir jū tami. Rifu nav, ieeja lē zena un smilš aina, katru dienu peldē jā mies, ū dens silts, bet ā rā iet forš i vē ja dē ļ . Papildus mū su č etrinieku teritorijai bija iespē ja izmantot visa Sinbad tī kla teritoriju, un š eit ir daudz pastaigu vietu, daudzi baseini un akvaparks. Viņ i vienmē r atrada kaut ko darī t ar sevi. Turklā t devā mies vairā kā s brī niš ķ ī gā s ekskursijā s. . Vietē jā uzņ ē mumā iegā dā tā s ekskursijas var viegli atrast pē c nosaukuma cami tour, izmantojot Yandex. Cena ir daudz lē tā ka nekā viesnī cas ceļ vedī . Piemē ram, Luksora par 40 USD un apmeklē ja trī s tempļ us, savukā rt ceļ ojumu rī kotā jam ir 95 USD un tikai divi tempļ i. Vakariņ as lielisks transports ē rts viss bija super! Ē diens bija bagā tī gs un vienmē r garš ī gs. Daudz augļ u, un lielā kā daļ a vispā r, pat zemenes bija pilnas. Ir vairā ki gaļ as veidi, un ļ oti pā rsteidzoš i bija tas, ka viņ i katru dienu deva cū kgaļ u! Katru dienu bija arī zivis. Vakarā bija iespē ja doties uz a la carte, bija trī s no kuriem izvē lē ties, bet no visiem mums visvairā k patika Libā nas. Ļ oti jauka atmosfē ra un ā tra apkalpoš ana. Kopumā viss personā ls ir ļ oti patī kams, telpas tiek tī rī tas katru dienu, bet pati istaba bija veca, lai gan diezgan ē rta un tī ra. Telpā viss darbojā s, visu laiku nekas neplī sa. Kondicionieri neizmantojā m, nebija auksti. Ir daudz animā cijas, puiš u komanda vienmē r visus izklaidē ja ar vingrojumiem, dejā m, bē rniem vakarā bija mini diskotē ka, pē cpusdienā arī bija kaut kas. Atpū tā mies ar draugiem, bez bē rniem, tā pē c daudz nestā stī š u, bet atpū tā s diezgan daudzas ģ imenes. Pā rsvarā viesnī cā atpū š as attiecī gi eiropieš i, un kā rtī ba visur tika uzturē ta, un par viesnī cu bija pietiekami daudz krieviski runā još u darbinieku. Diez vai mē s atgriezī simies š ajā viesnī cā , bet tikai tā pē c, ka vē lamies apmeklē t daž ā das vietas, bet noteikti iesakā m viesnī cu!
аватар Ee.astral
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man ļ oti patika viesnī ca. Ē diens garš ī gs, bija pat suš i (pirmo reizi tiekos). Personā ls ir laipnā kais. Animatori ir lieliski (Anoo un Negro ļ oti cenš as). Bija arī animatori bē rniem. Katru vakaru notiek bē rnu diskotē ka, š ovprogramma, tad pieauguš o diskotē ka. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika viesnī ca. Ē diens garš ī gs, bija pat suš i (pirmo reizi tiekos). Personā ls ir laipnā kais. Animatori ir lieliski (Anoo un Negro ļ oti cenš as). Bija arī animatori bē rniem. Katru vakaru notiek bē rnu diskotē ka, š ovprogramma, tad pieauguš o diskotē ka. Laimī ga animā cija pludmalē . Lielisks wifi vestibilā . Varat pat veikt videozvanus. Blakus ir pludmale (5min), daudz sauļ oš anā s krē slu, ieeja jū rā smilš aina, viļ ņ u nav. Apsildā mi baseini un slidkalniņ i (ziemas laikā ). Atpū ta ir lieliska. Var iet ar bē rniem, viņ iem ir daudz izklaides.
Parādīt vairāk »


iemiesojums lomov160392
3 gadā atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums lisnevuch
Kā viesnīcā, kas šajā viesnīcā ir slikts un labs. Kurš bija .
5 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums in8887
‹ Viesnīca Sindbad Aqua Hotel 4*
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель входит в систему отелей Sindbad Club. Находится на второй линии моря, в эксклюзивной зоне Хургады на Фестивальной площади, в центре города на туристическом Променаде. Был открыт в 2004 году, последняя реновация проводилась в 2020 году. Состоит из главного 6-этажного здания и отдельно стоящего 2-этажного здания, есть 6 лифтов. Отель получил звание Лучшего четырёхзвёздочного отеля на побережье Красного моря в 2013 году. Подходит для активного и семейного отдыха.

Atrašanās vieta Международный аэропорт Хургада расположен в 5 км.
Pludmales apraksts Пляж отеля Sindbad Club Beach Resort, через дорогу, протяженность 350 м.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

При покупке типа питания Club AI гости Sindbad Aqua Hotel могут бесплатно пользоваться аквапарком, а также ресторанами всех трех отелей. Основной ресторан Gusto — питание по системе «Шведский стол».

Ресторан Le Marche — питание по системе «Шведский стол».

Ресторан La Cabana — питание по системе «Шведский стол».

A-la carte ресторан азиатской кухни Sawatdi.

A-la carte ресторан итальянской кухни Pronto.

A-la carte ресторан ливанской кухни Fakhr Eldin.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • transfērs uz/no lidostas
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский клуб для детей от 3 до 12 лет (изготовление поделок, Face Painting, спортивные игры и многое другое) и для подростков от 13 до 16 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Аквапарк с подогревом в зимний период (7 горок для взрослых и 5 горок для детей). Дартс (бесплатно). Подводная лодка на пляже отеля SINDBAD BEACH RESORT (платно).
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi  FREE 
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna / vanna / hammam
 • volejbols  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 610 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
 • džakuzi (ne visās istabās)
 • droši (ne visās istabās)
Adrese Hurghada, Red Sea, Egypt, P.O.BOX: 436
Tālruņi: +2 065 3404 227 - 30
Tīmekļa vietne: Sindbad Aqua Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.