Viesnīcā vispār nav karstā ūdens — kurš raksta šīs labās atsauksmes?

Rakstīts: 14 janvārī 2022
Ceļošanas laiks: 1 — 9 janvārī 2022
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 3.0
apkalpošana: 3.0
Tīrība: 3.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 6.0
Tū risma operators Biblioglobus un š ī viesnī ca tagad ir mū su melnajā sarakstā . Izvelciet ilgi gaidī to atvaļ inā jumu! (
- Viesnī cā NAV karstā ū dens. Pē c jū ras un baseina pat noskaloties nav iespē jams! Telpā ir ļ oti auksts, jo gaisa kondicionieri ir iestatī ti tikai dzesē š anai. Vienreiz mū ž ā dzī voju š ā dā "viesnī cā ", tā lajā.90. gados kā dā dieva pamestā pilsē tiņ ā aiz Urā liem komandē jumā . Un tad no reģ istratū ras uz manu istabu atnesa tē jkannu ar verdoš u ū deni, glā zi, cukuru un kausu, lai es varē tu izmazgā t matus. Kā viesnī ca var darboties bez karstā ū dens ziemā .
- dvieļ us 10 reizes prasī jā m reģ istratū rā , atnesa tikai otrajā dienā . Respektī vi, dvieļ u nebija vispā r, nu, lidmaš ī nā paķ ē ru lina salveti no mā jā m.

- Fē ns nav pieejams visos numuros. Ja nepaveicas - tas tā , nepratiniet. Tā pat ne visos numuros ir tē jkanna, glā zes, seifs un ū dens. Tas nav atkarī gs no kategorijas, kuru maksā jā t. Š ķ iet, ka viņ i vadā s pē c jū su maksā tspē jas: jū s varat izspiest no jums vē l 5-10 dolā rus par jau apmaksā tā m ē rtī bā m vai nē .
- segas vietā istabā segas. Tievs. Nereā ls aukstums naktī . Viņ i nedod otru segu - es jautā ju, viņ i atteicā s.
- Nav telpas uzkopš anas. Arī dvieļ u un veļ as maiņ a. Viss, ko viņ i dara, ir griezt gulbjus par dolā ru. Galdi un naktsgaldiņ i ir netī ri, vanna un izlietne ir tū ristu paaudž u dzī vī bai svarī gā s aktivitā tes pē das.
Sasodī tais Biblioglobuss tur nolī ga tā dus ceļ vež us, ka nebija iespē jams atrisinā t nevienu problē mu. Viņ i visi meloja. Reģ istratū ra, gidi, nesē ji, apkopē jas, viesnī cu taksisti. Lī dz nedē ļ as beigā m es gribē ju vienkā rš i pasē dē t pie jū ras. Bet viesnī ca nez kā pē c ielaiž nereā li daudz fotogrā fu utt. , kas velk ik pē c piecā m minū tē m, piedā vā jot savus pakalpojumus. Varbū t kā dam patī k. Bet personī gi es devos atpū sties, nevis risinā t nemitī gi raduš ā s problē mas ar ū deni, dvieļ iem, fē nu, seifu, fotogrā fiem, maksas dzē rienu tirgotā jiem, melī giem administratoriem utt.
Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m. Puiš i, kas pielika zvaigznes - vai jums nav kauna? . . Kā pē c neviens nepieminē ja karstā ū dens trū kumu? Manuprā t, ir negodī gi par tā dā m lietā m klusē t.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu